Person Image

  Education

  • Ph.D. (Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2016

  Expertise Cloud

  Elderly Thai Womenhydrogen peroxidejean fabricNative textilesPotentialpumice stoneReusable Diaper PantsSatisfactionSouth ThailandThai Wisdomกระบวนการคิดกระบวนการคิด Thinking Processกระเป๋ากลุ่มผู้ผลิตการตลาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนการออกแบบเกษตรกรครูภูมิปัญญาครูภูมิปัญญา Thai Wisdom Schoความพึงพอใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแบบใช้ประโยชน์ได้บ้านบางแคผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมครามผ้ามัดย้อมผ้าไหมผู้สูงอายุหญิงผู้สูงอายุหญิงไทยผู้สูงอายูหญิงแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่พวงหรีดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภูมิปัญญาไทยลวดลายและรูปแบบสิ่งทอลาวครั่งศักยภาพสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าไหมอีรี่องค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledge

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก