Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • M.S. (Textiles and Clothing ), Iowa State University, U.S.A., 2523
  • Ph.D. (Textile Science), Texas Woman s University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  FabricNative textilesPaper MulberryPhysical propertiesTextileThai Wisdomthai womenTribal clothingWovenYaoYarnกระบวนการคิดกระเป๋าการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย้อมโคลนครูภูมิปัญญาความคงทนของสีความพึงพอใจเคหะสิ่งทอไคโตซานชั้นเปลือกข้าวโพดแตงกวาแตงเทศถั่วฝักยาวเทคนิคการตกแต่งเทคนิคการตัดเย็บไทดำนิสิตหญิงบุคคลผู้ไร้ความสามารถแบบประเมินแบบสอบถามปริมาณปริมาณโคลนผลผลิตเส้นใยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหิ้วผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าพื้นเมืองอุดรธานีผ้ามัดย้อมผ้าไม่ทอผ้าไหมผ้าไหมปั่นผ้าไหมอีรี่ผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุหญิงไทยแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ไผ่ตงฝ้ายฝ้ายสีฝ้ายสีเขียวธรรมชาติฝ้ายสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ข้าวโพดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะเวลาเก็บเกี่ยวระยะเวลาแช่หมักรูปทรงกระเป๋ารูปแบบและการตกตแต่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกลวดลายลักษณะทั่วไปลายผ้าวิธีการแยกเส้นใยวิธีเตรียมนำ้โคลนวิธีเตรียมน้ำโคลนวิธีเตรียมเปลือกศักยภาพสมบัติทางกายภาพของเส้นใยสมบัติทางกายภาพและเชิงกลสมบัติทางกายภาพและทางเชิงกลสมบัติทางเคมีของเส้นใยสมบัติทางเชิงกลสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยสมุดบันทึกสารช่วยติดสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสีย้อมธรรมชาติสีรีแอคทีฟสีแอสิดเส้นใยกระเจี๊ยบเขียวเส้นใยกาบไผ่เสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำไหมไหมอีรี่องค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledgeองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเปลือกข้าวโพดอาการอัมพาตอาหารพื้นบ้าน

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (53)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physical properties of woven fabric from paper mulberry yarnChonsakorn S., Chonsakorn S., Piromthamsiri K., Sirikasemlert C.2014Advanced Materials Research
  849,pp. 157-161
  2
  2Physical properties of yarn from paper mulberryChonsakorn S., Chonsakorn S., Piromthamsiri K., Sirikasemlert C.2014Advanced Materials Research
  849,pp. 366-369
  0
  3Thai Ethnic's clothing: Style and construction technique of blue Hmong, Karen, Yao and Black Lahu tribalsKraisuwan S., Piromthamsiri K., Wongtong O.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 194-205
  0
  4Technique and motif of Black Tai clothing decorationKraisuwan S., Piromthamsiri K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 345-355
  0