ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2007

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

181

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

155

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

14

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 83
2007 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exROTJANAVIJIT Wanwarang, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bed", Chemical Engineering Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2007, หน้า 232-245
2007 exOtsuki, Nobuaki, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exNishida, Takahiro, "Feasibility study on soil improvement using electrochemical technique", Construction and Building Materials, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2007, หน้า 1046-1051
2007 exO.V. Shipin, exS.H. Lee, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exWiwattanakom, W, exGhosh, G. C, exAnceno, A. J, exStevens, W. F, "Piggery Wastewater Treatment in a Tropical Climate: Biological and Chemical Treatment Options", Environmental Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 329-337
2007 inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, exAltenberger, I, "Effective boundary of deep-rolling treatment and its correlation with residual stress stability of Al-Mg-Mn and Al-Mg-Si-Cu alloys", SCRIPTA MATERIALIA, ปีที่ 56, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2007, หน้า 745-748
2007 exKreetachat, T, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunsuwon, V, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChomsurin, C, "Effects of ozonation process on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluents", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2007, หน้า 250-257
2007 exStehman, SV, exArora, MK, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exVarshney, PK, "Estimation of fuzzy error matrix accuracy measures under stratified random sampling", PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 165-173
2007 exDeslauriers, A, exL'Ecuyer, P, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exIngolfsson, A, exAvramidis, AN, "Markov chain models of a telephone call center with call blending", COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 1616-1645
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJirachaithorn, P, exSoares, JBP, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation of ethylene/1-hexene copolymers", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2007, หน้า 1010-1017
2007 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exCastro, JM, "Microfluidics and rheology of carbon black suspensions for In-Mold Coating applications: some insights into the slip flow phenomena", JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MATERIALS DESIGN, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 31-36
2007 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exCastro, JM, "Microfluidics and rheology of dilute carbon black suspensions for in-mould coating (IMC) applications", MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 157-170
2007 exSultan Welle, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, "Prediction of Soil Loss in the Northern Part of Somali Regionof Ethiopia Using Empirical Soil Erosion Models", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 109-122
2007 exThanapol Rojanapanpat, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Implementation of a Framework for .NET-based UtilityComputing Infrastructure", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 394-405
2007 exSiriboonluckul, N, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Turbulence modelling for wall-bounded particle-laden flow with separation", INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 331-338
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายอุรุพจน์ กัลยาสิริ, "Worm damage minimization in enterprise networks", INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 3-16
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exWorawuthiyanan, N, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChisti, Y, "Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 543-552
2007 exRuan, JZ, exSparks, TE, exPanackal, A, exLiou, FW, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exSlattery, K, exChou, HN, exKinsella, M, "Automated slicing for a multiaxis metal deposition system", JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, ปีที่ 129, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 303-310
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exLuangpipat, T, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen, HHH, exChisti, Y, "Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 381-391
2007 exTochampa, W, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBakker, HHC, exChisti, Y, "A model of xylitol production by the yeast Candida mogii", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2007, หน้า 175-183
2007 exAttiratanasunthron, Nattapat, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "A running time analysis of an Ant Colony Optimization algorithm for shortest paths in directed acyclic graphs", Information Processing Letters, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007
2007 exMesfin Tafesse, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Regression Modeling of Fuel Cosumption Optimization of Rotary Blades of Power Tiller Under Sandy Clay Loam Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 586-600
2007 exOngsupankul, S., inดร.ต่อกุล กาญจนาลัย, ศาสตราจารย์, exKawashima, K., "Behavior of reinforced concrete bridge pier columns subjected to moderate seismic load", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 175-185
2007 exประมุข อุณหเลขกะ, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "An approach to protection against power induction and lightning overvoltages and affect to telephone subscriber's line during GDT's failure", WSEAS Transactions on Circuits and Systems, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2007, หน้า 245-252
2007 exLiu, De-Kai, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShen, Chien-Chung, exHwang, Ren-Hung, "Querying time indexed information in mobile Ad hoc networks", Ad Hoc Networks, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กันยายน 2007, หน้า 1090-1112
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exNanta-ngern, A., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Short-period synthesis of ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic technique", Materials Letters, ปีที่ In Press,, ธันวาคม 2007
2007 exReddy, T.A., exMaor, I., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data - Part I: General methodology (RP-1051)", HVAC and R Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 221-241
2007 exReddy, T.A., exMaor, I., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data - Part II: Application to three case study office buildings (RP-1051)", HVAC and R Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 243-265
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exRidley, A., exCoop, M., "Collapse behavior of compacted silty clay in suction-monitored oedometer apparatus", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ปีที่ 133, ฉบับที่ 7, กันยายน 2007, หน้า 867-877
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exCoop, M., exRidley, A., "The development of a suction control system for a triaxial apparatus", Geotechnical Testing Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007, หน้า 69-75
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exAnussornnitisarn, P., "The digital divide and its implications on e-learning deployment in the Royal Thai Government", Electronic Government, an International Journal (EG), ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 290-298
2007 inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, exAltenberger, I., "Cyclic deformation behavior of deep rolled as-quenched aluminium alloy AA6110 at elevated temperatures", International Journal of Materials Research, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, กันยายน 2007, หน้า 506-510
2007 exประมุข อุณหเลขกะ, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "Risk Assessment for an Existing Telephone Exchange Installation in a Rural Area", WSEAS Transactions on Circuits and Systems, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 266-273
2007 exพิชามาศ ตันเต็ก, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exยุทธจักร บุญนำพา, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Comparison between regression analysis and moment analysis for transport and kinetic parameter estimation in TAP experiments under a non-ideal inlet condition ", Catalysis Today, ปีที่ 121, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2007, หน้า 261-268
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exกฤษณัส สุรกิตย์, exPeter R. Hawkins, exNimal Chandrrasena, "Deeision Support Tools for Water Resources Management: A Case Study of Bung Boraphet Wetland, Thailand.", Journal of Development in Sustainable Agriculture, มีนาคม 2007, หน้า 17-26
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKanchana, R, "Competitive priorities of manufacturing firms in Thailand", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 107, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2007, หน้า 979-996
2007 exSinbuathong, N, exKhaodhiar, S, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exSirirote, P, exWatts, D, "Effect of sulfate on the methanogenic activity of a bacterial culture from a brewery wastewater during glucose degradation", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2007, หน้า 1025-1027
2007 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as Landfill Cover Soil for Reducing Greenhouse Gas Emission", Int. J. Environmental Technology and Management, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม 2007, หน้า 286-297
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJ.P.Juanga, exC. Visvanathan, "Municipal Solid Waste Management in Thailand and Disposal Emission Inventory", Environmental Monitoring and Asessment, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2007, หน้า 13-20
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exJ.P.A. Hettiaratchi, "Solid waste characteristics and their relationship to gas production in tropical landfill", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, เมษายน 2007, หน้า 41-48
2007 exPechsiri, C, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Mining causality from texts for question answering system", IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, ปีที่ E90D, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 1523-1533
2007 exLee, S.H., exR. Bade, exJo, S, exChitapornpan, S, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPolprasert, C, exAhn, K, "Media configuration and recirculation of upflow anaerobic floating filter for piggery wastewater treatment", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2007, หน้า 980-988
2007 exPechsiri, C, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Mining causality for explanation knowledge from text", JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2007, หน้า 877-889
2007 exKomsilp Wang-Yao, exSirinthornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exAnnop Nopharatana, "Methane Collection Efficiency of Horizontal Landfill Gas Collectors", International Journal of Applied Environmental Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007
2007 exSen, M, exBhaganagar, K, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Application of proper orthogonal decomposition (POD) to investigate a turbulent boundary layer in a channel with rough walls", JOURNAL OF TURBULENCE, ปีที่ 8, ฉบับที่ 41, เมษายน 2007, หน้า 1-21
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJaitrong, L, exHonda, R, exFukushi, K, exYamamoto, K, "Photosynthetic bacteria pond system with infra-red transmitting filter for the treatment and recovery of organic carbon from industrial wastewater", Water Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 7, เมษายน 2007, หน้า 109-116
2007 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถภัทร์สืบเนื่อง, "Performance Investigation of Convolutional Vector Symbol Decoding with Larger than Two Choices and with Incomplete Second Choices", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 364-370
2007 exWangyao P., inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exSopon P., exPanich N., exChuankrerkkul N., "Re-heat treatmented microstructures and gamma prime particle coarsening behavior at 1000C of cast nickel base superalloy, IN-738", Acta Metallurgica Slovaca, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 244-252
2007 exWangyao, P., exZrnik, J., exMamuzic, I., inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exKlaijumrang, S., "Restoration and Thermal Stability Investigation of Intermetllic Phase in Exposed Nickel Base Superalloy Udimet 500 Turbine Blades", Metalurgija, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 195-199
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exBohez E.L.J., exJanssens G.K., "Modeling and Optimization of Integrated of JIT Flexible Manufacturing, Assembly and Disassembly by Petri Nets", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 221-255
2007 exParaskeva, P, exDiamadopoulos, E, exBalakrishnan, M, exBatra, VS, exKraslawski, A, exAvramenko, Y, exRatnayake, N, exGunawarrdana, B, exGutierrez, D, exAnson, O, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ED-WAVE: an educational software for training in wastewater technologies using virtual application sites", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 1172-1181
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exMiyamoto Kazuaki, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "AN EMPIRICAL STUDY OF LAND USE/TRANSPORT INTERACTION IN BANGKOK WITH OPERATIONAL MODEL APPLICATION", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 7, ธันวาคม 2007, หน้า 1250-1265
2007 inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Direct Method for Transient Stability Assessment of a Power System with a SSSC", Journal of Computers ( by Academy Pulisher , 2007 ) , ปีที่ 2, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2007, หน้า 77-82
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of Urban Structure in Bangkok based on Employment Cluster and Commuting Pattern", Journal of the Eastern Asian Society for Transportation Studies, ปีที่ 7, ธันวาคม 2007, หน้า 1559-1574
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Poly-centric Employment Formation in Mega-Cities: Analysis from APEC-TR Collaborative Research", Journal of the Eastern Asian Society for Transportation Studies, ปีที่ 7, ธันวาคม 2007, หน้า 1446-1459
2007 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof. Dr. Anuvat Sirivat, exAssoc.Prof.Dr.Sujitra Wongkasemjit, "พฤติกรรมการไหลตัวของอะคลายลิกรับเบอร์และเลดเซอร์โคเนตไททาเนต", IEICE Technical Report , ปีที่ 85, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fingerprint Enhancement Based on Discrete Cosine Transform", Lecture Notes in Computer Science, Advances in Biometrics (ICB 2007), ฉบับที่ LNCS4642, สิงหาคม 2007, หน้า 96-105
2007 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exG. Mesri, "The coefficient of earth pressure at rest of sands subjected to vibration ", Canadian Geotechnical Journal , ปีที่ 44, ธันวาคม 2007, หน้า 1241-1263
2007 exGandhi P, exFabian AC, inดร.พสิษฐ์ (ฐิติวัฒน์) สืบสุวงศ์, อาจารย์, exMalzac J, exMiniutti G, exWilman RJ, "Constraints on light bending and reflection from the hard X-ray background", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY , ปีที่ 382, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2007, หน้า 1005-1018
2007 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exKamlesh Mathur, "A graphical based method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problems", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2007, หน้า 1040-1044
2007 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSoroush, M., "Shortest-prediction-horizon non-linear model-predictive control with guaranteed asymptotic stability", International Journal of Control , ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 1533-1545
2007 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "The constrained bottleneck transportation problem.", Journal of Mathematics and Statistics , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 24-27
2007 exWongprakornkul, Sirirat, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization based heuristic approaches for solving an integrated one-dimensional cutting stock-transportation problem. ", Journal of Mathematics and Statistics , กรกฎาคม 2007
2007 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Parallel approaches for intervals analysis of variable statistics in large and sparse linear equations with RHS ranges", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2007, หน้า 300-306
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Roles of performance measurement in SMEs' management processes", International Journal of Management and Enterprise Development , ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2007, หน้า 441-458
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proposed cost-function standards for the Royal Thai Government's e-learning programme", International Journal of Services and Standards , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2007, หน้า 188-202
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exAnnussornnitisarn, Pornthep, "Benefit and cost analysis of e-learning for knowledge management: the Royal Thai Government", International Journal of Knowledge Management Studies , ปีที่ 1, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2007, หน้า 368-387
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exPugdee Manaves, exJosu Takala, "Proposed model for performance measurement standards", International Journal of Services and Standards, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2007, หน้า 326-351
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKamdee, Tanatip, "Educational management reform in Thailand : roles of university classification", International Journal of Management in Education, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2007, หน้า 21-42
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exChuvej Chansa-ngavej, "The role of university classification on developing standards in education", International Journal of Management in Education, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 318-334
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exRapee Kanchana,, exPetri Helo, "Supplier management : past, present and anticipated future perspectives", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 502-519
2007 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม, "Strategic assets driving financial capability of Thai costruction firms", Journal of financial management of property and construction, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2007, หน้า 87-94
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exJirachaithorn P, "A Mathematical Model for the Kinetics of Crystallization in Crystaf", Macromol. Symp., ปีที่ 257, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007, หน้า 94-102
2007 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "Wind tunnel experiment on wind pressures acting on the scaffolds in strong winds", Journal of Wind engineering, Japan, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007
2007 exAKARAPOL MEESIT, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Application of Adaptive Mesh Refinement Method for Complex Flows in Clean Rooms", International Journal of Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 155-163
2007 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr.-Ing. Guenter Mennig, exBin Zhang, "Simulation of Three-Dimensional Fiber Orientation in Weldline Areas during Push-Pull-Processing ", Journal of Reinforced Plastics and Composites, ปีที่ 26, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 977-986
2007 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exVarathorn Punyangarm, exPeerayuth Charnsethikul, exSaowanee Lertworasirikul, "Solving Fuzzy Stochastic Generalized Data Envelopment Analysis Model by Chance-Constrained Programming and Credibility Approach ", International Journal of Computational Science, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 320-327
2007 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Quality Changes of Shrimp during Boiling in Salt Solution", Journal of Food Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า S289-S297
2007 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of Process Parameters on Quality Changes of Shrimp during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Journal of Food Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 9, กันยายน 2007, หน้า E553-E563
2007 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "An Efficient Algorithm for Capacitated Multifacility Location Problems", Journal of Computer Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2007, หน้า 583-591
2007 exChanin Srisuwannapa, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "An Exact Algorithm for the Unbounded Knapsack Problem with Minimizing Maximum Processing Time", Journal of Computer Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 138-143
2007 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A fast method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problems", Journal of Interdisciplinary Mathematics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 285-303
2007 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Heuristic for Solving a Stochastic Knapsack Problem with Discrete Random Capacity", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 1-9
2007 inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "The Approximated Dynamic Programming Approach to the Dynamic Quadratic Assignment Problem", Thammasat International Journal of Science and Techonology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 18-27
2007 inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exMichale Fee, exRahul Sarpeshkar, "An Energy-Efficient Micropower Neural Recording Amplifier", IEEE Transaction on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 136-147
Publish Year National Journal 34
2007 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Fukui Hayao, "การชลประทานดั้งเดิม ชลประทานรากแก้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 13-16
2007 inนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 30-49
2007 inนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์, "ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 50-61
2007 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย วงค์ตั้งมั่น, "การวิเคราะห์แผ่นเรียบกลมภายใต้ความดันด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 1-13
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exกฤษณัส สุรกิตย์, "แบบจำลองสมดุลน้ำรายวันเพื่อการบริหารจัดการน้ำของบึงบอระเพ็ด", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 29-37
2007 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exพิรวัฒน์ ทองจันทร์, "การศึกษากลไกการเกิดเป็น micelle ของGlycolchitosan กับ Doxorubicin", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 47-53
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exอุเทน พรมอิ่นคำ, "การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี(สวิตช์เกียร์)", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 54-65
2007 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exพิทยา หงสะมัต, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับเครื่องกลึงแบบ 6 เพลา", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 66-75
2007 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exพัฒนะ รักความสุข, exนุชนาฏ ณ ระนอง, exศกุนธี สมบูรณ์วิทย์, exรุ่งอรุณ ประเสริฐศักดิ์, "การผลิตฉนวนความร้อน จากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 87-94
2007 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exปิยพงษ์ พรมสาลี, exมนัสชัย เพชรเมือง, exสิทธินันท์ ท่อแก้ว, "การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีแกนกลางเป็นแม่เหล็ก", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 95-106
2007 inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "สวมเสื้อเหลืองไม่เปลืองพลังงาน ต้านภัยโลกร้อน", Thai Environmental Engineering, กันยายน - ตุลาคม 2007
2007 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลของควันใต้เพดานอย่างอิสระด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 107-119
2007 exNatthawoot Bunmark, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECT OF HUMIDIFIER TEMPERATURE ON THE PEM FUEL CELL PERFORMANCE", ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 19-26
2007 exMontri Pirunkaset, inดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์, "SIMULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER IN SIMPLE PARALLEL-PLATES PACKING OF THE COUNTER-FLOW COOLING TOWER", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 43-56
2007 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Chawbankor, "DESIGN OF BEHAVIOR-BASED AIR-DUCT CLEANING ROBOT", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 57-72
2007 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exMelanie Morin, exAlexis Walas, "Development of microstructures of Ba-mica glass ceramics", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 77-81
2007 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exถิระภัทร จิระนรวิชช์, exเมธา ผลภาษี, exพีระณัฐ วิรุณหะ, "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ้นยนต์เก็บกู้ระเบิด", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-24
2007 exจริญญา ตรีวิเชียร, exเอกรัตน์ ภูริมาภรณ์, exธีรศักดิ์ ไพโรจน์พิริยะกุล, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 44-53
2007 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exWangyao, P., "Glassification of Electric Arc Furnace Dust by Using Fly Ash or Bagasse Ash", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 67-73
2007 exจุฬารัตน์ เรียงสา, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008
2007 exนฤดี นิยมชาติ, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008
2007 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Quantitative Feedback Control of a Pendulum with Uncertain Payload", Journal ofReasearch in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 347-367
2007 inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแผ่นยางที่มีส่วนผสมของต้นกกหรือต้นแฝกสำหรับปูพื้นสนามเด็กเล่น", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 85-94
2007 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประวัติพัฒนาการและแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงสร้าง", โยธาสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 12-29
2007 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exสุวภัทร์ อภัยสุวรรณ, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 12-25
2007 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If และวิเคราะห์ผลกระทบกรณีการระเบิดของสารโทลูอีนในพื้นที่จัดเก็บแบบเปิดโล่ง", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 54-65
2007 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 85-97
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exหฤทภัค กีรติเสวี, "การเตรียมแมกนีเซียมอะลูมิเนตจากสารประกอบเชิงซ้องของอะลูมาเทรน แมกนีเซียมเมททอกไซด์ และไตรเอทานอลเอมีนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ความชื้น", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 71-84
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "NiAl2O4 SPINEL PREPARED FROM NICKEL-ALUMINIUM COMPLEXES BY USING VARIOUS NICKEL(II) SALTS VIA ONE POT PROCESS", Journal of research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 303-314
2007 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบวนซ้ำด้วยตัวกรองคาร์ลมานในกระบวนการหลอมโลหะ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 26-39
2007 inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "A Suitable Mathematical Model of PET for FEA Drop-Test Analysis", KMITL Science Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 6-17
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exภักดี มะนะเวศ, "Proposed Baseline Taxonomy of Key Performance Indicators for Decision Making", Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand., ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2007
2007 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Tensile Strength for Sandwich Injection Molded Short Glass Fiber Reinforced Thermoplastics", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2007, หน้า 9-16
2007 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "SIMULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER IN SIMPLE PARALLEL-PLATES PACKING OF THE COUNTER-FLOW COOLING", Engineering Technology, Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 43-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 92
2007 inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "Power Line Induction Affect to Subscriber's Telephone during GDT's Failure", WSEAS Conferenece (WSEAS 2007), 17 - 19 มกราคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Land use/Transportation Interaction in Bangkok : Impact of Urban Rail Transit and pilot Model Development", Transportation Research Board ครั้งที่ 86, 21 - 25 มกราคม 2007, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Optimization of Training and Feedback for Beamforming Over a MIMO Channel", IEEE Wireless Communication and Networking Conference (WCNC), 11 - 15 มีนาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 exRomsaiyud, Walisa, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Challenges in Selecting COTS Component Guidelines", Computer Software and Applications Conference, 2007. COMPSAC 2007 - Vol. 1. 31st Annual International, 1 กันยายน 2007
2007 exKess, Pekka, exTorkko, Margit, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Knowledge Transfer for Effective Outsourcing Relationships", Information Technology Interfaces, 2007. ITI 2007. 29th International Conference on, 1 กันยายน 2007
2007 exKumkratug, P., inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Time Domain Simulation Technique of a Power System Transient with VSC Based Facts Devices", Modelling & Simulation, 2007. AMS '07. First Asia International Conference on, 27 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 exKumkratug, P., inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transient Stability Assessment of a Power System with a Static Synchronous Series Compensator", Modelling & Simulation, 2007. AMS '07. First Asia International Conference on, 27 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Additional Steps of Convolutional Vector Symbol Decoding for General Data Sequence", The 2007 ECTI International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. A. Shahzad, exศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์, "Resonances of a chiral filled conducting spherical cavity", the 2007 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวภัท คล่องประมง, "Implementation of Electrical Capacitance Tomography using Analytical Sensitivity Maps", the 2007 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exK. Sil, exM. Agarwal, exD. Guo, exM. L. Honig, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Performance of Turbo decision-feedback detection for downlink OFDM", IEEE Wireless Commun. and Networking Conf. (WCNC), 11 - 15 มีนาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Biometric Data Security and Privacy", Conference by Croucher Advanced Study Institue, 12 - 13 มกราคม 2007, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "MAP Decoding for Polynomial Ring Convolutional Trellis Codes for MPEG-4 Image Transmissiom System over Racian Fading Channels", ECTI-CON 2007, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exประมุข อุณหเลขกะ, exกิตติวุฒิ ชินบุตร, exแสงอุทัย ไพจิตร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "Risk Assessment of Damages due to Lightning Discharges: A Case Study to a Telecommunication System in Singburi Province of Thailand", The 2007 WSEAS International Conference on Circuits Systems, Signal and Telecommunications, 17 - 19 มกราคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 exนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Relevant Factors for Failure Rate Estimation of Overhead Distribution Feeders", IEEE-ECTI-CON2007, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator", The 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exเฉลียว เกตุแก้ว, exยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนัยนา ซ่อนกลิ่น, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Costs Analysis for Customer Oriented Maintenance", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 exเทพกัญญา ขัติแสง, exขจรศักดิ์ ศรีอ่อน, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "FMEA Based Vegetation Maintenance of Overhead Power Distribution Feeders", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 exThongthai Witoon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of mesoporous silica from rice husk ash using chitosan as template", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007), 7 - 11 พฤษภาคม 2007
2007 exPatcharin Worathanakul, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exJingkun Jiang, exPratim Biswas, "Synthesis of nanostructured aluminosilicates by flame aerosol routes for environmental applications", The 233rd ACS National Meeting, Chicago, IL, USA., 25 - 29 มีนาคม 2007, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Numerical Simulation of Water Distribution System of Thungmahamek Branch, Bangkok, Thailand", Proceeding of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modelling (ASIMMOD) , 9 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, "The Influence on the Water Usage Planning in the New Theoretic Agricultural System Under the Stochasitc Rainfall.", 4th Annual Meeting Bangkok (AOGS2007), 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณหทัย ใจกล้า (นิสิต), inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Pt And Rh Recovery From Waste: Catalytic Converters", The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management , 18 - 21 มีนาคม 2007, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2007 exKasem Pinthong, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Water Allocation Management Information System", Proceedings of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD), 9 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exปกรณ์ ดิษฐกิจ, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Data-Driven Modeling for Deriving Coastal Gates Operating Rules", Proceeding of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling (ASMMOD), 9 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exพินัย จินชัย, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Evaluation of Environmental Impacts and Project Design for the Chonstruction of Break water and Groin in Kao Dang, Kuiburi, Prachuap Khiri Khan, Thailand", Proceeding of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD), 9 - 11 มกราคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Samakpong, exU. Parinyakupt, exP. Apiratikul, exB. Plangklang, "The Design and Construction of the Tesla Transformer Using a DC High Voltage Switching Supply as the Primary Source", 15th International Symposium on HIgh Voltage Engineering, ISH 2007, 27 - 31 สิงหาคม 2007, สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 exSuksan Jirachaweng, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Regional Adaptive Gabor Filtering for Fingerprint Enhancement", Internaltional Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2007), 8 - 9 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exTeesid Leelasawassuk, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Looped Minutiae Matching in Fingerprint Verification", International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2007), 8 - 9 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exD. Surachet, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Characteristic of Mha Distance Relay for Compensation of the Phase to Phase Fault Resistance", The 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "2007 Commencement on Relevance Anticipation Researches in Thailand", 1st MAHASRI/AMY Workshop / Asian Water Cycle Symposium, 1 ตุลาคม - 10 มกราคม 2007, Tokyo ญี่ปุ่น
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Hydro-Meteorology Prediction Model(Thailand Prototype)", Bali International Meeting 2007, 3 - 9 กันยายน 2007, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exวิรัช ฉัตรดรงค์, exพรพิมล พิพัฒนวงสา, "SCALING PARAMETER ESTIMATION FOR RAINFALL EVENTS IN BANGKOK USING EM-SRE ALGORITHM", Asia Oceania Geoscience Society(AOGS2007), 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exKomthorn Puntumapon, exBundit Manaskasemsak, "Un-biasing the Link Farm Effect in PageRank Computation", 21st Inter. Conf. on Advanced Information Networking and Applications , 21 พฤษภาคม 2007 - 23 เมษายน 2008, Niagara Falls อื่นๆ แคนาดา
2007 exนายอดิศักดิ์ วิชชุปัญญาพาณิชย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการวิธีการหาเส้นทางที่มีความซับซ้อนต่ำสำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีพลังงานจำกัด", International Conference on Engineering Applied Sciences and Technology (ICEAST), 21 - 23 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Service-Oriented Architecture on a Windows Cluster for Spreadsheet Simulation ", IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2 - 5 ธันวาคม 2007
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "A Simulation Model for Queuing at Pay Points in Supermarket by Visual Basic Code in Arena. , October 20-23, Alexandria, Egypt, pp. 2393-2404.", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, Alexandria สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Public Domain System Modeling in Northern Thailand", The 4th Asia Oceania Geosciences Society Conference, 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Standard Water Resource Integration System in Thailand ", The 3rd GEOSS Asian Water Cycle Symposium, 2 - 4 ธันวาคม 2007, Beppu, Oita, Fukuoka ญี่ปุ่น
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Wise Water Management Researches in Thailand ", The International Implementation Workshop of The East Asian Monsoon Field Experiment , 19 พฤศจิกายน 2007, ไต้หวัน ไต้หวัน
2007 exRuwini Weerasekara, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Determination of Landfill Operation Factors Affecting Leachate Characteristics in Tropical Climate Conditions", The 6th International Conference on Environmental Informatics, 21 - 23 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมณีรัตน์ บูชา, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, "Volatile Organic Compounds Contamination at Unmanaged Municipal Solid Waste Dumpsite in Thailand", International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "MULTIPRODUCT CVP ANALYSIS BASED ON THE ABC SYSTEM: LESSONS LEARN FROM A CASE STUDY", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, Alexandria สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Development of a low cost miniature tensiometer and its applications", 3rd Asian Conference on Unsaturated Soils , 21 - 23 เมษายน 2007, นานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of landslide hazard in Thailand", Expert Symposium Climate Change Modelling, Impacts and Adaptations, 17 - 19 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, "Solving Stochastic Knapsack Problem via Discrete Random Capacity", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The Master Comparison : A Method and Case Study", 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Lot-sizing and Scheduling Problem with Earliness Tardiness and Setup Penalties", 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering ณ เมือง Alexandria, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Coal Consumption by Tire-derived Fuel as an Alternative Fuel for a Local Cement Production in Thailand", 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Application of Computer Aided Engineering in Rubber Injection Mold with a Cold Runner System Design and Manufacturing", ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ASME2007 , 11 - 15 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Relative Iris Codes", The 7th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 15 - 18 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Convolutional Vector Symbol Decoder Phase II on FPGA: Correct with Second Choice", The 7th International Symposium on communication and Information Technology, 15 - 20 ตุลาคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Resolution of feature interactions in integrated services of home network system", 2007 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2007), 19 ตุลาคม 2007, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of Urban Structure in Bangkok based on Employment Cluster and Commuting Pattern", The 7th Eastern Asia Society for Transportation Studies Conference, 24 - 27 กันยายน 2007, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Poly-centric Employment Formation in Mega-Cities: Analysis from APEC-TR Collaborative Research", The 7th Eastern Asia Society for Transportation Studies Conference, 24 - 27 กันยายน 2007, Dalian
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "An Empirical Study of Land Use/Transport Interaction in Bangkok with Operational Model Application", The 7th Eastern Asia Society for Transportation Studies Conference, 24 - 27 กันยายน 2007, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Applications of RURBAN Integrated with a Transport Model in Detailed Zone System", The 11th World Conference on Transport Research, 25 มิถุนายน 2007, Berkeley แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application ", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN-2007) , 27 - 28 กันยายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "A Comparison of One-step Lithography by Using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique ", Malaysia-Japan International Symposium on Advance Technology 2007 (MJISAT-2007) , 12 - 15 พฤศจิกายน 2007, มาเลเซีย
2007 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาทิตยา อ่ำพึ่งอาตม์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "Durian maturity identification using radar equation based on support vector classification", Asia-Pacific Microwave Conference 2007, 11 - 14 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exไพโรจน์ วุ่นชุม, exชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "Radiation characteristics of two-slot array antenna on a concentric sectoral cylindrical resonator", Asia-Pacific Microwave Conference 2007, 11 - 14 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exยุพดี หัตถสิน, inดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "One base station approach for indoor geolocation system using RFID", Asia-Pacific Microwave Conference 2007, 11 - 14 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, "Blended Learning in the Field of Industrial Automation", The 2nd International Symposium 2007 : Trends in Practical and Academic Training for Automation, 25 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐเกาหลี
2007 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนัจริยา ศรีน้อย, exนายอเนกประชา แก้วมณี, "Multilayer Rock-Soil System for Treatment of Solid Waste Landfill Leachate. ", International Conference on Sustainable Solid Waste Management Organized by Centre for Environment Studies and Asian Institute of Technology , 5 - 7 กันยายน 2007, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย
2007 exพงศ์พัฒน์ วราโภค, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Database Development for Power Quality in PEA’s Distribution System", Electrical Power Quality and Utilisation, 9 - 11 ตุลาคม 2007, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2007 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลแบบบล็อกในระบบการส่งข้อมูลภาพแบบเอ็มเพ็ก-4", International Conference on Engineering Applied Sciences and Technology (ICEAST), 21 - 23 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Thresholding for Iris Recognition", Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P., exJirachaithorn P, "A Mathematical Model for the Kinetics of Crystallization in Crystaf", Macromolecular Symposia, 24 ตุลาคม 2007
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Competitive priorities : Perspectives from Service Providers", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Divide Issues and Implications on E-learning for the royal Thai government", 2007 Conference on ICT in Teaching and Learning, 8 - 10 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Examination of the Interrelationships in the Balanced Scorecard", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "University Classification : illustration of the Effort on Education Management Reform in Thailand", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Supplier Selection Criteria : Thai Manufacturing Industry Points of View", 7th Management International conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Proposed Management System Analysis : Case Applications for Public Organizations", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Proposed Framework for Managing external knowledge : advancing business and management in knowledge - based society", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Taxonomies of Key Performance Indicators for the Balanced Scorecard", 7th Management International Conference (MIC), 20 - 24 พฤศจิกายน 2007, Portoro? สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Chemical Composition Distribution via Simulated Crystaf Calibration Curve", Advances in Polyolefins, 23 - 26 กันยายน 2007, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exToungsetwut M, exMagaraphan R, "Determination of Operating Conditions of Ethylene/1-Octene Copolymerization using Artificial Neural Network (ANN)", Advances in Polyolefins, 23 - 26 กันยายน 2007, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee S, exSupaphol P, "A STOCHASTIC SIMULATION OF CRYSTALLIZATION KINETICS AND MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT DURING ISOTHERMAL CRYSTALLIZATION OF SYNDIOTACTIC POLYPROPYLENE (S-PP)", Advances in Polyolefins, 23 - 26 กันยายน 2007, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 exToungsetwut M., exMagaraphan R, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Operating Conditions of Ethylene/1-Hexene Copolymerization using Artificial Neural Network (ANN)", The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers, 25 - 28 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Unified Traffic Management Inplementation: A Rela-Life Case on Large Campus Network", The 1st Joint International Conference on Information Communication Technology (JICT 2007) , 20 ธันวาคม 2007, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Design and Implementation of Large Scale URL Filtering", The 1st Joint International Conference on Information Communication Technology (JICT 2007) , 20 ธันวาคม 2007, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2007 exนิกร ศรพรหม, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Extraction of anacardic acid from cashew nut shell", The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exชนาธิป สามารถ, "Effect of silica alumina: ZnO ratio of composite catalyst on upgrading oil derived from copyrolysis of mixed plastic and cattle manure", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007), 7 - 11 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of Boiling and Jet Spouted Bed Drying on the Quality of Dried Shrimp", the 5th Asia-Pacific Drying Conference, 13 สิงหาคม - 15 กันยายน 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Surfactant Control of the Electrochemical Deposition of Composite Nanocrystalline Films Containing Praseodymium and Cerium Oxides", the NanoSMat2007 conference, 9 - 11 กรกฎาคม 2007, Algarve อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส
2007 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNTs Composite Coatings as a Sensor on Glass Fibres / Epoxy composites", ETDCM8- 8th Seminar on Experimental Techniques and Design in Composite Materials, 3 - 6 ตุลาคม 2007, Sardinia สาธารณรัฐอิตาลี
2007 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "SWNTs Composite Coatings as a Sensor in Glass Fibre/Epoxy Composites", Carbon Nanotubes-Polymer Composites (CNTNET 07) conference , 10 - 12 กันยายน 2007, Cambridge สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐิติภูมิ ดอกยอ, "An Application of Michelson Laser Interferometer for Roundness Measurements", The 4th International Conference on LEM 21, Fukuoka, Japan, 2007, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, Fukuoka อื่นๆ ญี่ปุ่น
2007 exRapepun Piriyakul, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Features selection analysis for pattern classification", Asia-Pacific Conference on Communications, 2007. APCC 2007. , 18 - 20 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNattapong Moonpluck, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Covariance Matrix Interpolations for Laplace’s Equation with Correlated Boundary Values", ASIMMOD 2007, 9 - 11 มกราคม 2007, - เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exRahul Sarpeshkar, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exBenjamin Rapoport, exScott Arfin, exMichael Baker, exSoumyajit Mandal, exMichale Fee, exSam Musallam, exRichard Andersen, "Low-Power Circuits for Brain-Machine Interfaces", IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2007, 27 - 30 พฤษภาคม 2007, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 89
2007 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงลักษณะการเลี้ยวโค้งของรถยนต์โดยใช้อัตราส่วนการหมุนพวงมาลัยแปรผัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2007 - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาขนาดกริดในการจำลองลำควันสมมาตรด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลประสิทธิผลของการถอดรหัสเวกเตอร์ซิมโบลสำหรับรหัสคอนโวลูชั่นแบบที่มี ตัวเลือกมากกว่าสองค่า และแบบที่มีตัวเลือกที่สองไม่ครบ ", การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิวิมล อ่อนสุทธิ, exอาทิตยา อ่ำพึ่งอาตม์, "ระบบการตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exณรงค์ศักดิ์ เมตตา, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบแปรผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exทรงพล ยุทธเกรียงไกร, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถะของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้าน (หมู่บ้านเกาะจิก)", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exAttaporn Nanta-ngern, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of high uniformity SBA-15 mesoporous silica from rice husk ash", The 2nd Workshop on the utilization of rice husk and rice husk silica, 18 กรกฎาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exจีระวัฒน์ พันธนิตย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 จากเถ้าแกลบ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชยณัฐ บัวทองเกื้อ, "การจำลองเชิงตัวเลขในการควบคุมการลุกล้ำความเค็มในปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำสำหรับสถานีวิจัยทรัพยากรน้ำชายฝั่งระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับฟื้นฟูจากผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "จีโอโพลีเมอร์จากกากตะกอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การเก็บกักโลหะหนักในจีโอโพลีเมอร์", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Novel RF MEMS switches", Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2007), 12 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย, inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบภูมิสารสนเทศชลประทานเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเบื้องต้น(พื้นที่ศึกษา:ลุ่มแม่น้ำสายบุรี จังหวัดนราธิวาส)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exอภิชาติ ชุมนุมมณี, inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุทกวิทยาลมของภาคใต้ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, "Flood Estimations for Ungauged Catchments in the Upper Ping River Basin (HS07-A0008)", 4th Annual Meeting Bangkok (AOGS2007), 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, "The Effect of Gauge Temporal Resolution on the Specification of the Radar Rainfall Relationship (HS10-A0008)", 4th Annual Meeting Bangkok (AOGS2007), 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exโอม ไทยสวัสดิ์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินน้ำท่ารายวันในลุ่มน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีการวัดน้ำท่าโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exกฤษณัส สุรกิตย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exยุวเรศ เวชกามา, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11 ", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exสุพรรษา บำรุงพงศ์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์แบบลุ่มน้ำรวมระหว่างพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM และลักษณะเฉพาะทางกายภาพของลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำปิงตอนบน", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exสาวิตรี นาคหอม, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครี้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์อาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันได", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประยุกต์วิธี RVA สำหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการไหลของน้ำท่าเนื่องจากอาคารชลศาสตร์", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การออกแบบพื้นที่เฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ประปาสาขาพญาไท", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exปกรณ์ ดิษฐกิจ, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การออกแบบคลองชลประทานโดยใช้วิธี่ดิฟเฟอเรนเชียลซ์โวลูชั่น", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, แพร่ ประเทศไทย
2007 exสุพจน์ สุวรรณจิตร, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองบางปลาของระบบระบายน้ำเจ้าพระยาทุ่งฝั่งตะวันออก", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exสุรินทร์ ศิริอนันต์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาการใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Mike-Basin", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exสุธัญญ์ ฤทธิขาบ, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาแนวทางบรรเทาน้ำท่วมเมืองเบตงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exปฏิเวท วงศ์ปา, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาแนวทางเลือกเพื่อปรับปรุงโครงการของลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, "การวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียล ซีโวลูชั่น", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exการุณ คงทิพย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจังหวัดภูเก็ตโดยการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภา", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exเกษม ปิ่นทอง, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายคลื่นย้อนหลัง", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exนาวาโทพินัย จินชัย, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินบริเวณปากคลองเขาแดง และแก้ปัญหาการขาดพื้นที่จอดเรือบริเวณอ่าวคุ้งโตนด", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exกิรณา จอมคำศรี, exหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, exฉันธนา ยูวะนิยม, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment: a tool for comparing and evaluating environmental burdens: preliminary study on comparing environmental impacts from conventional plastic bag and bio-degradable plastic bag", The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, 15 มีนาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exกิรณา จอมคำศรี, exหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, "Establishment of Green Design Network in Thailand", The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, 15 มีนาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exดุสิต ธนเพธาย, "การพัฒนาระบบชลสารสนเทศ ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา", การสัมมนาเผยแพร่ผลผลิตงานวิจัยเรื่อง วช.บูรณาการงานวิจัยน้ำเพื่อชุมชน, 25 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exจริญญา ตรีวิเชียร, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร , 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Transesterification of crude Jatropha oil using calcium oxide as heterogeneous catalyst", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exกาญจนา ลือพงษ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exปิยวิทย์ คุ้มพงษ์, "การเตรียมเส้นใยซีเรียมออกไซด์ด้วยเทคนิคการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exพัชรินทร์ วรธนกุล, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exJingkun Jiang, exPratim Biswas, "One Step Synthesis of Nanostructured SiO2-TiO2 by Flame Aerosol Route", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exAkadate Juangthaworn, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exAttaporn Nanta-ngern, exThongthai Witoon, "State of Art in Synthesis of Porous Silica Supports from Renewable Resources", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exThongthai Witoon, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-Gel Process Using Chitosan as Template. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exPhichamon Viboon, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Metal-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes-based Gas Sensor for LPG Detection. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, Chiang Mai, Thailand., 29 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exนิธิวดี เอกศิลป์, exคณิน เนื่องโนราช, "การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอรอนงค์ จุลพันธ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีขนาดรูพรุน 2 ขนาด", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exNantapunsup U, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nucleation Rate and Growth Rate on Crystallization Kinetics and Morphological Development of Polymer", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 - 30 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exKittitanesuan N, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Characteristics and Conformation of Semi-flexible Diblock Copolymers", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exKernbanchan P, exSurongwan K, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Application of Phase Change Material on the Development of Energy Storage Container", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exSuksot T, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKetdee S, "Comparison of Experimental and Simulated Crystallization Kinetics and Morphological Developments: A Case Study on the Effect of Nucleating Agent Amount on the Crystallization of Poly(Lactic Acid)", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exChanatip Samart, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Thermogravimetric Study of PVC and Cattle Manure Mixtures", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interoperable Solution for Thailand Hydrological Database", The 120th Anniversary of Japan Thailand Relations/Thailand-Japan Inundatory Mitigation Discource, 9 - 10 เมษายน 2007, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2007 exสุรพงษ์ วัฒนจึงโรจน์, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "นโยบายการจัดเก็บสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, exพิเชษฐ์ มณีพงศ์, "แนวทางการประยุกต์ใช้วิธี RSM กับการก่อสร้างที่ประกอบด้วยกลุ่มคนงานหลายกลุ่ม", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exพัลลภ จันทร์งาม, "การวิเคราะห์หาน้ำหนักของปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางในประเทศไทยโดยใช้วิธี AHP", การประชุมทางวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 23 พฤศจิกายน 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exกนกทิพย์ ภักดีบำรุงค์ , exเมธี ขำดวง, "การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน”", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติความเป็นฉนวนของแบเรียมสตรอนเทียมไททาเนต", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 11 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การเติมหมู่เอมีนให้พอลิฟินิลซัลโฟนเพื่อใช้ในการตรึงเอนไซม์ด้วยพันธะโควาเลนท์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2007, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exอรรถสิทธิ์ ถวาย, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Model-Based Control for Parabolic Partial Differential Equations Systems", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exชิณวัชร์ ถาวรคุโณ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Estimation of Water Content in PEMFC", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exนางสาวอรชุมา ดีศรีแก้ว, exวรยุทธ สายบัวตรง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, exเฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, exจตุรภัทร โพธา, exนิรมล รักษาวงศ์, "การคำนวณความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดเพื่อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exอมราภรณ์ แก้วชะฎา , "The Effect of the Cathode Platinum Loading in the Catalyst Layer on the Performance and Electrical Active Area of PEM Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exนายปริญญา คงพนม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "3-D Simulation of Particles and Gas Flow Behavior in a Riser with Venturi Pipe Inlet", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exหงส์ ลีลาศุภกร, "ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การปรับศูนย์ภาพลายนิ้วมือด้วยวิธีการเปรียบเทียบเส้นลายนิ้วมือ", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การหาจุดโฟกัสของลายนิ้วมือโดยใช้สนามทิศทาง", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การรู้จำลายม่านตาโดยใช้ขนาดและเฟสของผลตอบสนองตัวกรองการ์เบอร์", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 exวศิน ลีนะนิธิกุล, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, "การออกแบบตัวควบคุมสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 , 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวกรองคาร์ลมานสำหรับค่าการวัดแบบสุ่มในกระบวนการหลอมโลหะ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 , 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 exภาคภูมิ เจริญพร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การหาแบบจำลองของเตาหลอมเหล็กโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงดันน้ำส่วนเกินขณะเกิด Secondary Compression", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, พิษณุโลก , 2 - 4 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exบุญเสริม ประศมศานติ์, "การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ Ca(NO3)2/CaO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exMongkol Kaewbumrung, "Effects of the Workbench Geometry on the Characteristics of Air Flow in a Clean Room", The 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSujin Wanchat, exKaran Sengpanich, "The Numerical Study of Swirling Effect to Aerodynamic Performance of Gas Turbine Burner Using Standard k-? Turbulence Model", The 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exศนิ, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้นิพจน์ของการแปลงผันและนิพจน์เวลาเฉลี่ยสำหรับการประมาณให้แม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาจากโค้งตอบสนองแทป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichart Sritanavut, "Dsign of an adaptive auditory warning system for adequate audibility in highly fluctating noisy environment", 8th Pan-Pacific canference on occupational ergonomics (PPCOE-2007), 17 - 19 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exพงศ์พัฒน์ วราโภค, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Database Development for PQ Analysis of Central Area in Provincial Electricity Authority (PEA)", 30th Electrical Engineering Conference EECON-30, 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exประเสริฐ ฉันทจิรธรรม, "การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตช์สายส่ง 500 kV จอมบึง-บางสะพาน 2 โดยใช้โปรแกรมPSCAD/EMTDC", 30th Electrical Engineering Conference EECON-30, 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 exชาคริต สุวรรณจำรัส, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Simulations for Fluid-Structure Interaction of Water Filled Plastic Bottles during Drop Test", The 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้", National Operations Research Conference (OR-NET), 6 - 7 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exKiattisak Ngiamsoongnirn, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exPutchong Utthayopas, exEkachai Juntasaro, "Multigrid Implementation in Computation of Turbulent Natural Convection in an Enclosure with Installed Partitions", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exอมรินทร์ ต้องกระโทก, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, exเอกชัย จันทสาโร, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับอาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันไดด้วยวิธี Large Eddy Simulation", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 2, 30 - 31 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, "แบบจำลองการไหลหนึ่งมิติโดยใช้สมการ Vertically Averaged and Moment Flow Equations", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exนายวรยุทธ สายบัวตรง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exYuthapoom Puttawong, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Solving Linear Programming with Finite Alternatives among Parameters", IE Network Conference 2550, 24 - 26 ตุลาคม 2007, สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 5
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "หนังสือ"คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena"", นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, 2007
2010 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์", นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, 2010
2007 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "KUBIXS : ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม", Kasetsart University, 2007
2013 inนายโกเมนทร์ ชินวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ", สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2013
2017 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "กุ้งขาว 4.0", Kasetsart University, 2017

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2007 inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, "ซอสข้นและกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2007
2001 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การทำไข่เค็มโซเดียมต่ำ โดยการพอกด้วยเยื่อกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ", Kasetsart University, 2001
2001 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การทำขนมจีนจากแป้งจ้าวเจ้าโดยการผสมแป้งบุก", Kasetsart University, 2001
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนางสาววิลาสินี อินรุ่ง, "กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณชีวมวลและลิพิดในสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus", Kasetsart University, 2020
2017 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเคื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน", Kasetsart University, 2017
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, exเมธาวี ชินตระกูล, "กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลผสมระหว่างพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิด (Poly-Y-glutamic acid)และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol)โดยวิธีการฉายรังสีแกมมา", Kasetsart University, 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&BudgetYear=2007]