Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Civil Engineering), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2549

  Expertise Cloud

  adaptationBangkokCha Am – Hua Hin Groundwater BasinClimate change adaptationcoastal erosiondroughtfloodflood forecastingflood hydrographFloor to Area Ratio (F.A.R.)forest hydrologyFrameworkGroundwateriRIC softwareLand useLearning machinesnowcastingPasak Jolasid damRainfallrainfall-runoffResearch Competencyrice crop yieldsediment erosionSlope ComplexSWAT ModeltemperatureTrang River BasinUpper Nan Basinurban floodingUrban Heat Islandurban hydrologyVisual MODFLOWกราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลาและรอบปีการเกิดซ้าการคัดกรองการเชื่อมโยงสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการอุทกภัยการป้องกันน้ำท่วม การพยากรณ์น้ําท่วมการพยากรณ์เวลาปัจจุบันการวิเคราะห์ด้วยความละเอียดสูงการไหลในทางน้ำเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฃกลศาสตร์ของของไหล ความพร้อมผลงานวิจัยเครื่องจักรการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่เจ้าพระยาฐานข้อมูลการวิจัยทางผันน้ำท่าจีนน้ำฝนนิคมอุตสาหกรรมแบบจา ลอง MIKE FLOODแบบจําลอง MIKE 11แบบจำลอง SWATแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ InfoWorks CSแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ อินโฟร์เวิร์ค อาร์ เอสปรากฏการณ์เกาะความร้อนฝนนำพาความร้อนพนื้ที่นา้ ท่วมพายุฝนออกแบบ Abstractพื้นที่กรุงเทพมหานครแม่น้ำปิงตอนบนระบบระบายนํ้าล่มุนา้ ยวมตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำวังอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (F.A.R)อุณหภูมิอุทกภัย

  Interest

  ฃกลศาสตร์ของของไหล , การไหลในทางน้ำเปิด, การป้องกันน้ำท่วม

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  24
  2Urban Flooding and Adaptation to Climate Change in Sukhumvit Area, Bangkok, ThailandWongsa S., Vichiensan V., Piamsa-nga N., Nakamura S.2019Green Energy and Technology
  ,pp. 644-648
  6
  3Rainfall nowcasting based on neighboring rain gauge stations using learning machinesSrithagon S., Phisanbut N., Piamsa-Nga N., Piamsa-Nga P.2021ICSEC 2021 - 25th International Computer Science and Engineering Conference
  ,pp. 33-38
  1
  4Dynamic behavior of flood in lower central plain of the Chao Phraya river basinPiamsa-Nga N., Maeda E., Nakatsuji K.200531st IAHR Congress 2005: Water Engineering for the Future, Choices and Challenges
  ,pp. 5552-5562
  0
  5Flood analysis in urban area of the eastern Bangkok metropolitan areaSapphaisal C., Piamsa-Nga N., Nakatsuji K.200531st IAHR Congress 2005: Water Engineering for the Future, Choices and Challenges
  ,pp. 1180-1189
  0