Conference

Article
การเติมหมู่เอมีนให้พอลิฟินิลซัลโฟนเพื่อใช้ในการตรึงเอนไซม์ด้วยพันธะโควาเลนท์
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
29 - 30 ตุลาคม 2007
Location
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำมันชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,11 ส.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอสบนไคโตซาน แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,7 ก.ค. 2008 - 23 เม.ย. 2009