Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2530

  Expertise Cloud

  animal feed corn huskBlack LahuBlue HmongChitosanColor Fastnesscorn huskCORN HUSKS FIBERSCotton FabricDyeingDyeing and WeavingElderly Thai WomenFIBER EXTRACTIONfibrousFinishingKarenKey words: Silk FabricsNative Textilesphysical propertiesPHYSICAL PROPERTIES PotentialQuality Improvement Reusable Diaper Pantssacred lotusSatisfactionSeriously paralyzed patientSouth ThailandSpun silkspun yarnsstem partssweet corn huskThai SilkThai wisdomTribal clothingwebYaoกรดอะซิติกกระบวนการคิดกระบวนการคิด Thinking Processกระเป๋ากลุ่มผู้ผลิตการตกแต่งสำเร็จการตลาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนการออกแบบการออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction)เกษตรกรข้าวโพดหวานครูภูมิปัญญาครูภูมิปัญญา Thai Wisdom Schoความแข็งแรงความคงทนของสีความพึงพอใจความพึงพอใจ เครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิ กำลังพลกองทัพบก กรุงเทพและปริมณฑลคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแบบเครื่องย้อมเครื่องย้อมไจด้ายเคหะสิ่งทอดัชนีความขาวทนยับเทคนิคการตกแต่งเทคนิคการตัดเย็บไทดำบ้านบางแคบุคคลผู้ไร้ความสามารถเบาะที่นอนสุนัขแบบประเมินแบบสอบถามแบรนด์เปลือกข้าวโพดผ้ามัดย้อมผ้าไหมผ้าไหมปั่นผ้าไหมอีรี่ผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุหญิงผู้สูงอายุหญิงไทยผู้สูงอายูหญิงแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ฝ้ายสีเขียวธรรมชาติฝ้ายสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาไทยศักยภาพสมบัติทางกายภาพและเชิงกลสารช่วยติดเส้นใยกระเจี๊ยบเขียวเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำไหมไหมอีรี่

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)