Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • M.S. (Textiles and Clothing ), Iowa State University, U.S.A., 2523
  • Ph.D. (Textile Science), Texas Woman s University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 2 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นด้ายเพื่อการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 2 1 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน 3 0 1 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2005 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0
  2003 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2002 โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1993 ผ้าตีนจกและหาดเสี้ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 0 0 0 0