Conference

Article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยด้วยเทคนิค What If Analysis ในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
29 เมษายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาความปลอดภัยในโรงงานลักษณะอื่นๆ แหล่งทุน :ส่วนตัว,5 ก.ค. 2010 - 16 ส.ค. 2011