Conference

Article
การออกแบบระบบควบคุมค่าพีเอชในเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื่องด้วยตัวควบคุมอิงแบบจำลอง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (ISBN: 9789744665157)
Class
ชาติ
Date
22 - 23 พฤศจิกายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-