ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

173

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

339

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

240

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

30

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 129
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKetsarapong, S., exKess, P., exKropsu, H.-V., exLin, B., "Enterprise development and global competitiveness through the development of higher education", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 315-338
2011 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exP.Pajorn, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exC.Wantawin, "Nitrogen Removal Efficiencies for Two Biological Nutrient Removal (BNR) Plants in Thailand; Molasses as an External Carbon Source for Enriched Dinitrifying Culture in a BNR Process", Journal of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 453-459
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO(2) sorbent", Ceramics International, ปีที่ 37, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 3291-3298
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Inverse data envelopment analysis model to preserve relative efficiency values:The case of variable returns to scale", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1017-1023
2011 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exS Kajkamhaeng, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR Kaewpuang, "High performance spreadsheet simulation ona desktop grid", Journal of Simulation, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 266-278
2011 exW. Namboonruang, exR. Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Strength Properties of Low Thermal Conductivity Fly Ash Bricks: Compressive and Flexural Strength Aspects", Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 117-119, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2011, หน้า 1352-1357
2011 exW. Namboonruang, exR. Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exN. Suphadon, "1 Year Long Term on Strength Properties of Pozzolanics Local Soil Bricks", Advanced Materials Research , ปีที่ 399-401, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1381-1385
2011 exนายวรวัชร วัฒนะฐานะ, exนางสาวอรุณี หลักคำ, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "Preliminary Study of Pd/CeO2 Derived from Cerium Complexes as Solid Support Catalysts for HydrogenationReaction in a Micro-reactor", Energy Procedia, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 568-574
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya Wongpinthong,, exAnuvat Sirivat , exRuksapong Kunanuruksapong, "Electroactive alumina particles embedded in an acrylic elastomer", Polymer Composites , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 44-51
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exSuphattra Ketsarapong, exDr. Jayanthi Ranjan, exDr. Binshan Lin, "Developing a university classification model from performance indicators", Performance Measurement and Metrics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า 183-213
2011 exTharinee Manisri, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exGerrit K. Janssens, "Minimax optimisation approach for the Robust Vehicle Routing Problem with Time Windows and uncertain travel times", International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM) , ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 461-477
2011 exAraya Onthong, exSudarat Datsanae, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electromechanical Properties of Dielectric Electroactive Elastomer Actuators based on Alumina/Natural Rubber", IEICE Technical Report, ปีที่ 111, ฉบับที่ 299, พฤศจิกายน 2011, หน้า 35-38
2011 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSaengngoen, P., exSajjawiso, T., "Fire flame detection using color segmentation and space-time analysis", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ปีที่ 8285, ตุลาคม 2011
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of material and structural system on drying shrinkage behavior", Procedia Engineering, ปีที่ 14, มกราคม 2011, หน้า 353-360
2011 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWatcharapong Chookaew, exTanawat Tungkeunkunt, "Influence of Thermal and Oil Aging on Weldline Strength of NR/EPDM and NR/NBR Blends", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 909-916
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of the IHACRES Model Parameters for Flood Estimation of Ungauged Catchments in the Upper Ping River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 917-931
2011 exChakrit Suvanjumrat, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Drop-Impact Resistance of Plastic Bottles using Computer Aided Engineering", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 932-942
2011 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exNattapong Pongboutr, exWatcharing Soikham, exThantip Yooyao, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Patterns of intraparticle distribution of surface concentration due to irreversible adsorption in TAP multi-pulse experiments", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 178, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 366-374
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapapan Phudkrachang, exRaksapong Kunanuraksapong, exAnuvat Sirivat , "REMOVING EXTRACTABLE PROTEINS IN NATURAL RUBBER LATEX BY CALCIUM CHLORIDE FROM CHICKEN EGGSHELLS", Rubber Chemistry&Technology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 543-565
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of land over on runoff coefficient", Journal of Hydrology, ปีที่ 410, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 226-238
2011 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exBongsontia, W., exSoares, J.B.P., "Simultaneous deconvolution of molecular weight and chemical composition distribution of ethylene/1-olefin copolymers: Strategy validation and comparison", Macromolecular Reaction Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11-12, ธันวาคม 2011, หน้า 549-562
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An equivalent 3D Otsu's thresholding method", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7087 LNCS, ฉบับที่ PART1, พฤศจิกายน 2011, หน้า 358-369
2011 exPastuszak, Z., exLaw, K.M.Y., exShyu, S.H.P., inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewchur, O., exThanachatchai, N., "A note on organisational learning: Continuation and sustainability", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2011, หน้า 365-375
2011 exChantarapanich, N, exMahaisavariya, B, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exSitthiseripratip, K, "Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur", SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2011, หน้า 755-761
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exComepa, Narongsak, exSitko-Lutek, Agnieszka, exOoi, Keng-Boon, "Interrelationships between intellectual capital and performance: Empirical examination", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 111, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 810-829
2011 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKanoksak Iemsamai, exJitnapa Soontrajarn, exPeter H. Meckl, "Vibration Reduction in Slewing of a Very Flexible One-LinkManipulator Using Shaped Reference Inputs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1158-1170
2011 exChamaiporn Sukthamruksa, exKullaya Saricheewin, exVatuga Intaraprasong, exPornpimol Yimhoy, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Assessment of Anammox Bacteria in the Enrichment Culture on Sand and Granular Activated Carbon", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1150-1157
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. B. Sun, exE. Bernard, exJ.-M. Moschetta, "Application of Electro-Active Materials to a Coaxial-Rotor NAV", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 247-260
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapapan Phudkrachang, exAnuvat Sirivat , exRaksapong Kunanuraksapong, "Removing extractable proteins in natural rubber latex by calcium chloride from chicken eggshellsRemoving extractable proteins in natural rubber latex by calcium chloride from chicken eggshells", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 543-564
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exKrit, W.-I., exWongkhamchan, W., exDararutana, P., "The application of fluoresced gel for the first alkali silica reaction evidence in Thailand", Advanced Materials Research, ปีที่ 368-373, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 613-616
2011 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDavid C Dunand, "Processing of NiTi foams by transient liquid phase sintering", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4-5, กรกฎาคม 2011, หน้า 511-516
2011 exM.I.M. Wahab, exS.M.H. Mamun, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impact.", International Journal of Production Economics , ปีที่ 134, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2011, หน้า 151-158
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChonlachart Piyakarn, "Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand", Systems Engineering Procedia, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 40-48
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Dr. Lakkana Laopaiboon, exAssoc.Prof.Dr. Prasit Jaisil, exAssoc.Prof.Dr. Pattana Laopaiboon, "Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentation", Electronic Journal of Biotechnology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 1-12
2011 exLimsetto, N., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Handling concept drift via ensemble and class distribution estimation technique", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7121 LNAI, ฉบับที่ PART 2, ธันวาคม 2011, หน้า 13-26
2011 exDel Rosario, J.M., exMateo, G.C., exVillanueva, M.M.F., exChua, R., exFavila, C., exLibatique, N.J.C., exTangonan, G.L., exGuico, M.L., exPineda, C., exRodil, C., exGarabiles, D., exConti, N., exTadina, R., exIwata, H., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Deployment of a wireless sensor network for aquaculture and lake resource management", International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, ตุลาคม 2011, หน้า 433-438
2011 exMeesuksabai, W., exKangkachit, T., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "HUE-stream: Evolution-based clustering technique for heterogeneous data streams with uncertainty", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7121 LNAI, ฉบับที่ PART 2, ธันวาคม 2011, หน้า 27-40
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design development of wood-plastic for building louver faรงade", Procedia Engineering, ปีที่ 21, กันยายน 2011, หน้า 147-154
2011 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A column generations approach for the products mix based semi-Infinite linear programming model", International Journal of Management Science and Engineering Management, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 106-109
2011 exDr. Tzong-Ru Lee, exDr.Petri T. Helo, exMr.Zavitr Siriwatchrakit, exMr. Narongsak Comepa, exMr.Supakij Chuancharoen, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Applying intellectual capital for sustaining organisational learning", International Journal of Sustainable Economy, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 328-340
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสโรชา ลอปกุลเกียรติ, exDr. Alain Y.L. Chong, "Learning and Preparing for Thailand Quality Award: Customer Satisfaction Analysis", International Journal of Electronic Customer Relationship Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3/1, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 236-249
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapaphan Phudkrachang, exRuksapong Kunanuruksapong, exAnuvat Sirivat , exSumaporn Kasemsumran, "An Innovative Measurement of Extractable Proteins from Concentrated Latex Containing Eggshell Calcium Oxide Compounds by Near-Infrared Spectroscopy", Spectroscopy Letters: An International Journal for Rapid Communication , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2011 - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 29-39
2011 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exอ.เทวา คำปาเชื้อ, "The Challenges of Accelerating Connected Government and Beyond: Thailand Perspectives", Electronic Journal of e-Government,Volume 9, Issue 2, 2011, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 183-202
2011 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Adjustable TXOP mechanism for supporting video transmission in IEEE 802.11e HCCA", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, ปีที่ 2011, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1-16
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exNachaisin, M, exLaohavanich, J, exDevahastin, S, "Evaluation of bioactive compounds and bioactivities of soybean dried by different methods and conditions", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 129, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า 899-906
2011 inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Chuanyi Ji, "Large-Scale Network-Service Disruption: Dependencies and External Factors", IEEE Transactions on Network and Service Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011 - มีนาคม 2012, หน้า 375-386
2011 exKhine, M.M., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, สิงหาคม 2011, หน้า 98-101
2011 exVille Isoherranen, exPekka Kess, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exBinshan Lin, "Strategy changes analysis using life cycle framework and strategy typology", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2-4, ธันวาคม 2011, หน้า 203-221
2011 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exนายชาญณรงค์ วันทา, "The impact of the resonance tube on performance of a thermoacoustic stack", Frontiers in Heat and Mass Transfer (FHMT), ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 1-8
2011 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, exSathita Malaitham, "Hedonic Analysis of Residential Property Values in Bangkok: Spatial Dependence and Nonstationarity Effects", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011, หน้า 886-899
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinnatad Sinprasertchok, "Preliminary Investigation of Biodiesel Wastes Utilization in Bacterial Fermentation", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 67-80
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวมะลิ นาชัยสินธุ์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Effect of Drying Conditions on Isoflavones and ?-Glucosidase Inhibitory Activity of Soybean [Glycine max (L.) Merrill]", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 300-303
2011 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and low thermal conductivity of fly ash local soil based-building adobe", Journal of Advanced Science Letters, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 215, ตุลาคม 2011 - กันยายน 2012
2011 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายเกษม ปิ่นทอง, exG.P. Merkley, "Flow path and hydraulic analysis for on-farm pressurized irrigation systems", Irrigation Science, ปีที่ 2005, ฉบับที่ 23/4, ธันวาคม 2011
2011 inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exRahul Sarpeshkar, "A Low-Power 32-Channel Digitally Programmable Neural Recording Integrated Circuit", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2011, หน้า 592-602
2011 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", ChemCatChem, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 174-179
2011 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Effects of co-feeding chlorinated hydrocarbons in the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", ChemCatChem, ปีที่ 3, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1751-1754
2011 exNuannid Intaraprasi, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Preparation and properties of sulfonated poly(etheretherketone)/Analcime composite membrane for a proton exchange mem branefuel cell(PEMFC)", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 190-195
2011 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exจุฑาเกศ เทียนเมธางกูร, "Statistical optimization for biodiesel production from waste frying oil through two-step catalyzed process", Fuel Processing Technology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 112-118
2011 exJirachaweng, S, exHou, ZJ, exYau, WY, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual orientation modeling for fingerprint enhancement and singular point detection", PATTERN RECOGNITION, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 431-442
2011 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJullaphan, O, exTang, C, "Bench-scale synthesis of zeolite A from subbituminous coal ashes with high crystalline silica content", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 58-63
2011 exSrithong, S, exJiraratananon, R, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "A Simple Postsulfonation of Poly(arylene ether sulfone) Radel (R) R", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 973-976
2011 exPhompan, W, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of proton-exchange membrane fuel cell performance using platinum-loaded carbon black entrapped in crosslinked chitosan", JOURNAL OF POWER SOURCES, ปีที่ 196, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 147-152
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exKanthamool, W., exDevahastin, S., "Hydrodynamic characteristics of a pulsed spouted bed of food particulates", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 299-307
2011 exTawan Wasanapradit, exนางสาวนลินี มุกดาสนิท, exNachol Chaiyaratana, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithms", Korean Journal of Chemical Engineering , ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 32-40
2011 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBenjaeat Phithakchokchai, "Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluids", The Journal of Chemical Thermodynamics , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 471-478
2011 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exArora, MK, exVarshney, PK, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Improving Subpixel Classification by Incorporating Prior Information in Linear Mixture Models", IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 1001-1013
2011 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHolmes, AS, exLucyszyn, S, "Microwave modelling of radio frequency microelectromechanical rotary switches", IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 255-261
2011 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exPlongon, K., "Memetic algorithm for non-identical parallel machines scheduling problem with earliness and tardiness penalties", International Journal of Manufacturing Technology and Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 26-38
2011 exCuk Supriyadi Ali Nandar, exIssarachai Ngamroo, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, "GPS synchronized phasor measurement units-based wide area robust PSS parameters optimization", European Transactions on Electrical Power, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 345-362
2011 exSrisooksai, T, exKeamarungsi, K, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exAraki, K, "Practical data compression in wireless sensor networks: A survey", Journal of Network and Computer Applications, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 37-59
2011 exDr. thanawadee Leejarkpai, exMs. Unchalee Suwanmanee, exMs. Yosita Rudeekit, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions", Waste Management, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 1153-1161
2011 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exจิรายุ ศรีชลเพ็ชร, exChee-Hung Henry CHU, "Robust Iris Segmentation based on Local Image Gradient Properties", IEICE Trans. Infomation and systems, Vol.E94-D, No.2 February, 2011, ปีที่ E94-D, ฉบับที่ 2 , กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 349-356
2011 exสุทธิดา ทีปรักษพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of pollutants and reduction of bio-toxicity in a full scale chemical coagulation and reverse osmosis leachate treatment system", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5381-5388
2011 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนส. จิตลดา ดำรงสุกิจ, exน.ส.สิมนัส ตรีเดช, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Removal of water-borne microorganisms in floating media filter-microfiltration system for water treatment", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5438-5443
2011 exChia Yuan Chang, exนส. กุลชยา ทะนงค์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exS. Vigneswaran, "Feasibility study of a cyclic anoxic/aerobic two-stage MBR for treating ABS resin manufacturing wastewater", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5325-5330
2011 exบุษยา ชำนาญดิด, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate composites: effect of pH and chitosan addition", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , ปีที่ 380, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - พฤษภาคม 2011, หน้า 319-326
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Concrete Properties and Restraint on Shrinkage CrackFormation", International Journal of Restoration of Buildings and Monuments, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 15-24
2011 exLiu, Z., exAlbertani, R., exMoschetta, J.M., exXu, M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and computational evaluation of small microcoaxial rotor in hover", Journal of Aircraft, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 220-229
2011 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exวัชรพงษ์ ชูแก้ว, exธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exดร. นุชนาฏ ณ ระนอง, "Effects of Filler Contents and Processing Parameters on the Weldline Strength of Compression Molded Natural Rubber", Polymer Engineering & Science , ปีที่ 51, ฉบับที่ 12, ธันวาคม - พฤษภาคม 2011, หน้า 2353-2359
2011 exSuriya, K, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, JBP, "Cocrystallization of Ethylene/1-Octene Copolymer Blends During Crystallization Analysis Fractionation and Crystallization Elution Fractionation", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2011, หน้า 678-684
2011 exKaewkhiaw, P, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, exDechaumphai, P, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Application of Nonlinear Turbulence Models for Marine Propulsors", JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, ปีที่ 133, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011
2011 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDunand, DC, "Niobium Wires as Space Holder and Sintering Aid for Porous NiTi", ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 301-305
2011 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBoonmee, J, "Preliminary Study of Conformation and Drug Release Mechanism of Doxorubicin-Conjugated Glycol Chitosan, via cis-Aconityl Linkage, by Molecular Modeling", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 1672-1683
2011 inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Integration of Java-based BIM with spatial database", INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 17-22
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exนายกฤษณัส สุรกิตย์, exนายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์, "Influence of atmospheric correction and number of sampling points on the accuracy of water clarity assessment using remote sensing application", Journal of Hydrology, ปีที่ 401, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2011, หน้า 203-220
2011 exชยกฤต จีรวงศ์สุนทร, exนครินทร์ ไทรงามสถิต, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis:An application for continuous biodiesel production", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 412-419
2011 exนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Augmented heuristic algorithm for multi-skilled resource scheduling", Automation in Construction, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 429-445
2011 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPramod K. Varshney, "An Optimum Land Cover Mapping Algorithm in the Presence of Shadows", IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 592-605
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exLongtong, M., exSirivat, A., exKunanuraksapong, R., "Electrical and electromechanical properties of alumina/natural rubber STR 5L composites", Materials Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 100-106
2011 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exรศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, exDr. Greg Heness, exProfessor Kimihiro Yamashita, "Machinable glass-ceramics forming as a restorative dental materials", Dental Materials Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 358-367
2011 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณัฐคุณ ขุนภักดี, "Separation of concentrated platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 243-247
2011 exWeerapol Namboonruang, exRattana Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exJ. Khedari, "Investigation of Properties of Low Thermal Conductivity Pozzolanics Soil Bricks Towards Sustainable Development", Advanced Materials Research, ปีที่ 261-263, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 469-479
2011 exLin, CP, exShao, YJ, exWong, LH, exLi, YJ, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, "THE IMPACT OF USING SYNCHRONOUS COLLABORATIVE VIRTUAL TANGRAM IN CHILDREN'S GEOMETRIC", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 250-258
2011 exKesorn, K., exChimlek, S., exPoslad, S., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Visual content representation using semantically similar visual words", Expert Systems with Applications, ปีที่ 38, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 11472-11481
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalyst", Fuel Processing Technology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1498-1505
2011 exManaskasemsak, B., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exYamana, H.b, "Time-weighted web authoritative ranking", Information Retrieval , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 133-157
2011 exนายศราวุธ แสงเงิน, exดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Chemical Vapor Sensing Materials from Composites of Esterifed Poly (vinyl alcohol) and Carbon Black", Sensors & Actuators: B. Chemical, ปีที่ 156, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 961-968
2011 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exChimmanee, W., "Performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composite in corrosive environment", Advanced Materials Research, ปีที่ 250-253, มิถุนายน 2011, หน้า 3706-3714
2011 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exChareonwutilap, C., "A rheological study of carbon black suspensions and determination of significant factors affecting the slip flow in in-mold coating (IMC) using design of experiments", Advanced Materials Research, ปีที่ 239-242, พฤษภาคม 2011, หน้า 232-237
2011 exNarkchamnan, K., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B., "Bimodality Criterion for the Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers: Theoretical Development and Experimental Validation", Macromolecular Reaction Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน 2011, หน้า 198-210
2011 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exH.T. Nagle, "Predicting odor mixture's responses on machine olfaction sensors", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 155, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 473-482
2011 exSahu, M., exSuttiponparnit, K., inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, exCharinpanitkul, T., exBiswas, P., "Characterization of doped TiO2 nanoparticle dispersions", Chemical Engineering Science, ปีที่ 66, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2011, หน้า 3482-3490
2011 exKaewcharoensombat, U., exPrommetta, K., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Life cycle assessment of biodiesel production from jatropha", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 454-462
2011 exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exอรรถพล แก้ววิลัย, exศราวุธ แสงเงิน, exวรวัขร วัฒนฐานะ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via thermal decomposition", International Journal of Molecular Sciences , ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 4365-4377
2011 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exศุจิรัตน์ พุทธิวรา, exอดิศร จันทร์เพ็ง, "Application of biofilm membrane bioreactor and Reverse Osmosis membrane to the treatment of fresh and partially stabilised leachate", International Journal of Environmental Engineering , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 210-220
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exTatan, N., exRattanavichian, P., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO2 adsorbent", Ceramics International, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7, กันยายน 2011, หน้า 2297-2303
2011 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exJari Kostamo, exSamuel M. Allen, exRobert C. O'Handley, "The effect of magnetic stress and stiffness modulus on resonant characteristics of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy actuators", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 323, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2011, หน้า 3109-3116
2011 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology optimization of reinforced concrete beams by a spread-over reinforcement model with fixed grid mesh", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 95-100
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exSoponwit Tepsarn, exPuscharapon Kittipokin, exBen Embley, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silica", Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 357, ฉบับที่ 19-20, ตุลาคม 2011, หน้า 3513-3519
2011 exPhairote Wounchoum, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuwong Phongcharoenpanich, exMonai Krairiksh, "A SWITCHED-BEAM ANTENNA USING CIRCUMFERENTIAL-SLOTS ON A CONCENTRIC SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY COUPLING SLOTS", Progress In Electromagnetics Research, ปีที่ 120, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 127-141
2011 exHanna Kropsu-Vehkapera, exHarri Haapasalo, exSuvi Lokkinen, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "The influence of product complexity on order handling process", International Journal of Innovation and Larning, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กรกฎาคม 2011, หน้า 123-143
2011 exRattanaphra, D, exHarvey, AP, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence oftriglycerides over sulfated zirconia", Renewable energy, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 2679-2686
2011 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปฐมาภรณ์ นิลดี, exC.Y. Chang, exKazuo Yamamoto, "Treatment performance and microbial characteristics in two-stage membrane bioreactor applied to partially stabilized leachate", Water Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 5, กันยายน 2011, หน้า 1064-1072
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exHaapasalo, H., exLin, B., "Achieving enterprise competitiveness through an effective management process", Human Systems Management, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 115-124
2011 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exนายกฤษฎา มามาตร, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Limited-Feedback Wireless Channels", IEEE Transactions on Wireless Communications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 3012-3019
2011 exPisit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Two-degree-of-freedom Controller Design for Uncertain Processes Using Input/output Linearization Control Technique", ASEAN Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 16-21
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Fineness of Cement Produced from Industrial Wastes on Strength of Mortar", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 762-772
2011 exRakpong Kaewpuang, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGanid Srimool , inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Building a Service Oriented Cloud Computing Infrastructure using Microsoft CCR/DSS System", Journal of Next Generation Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 66-80
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exKla Taneeto, exMethee Khamduang, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Optimized Production of L-phenylalanine by Fermentation Using Crude Glycerol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 686-699
2011 exดร.ระพี กาญจนะ, exDr.Kris M.Y. Law, exนายณรงค์ศักดิ์ คำภา, exนางสาวปริชญา มะลิทอง, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Interrelationships among knowledge management, organisational learning and innovation", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 145-162
2011 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exJanssens, G.K., "Success factors of a networked government: Learning from thai health promotion foundation", Electronic Government, an International Journal (EG), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 103-117
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exKhongnakhon, T, exKittikul, S, exดร.รักษพงศ์ คุณานุรักษพงศ์, exรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "An innovative CaSiO3 dielectric material from eggshells by sol–gel process", Journal of Sol-Gel Science and Technology , ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 33-41
2011 exMahendran, M., exFeuchtwanger, J., inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exBono, D., exO'Handley, R.C., "Acoustic energy absorption in NiMnGa/polymer composites", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 323, ฉบับที่ 8, เมษายน 2011, หน้า 1098-1100
2011 exShaukat Ali Shah , exErik L J Bohez , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "New Modeling and Performance Evaluation of Tool Sharing Control in FMS using Colored Petri Nets", Assembly Automation, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 137-152
2011 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Signature Quantization in Fading CDMA with Limited Feedback", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 569-577
2011 exPatcharin Worathanakul, exDusadee Trisuwana, exAmarin Phatrukb, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of sol–gel synthesis parameters and Cu loading on the physicochemical properties of a new SUZ-4 zeolite", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , ปีที่ 377, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 187-194
2011 exThunyawart, J., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHenwatthana, W., "Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithms", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 332-341
2011 exSunil Kumar, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAckmez Mudhoo, "Bioreactor landfill technology in municipal solid waste treatment: An overview", Critical Reviews in Biotechnology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 77-97
Publish Year National Journal 44
2011 exณัฐภูมิ เครือพงษ์ศักดิ์, exจินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาวะในการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมพันธุ์ดั้งเดิมของไทย", วารสารวิจัย มข, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 813-824
2011 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, "การเตรียมซีเรียเจือแกโดลิเนียจากวิธีการสลายตัวของสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการรีฟอร์มมิงมีเทนด้วยน้ำ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 68-83
2011 exประพันธ์ เทพสง, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงกระบวนการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยกของคลังสินค้า", วิศวกรรมสารมก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 88-98
2011 exนางสาวกฤษณา ศุภจิตรานนท์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าดในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่", วิศวกรรมสารมก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 13-22
2011 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exรัฐพงษ์ ศรุติรัตนวรกุล, "ผลกระทบของภัยดินถล่มและการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยวิธีสมดุลขีดจำกัดโดยใช้โปรแกรม KU SLOPE : กรณีศึกษาโครงการสายส่งแม่แตง-แม่ฮ่องสอน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 81-92
2011 exดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมผงใบสาบเสือด้วยวิธีการอบแห้งที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 438-441
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "Incremental Construction of Voronoi Diagram", วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2011, หน้า 1-18
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ", วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2011, หน้า 19-33
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว:ภาคบรรยาย", วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2011, หน้า 35-45
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่น้ำทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 381-384
2011 exนส วิลาสินี นนตะแสน, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซมีเทนโดยเชื้อเมทาโนโทรฟที่ถูกตรึงในแคลเซียมอัลจิเนต", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 59-67
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Compact Heat Exchanger 1", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 119, กรกฎาคม 2011, หน้า 63-69
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Compact Heat Exchanger2", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 11, ฉบับที่ 120, สิงหาคม 2011, หน้า 63-66
2011 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการด้วยวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 107-122
2011 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exศิรประภา มโนมัธย์, "การกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบผุ้ส่งมอบโดยดัชนีสมรรถภาพของกระบวนการกรณีที่มีข้อกำหนดเฉพาะแบบพิกัดด้านเดียว", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 395-401
2011 inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, exเอราวิล ถาวร, "Parameter Setting for Rod Push Production Process on Multiple Responses :A Case Study in Motorcycle Parts Factory", Silpakorn U. Science & Tech. , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 19-25
2011 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พอลิแลกติกแอซิด: พอลิเอสเทอร์จากทรัพยากรที่สร้างทดแทนใหม่ได้", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 99-110
2011 exพรชนก วงศ์ผดุงเกียรติ, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "จุลินทรีย์ทางการค้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานปลาป่น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 25-33
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการกักเก็บและการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 453-467
2011 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อสำหรับอุปสงค์ที่มีการแจกแจง", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 24-30
2011 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายเอกสิทธิ์ เจียมสกุล, "วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 75-87
2011 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เสถียร นิลธวัช, "ภาพรวมของการผลิตทองแดงโดยโลหวิทยาความร้อนสูง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 84-95
2011 exจิรวัฒน์ ทั่งทอง, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบไทยของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารและระบบผนังในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม 2011, หน้า 12-23
2011 exสุรศักดิ์ พวงเพชร, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บพาราไซลีนในโรงงานผลิตพีทีเอ ประเมินความเสี่ยงและศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวเมื่อเกิดการไหลล้นของพาราไซลีน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 69-80
2011 exปุณณดา กนกรัตนโชติ, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย", วิศวกรรมสารมก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 1-19
2011 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรรมการป้องกันมลพิษในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 13-24
2011 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exพีระวิทย์ สิริเวชพันธุ, exประเสริฐษา ญาคำ, exวราวุฒิ ชัยมีแรง, exปรียาพร โกษา, "การประเมินความถูกต้องของการให้บริการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 43-53
2011 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนายสันติชัย สิริวัชโรดม, exนางสาวอุษารัตน์ แววตระการ, "ผลของการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของผงเบต้าไซยานินจากแก้วมังกรแดง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 209-212
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "จุดทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางหลังจากเปลี่ยนแผงขยายฟิล์มนำ้", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 331, ตุลาคม 2011, หน้า 70-75
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "วิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิภายในครีบระบายความร้อนแบบแผ่นสี่เหลี่ยม", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 333, ธันวาคม 2011, หน้า 70-73
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหลอดแคพิลลารีในระบบทำความเย็นโดยวิธีแบ่งเป็นช่วงความยาวย่อย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 96-106
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนำ้กับนำ้มันเครื่องโดยวิธีของนิวตันราฟสัน", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 122, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 46-49
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางและแบบไหลขวางด้วยวิธี Step-wise Integration", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 121, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 56-65
2011 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณหาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเชิงปริมาตรของแผงขยยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 118, มิถุนายน 2011, หน้า 57-63
2011 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "NiTi Shape Memory Alloys as Active Components in Micro Engineering Systems", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 5-26
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exV.Malee, "Effect of Ternary Cementitious System on Microstructure and Strength Behaviors of Concrete", วารสารวิศวกรรมฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2011, หน้า 8-15
2011 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของวิศวกรโครงสร้างในสภาวะโลกที่กำลังร้อน", Construction and Property, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 52-54
2011 exสุดารัตน์ กุคำอู, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษต่อยีนของก๊าซที่ระบายออกจากบ่อกำจัดขยะด้วยวิธีโคเมทในพืช", วารสารวิศวกรรมสิงแวดล้อมไทย , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 67-76
2011 exชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 41-52
2011 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อร้อยละผลได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 81-89
2011 exกุลยา สาริชีวิน, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, exเฉลิมราช วันทวิน, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การลดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยการบำบัดทางชีวภาพโดยกระบวนการอนาม็อก: การทบทวนเอกสาร", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2011, หน้า 85-104
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RBSM กับการวิจัยในอนาคตของประเทศไทย", โยธาสาร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 24-30
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนันทิกา คล้ายชม , "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 91-102
2011 exเพ็ญจันทร์ สิงห์โอ, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการตั้งค่าเป้าหมายความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 57-68

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 149
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MATERIAL AND STRUCTURAL SYSTEM ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOR", The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 26 - 28 มกราคม 2011, อื่นๆ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2011 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPEERAPAS NARINKONGNONG, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJunko Munakata-Marr, "Anammox Process Inhibition by Oxytetracycline: Short-and Long-Term Experiments and Model Evaluation", Nutrient Recovery and Management 2011 , 9 - 12 มกราคม 2011, Miami ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exNukoon Phimsen, exMarud Suamsakunsub, "Study on Realtime Performance of Interleavers for MPEG-4 Image Transmission System", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011), 27 - 29 มกราคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exJatupon Thonchai, "VHDL Design of a Convolutional Concatenated Encoding System", the International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2011), 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "Efficient Rainfall Estimation Algorithms for Thailand using GEO Satellite Data", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011), 27 มกราคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A Fast Algorithm for Low-memory Embedded Wavelet-based Image Coding without List", ECTI-CON 2011, 18 - 19 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exSayumporn Pharsook, exSupakorn Siddhichai, exThitiporn Chanwimaluang, exAsso.Prof.Tsuyoshi isshiki, "The Texture Classification Using the Fusion of Decisions from Different Texture Classifiers", ECTI-CON 2011, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exTossaporn Srisooksai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exKamol Keamarungsi, exKiyomichi Araki, "Energy-Efficient Clustered Wireless SensorNetworks using Arithmetic Coding", 2011 3rd International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP 2011), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 exเจษฎา ชาวกงจักร, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Integrating Discrete-Event Simulation with Activity-Based Costing for Process Improvement", The Fourth International Conference on Modelling and Simulation, 26 เมษายน 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 exNiramol Phunseantaveekul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "A sensor utilization scheme for the coverage guarantee criteria in a wireless sensor network", 2011 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐเกาหลี
2011 exTanakorn Sritarapipat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Fusion of Hyperspectral and Multispectral Images using MAP Estimator and Huber-MRF", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, พัททยา อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exKanitta Sae-Lim, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, exT. Isshiki , "Keypoint Validation and Refinement for Image Correspondence", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exSayumporn Pharsook, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exT. Isshiki , "The Comparison of Three Features Extraction for Classification of Image Texture", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exPongthon Apiroop, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exK. Aida, "Planar Surface Area Estimation Using Computer Vision", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input/output Linearization Control with Two-degree-of-freedom Structure for Uncertain Processes", the 2011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, 23 - 26 พฤษภาคม 2011, Hangzhou อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exIssarush Kajornrungsilp, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Series Solution Approach for Designing the Approximate Input-Output Linearization Controller", the 2011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, 23 - 26 พฤษภาคม 2011, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exอนุชา โพวัน, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ ลิ้มมณี, exเอกชาติ หัตถา, "Performance Analysis of Polycrystalline Silicon andThin Film Amorphous Silicon Solar Cells Installed inThailand by Using Simulation Software", ECTI-CON 2011 , 17 - 20 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายวศิน สุขตลอดชีพ, exนายชโณทัย ไชยวรรณ์, "List-of-2 Soft Decision Viterbi Inner Decoder for a Generalized Concatenated Coding System", The 8th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Association, Thailand Conference, 17 - 19 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exU. Boonbumroong, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microcontroller-Based Self-Excited InductionGenerators Controller for Pico-hydro System", The 2011 National Conference of Higher Education Research Network The 21th Thaksin University Annual Conference and 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies , 25 - 28 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exU. Boonbumroong, exC. Jivacate, exN. Pratinthong, exS. Thepa, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use of TRNSYS for Optimization of HybridPower Systems on an Island in the Andaman Seaof Thailand", The 2011 National Conference of Higher Education Research Network The 21th Thaksin University Annual Conference and 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies , 25 - 28 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล, "Gamma radiation effects on benzoxazine monomer: curing and thermal properties", 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP2011), 28 - 29 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exPayat Jirasuwanpong, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exChusak Thanawattano, exNobuhiko Sugino, "Motor Imagery Classification Based on EEG Signal Using DWPT and Neural Network", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exAmornrat Duangkaew, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "A Genetic Algorithm based Grey Theory for Demand Forecast of Short Product Life Cycle", The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICEF-2011), 2 - 3 พฤษภาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 exUnchitha Kachawong, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "A Simple Multi-Criteria Selection Model to Set Boundary Sample for Auto Parts", 2011 International Conference on Management and Service Science, 28 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exJarumas Chantapanich, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Solving the Traveling Salesman Problem with Gaussian Process Regression", The 7th International Conference on Computing and Information Technology, 11 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสันติ ผาสุข, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "Design of a Simple Free Space Optical Transceiver and Implementation of Transmission over Point to Point Ethernet Links", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 27 - 29 มกราคม 2011, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exWaraporn Tumchat, exPatcharaporn Intasuk, "Performance Evaluation of MPEG-4 Image TransmissionSystems over Short-Term Block-Fading Channels", ECTI-CON 2011, 17 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exน.ส. พิมพ์ศิริพร นาคเจริญ, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Applications of Fill until Full for Multiresonator-based Chipless RFID System", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2011), 17 - 19 พฤษภาคม 2011, Khonkaen ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Potential of Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse", AFOB Regional Symposium in Nepal “Biotechnology for Better Nepal”, 25 - 26 มกราคม 2011, Dhulikhel ราชอาณาจักรเนปาล
2011 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exChimmanee, W., "Performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composite in corrosive environment", 1st International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, CEABM 2011, 18 มิถุนายน 2011
2011 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exChareonwutilap, C., "A rheological study of carbon black suspensions and determination of significant factors affecting the slip flow in in-mold coating (IMC) using design of experiments", 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exอ.เทวา คำปาเชื้อ, "การสร้างมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติ", The 11th European Conference on eGovernment – ECEG 2011, 16 มิถุนายน 2011, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2011 inนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Apriori_MSG-P: A Statistic-Based Multiple Minimum Support Approach to Mine Rare Association Rules", The 3th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2011), 9 กรกฎาคม 2011, ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์, "Precipitation of mefenamic acid and composite mefenamic acid?polyethylene glycol particles by the Gas Anti-Solvent Process", International Conference on Process Intensification for Sustainable Chemical Industries (ICPI 2011) , 26 - 29 มิถุนายน 2011, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายนฤดล ทะตัน, exนายไปรวิทย์ รัตนวิเขียร, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from water glass via sol-gel process and its application as CO2 sorbent", The 8th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2011), 10 - 13 กรกฎาคม 2011, เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exYaovaja, K., exRhienprayoon, S., exWannatong, K., "Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engine", SAE 2011 World Congress and Exhibition, 12 เมษายน 2011
2011 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exMoonmangmee, I., exRhienprayoon, S., exWannatong, K., "Sliding mode control of air path in diesel-dual-fuel engine", SAE 2011 World Congress and Exhibition, 12 เมษายน 2011
2011 exJindarak, K., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance improvement of cloud storage using a genetic algorithm based placement", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 พฤษภาคม 2011
2011 exLikitkhajorn, C., exSurarerks, A., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "A novel approach for spam detection using boosting pages", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 พฤษภาคม 2011
2011 exEamopas, M., inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "An improved bound for multiple source-sink linear network coding", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 พฤษภาคม 2011
2011 exNamboonruang, W., exRawangkul, R., inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, "Investigation of properties of low thermal conductivity pozzolanics soil bricks towards sustainable development", 2011 International Conference on Civil Engineering and Building Materials, CEBM 2011, 29 กรกฎาคม 2011
2011 exPinkowska, M., exLent, B., inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Process based identification of software project manager soft skills", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 พฤษภาคม 2011
2011 exJampetch Butsaraporn, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Treatment of methyldiethanolamine (MDEA) from gas seperation plant using ozonation", 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation. , 20 - 21 พฤษภาคม 2011, Kaohsiung ไต้หวัน
2011 exNgaonee Nitiya, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "H2S removal in full scale biotrickling filter with UASB effluent", 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation , 20 - 21 พฤษภาคม 2011, ไต้หวัน
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สาวิตรี มาลัยพันธุ์, exรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน, exรศ. นิพนธ์ วิราสาทนนท์, exรศ. โกศล เจริญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 14 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน
2011 exนางสาวจงกล จงวิไลเกษม, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Auto-Calibration by Evolutionary Algorithm in Decision Support System for Flood Warning", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY, 8 - 12 สิงหาคม 2011, ไต้หวัน
2011 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายพินัย จินชัย, exนายเกษม ปิ่นทอง, "THE STUDY OF MAEKHONG RIVER BANK PROTECTION DUE TO THE CONSTRUCTION OF THE NORTH-SOUTH ECONOMIC CORRIDOR BRIDGE PROJECT", THE 1ST EIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES ENGINEERING, 18 - 19 สิงหาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวจงกล จงวิไลเกษม, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSompop Sucharit, "DETERMINATION OF SPATIALLY DISTRIBUTED DATA FOR RAINFALL-RUNOFF MODEL BY EXEL AND GIS TECHNIQUE", THE 1ST EIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES ENGINEERING, 18 - 19 สิงหาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 exนายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "OPTIMAL IDENTIFICATION AND PARAMETER ESTIMATION OF PROBABILITY DENSITY FUNCTION FOR DAILY RAINFALL BY EVOLUTIONARY ALGORITHM", THE 1ST EIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES ENGINEERING, 18 - 19 สิงหาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 exPHINAI JINCHAI, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COASTAL PROTECTION LAYOUT DESIGN (DSS4CPD)USING GENETIC ALGORITHM (GA)AND MULTICRITERIA ANALYSIS (MCA)", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY, 8 - 12 สิงหาคม 2011, ไต้หวัน
2011 exนายพินัย จินชัย, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The Decision Support System for Optimal Coastal Structure Design Using Evolution Algorithm and Muticriteria Analysis", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY, 8 - 12 สิงหาคม 2011, ไต้หวัน
2011 exนายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Decision Support System for Water Supply Planning", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY, 8 - 12 สิงหาคม 2011, ไต้หวัน
2011 exนายเกษม ปิ่นทอง, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Decision Support System for DMA Water Leakage Monitoring", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY, 8 - 12 สิงหาคม 2011, ไต้หวัน
2011 exThippapa Sukumalchart, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "MONTHLY WATER FOOTPRINT OF MAIZE IN MAJOR CULTIVATED AREAS OF THAILAND", THE 1ST EIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER RESOURCES ENGINEERING, 18 - 19 สิงหาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 exSupat Samphanyuth, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanakorn SUNUNTACHAIKUL, "A miniature slot antenna using semi-lumped components at 433 MHz", Thailand – Japan MicroWave 2011, 10 - 12 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exRungchokanun, A., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exSiddhichai, S., exKunieda, H., "Traffic speed measurement using spatio-temporal model and frequency domain analysis", ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, 17 พฤษภาคม 2011
2011 exKajoijilertsakul, P.,