ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

248

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

291

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

43

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

6

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

Publish Year International Journal 219
2023 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, exTomonori Ishigaki, exSatoru Ochiai, exMasato Yamada, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Carbon conversion during biodrying of municipal solid waste generated under tropical Asian conditions", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, ธันวาคม 2023, หน้า 16791-16805
2023 exKitisak Chimklin, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Design for Air Gap Sensor Using the Response Surface Methodology", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-11
2023 exChotpatiwetchkul, W, exSittiwanichai, S, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "What make malarial adenosine deaminase from PLASMODIUM VIVAX recognise adenosine and 5 '-methylthioadenosine: simulation studies", JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2023, หน้า 1437-1444
2023 exLu Ding, exMingming Yang, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exXiaopeng Cheng, exXueli Chen, exFuchen Wang, exGuangsuo Yu, "Analysis of micro-particle effect and methanogenic potential of food waste model compounds by hydrothermal pretreatment", Fuel, ปีที่ 331, ฉบับที่ part 1, มกราคม 2023, หน้า 125686
2023 exMergenthal, M., exTawai, A., exAmornraksa, S., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuetor, S., "Methane enrichment for biogas purification using pressure swing adsorption techniques", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 72, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 2915-2920
2023 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exThanakrit Piyachayawat, exGerrit K. Janssens, "A two-step evolutionary algorithm for the distributor’spallet loading problem with multi-size pallets", Flexible Services and Manufacturing Journal, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, หน้า 1-20
2023 exAmanuel Gidey Gebretatios, exAbdul Rasheed Kadiri Kanakka Pillantakath, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJun-Wei Lim, exFawzi Banat, exChin Kui Cheng, "Rice husk waste into various template-engineered mesoporous silica materials for different applications: A comprehensive review on recent developments", Chemosphere, ปีที่ 310, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 136843-1
2023 exMuhammad Sheraz Ahmad, exKim Hoong Ng, exChing-Lung Chen, exFaryal Kabir, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exTa Yeong Wu, exChin Kui Cheng, "Nitrogen-phosphorous co-doped palladium electrocatalyst for glycerol electro-oxidation reaction (GEOR): An efficient system for mesoxalic acid and dihydroxyacetone production", Fuel, ปีที่ 333, ฉบับที่ part2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 126471
2023 exPongsapak Treegosol, exJetsadaporn Priyadumkol, exWorapoch Kamutavanich, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental investigation of the heat transfer and friction loss of turbulent flow in circular pipe under low-frequency ultrasound propagation along the mainstream flow", Ultrasonics, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 106866
2023 exKanjanasit, K., exOsklang, P., inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonpoonga, A., exPhongcharoenpanich, C., "Artificial Magnetic Conductor as Planar Antenna for 5G Evolution", Computers, Materials and Continua, ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 503-522
2023 exJirayu PUNGCHING, inดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DEVELOPING A FLOOD FORECASTING SYSTEM WITH MACHINE LEARNING AND APPLYING TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM", Geographia Technica, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-18
2023 exปรานต์ปวีณ เลขวิริยะกุล, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Collaborative Defense-GAN for protecting adversarial attacks on classification system", Expert Systems with Applications, ปีที่ 214, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 118957
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Improving energy efficiency prediction under aberrant measurement using deep compensation networks: A case study of petrochemical process", Energy, ปีที่ 263, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 125837-(1-17)
2023 exMingming Yang, exLu Ding, exPeiyao Wang, exYufan Wu, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMing Wang, exXueli Chen, exFuchen Wang, exGuangsuo Yu, "Formation of melanoidins and development of characterization techniques during thermal pretreatment of organic solid waste: A critical review", Fuel, ปีที่ 334, ฉบับที่ part2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 126790(1-10)
2023 exSarunphas Iamampai, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBanramee KANTAWONG, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DROUGHT HAZARD ASSESSMENT USING ANOMALY DROUGHT INDEX AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN THE CHI RIVER BASIN, THAILAND", Geographia Technica, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 39-55
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, "Deep learning approach for energy efficiency prediction with signal monitoring reliability for a vinyl chloride monomer process", Reliability Engineering and System Safety, ปีที่ 231, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 109008
2023 exSomakettarin, N., inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChindamanee, P., exChupong, C., exSuppitaksakul, C., "An evaluation of battery energy efficiency with multi-step sampling rate recording for DC data loggers", Energy Reports, ปีที่ 9, มีนาคม 2023, หน้า 866-872
2023 exLatda Chandeng, exKhotamy Saphongxay, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphaphat Kwonpongsagoon, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement Blocks", Journal of Materials in Civil Engineering, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongnueaha, C., exPhungsai, P., "Changes in optical properties and molecular composition of dissolved organic matter and formation of disinfection by-products during conventional water treatment processes", Environmental Science: Water Research and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 161-175
2023 exInchalita Jitkarune, exPhattarasuda Manantapong, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of water and salt penetration resistance into mortar cement composited with vulcanized natural rubber compound", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 140, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2023
2023 inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSimasathien, C., inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Energy-aware wireless mesh network deployment using optimization mechanism", Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 26-40
2023 exShashi Shah, exSushank Chaudhary, exRizwan Ullah, exAmir Parnianifard, exMuhammad Zain Siddiqi, exดร.พิสิฐ วนิชชานันท์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, "Antenna Delay-Independent Simultaneous Ranging for UWB-Based RTLSs", Journal of Sensor and Actuator Networks, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 1-14
2023 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exรสมันต์ จงเจริญ, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Continuous Encapsulation of Vitamin E Using Polycaprolactone and Tween 20 in a Micro-Channel", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exDang, V., exNguyen, L., exVo, V.N., exTran, H., exHo, T.D., exSo-In, C., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Throughput Optimization for NOMA Energy Harvesting Cognitive Radio with Multi-UAV-Assisted Relaying under Security Constraints", IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 82-98
2023 exWagiran, W., exMujiyono, M., exSetiadi, B.R., exWibowo, Y.E., exSurahmanto, F., exAgata, D.A., inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Temperature Distribution in bio stove using Saw Dust: An integrated project-based learning", Indonesian Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 127-140
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, exPatamawadee Chomchai, "Explainable deep transfer learning for energy efficiency prediction based on uncertainty detection and identification", Energy and AI, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 100224
2023 exThanaree Phongamwong, exNoelia Barrabes, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exGunther Rupprechter, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Chlorophyll-modified Au25(SR)18-functionalized TiO2 for photocatalytic degradation of rhodamine B", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 325, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2023, หน้า 122336-122348
2023 exKittikun Wongpeerak, exNatchapol Charuwimolkul, inดร.จิรเมธ ช้างคล่อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Estimation of Disinfectant Mass Balance Components in Drinking Water Distribution Systems", Water, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 368-388
2023 inดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirateep Tantisuwankul, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Fake review and reviewer detection through behavioral graph partitioning integrating deep neural network", Neural Computing and Applications, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 1169-1182
2023 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exChularat Wattanakit, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exChin Kui Cheng, exDai-Viet N. Vo, exSupinya Nijpanich, exNarong Chanlek, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Structure-Activity Relationships of Pt-WOx/Al2O3 Prepared with Different W Contents and Pretreatment Conditions for Glycerol Conversion to 1,3-Propanediol", Topics in Catalysis, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2023, หน้า 205-222
2023 exChootrakul Siripaiboon, exPrysathyrd Sarabhorn, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exFabrizio Scala, "Design and simulation of a novel top-lit downdraft gasifier cookstove and performance comparison with a conventional top-lit updraft cookstove", Energy, ปีที่ 269, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 exAziz, T., exCharoenlarpnopparut, C., inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Deep learning-based hemorrhage detection for diabetic retinopathy screening", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exRakpakdee, W., exMotozawa, M., exFukuta, M., inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of heat transfer and flow resistance of magnetic fluid flow through porous media combined with magnetic field effect", Experimental Thermal and Fluid Science, ปีที่ 144, มิถุนายน 2023
2023 exRakpakdee, W., exTuntarungsri, S., exPornnattawut, M.,