Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2530

  Expertise Cloud

  Native textilesphysical propertiesPHYSICAL PROPERTIES PotentialQuality Improvement Reusable Diaper Pantssacred lotusSatisfactionSeriously paralyzed patientSouth ThailandSpun silkThai wisdomการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย้อมโคลนความแข็งแรงความคงทนของสีความพึงพอใจเครื่องแบบชั้นเปลือกข้าวโพดดัชนีความขาวไทดำบ้านบางแคบุคคลผู้ไร้ความสามารถเบาะที่นอนสุนัขแบบประเมินแบบสอบถามแบรนด์ปริมาณโคลนปริมาณแทนนินเปลือกกล้วยน้ำว้าเปลือกข้าวโพดผลผลิตเส้นใยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหิ้วผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าปูที่นอนใช้แล้วผ้าฝ้ายย้อมครามผ้ามัดย้อมผ้ามัดหมี่ผ้าไหมผ้าไหมปั่นผ้าไหมอีรี่ผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุหญิงผู้สูงอายุหญิงไทยผู้สูงอายูหญิงแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ฝ้ายฝ้ายสีเขียวธรรมชาติฝ้ายสีน้ำตาลธรรมชาติพวงหรีดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ข้าวโพดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะเวลาเก็บเกี่ยวระยะเวลาแช่หมักรูปทรงกระเป๋ารูปแบบและการตกตแต่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกลวดลายลวดลายและรูปแบบสิ่งทอลายผ้าลาวครั่งวิธีการแยกเส้นใยวิธีเตรียมนำ้โคลนวิธีเตรียมน้ำโคลนวิธีเตรียมเปลือกศักยภาพสมบัติทางกายภาพของเส้นใยสมบัติทางกายภาพและเชิงกลสมบัติทางกายภาพและทางเชิงกลสมบัติทางเคมีของเส้นใยสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยสารช่วยติดสารละลายกรดอะซิติกสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles)สิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)สีรีแอคทีฟสีแอสิดเส้นใยกระเจี๊ยบเขียวเสื้อผ้าเสื้อผ้าชนเผ่าไทยเสื้อผ้าไทดำเสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)ไหมไหมอีรี่องค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledgeองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเปลือกข้าวโพดอัตลักษณ์อาการอัมพาต

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs), เสื้อผ้าชนเผ่าไทย

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (45)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thai Ethnic's clothing: Style and construction technique of blue Hmong, Karen, Yao and Black Lahu tribalsKraisuwan S., Piromthamsiri K., Wongtong O.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 194-205
  0
  2Technique and motif of Black Tai clothing decorationKraisuwan S., Piromthamsiri K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 345-355
  0