ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2002

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

2

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2002
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2002
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2002
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2002
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2002 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Representing Large Concept Hierarchies Using Lattice Data Structure", ADVANCES IN KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, ปีที่ 2035, มิถุนายน 2002, หน้า 0-0
2002 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Pulse time hopping for multiaccess communications with a concatenated code", Midwest Symposium on Circuits and Systems, พฤศจิกายน 2002, หน้า 0-0
2002 exJohn J. Metzner, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Vector symbol convolutional decoding with list symbol decisions", Integrated Computer-Aided Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2002, หน้า 101-116
2002 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exAtsuko TERAMOTO, exNorihiro Izumi, exTadanori KITAMURA, exTetsuro TSUJIMOTO, "Numerical simulation of bar formation in straight channels by the NHSED2D model", Journal of Applied Mechanics, JSCE, ปีที่ 5, กุมภาพันธ์ 2002, หน้า 629-638
2002 inนายเกรียงชาย เยาว์ยืนยง, อาจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exVira Chankong, "A Heuristic Algorithm for the Mixed Chinese Postman Problem", Optimization and Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2002, หน้า 157-187
2002 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exNontalee Chinwongamorn, "Thermodynamics of Adsorption of Laccaic Acid on Silk", Dyes and Pigments, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2002, หน้า 179-185
2002 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exNontalee Chinwongamorn, "Studies on Dyeing of Silk Yarn with Lac Dye: Effects of Mordants and Dyeing Conditions", ScienceAsia, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2002, หน้า 161-166
Publish Year National Journal 2
2002 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "บทบาทรถไฟไทยในศตวรรษที่ 21", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 16, ฉบับที่ 47, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2002, หน้า 13-19
2002 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ Passive Suspension ของรถยนต์", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 16, ฉบับที่ 47, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2002, หน้า 134-149

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2002 exJitimon Keinduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Improving DNA Sequence Matching Algorithms Using a Frequency-Based And Parallel Model", International Conference on Bioinformatics(InCOB2002) , 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 exAmornrat Pornprasit, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Improved Efficiency in Electronic Cash Scheme", International Conference on Information Systems Development(ISD2002), 12 - 14 กันยายน 2002, Riga สาธารณรัฐลัตเวีย
2002 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exTetsuro TSUJIMOTO, "Alternate and Multiple Bars Simulation by NHSED2D Model", International Summer Symposium 2002, JSCE, 3 สิงหาคม 2002, Kyoto ญี่ปุ่น
2002 inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Network Management Architecture for Supporting Network Administrator and QoS Requirements", The 15th international conference on Computer communication (ICCC 2002), 11 - 14 สิงหาคม 2002, Mumbai สาธารณรัฐอินเดีย
2002 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "Interactive Object Oriented Language for Photogrammetry", the Thompson Symposium 2002, 5 - 7 เมษายน 2002, Leicestershire สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 3
2002 exSakesun Roykiattisak, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัดภาพแบบไม่สูญเสียในจุดที่มีการกระจายความน่าจะเป็นแบบไบโมดัล", The Six National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2002) , 29 - 31 ตุลาคม 2002, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2002 exViravud Kongbunkiat, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การเทียบเรียงกลุ่มลำดับข้อมูลชีวภาพโดยใช้ความถี่แบบพิจารณาน้ำหนัก", The Six National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC2002), 29 - 31 ตุลาคม 2002, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2002 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Jitcharoen, "The Preparation and Characterization of Silica from Rice Hush Ash by Using Rhizopus sp and Acid Treatment.", 27th Congress in Science and Technology of Thailand, 16 ตุลาคม 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2002 inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรม "เครื่องวัดค่าความกรอบ"", Kasetsart University, 2002

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2002 inนายธนดล สัตตบงกช, อาจารย์, "องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก", Kasetsart University, 2002

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&BudgetYear=2002]