Conference

Article
ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้
Conference
National Operations Research Conference (OR-NET)
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-