Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • M.S. (Textiles and Clothing ), Iowa State University, U.S.A., 2523
  • Ph.D. (Textile Science), Texas Woman s University , U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของขจีจรัส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของขจีจรัส 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม,1 ธ.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 1 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202572 ชื่อวิชา Advanced Ceramic Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202341 ชื่อวิชา Chemical Reaction Engineering,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ก.พ. 2009 - 30 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกตแต่งด้วยลวดลายไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 เม.ย. 2010 - 31 ส.ค. 2010

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของขจีจรัส 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนกระเบื้อง 4/6 หมู่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ :สมาชิกกลุ่มสามารถตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ที่มีลวดลายผ้าที่มัดย้อมด้วยเทคนิคชิโบริสำหรับจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้้ นอกจากนี้มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 1 คน สามารถต่อยอดการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อม โดยใช้แนวคิดและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมในโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพิ่มเติมอีก 5 รูปแบบ,2 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มสตรีตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัย นำไปอบรมในโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ,15 ก.ค. 2010 - 19 ก.ย. 2010