Person Image

  Education

  • BSc (Chemistry), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • MSc (Polymer Science & Engineering), Lehigh University, USA, 2551
  • Ph.D.(Polymer Science & Engineering), Lehigh University, USA, 2554

  Expertise Cloud

  agricultural wasteAl-MCM-41Carbon dioxideCelluloseCellulose nanocrystalsChitosanchitosan nanoparticlesCO2 hydrogenationcompositeCorncobCudegradationDimethyl carbonateElectron beam irradiationElectron beam vulcanizationElectron beamsEpoxy resinFourier transform infrared spectroscopyFracture behaviorLigninMechanical propertiesMethanolNanocompositenatural rubber compositesNatural rubber latexNH3-SCRNitrogen oxide (NOx)Polymer nanocomposite ReinforcementRice husk ashRubberRubber nanocompositesRubber technologyRubber treeSBA-15Silane coupling agentSilicaSilica nanoparticlesSilica nanoparticlesepoxy nanocompositesadvanced materialsepoxy resinsSol gel methodSol-gel processSol-gelsSolsSulfurSulfur vulcanizationSupercapacitorsupercapacitorsSynthesis (chemical)Tensile strengthThai jasmine riceThai jasmine rice huskThermogravimetric analysisTransmission electron microscopyTreated silicaViscoelastic propertiesVulcanizationwater pollutionX ray absorption spectroscopyX ray powder diffractionX-ray diffractionZIF-8Znกลีเซอรอลการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการนำส่งยาทางผิวหนังการประยุกต์การย่อยสลายการศึกษากลไกการสกัดด้วยกรดความเหนียวคอมพอสิตคอมโพสิตเซลลูโลสตัวดูดซับนวัตกรรมวัสดุนาโนซิลิกานาโนเซลลูโลสแผ่นแปะยาพลาสติกพอลิเมอร์พอลิเมอร์ย่อยสลายพอลิแลกติกแอซิดยางธรรมชาติยางธรรมมชาติผสมลิกนินยางพาราเยื่อเลือกผ่านโปรตอนลิกนินวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินวัสดุลิกนินวัสดุเสริมแรงเศษเหลือทิ้งปาล์มสารเพิ่มความหนืดสารเสริมแรงเส้นใยคาร์บอนเส้นใยจากใบสับปะรดเส้นใยสับปะรดอีพ็อกซ๊เรซินอีพ็อกซีเรซินอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงไฮบริดคอมโพสิท

  Interest

  Polymer & nanocomposite, Rubber technology, Biodegradable polymers

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of silica nanoparticle size on toughening mechanisms of filled epoxyDittanet P., Pearson R.2012Polymer
  53(9),pp. 1890-1905
  218
  2CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
  316,pp. 692-703
  132
  3The modelling of the toughening of epoxy polymers via silica nanoparticles: The effects of volume fraction and particle sizeBray D., Bray D., Dittanet P., Dittanet P., Guild F., Kinloch A., Masania K., Masania K., Pearson R., Taylor A.2013Polymer
  54(26),pp. 7022-7032
  96
  4CO2 hydrogenation to methanol using Cu-Zn catalyst supported on reduced graphene oxide nanosheetsDeerattrakul V., Dittanet P., Sawangphruk M., Kongkachuichay P.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 104-113
  85
  5Effect of bimodal particle size distributions on the toughening mechanisms in silica nanoparticle filled epoxy resinDittanet P., Pearson R.2013Polymer
  54(7),pp. 1832-1845
  78
  6Charge storage mechanisms of electrospun Mn3O4 nanofibres for high-performance supercapacitorsSuktha P., Suktha P., Phattharasupakun N., Dittanet P., Sawangphruk M.2017RSC Advances
  7(16),pp. 9958-9963
  46
  7Removal of Heavy Metal Ions Using Modified Celluloses Prepared from Pineapple Leaf FiberDaochalermwong A., Chanka N., Songsrirote K., Dittanet P., Niamnuy C., Seubsai A.2020ACS Applied Materials and Interfaces
  44
  8Thermo-mechanical behaviors and moisture absorption of silica nanoparticle reinforcement in epoxy resinsDittanet P., Pearson R., Kongkachuichay P.2017International Journal of Adhesion and Adhesives
  78,pp. 74-82
  38
  9Synthesis of copper-nickel/SBA-15 from rice husk ash catalyst for dimethyl carbonate production from methanol and carbon dioxidePimprom S., Sriboonkham K., Dittanet P., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  31,pp. 156-166
  35
  10Hybrid Energy Storage of Ni(OH)2-coated N-doped Graphene Aerogel//N-doped Graphene Aerogel for the Replacement of NiCd and NiMH BatteriesSirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Pettong T., Dittanet P., Sawangphruk M.2017Scientific Reports
  7(1)
  34
  11Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2 and methanol by supported bimetallic Cu–Ni/ZIF-8 MOF catalystsPoungsombate A., Imyen T., Dittanet P., Embley B., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  80,pp. 16-24
  33
  12Production of methanol from carbon dioxide using palladium-copper-zinc loaded on MCM-41: Comparison of catalysts synthesized from flame spray pyrolysis and sol-gel method using silica source from rice husk ashSiriworarat K., Deerattrakul V., Dittanet P., Kongkachuichay P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1234-1243
  31
  13Hybrid energy storage of battery-type nickel hydroxide and supercapacitor-type graphene: Redox additive and charge storage mechanismSirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Pettong T., Pettong T., Dittanet P., Kidkhunthod P., Sawangphruk M.2017Sustainable Energy and Fuels
  1(2),pp. 275-279
  27
  14Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubberLeelachai K., Kongkachuichay P., Dittanet P.2017Journal of Polymer Research
  24(3)
  22
  15Fracture behavior of silica nanoparticles reinforced rubber/epoxy compositePoonpipat Y., Leelachai K., Pearson R., Dittanet P.2017Journal of Reinforced Plastics and Composites
  36(16),pp. 1156-1167
  21
  16Optimization of synthesis condition for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removalPanchan N., Niamnuy C., Dittanet P., Devahastin S.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  93(2),pp. 413-425
  18
  17Properties of natural rubber reinforced with nano cellulose from pineapple leaf agricultural wasteChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnant S., Sae-oui P., Tanpichai S., Seubsai A., Prapainainar P.2021Materials Today Communications
  28
  13
  18Characterization of Cu-Zn/Core-Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn PromoterImyen T., Yigit N., Dittanet P., Barrabés N., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(51),pp. 13050-13061
  10
  19Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
  141
  9
  20Co-precipitation of mefenamic acid-polyvinylpyrrolidone K30 composites using Gas Anti-SolventDittanet P., Phothipanyakun S., Charoenchaitrakool M.2016Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  63,pp. 17-24
  8
  21Impacts of spray drying conditions on stability of isoflavones in microencapsulated soybean extractNiamnuy C., Poomkokrak J., Dittanet P., Devahastin S., Devahastin S.2019Drying Technology
  37(14),pp. 1844-1862
  8
  22Extraction of nanocellulose from pineapple leaves by acid-hydrolysis and pressurized acid hydrolysis for reinforcement in natural rubber compositesChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Prapainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  5
  23Modification of pineapple leaf fibers with aminosilanes as adsorbents for H2S removalChanka N., Mondach W., Dittanet P., Roddecha S., Niamnuy C., Prapainainar P., Seubsai A.2020Chemosphere
  5
  24Control of Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using an Analytical Model Predictive Control Strategy for a Coupled Partial Differential Equation/Ordinary Differential Equation SystemTawai A., Panjapornpon C., Dittanet P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(38),pp. 10121-10131
  5
  25Extraction of nanocellulose from dried rubber tree leaves by acid hydrolysisSomphol W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 37-41
  4
  26Film and latex forms of silica-reinforced natural rubber composite vulcanized using electron beam irradiationReowdecha M., Dittanet P., Sae-oui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2021Heliyon
  7(6)
  4
  27Raman spectroscopic study of reinforcement mechanisms of electron beam radiation crosslinking of natural rubber composites filled with graphene and silica/graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Prapainainar P., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Dittanet P., Kumnorkaew P., Li Z., Kinloch I., Young R.J.2020Composites Part C: Open Access
  3
  3
  28Effect of cellulose functionalization on thermal and mechanical properties of epoxy resinLeelachai K., Ruksanak S., Hongkeab T., Kambutong S., Pearson R.A., Dittanet P.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 62-67
  3
  29Effect of gamma radiation on properties of cellulose nanocrystal/ natural rubber nanocompositesTappanawatch W., Prapainainar P., Saeoui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Key Engineering Materials
  772 KEM,pp. 13-17
  3
  30Natural rubber reinforced with silica nanoparticles extracted from jasmine and riceberry rice husk ashesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 31-36
  3
  31Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent techniqueCharoenchaitrakool M., Niamnuy C., Dittanet P., Chantes O., Chuangyang P.2020Journal of Food Process Engineering
  43(2)
  3
  32On the use of different nanofillers to toughen epoxiesPearson R., Dittanet P., Marouf B., Siotong T.2010Polymer Nanocomposites 2010: A New Decade of Opportunities
  3
  33Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leavesDittanet P., Somphol W., Lampang T., Prapainainar P., Loykulnan S.2019AIP Conference Proceedings
  2083
  2
  34Mechanical behavior of polystyrene-grafted natural rubber/natural rubber blend: Effect of polystyrene grafting percentageHongkeab T., Dittanet P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 308-313
  2
  35Effect of polyethylene glycol in nanocellulose/PLA compositesSomphol W., Lampang T.N., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Suebsai A., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
  821 KEM,pp. 89-95
  2
  36Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural rubber -latex film: Preparation and characterizationSukthawon C., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2020Radiation Physics and Chemistry
  177
  2
  37Synthesis of natural composite of natural rubber filling chitosan nanoparticlesPetchsoongsakul T., Dittanet P., Loykulnant S., Kongkaew C., Parpainainar P., Parpainainar P.2019Key Engineering Materials
  821 KEM,pp. 96-102
  2
  38Enhancing dispersion of silica nanoparticles with ammonium laurate surfactant for natural rubber latex compositesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
  821 KEM,pp. 74-80
  1
  39Synthesis of sodium lignosulfonate from lignin extracted from oil palm empty fruit bunches by acid/alkaline treatment for reinforcement in natural rubber compositesThungphotrakul N., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Parpainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  40Optimization of Synthesis Conditions for Carboxymethyl Cellulose from Pineapple Leaf Waste using Microwave-Assisted Heating and Its Application as a Food ThickenerPanchan N., Wattanapan P., Wattanapan P., Sungsinchai S., Roddecha S., Dittanet P., Seubsai A., Niamnuy C., Devahastin S., Devahastin S.2021BioResources
  16(4),pp. 7684-7701
  1
  41Synthesis of polylactic acid/cellulose composite extracted from pineapple leavesPornbencha K., Boonmalert T., Seubsai A., Dittanet P.2021Key Engineering Materials
  891 KEM,pp. 131-136
  1
  42Degradation of silica-reinforced natural rubber by UV radiation and humidity in soilReowdecha M., Sukthaworn C., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 314-319
  1
  43Electrochemical performance of reduced graphene oxide-silica composite in polyanilinePalas W., Saisriyoot M., Prapainainar P., Dittanet P.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1277-1283
  1
  44Toughening of epoxy resins using nanosilica fillersPearson R., Dittanet P., Liang Y.2008Topical Conference on Polymer Nanocomposites - Polymer Nanocomposites 2009
  ,pp. 384-428
  0
  45Behavior of nanosilica filled epoxy resinsDittanet P., Pearson R.2009The Minerals, Metals and Materials Society - 3rd International Conference on Processing Materials for Properties 2008, PMP III
  2,pp. 764-769
  0
  46Degradation test of natural rubber/chitosan compositeSukthaworn C., Reowdecha M., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 320-325
  0
  47On the use of nanoscale materials to toughen model epoxiesPearson R., Dittanet P., Bacigalupo L., Liang Y., Oldak R.2009Proceedings - 2009 International Symposium on Microelectronics, IMAPS 2009
  ,pp. 508-510
  0
  48Biodegradable behavior of polyethylene based plastics by soil burialDittanet P., Boonmalert T., Leungprasert S., Panjapornpon C., Seubsai A.2021AIP Conference Proceedings
  2441
  0
  49Reinforcement of epoxy resin by ligninPiyanirund S., Seangyen W., Srinoppakhun P., Dittanet P.2021Materials Science Forum
  1033 MSF,pp. 151-155
  0
  50Effect of vulcanization processes on properties of natural rubber/cellulose compositesPoonpipat Y., Boonmalert T., Prapainainar P., Dittanet P.2021Key Engineering Materials
  902 KEM,pp. 95-100
  0
  51Fabrication of Natural Rubber Latex Foam Composite Filled with Pineapple-leaf Cellulose FibresPinrat S., Dittanet P., Seubsai A., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Journal of Physics: Conference Series
  2175(1)
  0
  52Properties of silica/natural rubber composite film and foam: Effects of silica content and sulfur vulcanization systemKumkrong N., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Journal of Polymer Research
  29(7)
  0
  53Production of composite fibers from natural rubber and ligninNgamkham R., Prapainainar P., Prapainainar P., Roddecha S., Dittanet P.2021Engineering Journal
  25(4),pp. 79-85
  0