Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2016 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายับยั้งเชื้อแบคทีเรียสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการย้อมไหมด้วยสีแวตธรรมชาติ: สีคราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 คุณูปการของโครงการหลวงที่มีต่อสังคมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 2 1 0
  2015 โครงการสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการจัดทำแผนแม่บท"การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน" ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 1 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0