Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 2 0 0
  2015 ผลของไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ 1 0 0 0
  2014 สมบัติของผ้าไหมที่ตกแต่งทนยับด้วยกรดอะซิติก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2012 ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้สูงอายุหญิงบ้านบางแค ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร (โครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัย การทำวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕) 1 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 2 1 0
  2013 การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และการสร้างแบรนด์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน 3 0 1 0
  2009 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0