Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2530

  Expertise Cloud

  animal feed corn huskAntibacterial ActivityNative textilesphysical propertiesPHYSICAL PROPERTIES PotentialQuality Improvement Reusable Diaper Pantssacred lotusSatisfactionSeriously paralyzed patientSouth ThailandSpun silkspun yarnsstem partssweet corn huskTannin contentThai SilkThai wisdomการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความแข็งแรงความคงทนของสีความพึงพอใจเครื่องแบบชั้นเปลือกข้าวโพดดัชนีความขาวไทดำบ้านบางแคบุคคลผู้ไร้ความสามารถเบาะที่นอนสุนัขแบบประเมินแบบสอบถามแบรนด์ปริมาณแทนนินเปลือกกล้วยน้ำว้าเปลือกข้าวโพดผลผลิตเส้นใยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหิ้วผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าปูที่นอนใช้แล้วผ้าฝ้ายย้อมครามผ้ามัดย้อมผ้าไหมผ้าไหมปั่นผ้าไหมอีรี่ผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุหญิงผู้สูงอายุหญิงไทยผู้สูงอายูหญิงแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ฝ้ายสีเขียวธรรมชาติฝ้ายสีน้ำตาลธรรมชาติพวงหรีดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ข้าวโพดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะเวลาเก็บเกี่ยวระยะเวลาแช่หมักรูปทรงกระเป๋ารูปแบบและการตกตแต่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกลวดลายลวดลายและรูปแบบสิ่งทอลายผ้าลาวครั่งวิธีการแยกเส้นใยวิธีเตรียมเปลือกศักยภาพสมบัติทางกายภาพของเส้นใยสมบัติทางกายภาพและเชิงกลสมบัติทางกายภาพและทางเชิงกลสมบัติทางเคมีของเส้นใยสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยสารช่วยติดสารละลายกรดอะซิติกสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles)สิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)สีรีแอคทีฟสีแอสิดเส้นใยกระเจี๊ยบเขียวเสื้อผ้าเสื้อผ้าชนเผ่าไทยเสื้อผ้าไทดำเสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)ไหมไหมอีรี่องค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledgeองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเปลือกข้าวโพดอาการอัมพาต

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs), เสื้อผ้าชนเผ่าไทย

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thai Ethnic's clothing: Style and construction technique of blue Hmong, Karen, Yao and Black Lahu tribalsKraisuwan S., Piromthamsiri K., Wongtong O.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 194-205
  0
  2Technique and motif of Black Tai clothing decorationKraisuwan S., Piromthamsiri K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 345-355
  0