ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2005

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

91

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

69

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

3

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 43
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removal", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2005, หน้า 6115-6122
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Solids motion and holdup profiles in liquid fluidized beds", Chemical Engineering Science, ปีที่ 60, ฉบับที่ 7, เมษายน 2005, หน้า 1889-1900
2005 exP. Hirunsit, exZ. Huang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, ex S. Kawi, "Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical model", Powder Technology, ปีที่ 154, ฉบับที่ 2-3, กรกฎาคม 2005, หน้า 83-94
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Crystallization analysis fractionation", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 43, กันยายน 2005, หน้า 1557-1570
2005 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "A Method to Identify Vehicle Turning Characteristic Using Numerical Simulation.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inนายสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Comparison of Bending Moment and End Shears of Simple Span Bridge Girders Due toThe Ten-Wheel Truck with The AASHTO Standard Truck.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 106-111
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Different Methods for Determining Methane Emission from Waste Disposal Sites in Thailand", Asian J. Energy Environ., ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 1-16
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Fractionation of Semicrystalline Polymers by Crystallization Analysis Fractionation and Temperature Rising Elution Fractionation", Advanced Polymer Science, ปีที่ 182, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 1-54
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, พฤษภาคม 2005, หน้า 83-86
2005 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exManoj K. Arora, exPramod K. Varshney, "Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approach", Remote Sensing of Environment, ปีที่ 96, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2005, หน้า 302-314
2005 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exKijsirikul, B, "Constructing multiclass learners from binary learners: A simple black-box analysis of the generalization errors", ALGORITHMIC LEARNING THEORY, ปีที่ 3734, กันยายน 2005, หน้า 135-147
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Signature Recognition Methods for Identifying Influenza Sequences", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 3581, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 504-513
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "DNA Sequence Identification by Statistics-Based Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence, ปีที่ 3614, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 1041-1050
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Intelligent Data Recognition of DNA Sequences Using Statistical Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence, ปีที่ 3776, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 630-635
2005 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exG. Mesri, "Secondary Compression", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ปีที่ 131, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2005
2005 exTzyh-Jong Tarn, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exDaizhan Cheng, exMingjun Zhang, "Output regulation for nonlinear systems: some recent theoretical and experimental results", IEEE Transactions on Control Systems Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2005, หน้า 605-610
2005 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exP. Dechaumphai , exA. J. Marquis , "Evaluation of the Damping Functions in Low-Reynolds-Number Non-Linear q-zeta Turbulence Model", International Journal of Computational Fluid Dynamics [Impact Factor = 0.43 at Year 2008], ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2005, หน้า 225-234
2005 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวรเดช สีดา, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Chloride permeability and corrosion risk of high-volume fly ash concrete with mid-range water reducer", ACI Materials Journal, ปีที่ 102, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2005, หน้า 177-182
2005 exShen, CC, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ad hoc multicast routing algorithm with swarm intelligence", MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 47-59
2005 exMeller, RD, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "AS/RS dwell-point strategy selection at high system utilization: a simulation study to investigate the magnitude of the benefit", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, ปีที่ 43, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2005, หน้า 5217-5227
2005 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, exShaw, S, exPierre, C, "Component mode synthesis using nonlinear normal modes", NONLINEAR DYNAMICS, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1-3, สิงหาคม 2005, หน้า 17-46
2005 inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefanopoulou, AG, exVarigonda, S, exPedersen, LM, exGhosh, S, exPeng, H, "Control of natural gas catalytic partial oxidation for hydrogen generation in fuel cell applications", IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 3-14
2005 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Data cleansing and preparation for moving toward electronic library repository", DIGITAL LIBRARIES: IMPLEMENTING STRATEGIES AND SHARING EXPERIENCES, PROCEEDINGS, ปีที่ 3815, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2005, หน้า 491-492
2005 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMerkley, GP, "Classifier system for rule-based operation of canal gates", JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE, ปีที่ 131, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 3-13
2005 inนายสัญชัย มิตรเอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDetournay, E, "Determination of ground reaction curve for hyperbolic soil model using the hodograph method", CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2005, หน้า 964-968
2005 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuakheaw, D, exJongkon, N, exSaenbandit, K, exNunrium, P, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Virtual screening for anti-HIV-1 RT and anti-HIV-1 PR inhibitors from the Thai medicinal plants database: A combined docking with neural networks approach", COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2005, หน้า 417-429
2005 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exAngkawattanawit, N, "Learnable topic-specific web crawler", JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 97-114
2005 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, exIgel, B, "Managing knowledge through collaboration: multiple case studies of managing research in university laboratories in Thailand", TECHNOVATION, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2005, หน้า 1173-1182
2005 exKongto, A, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exNgaowsuwan, K, exRamachandran, PA, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mathematical modeling and simulation for gas-liquid reactors", COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11-12, ตุลาคม 2005, หน้า 2461-2473
2005 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exLumley, JL, exRempfer, D, "Proper orthogonal decomposition in Squire's coordinate system for dynamical models of channel turbulence", JOURNAL OF FLUID MECHANICS, ปีที่ 534, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2005, หน้า 195-225
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKornboonraksa, T, exDumrongsukit, C, exThreedeach, S, exNgo, HH, exVigneswaran, S, "Particle and microorganism removal in floating plastic media coupled with microfiltration membrane for surface water treatment", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2005, หน้า 93-100
2005 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMennig, G, "Properties enhancement of short glass fiber-reinforced thermoplastics via sandwich injection molding", POLYMER COMPOSITES, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 823-831
2005 exChalermsook, P, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "Simple distributed algorithms for approximating minimum Steiner trees", COMPUTING AND COMBINATORICS, PROCEEDINGS, ปีที่ 3595, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2005, หน้า 380-389
2005 inดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHalgamuge, SK, exShenoy, N, "Optimized rule-based delay proportion adjustment-for proportional differentiated services", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 261-276
2005 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShen, CC, "Multicast communication in ad hoc networks with directional antennas", TELECOMMUNICATION SYSTEMS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2005, หน้า 297-316
2005 exFeliachi, A, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "NERC compliant load frequency control design using fuzzy rules", ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 101-106
2005 inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exAdams, TM, "Lane-based network for flow analysis and inventory management of transportation networks", INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY, ปีที่ -, ฉบับที่ 1935, สิงหาคม 2005, หน้า 101-110
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPhongaksorn, M, exChaimongkol, N, exJaree, A, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical analysis of TAP models for porous catalysts", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 115, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2005, หน้า 51-62
2005 exTuprakay, S, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Lifetime and regeneration of immobilized titania for photocatalytic removal of aqueous hexavalent chromium", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 124, ฉบับที่ 1-3, กันยายน 2005, หน้า 53-58
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYamamoto, K, "Enhancement of oxygen transfer and nitrogen removal in a membrane separation bioreactor for domestic wastewater treatment", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, กันยายน 2005, หน้า 85-92
2005 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Drying Kinetics and Quality of Coconut Dried in a Fluidized Bed Dryer", Journal of Food Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มกราคม 2005, หน้า 267-271
2005 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Effects of Geometry and Operating Conditions on the Mixing Behavior of an In-line Impinging Stream Mixer", Chemical Engineering Science, ปีที่ 60, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2005, หน้า 1701-1708
2005 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWongphaka Wongrat, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation", Computers and Chemical Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, เมษายน 2005, หน้า 1059-1067
Publish Year National Journal 14
2005 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Design and Environment of Feature Interaction filltering with usecase Maps.", NECTEC Technical Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 16, กันยายน 2005, หน้า 581-597
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2005, หน้า 11-23
2005 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "การสลายสีย้อมซิบาร์ครอนเรดในเครื่องปฏิกรณ์แบบใช้แสงที่มีไทเทเนียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 19, ฉบับที่ 56, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 54-63
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสาที่ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก", J. Natl. Res. Council Thailand, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2005, หน้า 104-124
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมของเทคนิควิเคราะห์โครงสร้างพอลิเมอร์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 1-2, พฤศจิกายน 2005, หน้า 134-145
2005 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Affect of pH and Ionic Strength on the Adsorption of Polyelectrolytes onto of Polyelectrolytes onto Oppositely Charged Surfaces", Juornal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2005, หน้า 217-225
2005 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "ทัศนวิสัยในการมองผ่านควัน, วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 57 ปีที่ 19 ธันวาคม 2548 - มีนาคม 2549, หน้า 118-125.", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 19, ฉบับที่ 57, ธันวาคม - มกราคม 2005, หน้า 118-125
2005 exS. Promsarn, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "The dispersion model for fluid catalytic cracking of heavy hydrocarbon in circulating fluidized bed downer reactor", JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2005, หน้า 145-160
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Eco-design", KU Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 57, ธันวาคม 2005 - มีนาคม 2006, หน้า 126-135
2005 exPaopo I, exRittiyong P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Investigation on Characteristics of Linear Homopolymer Molecules Using Monte Carlo Simulation with Random Walk and Self-Avoiding Walk Models ", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 104-113
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPaopo I, exRittiyong P, "Monte Carlo Simulation of Comb and Star Polymers in Solution using Self-Avoiding Walk (SAW) Model ", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2005, หน้า 191-201
2005 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exกนกวรรณ กิ่งผดุง, "Studying and Developing a Performance Scorecard onQuality of Work Life, Productivity, and Profitability", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2005, หน้า 54-63
2005 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "An Analytical Study of an Electrohydraulic Active Suspension with Pole-Assignment Technique", Journal of Research in Engineering and Technology, Kasetsart University, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2005
2005 exธีระ ลิลิตวรางกูร, exกิติเดช สันติชัยอนันต์, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดพิกัดตำแหน่งหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบ GPS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2005, หน้า 239-253

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 43
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Intelligent Data Recognition of DNA Sequences Using Statistical Models", Lecture Notes in Computer Science(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1 มกราคม 2005
2005 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Data cleansing and preparation for moving toward electronic library repository", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1 มกราคม 2005
2005 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Key factors influencing worm infection in enterprise networks", Workshop on Information Security Applications (WISA2005), 22 - 24 สิงหาคม 2005, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2005 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "High pressure air compressor condition monitoring using unsupervised pattern classification based on projection networks", American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Message from the WAGSSDA chairs", Proceedings of the International Conference on Parallel Processing Workshops, 1 มกราคม 2005
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Models for Discovering Signature Patterns in DNA Sequences", IASTED International Conference on Biomedical Engineering(BioMED2005), 1 มกราคม 2005, Innsbruck สาธารณรัฐออสเตรีย
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "DNA Sequence Identification by Statistics-Based Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence(Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 1 มกราคม 2005
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Signature Recognition Methods for Identifying Influenza Sequences", Lecture Notes in Artificial Intelligence(Subseries of Lecture Notes in Computer Science), 1 มกราคม 2005
2005 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Fractal Arrays Generated using a 3X3 Subarray Generator", The 5TH International on Communications and Infromation Technology ณ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 12 ตุลาคม 2005, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Neuro-Fuzzy Network-based Controller for DC Motor Speed Control", The 31st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society [IECON 2005], 6 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Monthly Energy Forecasting Using Decomposition Method With Aplication of Seasonal Arima", The 7th International Power Engineering Conference [IPEC2005] ณ ประเทศสิงคโปร์, 29 พฤศจิกายน 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Assessing Risk in a Job Schedule : Integrating a Scheduling Heuristic and a Simulation Model to a Spreadsheet", The Winter Simulation Conference, 4 ธันวาคม 2005, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Partition-based parallel PageRank algorithm", Proceedings - 3rd International Conference on Information Technology and Applications, ICITA 2005, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "An efficient partition-based parallel PageRank algorithm", Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Data cleansing and preparation for moving toward electronic library repository", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1 มกราคม 2005
2005 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quorum-based match-making services for wireless mesh networks", 2005 IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, WiMob'2005, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Projection network for unsupervised pattern classification", American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "High pressure air compressor condition monitoring using unsupervised pattern classification based on projection networks", American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity", Series on Energy and Power Systems, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of LPG from carbon dioxide and methane", The 4th Singapore International Chemical Conference (SICC-4), 8 - 10 ธันวาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand,", International Workshop – Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC, 15 - 16 ธันวาคม 2005
2005 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "Constructing Multiclass Learners from Binary Learners: A Simple Black-Box Analysis of the Generalization Errors", The 16th International Conference on Algorithmic Learning Theory (ALT 2005), 8 - 11 ตุลาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Responsiveness and TCP-friendliness problems of Multi-Rate Multicast Congestion Control Protocols (PLM vs. ERA)", International Conference on Asian Language Processing and Information Technology (ALPIT2005), 28 มิถุนายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment Performance and Bacterial Population in Photosynthetic Bacteria Pond for Carbon Recovery from Noodle Processing Wastewater", IWA Specialty Conference in Wastewater Reclamation and Reuse for Sustainablility, 8 - 11 พฤศจิกายน 2005, สาธารณรัฐเกาหลี
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Minimization and Stablization of Leachate Through Internal Storage and Recirculation Operation in Tropical Landfill", 3rd International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 6 - 8 ธันวาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "An IT-Based Tool for Education and Training on Wastewater Technologies", AQUA 2005: International Conference on New Water Culture, 21 - 23 ตุลาคม 2005, เอเธน
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Framework and Strategy for National LCI Database Development of Primary Energy and Basic Materials in Thailand", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Polystyrene Comparing to Cassava Starch Food Packaging", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Cassava Plantation and Cassava Starch Production", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Application of Life Cycle Assessment and EcoDesign for Eco-product Development in Thailand: Case Study for Eco-Compressor", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Impact Assessment of Fuel and Electricity Using LCA-NETS Method", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large scale behavior based on pore scale mechanisms", European Geosciences Union General Assembly 2005, 24 - 29 เมษายน 2005, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2005 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "The study of Preparation of Nano-sized CeO2 by Microemulsion Method", Singapore International Chemical Conference(SICC-4), 8 - 10 ธันวาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Separable Gabor Filter Realization for Fast Fingerprint Enhancement", IEEE International Conference on Image Processing 2005 (ICIP 2005), 10 - 14 กันยายน 2005, Genova สาธารณรัฐอิตาลี
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, Pattaya, Chonburi, Thailand, May 12-13 2005, 12 - 13 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "An Iris Verification Using Edge Detection", The Fifth Internation Conference on Information, Communications, and Digital Signal Processing, 6-9 December 2005, 6 - 9 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exG. Mesri, exN. Huvaj, "Excess porewater during secondary compression", 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka , 1 กันยายน 2005, ญี่ปุ่น
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPaopo I, exRittiyong P, "Monte Carlo Simulation of Branched and Star Polymers in Solution", 40th IUPAC Congress, 14 - 19 สิงหาคม 2005, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exJirachaithorn P, exSornprom N, "Kinetic Model of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf): Model Formulation and Validation for Homopolymers", 3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies , 3 - 8 กรกฎาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exBuranarote, J., exGururatana, S., exJuntasaro, E. , "A New Reynolds-Stress Expressions Based on DNS Data in Non-Linear Eddy-Viscosity Turbulence Model for Complex Flows", The Fourth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP4), 27 - 29 มิถุนายน 2005, Williamsburg เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exTetsuro TSUJIMOTO, "Inception of Channelization on Slopes with Arbitrary Shapes: Erosional and Depositional Case", 4th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, 4 - 7 ตุลาคม 2005, Urbana อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The 1,3-Dipolar Cycloadditions of Ozone on the Cap of Two Series of [5,5] Armchair and [9,0] Zigzag Single-Walled Carbon Nanotubes Capped with Fullerene Hemispheres.", 229th National Meeting of the American-Chemical-Society, 13 - 17 มีนาคม 2005, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 48
2005 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "ระบบเขียนแผนที่สามมิติระบบแรกที่พัฒนาโดยคนไทย", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Control of Layer numbers of Carbon Nanotubes", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Porous carbon synthesis with a structural regularity of zeolite Y", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค Gas Anti-solvent (GAS)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและข้าวเจ้า", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดมูลสัตว์ด้วยกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชั่น", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแห้ง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันทานตะวันด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันทานตะวันเพื่อนำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchange Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 ตุลาคม 2005 - 28 ตุลาคม 2006, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากไดอะตอมไมต์", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 exChainurak Pum-in, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Kinetics Rate of Polypropylene Catalytic Cracking", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การใช้งานได้ของฟังชันไดแรกเดลตาในแบบจำลอง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "การหุงต้มอย่างประหยัดเมื่อใช้เตาก๊าซโดยการลดอัตราการไหลของก๊าซหุงต้ม", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Algorithm for Synthesis of Simultaneous Heat and Mass Exchanger Network", The 5th National Symposium on Graduate Research, Kasetsart University, 10 - 11 ตุลาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Program for Design of Direct and Indirect Heat Exchange Network", The 15th National Chemical Engineering Conference, 27 ตุลาคม 2005 - 29 กันยายน 2006
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Investigation on Non-isothermal Crystallization Kinetics of High Density Polyethylene (HDPE): Experimental Studies and Model Evaluations,", The National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2005), 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและรำข้าวจ้าว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Loopback Functional Test of 3G?WCDMA Baseband Processing", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Hi-Fi Audio Coding Technique for Wireless Communication based on Wavelet Packet Transformation", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Design Framework for Wireless Transmission of Multiple Hi-Fi Audio Streams using DSSS Technique", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Baseband Processing Functions for cdma2000?1X Base Station using FPGA", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Nation/Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchang Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบล็อกโดเมนเพื่อใช้ในหัวอ่านฮาร์ดดิสก์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้วงจรอะซิงโครนัสร่วมกับการควบคุมไฟเลี้ยงแบบพลวัตในการลดพลังงานของวงจรที่ทำงานตามเวลาจริง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ฟีนอลด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว, 13 - 15 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การจำกัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรซ์ที่เกิดจากระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบโดยใช้ตัวดูดซับและเหล็กออกไซด์ขนาดนาโน", วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Random Packing of Various Particle Sizes Distinct Element Method", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Split-Range Control for Constraint Problem on Heat Exchanger Networks by Dynamics Simulator", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 exนิศากร วรวุฒิยานันท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of fructose from Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand, 2 - 5 พฤศจิกายน 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 exBhurisa Ekavibhata, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Music Retrieval by Examples of Singing", The 9th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE9) , 23 มีนาคม - 25 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exKomsan Chanma, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การเทียบเรียงลำดับข้อมูลชีวภาพโดยพิจารณาความถี่ส่วนย่อยของลำดับ", The 9th National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2005), 27 - 28 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exณรงค์ ศรียาภัย, "การศึกษาแรงดันเกินเนื่องจากการเปิด-ปิด สวิตซ์ในสายป้อนโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC", EECON-28, 22 - 25 ตุลาคม 2005, ภูเก็ต ประเทศไทย
2005 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน, inนางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, "การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548, 3 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A New Concept for Evaluating Individual Mark from Group Mark: A Case Study in Chemical Engineering Plant Design Course at Kasetsart University", The Third National Conference of Engineering Education , 5 - 6 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 exอาทิมา ดวงจันทร์ , inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "คอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมโยธาแห่งชาติครั้งที่สิบ, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Linear Stability Analysis of Sand Bars using VAM Equations", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&BudgetYear=2005]