Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
 • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • Ph.D.(Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

Expertise Cloud

Dyeing and Weavingdyeing machinedyeing qualityEldersFeeling on FiguresKey words: Silk FabricsLocal silk dyeingNeed of ClothesQuality Improvement technical improvementThai silkกระบวนการคิดกระบวนการคิด Thinking Processการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพงานหัตกรรมการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไขเคลือบผลไม้ไขมันครามครูภูมิปัญญาครูภูมิปัญญา Thai Wisdom Schoความคงทนของสีเครื่องต้นแบบ แทนนิน วัสดุเหลือใช้ การเกษตรเครื่องย้อมสีที่อยู่อาศัยอัจฉริยะน้าเสียเบาะที่นอนสุนัขปัญหาภาวะตกงานปาล์มปาล์ม น้ำเสีย ไขมัน ไขเคลือบเปลือกผลไม้ กล้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าปูที่นอนใช้แล้วผ้าฝ้ายย้อมครามผ้ามัดย้อมผ้าไหมผู้สูงอายุพัฒนาการครอบครัวและเด็กวิถีชีวิต วัฒนธรรม คุ้งบางกระเจ้า พื้นที่สีเขียว แผนแม่บท อนุรักษ์ พัฒนา ความยั่งยืนสภาพแวดล้อมสารช่วยติดสีสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสีธรรมชาติสีธรรมชาติ สิ่งทอเชิงอรุรักษ์สิ่งแวดล้อมสีย้อมธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติเหง้ากระชายดำไหมองค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledge

Interest

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เส้นใยธรรมชาติ, สีธรรมชาติ, การพัฒนาคุณภาพสิ่งทอ, การพัฒนาคุณภาพงานหัตกรรม, พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก