ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2004

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

1

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 15
2004 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technology", Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 203-217
2004 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: a spouted bed as a case study", Chemical Engineering Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 22-23, กันยายน 2004, หน้า 5225-5231
2004 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: a spouted bed as a case study", Chemical Engineering Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 22-23, กันยายน 2004, หน้า 5225-5231
2004 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Separable Gabor Filter for Fingerprint Enhancement", Lecture Notes in Computer Science; Biometric Authentication, ปีที่ LNCS3072, กรกฎาคม 2004, หน้า 403-409
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms", WATER RESOURCES RESEARCH,, ปีที่ 40, กันยายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Early breakthrough of colloids and Bacteriophage MS2 in a water saturated column", WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 40, กันยายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "A simple method to improve the performance of convolutional Vector Symbol Decoding with small symbol size", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON B, pp. B676-B679, ปีที่ 2004, พฤศจิกายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exBiao Chen, exRuixiang Jiang,, exPramod K. Varshney, "Channel aware decision fusion in wireless sensor networks", IEEE Trans. Signal Processing, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2004, หน้า 3454-3458
2004 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "A Discrete Choice Model with Structuralized Spatial Effects for Location Analysis", Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, ปีที่ 1898, ธันวาคม 2004, หน้า 183-190
2004 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exA. J. Marquis , "Comparative Study of Flux-Limiters based on MUST Differencing Scheme", International Journal of Computational Fluid Dynamics [Impact Factor = 0.43 at Year 2008], ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2004, หน้า 569-576
2004 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exTetsuro TSUJIMOTO, "Linear stability analysis of channel inception on slopes with arbitrary shapes: purely erosional case", Journal of Applied Mechanics, JSCE, ปีที่ 7, สิงหาคม 2004, หน้า 997-1004
2004 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exTetsuro TSUJIMOTO, "Weakly nonlinear analysis of multimodal fluvial bars", Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, ปีที่ 48, กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 1009-1014
2004 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "SOLVING (n x n) LINEAR EQUATIONS WITH PARAMETERS COVARIANCES", International Journal of Computational Methods, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2004, หน้า 471-489
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exTeerapong Namto, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of ZSM-5 Zeolite from Lignite Fly Ash and Rice Husk Ash", Fuel Processing Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2004, หน้า 1623-1634
2004 exJ Watton, exK M Holford , inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The application of a programmable servo controller to state control of an electrohydraulic active suspension", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering (IMechE) , ปีที่ 2004, ฉบับที่ 208, ธันวาคม 2004, หน้า 1367-1377
Publish Year National Journal 8
2004 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การสกัดเบต้า-แคโรทีนด้วยตัวทำละลายที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 53, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2004, หน้า 85-91
2004 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Production of Polymer-Pharmaceutical Composite Particles Using Dense Gas Process", วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม - กรกฎาคม 2004, หน้า 87-97
2004 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "On Detecting Feature Interaction in Pragrammable Service Environment Internet Telephony.", Journal of Computer network (Elsevier), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 605-624
2004 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพและอัตราการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยและกองมูลฝอยกลางแจ้งในประเทศไทย", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2004, หน้า 81-90
2004 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exChaiworapuek W, "Drag and Down Force Prediction of Flow over Racing Car", Engineering Journal Kasetsart,, ปีที่ 53, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2004
2004 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of an Electrohydraulic Active Suspension Using State-Space Approach", Journal of Research in Engineering and Technology, Kasetsart University, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2004, หน้า 1-24
2004 exธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ไต่ผนังแบบอิเล็กโตรนิวแมติกส์", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 18, ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม 2004 - กรกฎาคม 2005, หน้า 64-75
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา ศรีคชา, "การออกแบบตัวกรองฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม 2004 - กรกฎาคม 2005, หน้า 76-86

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 41
2004 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Dynamic projection network for supervised pattern classification", American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "The utilization of closing algorithm and heuristic information for broken character segmentation", 2004 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Utility of projection network for air-craft-engine fault diagnosis", American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feedback preprocessed unmanned ground vehicle network-based controller characterization", IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Knowledge management in university R&D in Thailand", IEEE International Engineering Management Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Distributed Denial of Service detection using TCP/IP header and traffic measurement analysis", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: ISCIT 2004, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "DWORM: A distributed text retrieval prototype on grid environment", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: ISCIT 2004, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Diversity control approach to ant colony optimization for unit commitment problem", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Lightning arrester modeling using ATP-EMTP", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the high voltage direct current transmission system links between Thailand-Malaysia using EMTP/ATP program", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Speed scheduling of fixed-priority delay-sensitive jobs", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exNoboru Babaguchi, "Motion Estimation And Detection of Complex Object by Analyzing Resampled Movements of Parts", International Conference on Image Processing(ICIP2004), 1 มกราคม 2004, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Topic-centric algorithm: A novel approach to web link analysis", Proceedings - International Conference on Advanced Information Networking and Application (AINA), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Committee-based Thai printed characters recognition using parallel artificial neural networks", Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Parallel PageRank computation on a Gigabit PC cluster", Proceedings - International Conference on Advanced Information Networking and Application (AINA), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "In the air rice feeding", Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Nitrogen removal using media in SBR system", Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, "Factor effecting consolidation and permeability of soft Bangkok clay", Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Distributed Denial of Service detection using TCP/IP header and traffic measurement analysis", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: ISCIT 2004, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Diversity control approach to ant colony optimization for unit commitment problem", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Topic-centric algorithm: A novel approach to web link analysis", Proceedings - International Conference on Advanced Information Networking and Application (AINA), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Parallel PageRank computation on a Gigabit PC cluster", Proceedings - International Conference on Advanced Information Networking and Application (AINA), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feedback preprocessed unmanned ground vehicle network-based controller characterization", IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference), 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "DWORM: A distributed text retrieval prototype on grid environment", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: ISCIT 2004, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the high voltage direct current transmission system links between Thailand-Malaysia using EMTP/ATP program", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Committee-based Thai printed characters recognition using parallel artificial neural networks", Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "The utilization of closing algorithm and heuristic information for broken character segmentation", 2004 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "CPS1 and CPS2 compliant wedge-shaped model predictive load frequency control", 2004 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Dynamic projection network for supervised pattern classification", American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Utility of projection network for air-craft-engine fault diagnosis", American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Framework Architecture for WLAN Testbed", 3rd Asian International Mobile Computing Conference, 26 - 28 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Predicting the Dispersion of Worms in Enterprise Networks", Information Technology and Communi-cations Annual Conference 2004, 1 ตุลาคม 2004, Limerick ไอร์แลนด์
2004 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Providing Responsiveness, Efficiency in Network Utilization and Fairness for Layered Multicast Providing Responsiveness", International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2004), 1 กรกฎาคม 2004, Florida ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Iris Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", Proceedings of the First Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI), Pattaya, Chonburi, Thailand, May 13-14 2004, 13 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2004, ชลบุรี ประเทศไทย
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004), May 13-14, 2004., 13 - 14 พฤษภาคม 2004, ชลบุรี ประเทศไทย
2004 exRittiyong P, exPaopo I., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Study on the Characteristics of Linear Polymer Molecules Using Random Walk and Self-Avoiding Walk Models", Regional Symposium on Chemical Engineering, 1 - 2 ธันวาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, "Modeling of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf)", Regional Symposium on Chemical Engineering, 1 - 2 ธันวาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 exNgiamsoongnirn, K., exJuntasaro, E. , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Parallel Semi-Coarsening Multigrid Algorithm for Solving the Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations", The 7th International Conference on High Performance Computing and Grid in Asia Pacific Region, 20 - 22 กรกฎาคม 2004, Tokyo ญี่ปุ่น
2004 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Different Non-Linear Constitutive Relations of Reynolds Stresses using Direct Numerical Simulation Data", Wall-Bounded and Free-Surface Turbulence and Its Computation, 7 - 17 ธันวาคม 2004, IMS, National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2004 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exVoradej Sida, "Influence of High-Volume Fly ash on chloride permeability and embedded steel corrosion of concrete", The First Asian Concrete Federation (ACF), 28 - 29 ตุลาคม 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exTetsuro TSUJIMOTO, "Linear Stability Analysis of Channel Inception on Slopes with Arbitrary Shapes", Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics 2004, 9 - 11 สิงหาคม 2004, Nagoya ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 14
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Production of hydrocarbons from carbon dioxide over various zeolite catalysts", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Production of hydrocarbons from carbon dioxide over various zeolite catalysts", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 1. method development", Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of subsurface contamination using pore-scale technologies: 2. examples of application", Proceedings of the International Symposium on Low Land Technology, 1 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 exPramjit Nitesnoppakul, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การตรวจจับการคัดลอกโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างควบคุม", The 8th National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC 2004), 21 - 22 ตุลาคม 2004, สงขลา ประเทศไทย
2004 exวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "โมเดลกับดักฟ้าผ่าโดยใช้โปรแกรม ATP-EMTP", EECON-27, 11 - 12 พฤศจิกายน 2004, ขอนแก่น ประเทศไทย
2004 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exWood-Adams P.M, "An Experimental Study on Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf)", The Third Thailand Materials Science and Technology Conference, 10 - 11 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exWood-Adams P.M, "A Model of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) Based on Monte Carlo Simulation", The Third Thailand Materials Science and Technology Conference , 10 - 11 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exWood-Adams P.M, "Chemical Composition Distribution of Multicomponent Copolymers", The Third Thailand Materials Science and Technology Conference , 10 - 11 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exอาทิมา ดวงจันทร์ , "ดรรชนีความเป็นปอซโซลานของเถ้าชานอ้อยและความต้องการน้ำ", the Second Concrete National Conference, 27 - 29 ตุลาคม 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร, ex พิพัฒน์ นิตยโกศล, exสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย, ex วราภรณ์ คุณาวนากิจ, "อิทธิพลของเถ้าลอยต่อสภาวะความเป็นด่างและการเกิดสนิมของเหล็กเสริม", the Second Concrete National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "On the Optimum Handling and Vibration Control of an Electrohydraulic Active Suspension with Pole-Assignment Technique", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2547 จังหวัดขอนแก่น), 18 - 20 ตุลาคม 2004, ขอนแก่น ประเทศไทย
2004 inนายปุณณะ ยศปัญญา, อาจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exดนุพล ณ หนองคาย, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "Detecting and cleaning intruders in sensor networks", The 8th National Computer Science and Engineering Conference, 21 - 23 กรกฎาคม 2004, สงขลา ประเทศไทย
2004 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "Finding True Position of Buildings in Orthophotos", the 25th Asian Conference on Remote Sensing, 23 - 25 ธันวาคม 2004, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&BudgetYear=2004]