Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2530

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุธีลักษณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุธีลักษณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม,1 ธ.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006443 ชื่อวิชา Native Textiles,15 ก.ค. 2010 - 4 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 1 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ก.พ. 2009 - 30 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกตแต่งด้วยลวดลายไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 เม.ย. 2010 - 31 ส.ค. 2010
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด,24 พ.ค. 2017 - 25 พ.ค. 2017

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุธีลักษณ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งรัฐบาลและเอกชน และกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 52 หน่วยงาน การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าของชนเผ่าไทย เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน,9 ธ.ค. 2014 - 16 ม.ค. 2015
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนกระเบื้อง 4/6 หมู่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ :สมาชิกกลุ่มสามารถตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ที่มีลวดลายผ้าที่มัดย้อมด้วยเทคนิคชิโบริสำหรับจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้้ นอกจากนี้มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 1 คน สามารถต่อยอดการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อม โดยใช้แนวคิดและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมในโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพิ่มเติมอีก 5 รูปแบบ,2 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มสตรีตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัย นำไปอบรมในโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ,15 ก.ค. 2010 - 19 ก.ย. 2010