Person Image

  Education

  • BSc (Chemistry), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • MSc (Polymer Science & Engineering), Lehigh University, USA, 2551
  • Ph.D.(Polymer Science & Engineering), Lehigh University, USA, 2554

  Expertise Cloud

  Agricultural wasteAl-MCM-41Carbon dioxideCellulose nanocrystalsChitosanchitosan nanoparticlesCO2 hydrogenationCompositeCorncobCuDegradationDimethyl carbonateElectron beam irradiationElectron beamsepoxy resinfracture behaviorMechanical propertiesMethanolNanocompositeNanocompositesNatural rubber latexNH3-SCRNitrogen oxide (NOx)OxidationOxidation numberspalm oil empty fruit bunchPdPineapple leaf fiberplasticpolymerPolymer & nanocompositePolymer nanocompositeReinforcementRice husk ashRubberSilicaSilica nanoparticlesSilica nanoparticlesepoxy nanocompositesadvanced materialsepoxy resinsSol gel methodSulfur vulcanizationTensile strengthThai Jasmine riceThai jasmine rice huskThermogravimetric analysisTransmission electron microscopyVulcanizationwater pollutionX ray absorption spectroscopyX ray powder diffractionZIF-8Znกระบวนการผลิตกระบวนการสกัดกลไกการเสริมแรงกลีเซอรอลการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการนำส่งยาทางผิวหนังการประยุกต์การย่อยสลายการศึกษากลไกการสกัดด้วยกรดความเหนียวคอมพอสิตคอมโพสิตซิลิกาซิลิกา พอลิเมอร์ซิลิกานาโนเมตรเซลลูโลสตัวดูดซับนวัตกรรมวัสดุนาโนซิลิกานาโนเซลลูโลสแผ่นแปะยาพลาสติกพอลิเมอร์พอลิเมอร์ย่อยสลายพอลิแลกติกแอซิดพอลิแลคติกแอซิดโฟมคอมโพสิตโฟมย่อยสลายมลภาวะทางน้ำไมโครพลาสติกยางธรรมชาติยางธรรมมชาติผสมลิกนินยางพาราเยื่อเลือกผ่านโปรตอนลิกนินวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินวัสดุลิกนินวัสดุเสริมแรงเศษเหลือทิ้งปาล์มสารเพิ่มความหนืดสารเสริมแรงเส้นใยคาร์บอนเส้นใยจากใบสับปะรดเส้นใยสับปะรดอีพ็อกซ๊เรซินอีพ็อกซีเรซินอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงไฮบริดคอมโพสิท

  Interest

  Polymer & nanocomposite, Rubber technology, Biodegradable polymers

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of silica nanoparticle size on toughening mechanisms of filled epoxyDittanet P., Pearson R.2012Polymer
   53(9),pp. 1890-1905
   173
   2CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
   316,pp. 692-703
   84
   3The modelling of the toughening of epoxy polymers via silica nanoparticles: The effects of volume fraction and particle sizeBray D., Bray D., Dittanet P., Dittanet P., Guild F., Kinloch A., Masania K., Masania K., Pearson R., Taylor A.2013Polymer
   54(26),pp. 7022-7032
   84
   4Effect of bimodal particle size distributions on the toughening mechanisms in silica nanoparticle filled epoxy resinDittanet P., Pearson R.2013Polymer
   54(7),pp. 1832-1845
   70
   5CO2 hydrogenation to methanol using Cu-Zn catalyst supported on reduced graphene oxide nanosheetsDeerattrakul V., Dittanet P., Sawangphruk M., Kongkachuichay P.2016Journal of CO2 Utilization
   16,pp. 104-113
   58
   6Charge storage mechanisms of electrospun Mn3O4 nanofibres for high-performance supercapacitorsSuktha P., Suktha P., Phattharasupakun N., Dittanet P., Sawangphruk M.2017RSC Advances
   7(16),pp. 9958-9963
   30
   7Synthesis of copper-nickel/SBA-15 from rice husk ash catalyst for dimethyl carbonate production from methanol and carbon dioxidePimprom S., Sriboonkham K., Dittanet P., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Journal of Industrial and Engineering Chemistry
   31,pp. 156-166
   28
   8Production of methanol from carbon dioxide using palladium-copper-zinc loaded on MCM-41: Comparison of catalysts synthesized from flame spray pyrolysis and sol-gel method using silica source from rice husk ashSiriworarat K., Deerattrakul V., Dittanet P., Kongkachuichay P.2017Journal of Cleaner Production
   142,pp. 1234-1243
   24
   9Hybrid Energy Storage of Ni(OH)2-coated N-doped Graphene Aerogel//N-doped Graphene Aerogel for the Replacement of NiCd and NiMH BatteriesSirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Pettong T., Dittanet P., Sawangphruk M.2017Scientific Reports
   7(1)
   21
   10Thermo-mechanical behaviors and moisture absorption of silica nanoparticle reinforcement in epoxy resinsDittanet P., Pearson R., Kongkachuichay P.2017International Journal of Adhesion and Adhesives
   78,pp. 74-82
   20
   11Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2 and methanol by supported bimetallic Cu–Ni/ZIF-8 MOF catalystsPoungsombate A., Imyen T., Dittanet P., Embley B., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   80,pp. 16-24
   20
   12Hybrid energy storage of battery-type nickel hydroxide and supercapacitor-type graphene: Redox additive and charge storage mechanismSirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Pettong T., Pettong T., Dittanet P., Kidkhunthod P., Sawangphruk M.2017Sustainable Energy and Fuels
   1(2),pp. 275-279
   18
   13Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubberLeelachai K., Kongkachuichay P., Dittanet P.2017Journal of Polymer Research
   24(3)
   15
   14Optimization of synthesis condition for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removalPanchan N., Niamnuy C., Dittanet P., Devahastin S.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   93(2),pp. 413-425
   12
   15Fracture behavior of silica nanoparticles reinforced rubber/epoxy compositePoonpipat Y., Leelachai K., Pearson R., Dittanet P.2017Journal of Reinforced Plastics and Composites
   36(16),pp. 1156-1167
   10
   16Characterization of Cu-Zn/Core-Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn PromoterImyen T., Yigit N., Dittanet P., Barrabés N., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
   55(51),pp. 13050-13061
   6
   17Removal of Heavy Metal Ions Using Modified Celluloses Prepared from Pineapple Leaf FiberDaochalermwong A., Chanka N., Songsrirote K., Dittanet P., Niamnuy C., Seubsai A.2020ACS Applied Materials and Interfaces
   5
   18Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
   141
   4
   19Impacts of spray drying conditions on stability of isoflavones in microencapsulated soybean extractNiamnuy C., Poomkokrak J., Dittanet P., Devahastin S., Devahastin S.2019Drying Technology
   37(14),pp. 1844-1862
   4
   20Control of Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using an Analytical Model Predictive Control Strategy for a Coupled Partial Differential Equation/Ordinary Differential Equation SystemTawai A., Panjapornpon C., Dittanet P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
   55(38),pp. 10121-10131
   3
   21Co-precipitation of mefenamic acid-polyvinylpyrrolidone K30 composites using Gas Anti-SolventDittanet P., Phothipanyakun S., Charoenchaitrakool M.2016Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   63,pp. 17-24
   3
   22On the use of different nanofillers to toughen epoxiesPearson R., Dittanet P., Marouf B., Siotong T.2010Polymer Nanocomposites 2010: A New Decade of Opportunities
   3
   23Effect of gamma radiation on properties of cellulose nanocrystal/ natural rubber nanocompositesTappanawatch W., Prapainainar P., Saeoui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Key Engineering Materials
   772 KEM,pp. 13-17
   2
   24Natural rubber reinforced with silica nanoparticles extracted from jasmine and riceberry rice husk ashesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
   936 MSF,pp. 31-36
   2
   25Mechanical behavior of polystyrene-grafted natural rubber/natural rubber blend: Effect of polystyrene grafting percentageHongkeab T., Dittanet P.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 308-313
   2
   26Synthesis of natural composite of natural rubber filling chitosan nanoparticlesPetchsoongsakul T., Dittanet P., Loykulnant S., Kongkaew C., Parpainainar P., Parpainainar P.2019Key Engineering Materials
   821 KEM,pp. 96-102
   2
   27Extraction of nanocellulose from pineapple leaves by acid-hydrolysis and pressurized acid hydrolysis for reinforcement in natural rubber compositesChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Prapainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   1
   28Degradation of silica-reinforced natural rubber by UV radiation and humidity in soilReowdecha M., Sukthaworn C., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 314-319
   1
   29Extraction of nanocellulose from dried rubber tree leaves by acid hydrolysisSomphol W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
   936 MSF,pp. 37-41
   1
   30Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leavesDittanet P., Somphol W., Lampang T., Prapainainar P., Loykulnan S.2019AIP Conference Proceedings
   2083
   1
   31Effect of cellulose functionalization on thermal and mechanical properties of epoxy resinLeelachai K., Ruksanak S., Hongkeab T., Kambutong S., Pearson R.A., Dittanet P.2017Key Engineering Materials
   757 KEM,pp. 62-67
   1
   32Synthesis of sodium lignosulfonate from lignin extracted from oil palm empty fruit bunches by acid/alkaline treatment for reinforcement in natural rubber compositesThungphotrakul N., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Parpainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   0
   33Degradation test of natural rubber/chitosan compositeSukthaworn C., Reowdecha M., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 320-325
   0
   34Effect of polyethylene glycol in nanocellulose/PLA compositesSomphol W., Lampang T.N., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Suebsai A., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
   821 KEM,pp. 89-95
   0
   35On the use of nanoscale materials to toughen model epoxiesPearson R., Dittanet P., Bacigalupo L., Liang Y., Oldak R.2009Proceedings - 2009 International Symposium on Microelectronics, IMAPS 2009
   ,pp. 508-510
   0
   36Modification of pineapple leaf fibers with aminosilanes as adsorbents for H2S removalChanka N., Mondach W., Dittanet P., Roddecha S., Niamnuy C., Prapainainar P., Seubsai A.2020Chemosphere
   0
   37Toughening of epoxy resins using nanosilica fillersPearson R., Dittanet P., Liang Y.2008Topical Conference on Polymer Nanocomposites - Polymer Nanocomposites 2009
   ,pp. 384-428
   0
   38Behavior of nanosilica filled epoxy resinsDittanet P., Pearson R.2009The Minerals, Metals and Materials Society - 3rd International Conference on Processing Materials for Properties 2008, PMP III
   2,pp. 764-769
   0
   39Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent techniqueCharoenchaitrakool M., Niamnuy C., Dittanet P., Chantes O., Chuangyang P.2020Journal of Food Process Engineering
   43(2)
   0
   40Electrochemical performance of reduced graphene oxide-silica composite in polyanilinePalas W., Saisriyoot M., Prapainainar P., Dittanet P.2019Materials Today: Proceedings
   17,pp. 1277-1283
   0
   41Enhancing dispersion of silica nanoparticles with ammonium laurate surfactant for natural rubber latex compositesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
   821 KEM,pp. 74-80
   0
   42Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural rubber -latex film: Preparation and characterizationSukthawon C., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2020Radiation Physics and Chemistry
   177
   0