ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

226

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

224

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

21

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

167

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

23

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2020

Publish Year International Journal 196
2020 inนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Resonance on the Performance of Semi-Active Flapping Propulsor", Ship Technology Research, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 51-60
2020 exBaig, Z.A., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exFirdous, S.N., exVo, V.N., exNguyen, T.G., exSo-In, C., "Averaged dependence estimators for DoS attack detection in IoT networks", Future Generation Computer Systems, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 198-209
2020 exอ.ดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, exSuratchana Piyavorasakul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKevin D. Daniels, exShane A. Snyder, "Inhibition of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria by addition of high and low concentrations of chloramphenicol and comparison of attached- and suspended-growth", Chemosphere, ปีที่ 238, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 exWitthayaphirom, C., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of reactive media for removing organic micro-pollutants in constructed wetland treating municipal landfill leachate", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ -, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2020, หน้า 24627-24638
2020 exThanathorn Hempijid, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat sink inlet and outlet flow direction on heat transfer performance", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 114375
2020 exRutjaya Prateep Na Talang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of Thailand", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 247, ฉบับที่ xxx, กุมภาพันธ์ 2020
2020 exPhuri Kalnaowakul, exTRINET YINGSAMPHANCHARAROEN, exKE YANG, exDAKE XU, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Investigations of Microbiologically Influenced Corrosion on 316L-Cu Stainless Steel by Pseudoalteromonas lipolytica", SCIENCES OF ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 191-199
2020 exณิชา ซาโต้, exMakito Haruta, exYasumi Ohta, exKiyotaka Sasagawa, exJun Ohta, inนเร ผิวนิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Fe2O3/MWCNTs modified microdialysis electrode for dopamine detection", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-8
2020 exShinya Inazumi, exSutasinee Intui, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashi Shinsaka, "Applicability of mixed solidification material based on inorganic waste as soil stabilizer", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-e00305-13-e00305
2020 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exZehui Du, exApitchaya Thempetch, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, "Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratio", Energy, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 116451-116461
2020 exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Energy-minimizing bit allocation for powerline OFDM with multiple delay constraints", Physical Communication, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-101015-8
2020 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJoon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSukritchai Teeraroengrit, exPattara Chawhuaymhak, exJirarat Kamonsawas, exSairung Changkhamchom, exAnuvat Sirivat, "Efficient stoneware hand mold for slip casting in natural rubber latex glove preparation", Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2020, หน้า 262-283
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSuwasa Kantawanichkul, exKasem Chunkao, "Anammox Process in Thai Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetland)", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special , มกราคม 2020, หน้า 38-45
2020 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Ornkanit Chante, exนางสาวปัทมพร เชื่องยาง, "Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent technique.", Journal of Food Processing Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural in a Microreactor", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exPattrakorn Nidhinarangkoon , inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeiko Udo , "Impact of Sea Level Rise on Tourism Carrying Capacity in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring the binding modes of cordycepin to human adenosine deaminase 1 (ADA1) compared to adenosine and 2'-deoxyadenosine", Journal of molecular modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 1-10
2020 exSurached Thongboon, exPacharaporn Rittiron, exDanusorn Kiatsaengthong, exThanaphat Chukeaw, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Propylene Epoxidation to Propylene Oxide Over RuO2, CuO, TeO2, and TiO2 Supported on Modified Mesoporous Silicas", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 3466-3477
2020 exรุจิยา ประทีป ณ ถลาง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand’s centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 256, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-120433-15
2020 exนางสาวอรอุมา ตระกูลษา , inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, "Adsorption Efficiency of Copper and Nickel by Activated Carbon from Coffee Ground", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ special1, มกราคม 2020, หน้า 46-53
2020 exWasan Moopayak, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Mangosteen peel and seed as antimicrobial and drug delivery in rubber products", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 137, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 49119-1-14
2020 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.นิภาพร มะโนไชย, "Methane and nitrous oxide emissions from a two?stage membrane bioreactor applied in municipal landfill leachate treatment", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 365-374
2020 exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTomonori Ishigaki, exSatoru Ochiai, exMasato Yamada, "Greenhouse gas emission from windrow pile for mechanical biological treatment of municipal solid wastes in tropical climate", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 383-395
2020 exนาย ชินธิป รัฐเมธา, exนาย สมรรถชัย เทพวิมลเพชรกุล, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A 2.64-uW 71-dB SNDR Discrete-Time Signal-Folding Amplifier for Reducing ADC's Resolution Requirement in Wearable ECG Acquisition Systems", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 48-64
2020 exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Fiber extraction and energy recovery from Cocos nucifera Linn mesocarp residues employing steam explosion and anaerobic digestion", Industrial Crops and Products, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 112180-1-11
2020 exSupakrit Pumrod, exAmaraporn Kaewchada, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "5-HMF production from glucose using ion exchange resin and alumina as a dual catalyst in a biphasic system", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2020, หน้า 9492-9498
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, ex Koji Tokimatsu, exYusuf Chisti, "Techno-economics of conventional fast pyrolysis and microwaved-assisted pyrolysis for biodiesel production from oil palm empty fruit bunch", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 127-143
2020 exPattarawadee Sungpichai, exSuwanna Kaewklam, exMaythee Saisriyoot, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Comparison of techno-economic for ethanol production plant from empty fruit brunch in Thailand", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 144-159
2020 exBundit Kottititum, exWinit Bouapetch, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWichit Prakaypan, "Design and Implementation of Energy Recovery System from Autoclaves in Fiber Cement Industry", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 19-31
2020 exShinya Inazumi, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exKoki Nakao , inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of Mechanical agitation type of ground-improvement by CAE System using 3-D DEM", Results in Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100108-10
2020 exShinya Inazumi, exShuichi Kuwahara, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MPS-CAE simulation on dynamic interaction between steel casing and existing pile when pulling out existing piles", International Journal of GEOMATE: Geotechnique, Construction Materials and Environment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 70, มีนาคม 2020, หน้า 68-73
2020 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปวันรัตน์ ประไพตระกูล, exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper Catalysts", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2334-2344
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHathaikarn Manuspiya, "Morphological and structural properties of barium strontium titanate nanopowders synthesized via a sol-gel method", Ferroelectrics, ปีที่ 554, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 30-37
2020 exPhakawat Lamchuan, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรเมธ ช้างคล่อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DAILY SUSPENDED SEDIMENT LOAD ESTIMATION USING MULTIVARIATE HYDROLOGICAL DATA", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 21-28
2020 exChinnapan Makpiboon, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "IMPACTS OF WEATHER VARIABLES ON URBAN WATER DEMAND AT MULTIPLE TEMPORAL SCALES", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2020, หน้า 71-77
2020 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Cost-Resource Replacement Trade-off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 212-228
2020 exSintia Putri Pradita, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exThaweephan (Duke) Leingpibul, "Utilizing an Intervention Forecasting Approach to Improve Reefer Container Demand Forecasting Accuracy: A Case Study in Indonesia", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 144-154
2020 exโสริญา เพียรเกาะ, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal Treatment", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2020, หน้า 2000147-1-8
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHathaikarn Manuspiya, "Dielectric properties and discharge energy density of epoxy composites with 3D BaTiO3 network structure", Materials Letters, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 270, กรกฎาคม 2020, หน้า 127695
2020 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Effects of High-Temperature Deep Rolling on Fatigue, Work Hardening, and Residual Stress Relaxation of Martensitic Stainless Steel AISI 420", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1416-1423
2020 exSai-yan Primee, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Deep Rolling Temperature for Fatigue Lifetime Enhancement of Martensitic Stainless Steel AISI 440C", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 304-311
2020 exPayoon Senthongkaew, exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Growth Kinetics of Iron Aluminide Layer on Hot-dip Aluminized AISI 304 Austenitic Stainless Steel", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 319-328
2020 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Residual Stresses during Stress-Relief Annealing on Martensitic Stainless Steel AISI 420", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 312-318
2020 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exMarin Shono, "Structural Behaviour of Pre-damaged Reinforced Concrete Beams Strengthened with Natural Fibre Reinforced Polymer Composites", Composite Structures, ปีที่ 244, ฉบับที่ 112309, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exChunyanuch Temvuttirojn, exYingyot Poo-Arporn, exNarong Chanlek , exChin Kui Cheng, exChi Cheng Chong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts", industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2020, หน้า 5525-5535
2020 exVarit Kunopagarnwong, exNucharin Panyarat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAkarak Suwanarak, "Modeling and Simulation of Two Geometries of Single StateVirtual Impactor", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 62-75
2020 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางกฤติยา พาอิ่ม, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Joint Assembly Geometric Errors Affecting End-Effector for Six-Axis Robots", Robotics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13
2020 exนางสาวธิดาธิป หารชุมพล, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "Modern multivariate control chart using spatial signed rank for non-normal process", Engineering Science and Technology, an International Journal , ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 859-869
2020 exNaphat Nopsanti, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "A numerical simulation of spontaneous ignition of bagasse", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 27-35
2020 exMongkholkeaw, S, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, exChainok, K, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methyl-sulfanyl)phenyl]acetamide", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 594-598
2020 exDaochalermwong, A, exChanka, N, exSongsrirote, K, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metal Ions Using Modified Celluloses Prepared from Pineapple Leaf Fiber", ACS OMEGA, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2020, หน้า 5285-5296
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunch", Industrial Crops and Products , ปีที่ 2020, ฉบับที่ 152, กันยายน 2020, หน้า 1-9
2020 exChiyasak, P., exKalnaowakul, P., inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The investigation of magnetic property and corrosion resistance of the assisted Sol-Gel synthesis of Ti/Ni/Co nanocomposites", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 393, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, "Satellite measurements of aerosol optical depth and carbon monoxide and comparison with ground data", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 192, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-369-19
2020 exอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Observations of atmospheric carbon monoxide and formaldehyde in Thailand using satellites", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 18-25
2020 exSatayamas, V., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exYamakoshi, T., "A Platform Development for Multilingual Law Collection and Comparative-Law Support Services: ASEAN Laws as a Case Study", Communications in Computer and Information Science, ปีที่ 1197, ฉบับที่ CCIS, มีนาคม 2020, หน้า 161-174
2020 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exSothanakul, P., exYamaguchi, S., "Practical application of tour plan mining system tour miner - Web application and case study - Web a", Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 9043122
2020 exRattikorn Saodaen, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPICHAI JANMANEE3, "EFFECT OF COMPOSITIONS TITANIUM NITRIDE IN COPPER-BASED SINTERED ELECTRODE DURING ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF TUNGSTEN CARBIDE", International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 293-304
2020 exPhuri Kalnaowakul, exDAKE XU, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Accelerated Corrosion of 316L Stainless Steel Caused by Shewanella algae Biofilms", ACS Applied Bio Materials, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 2185-2192
2020 exTomohiro Okadera, exKazuaki Syutsubo , inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exYoshitaka Ebie, exRieko Kubota , "Water Volume- and BOD- based Flow Analysis for Domestic Wastewater Treatment Using Wastewater Inventories of Bangkok, Thailand", Journal of Water and Environment Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 71-79
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, exDr. Chawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel Production Via Interesterification of Palm Oil and Ethyl Acetate Using Ion-Exchange Resin in a Packed-Bed Reactor", BioEnergy Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 542-551
2020 exVarisara Deerattrakul, exApichaya Panitprasert, exPralachoak Puengampholsrisook, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Enhancing the dispersion of Cu-Ni metals on graphene aerogel support for use as a catalyst in the direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2020, หน้า 12391-12397
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 exWipawadee Nuengwang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, ex Matthew J. Realffb, "Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variation", Processes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 651-1-16
2020 exTsuyoshi Danshita, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exYasuyuki Takemura, exYuma Miyaoka , exMai Kada, exWachira Tepjun, exSirikes Thonglee, exHideaki Sonaka, exTakashi Yamaguchi, exNoriko Tomioka, exPathan Banjongproof, exTomohiro Okadera, exYoshitaka Ebie, exKazuaki Syutsubo , "Performance evaluation of a down-flow hanging sponge (DHS) reactor as a decentralized domestic wastewater treatment system in tropical regions", Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ปีที่ 55, ฉบับที่ 7, เมษายน 2020, หน้า 1-11
2020 exNICHARAT SRIRATANASAK, exProf. Dr. NONGYAO NONPANYA, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Pithi Chanvorachote, "Benzoxazine Dimer Analogue Targets Integrin ?3 in Lung Cancer Cells and Suppresses Anoikis Resistance and Migration", Anticancer Research, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2020, หน้า 2583-2589
2020 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exThanakit Voravutvityaruk, "Effects of Heat Treatment on Mechanical Properties of Jute Fiber Reinforced Polymer Composites for Concrete Confinement", Journal of Materials in Civil Engineering, American Society of Civil Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exพิชิตนันท์ วันรักษ์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exอภิศักดิ์ จุฑาศิริวงศ์, "Corrosion behavior of reinforcement in concrete with different compositions", Journal of Sustainable Cement-Based Materials, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 129-148
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2020, หน้า 18-27
2020 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYuka Ogata, exYoshitaka Ebie, exTomonori Ishigaki, "Long-term removals of organic micro-pollutants in reactive media of horizontal subsurface flow constructed wetland treating landfill leachate", Bioresource Technology, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 123611-1-123611-8
2020 exNumpilai, T, exChanlek, N, exPoo-Arporn, Y, exCheng, CK, exSiri-Nguan, N, exSornchamni, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exYigit, N, exRupprechter, G, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exHiesang Sohn, exWeon Ho Shin, exDohyeong Seok, exTaek Lee , exChulhwan Park , exJong-Min Oh, exSe Yun Kim, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Novel Hybrid Conductor of Irregularly Patterned Graphene Mesh and Silver Nanowire Networks", Micromachines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 578-1-13
2020 exDhanawich Taechaboonsermsak, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cell", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 343-348
2020 exNichaphat Sangkanchanavanich, exPeerawat Puengthaijaroen, exRatchanika Ngamkham, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis Conditions for Natural Rubber and Natural Rubber reinforced with Graphene Fibre Production by Electrospinning", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 391-396
2020 exBulin Boonrod, exChutithep Rochpuang, exThitiwut Paisan, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNichakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions of Bio-HydrogenatedDiesel Production from Fatty Acid", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 397-402
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2020 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exJitpinan Teanwarawat, exNuttapong Ithiapa, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B-salicylaldehyde Schiff base derivative", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ e76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1027-1032
2020 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "RiceSAP: An Efficient Satellite-based AquaCrop Platformfor Rice Crop Monitoring and Yield Prediction on a Farm-to Regional-Scale", Agronomy, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 858-1-17
2020 exparinya boonsa, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Virtual corrosion testing on stainless steel AISI 304 welded pipe with Hydroxyethyl Cellulose in 3.5% NaCl solution and turbulent flow", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exPiyanut Muangthong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek , exRussel Goodal, "The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy T systems in chloride solution", Corrosion Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108740-1-11
2020 exNithi Atthi, exW.Sripumkhai, exPattaraluck Pattamang, exOraphan Thongsook, exRattanawan Meananeatra, exPawasuth Saengdee, exArckom Srihapat, exJakrapong Supadech, exTanawat Jansen, exApidech Maneesong, exNatthapol Kongto, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exNipapan Klunngien, exWutthinan Jeamsaksiri, "Superhydrophobic and superoleophobic properties enhancement on PDMS Tmicro-structure using simple flame treatment method", Microelectronic Engineering, ปีที่ 230, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 111362-1-10
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exMitsuyasu Iwanami, exNutpakan Boonyingsathit, exWiracha Thaue, exSupisara Kiattanabumrung, "Corrosion-induced cracking time in recycled aggregate concrete (RAC)", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 145-152
2020 exVarit Kunopagarnwong, exWilawan Punkaew, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "STUDY OF THE FLUID DYNAMICS OF STEAM IN CEMENT AUTOCLAVE ON DIFFERENTGREEN SHEET ARRANGEMENTS AND THERMAL ANALYSIS OF GREEN SHEET", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 316-327
2020 exPhattaradit Kidamorn, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exHiesang Sohn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Value-Added Chemicals via Oxidative Coupling of Methanes over Na2WO4-TiO2-MnOx/SiO2 Catalysts with Alkali or Alkali Earth Oxide Additives", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 23, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 13612-13620
2020 exJukkrit Nootem, exDr.Chanchai Sattayanon, exSupawadee Namuangruk, exAssoc. Prof. Dr.Paitoon Rashatasakhon, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Gamolwan Tumcharern, exDr.Kantapat Chansaenpak, "Solvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace water detection in organic solvents", Dyes and Pigments, ปีที่ 181, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 108554-1-10
2020 exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exNoparat Thongpun, exChayada Teanchai, exPaolo Veronesi, exรศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, exProf. Cristina Leonelli, exDr.Greg Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the crystallisation time and metal oxide pigmnets on translucency and the mechanical and physical properties of mica glass-ceramics", Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 528, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 119730-119741
2020 inนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "An Effective Approach to Compute Replenish Time Interval for Two Echelon Inventory System", Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 807-817
2020 exBundit Kottititum, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNiwat Phongsai, exQuoc Tri Phung , "Optimization of a Six-Step Pressure Swing Adsorption Process for Biogas Separation on a Commercial Scale", Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2020, หน้า 4692-1-19
2020 exWaritnan Wanchan, exParinya Khongproma, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulation", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 442-455
2020 exParinya Khongprom, exSupawadee Ratchasombat, exWaritnan Wanchan, exPanut Bumphenkiattikul, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulations", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2897-2914
2020 exNICHARAT SRIRATANASAK, exKorrakod Petsri, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Chanida Vinayanuwattikun, exProf.Dr.Sudjit Luanpitpong, exProf.Dr.Pithi Chanvorachote, "Novel c-Myc–Targeting Compound N, N-Bis (5-Ethyl-2-Hydroxybenzyl) Methylamine for Mediated c-Myc Ubiquitin-Proteasomal Degradation in Lung Cancer Cells", Molecular Pharmacology, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 130-142
2020 exWanchai Deeloed, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exPimporn Pansiri, exPornsawan Kumpeerakij, exAssoc.Prof.Dr.Khamphee Phomphrai , inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exDr.Piyanut Pinyou, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Bis(Triethanolamine)Nickel(II) Dinitrate Complex and a Revelation of Its Characteristics via Spectroscopic, Electrochemical and DFT Studies Towards a Promising Precursor for Metal Oxides Synthesis", Crystals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 474-1-18
2020 exDr.Suttipong Wannapaiboon, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Kantapat Chansaenpak, exDr.Piyanut Pinyou, exAsst.Prof.Dr.Chatchai Veranitisagul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the product of the ring-opening reaction of a dihydrobenzoxazine: 6,6'-[(cyclohexylazanediyl)bis(methylene)]bis(2,4-dimethylphenol)", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 76, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1239-1244
2020 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exThienchart Suwawong, exSansarith Thianpopirug, exJames Williams, exLi Jia, ex Wim Bastiaanssen, "Validation of seven global remotely sensed ET products acrossThailand using water balance measurements and land useclassifications", Journal of Hydrology: Regional Studies, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 100709-1-14
2020 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exIssarush Kajornrungsilp, exChutithep Rochpuang, "Input/output linearizing controller with Taylor series expansion for a nonminimum phase process by hardware-in-the-loop approach", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า e2440-1-8
2020 inนายสาธิต พงษ์ดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nonparametric Identification of Nonlinear Added Mass Moment of Inertia and Damping Moment Characteristics of Large-Amplitude Ship Roll Motion", Journal of Marine Science and Application, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 17-27
2020 exProf.Lukasz Wiecketek, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exProf.Zbigniew Pastuszak, "An Analytical System for Evaluating Academia Units Based on Metrics Provided by Academic Social Network", Expert Systems with Application, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 113608-1-17
2020 exProf. Kautsarina, exProf.Achmad Nizar Hidayanto, exProf.Bayu Anggorojati, exProf.Zaenal Abidin, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Data Modeling Positive Security Behavior Implementation Among Smart Device User in Indonesia: A Partial Least Squares Structural Equation Modeling Approach (PLS-SEM)", Data in Brief, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 105588-1-10
2020 exShinya Inazumi, exShuichi Kuwahara, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Construction method for pulling out existing piles and influence of pulling-out holes on the surrounding ground", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 6107-6123
2020 exShuichi Kuwahara, exShinya Inazumi, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of the condition of pullout holes on the surrounding ground", International Journal of Geo-engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-17
2020 exPhattarasuda Manantapong, exNattanon Chaipunya, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exDr.Prae Chirawatkul, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of Organic Corrosion Inhibitors Derived from Thai-Bael Fruit Extract for Preventing Corrosion in Carbon Steels", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 32, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 2043-2050
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , "Localized Electric Field Enhanced Streamer Cold Plasma Interaction on Biological Curved Surfaces and Its Shadow Effect", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 1253-1265
2020 exUnchalee Suwanmanee, exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Greenhouse gas emissions and energy assessment of modified diesohol using cashew nut shell liquid and biodiesel as additives", Sustainable Production and Consumption, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 232-253
2020 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "Satellite-Based Drought Impact Assessment on Rice Yield in Thailand with SIMRIW-RS", Remote Sensing, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2099, มิถุนายน 2020
2020 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPasura Aungkulanon, "Grey Wolf Optimizer (GWO) with Multi-Objective Optimization for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Central Composite Design (CCD)", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1219-1225
2020 exChanwit Thititanagul, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process by Alkaline Extraction", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 829-837
2020 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Handling Torque Input Constraints under Robust Nonlinear Regulation Control of Robotic Systems with Parametric Uncertainties", International Review of Automatic Control, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 117-127
2020 exPhattaraphong Ponsorn, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Castellated and Cellular Beam Utilization Based on Design Guidelines", Practice Periodical on Structural Design and Construction, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 04020016
2020 exRodaum, C, exThivasasith, A, exSuttipat, D, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exPengpanich, S, exWattanakit, C, "Modified Acid-Base ZSM-5 Derived from Core-Shell ZSM-5@ Aqueous Miscible Organic-Layered Double Hydroxides for Catalytic Cracking ofn-Pentane to Light Olefins", ChemCatChem, ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2020, หน้า 4288-4296
2020 exนางสาว ฐิติกานต์ ภัควันต์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, exดร.นิธิ อัตถิ, exMr. Witsaroot Sripumkhai, exMs. Pattaraluck Pattamang, exDr. Nipapan Klunngien, exDr. Wutthinan Jeamsaksiri, "Compressive Behaviors of Micropillar Sheets Made of PDMS Material Using the Finite Element Method", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 73-84
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exPrinya Chindaprasirt, "Corrosion-Induced Cracking Time in Steel Fiber-Reinforced Concrete: Experiment and Finite Element Method", ACI Materials Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3-12
2020 exSila Yaemphutchong, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanchai Deeloed, exPasinee Panith, exRatthapit Wuttisarn, exBenjarut Ketruam, exSuparat Singkammo, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exSuttipong Wannapaiboon, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization, luminescence and dye adsorption study of manganese and samarium doped and co-doped zinc sulfide phosphors", Optical Materials, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 1-11
2020 exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exรศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , exดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, exRamona SOLA, exGreg HENESS, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Tribology, mechanical properties and coloration of a mica glass-ceramic", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 83-90
2020 exMs. Ngech Horng Heang, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Makoto Shoda, "Treatment of municipal landfill leachate at different stabilization stages in two-stage membrane bioreactor bioaugmented with Alcaligenes faecalis no. 4", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100528-1-6
2020 exChootrakul Siripaiboon, exPrysathyrd Sarabhorn, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Two-dimensional CFD simulation and pilot-scale experimental verification of a downdraft gasifier: effect of reactor aspect ratios on temperature and syngas composition during gasification", International Journal of Coal Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 536-550
2020 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วันวิวา หลักหนองบุ, "Specific Energy Consumption of Native Starch Industry in Thailand", Energy Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ supp2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 299-303
2020 exRathborey Chan, exน.ส. ศิรินทรา วันดี, exManna Wang, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChihiro Yoshimura, "Fate, transport and ecological risk of antibiotics from pig farms along the bang pakong River, Thailand", Agriculture, Ecosystems and Environment, ปีที่ 304, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 107123
2020 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYuka Ogata, exYoshitaka Ebie, exTomonori Ishigaki, "Organic micro-pollutant removals from landfill leachate in horizontal subsurface flow constructed wetland operated in the tropical climate", Journal of Water Process Engineering, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 101581
2020 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exKan Yajai, "Design of a Flapping Wings Butterfly Robot based on Aerodynamics Force", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 667-675
2020 exChatuphorn Somphong, exKeiko Udo , inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, "Beach Nourishment as an Adaptation to Future Sandy Beach Loss Owing to Sea-Level Rise in Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2020, หน้า 659-1-14
2020 exSupavit Kongwudhikunakorn, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Combining Distributed Word Representation and Document Distancefor Short Text Document Clustering", Journal of information processing systems, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 227-300
2020 exParisa Supitayakul, exZeynep Yucel, exAkito Monden, inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Identification of Behavioral Variables for Efficient Representation of Difficulty in Vocabulary Learning Systems", International Journal of Learning Technologies and Learning Environments, International Institute of Applied Informatics., ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, หน้า 51-60
2020 exZeynep Yucel, exParisa Supitayakul, exAkito Monden, inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "An algorithm for automatic collation of vocabulary decks based on word frequency", IEICE Transactions on Information and Systems, ปีที่ E103-D, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1865-1874
2020 exRaheem Sarwar, exAttapol T. Rutherford, exSaeed-Ul Hassan, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarana Nutanong, "Native Language Identification of Fluent and Advanced Non-Native Writers", ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 55:1-55:19
2020 exRaheem Sarwar, exThanasarn Porthaveepong, exAttapol Rutherford, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarana Nutanong, "StyloThai: A Scalable Framework for Stylometric Authorship Identification of Thai Documents", ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 36:1-36:15
2020 exCheng Fang, exSanchai Kuboon, exPongtanawat Khemthong, exTeera Butburee, exPongkarn Chakthranont, exVorranutch Itthibenchapong, exPanita Kasamechonchung, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, "Highly dispersed Ni-Cu nanoparticles on SBA-15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to ?-valerolactone", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 45, ฉบับที่ 45, กันยายน 2020, หน้า 24054-24065
2020 exRaheem Sarwar, exNorawit Urailertprasert, exNattapol Vannaboot, exChenyun Yu , inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEkapol Chuangsuwanich, exSarana Nutanong, "CAG: Stylometric Authorship Attribution of Multi-Author Documents Using a Co-Authorship Graph", IEEE Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 18374-18393
2020 exMitsuhiro Fukuta, exJunki Sumiyama, exMasaaki Motozawa, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Wettability of metal surface with oil/refrigerant mixture", International Journal of Refrigeration, ปีที่ 119, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 131-138
2020 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance Analysis of Grid-Connected PV Rooftop, at Sakon Nakhon Province, Thailand", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 816-823
2020 exSirikanya Cheevaprasert, exRajeshwar Mehrotra, exSansarith Thianpopirug, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "An Evaluation of Statistical Downscaling Techniques for Simulating Daily Rainfall Occurrences in the Upper Ping River Basin", Hydrology, ปีที่ 7(3), ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 1-26
2020 exTeerapat Thungthong, exNutthaporn Chalearmwattananon, exTanakit Mongkolkitngam, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "An alternative approach using numerical modelling for equivalent ultrasound propagation and its application: Prediction of heat transfer performance of a vertically helical-coiled tube heat exchanger induced by ultrasound", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 120422-1-19
2020 inดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasuga, I, exKurisu, F, exFurumai, H, "Application of Orbitrap mass spectrometry to investigate seasonal variations of dissolved organic matter composition in a eutrophic lake in Japan", ENVIRONMENTAL SCIENCE-WATER RESEARCH & TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1816-1827
2020 exPakapa Tiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The synthesis of polycaprolactone (PCL) microspheres containing cerium (III) nitrate (Ce(NO3)3) self-healing agent via double emulsion evaporation method", Materials Todays Communication, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 101668-101672
2020 exPakapa Thiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Self-Healing Abilities of Shape-Memory Epoxy Contained Polycaprolactone (PCL) Microspheres Filled with Cerium (III) Nitrate Coated on Aluminum 2024-T3", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า 25647-25654
2020 exAndre Fahriz Perdana Harahap, exJabosar Ronggur Hamonangan Panjaitan, exCatia Angli Curie, ex Muhammad Yusuf Arya Ramadhan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exMisri Gozan, "Techno-Economic Evaluation of Hand Sanitiser Production Using Oil Palm Empty Fruit Bunch-Based Bioethanol by Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) Process", Applied Sciences (Switzerland), ปีที่ 10, ฉบับที่ 17, กันยายน 2020, หน้า 5987(1)-5987(17)
2020 exLatda Chandeng, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTamon Ueda, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Effects of Water Content on Compressive Strength of Eco-friendly Light-weight Cement Blocks Using Cement-likeMaterial Prepared from Agricultural Wastes", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4 Special2, กรกฎาคม 2020, หน้า 700-711
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Heat Integration and Batch Scheduling of Optimal Bioethanol Production", INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1376-1354
2020 exNatacha Martin, exVinh Ya, exNattapong Leewiboonsilp, exKwang-Ho Choo, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, "Electrochemical crystallization for phosphate recovery from an electronic industry wastewater effluent using sacrificial iron anodes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124234-1-12
2020 exWanchai Deeloed, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPanida Prompinit, exSuttipong Wannapaiboon, exSuparat Singkammo, exSuchinda Sattayaporn, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinels", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Effect of COD:N ratio on biological nitrogen removal using full-scale step-feed in municipal wastewater treatment plants", Sustainable Environment Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2020, หน้า 2-9
2020 exIkuro Kasuga, inดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFutoshi Kurisu, exHiroaki Furumai, "Molecular-level comparison of dissolved organic matter in 11 major lakes in Japan by Orbitrap mass spectrometry", Water Science and Technology: Water Supply, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, หน้า 1271-1280
2020 exWeerapong Rukapan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of chemical coagulation and particle cut-off on reverse osmosis membrane fouling during municipal solid waste leachate filtration", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 200, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 14-22
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Tactical Procurement Planning under Uncertainty in Aromatic Coconut Manufacturing", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 698-709
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysis", International Journal of Renewable Energy Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 1021-1030
2020 exDiandri Fakhri Alditra, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Study of VCM Improved Soft Soil Properties Using Non-Destructive and Destructive Techniques", Geosciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1-15
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exWannarak Nopcharoenkul, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Mass Transfer Correlation and Optimization of Carbon Dioxide Capture in a Microchannel Contactor: A Case of CO2-Rich Gas", Energies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2020, หน้า 1-15
2020 exChitlada Mani-Lata, exChadapat Hussakan, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fast and Facile Synthesis of Pt Nanoparticles Supported on Ketjen Black by Solution Plasma Sputtering as Bifunctional HER/ORR Catalysts", Journal of Composites Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 121(1)-121(12)
2020 exKanogpan Guntagerng, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad-ua, "Fundamental Study of Carbon Materials from Empty Fruit Bunch via Hydrothermal Carbonization with H3PO4 and NaOH Activation", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 030008(1)-030008(7)
2020 exSangwoo Chae, exPhu Quoc Phan, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaria Antoaneta Bratescu, exTakeshi Hashimoto, exKatsuya Teshima, exNagahiro Saito, "Single-Walled Carbon Nanotubes Wrapped by Cationic Nitrogen-Doped Carbon for Electrocatalytic Applications", ACS Applied Nano Materials, ปีที่ 3, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 10183-10189
2020 exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exดร.เอกรัฐ มีชูวาศ, exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exGreg HENESS, exRoberto Rosa, exรศ.ทพญ.ดร.กัลยา ศุพุทธมงคล, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Relating Type of Mold Materials to Crystal Morphology and Properties of Glass-ceramics with YSZ Additions as a Dental Material", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1283-1296
2020 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSomboon Sukpancharoen, exPattarawadee Sungpichai, "Optimization of Dynamic Bioethanol Production From the Oil Palm Trunk", Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2s, ธันวาคม 2020, หน้า 5987-6002
2020 exอรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, exเฉลิมราช วันทวิน, "Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic Reduction", International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 8893816, พฤศจิกายน 2020
2020 exChalemchat Sukthawon, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPongdhorn Saeoui, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural rubber -latex film: Preparation and characterization", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 177, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 109159-1-10
2020 exChaturaphat Tharasana, exAniruj Wongaunjai, ex Puwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative of bone china and porcelain as ceramic hand molds for rubber latex glove films formation via dipping process", REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 523-537
2020 exSarasinee Tantitaechochart, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Silva, "Analyzing local perceptions toward the new nuclear research reactor in Thailand", Nuclear Engineering and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2958-2968
2020 exKomsan Mianpet, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "A Dynamic Model for Simulating Elephant-Lifting by Using a Tilting Frame", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 195-206
2020 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of sludge recirculation on removal of antibiotics in two-stage membrane bioreactor (MBR) treating livestock wastewater", Journal of Environmental Health Science and Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 1541-1553
2020 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSalila Rakvanich, "Experimental Study on Anode Life and Effective Distance of Sacrificial Cathodic Protection in Reinforced Concrete", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 159-169
2020 exChonlatid Kittikhun, inดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ex Eakawat Jhonpadit, "Flood Risk Index for Land-Use Changes: Case Study of Pakpanang River Basin", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 25-40
2020 exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit , inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Self-Induced Localized Electric-Field-Enhanced Electrostatic Electron Emission in Polypropylene Surface-Based Roll-to-Roll Manufacturing", IEEE Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 222267-222273
2020 exRungnapa Kaewmeesri , exJeeranan Nonkumwong, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exNavadol Laosiripojana, exKajornsak Faungnawakij, "Effect of Water and Glycerol in Deoxygenation of Coconut Oil over Bimetallic NiCo/SAPO-11 Nanocatalyst under N2 Atmosphere", Nanomaterials, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1-15
2020 exSupaporn Phanwilai, exNaluporn Kangwannarakul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTamao Kasahara, exAkihiko Terada, exJunko Munakata-Marr, exLinda A Figueroa, "Nitrogen removal efficiencies and microbial communities in full-scale IFAS and MBBR municipal wastewater treatment plants at high COD:N ratio", Frontiers of Environmental Science and Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exSunatra Auamwong, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Mathematical Model for Agglomeration Process of Milk Powder", Asian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 154-164
2020 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exวิชิต ประกายพรรณ, exPitcharat Ineure, exNutthita CHUANKRERKKUL, exEdward A. Laitila, exนันทพร คงคะจันทร์, "Properties and performance of the basalt-fiber reinforced texture roof tiles", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า e00444-1-12
2020 exนันทพร คงคะจันทร์, exEdward A. Laitila, exPitcharat Ineure, exWichit Prakaypan, exBenya CHERDHIRUNKORN, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, "Soil-cement bricks produced from local clay brick waste and soft sludge from fiber cement production", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า e00448-1-10
2020 exKett Khayanying, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Application of Genetic Algorithm in Simultaneous Deconvolution: Case Studies of Ethylene/1-Butene Copolymers with Direct and Inverse MW/CC Relationships", Macromolecular Symposia, ปีที่ 390, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 exTamaned Chayrattanaroj, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of Site Types for Ethylene/1-Olefin Copolymerization in Two-Reactor System Using Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight and Chemical Composition Distribution", Macromolecular Symposia, ปีที่ 390, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1900023-1-8
2020 exThanutchoke Charoenpanich, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, "Using Artificial Intelligence Techniques to Design Ethylene/1-Olefin Copolymers", Macromolecular Theory and Simulations, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2000048-1-28
2020 exTiprawee Tongtummachat, exRungrueng Ma-In, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, "Dynamic Monte Carlo Simulation for Chain-Shuttling Polymerization of Olefin Block Copolymers in Continuous Stirred-Tank Reactor", Macromolecular Reaction Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 2000030-1-13
2020 exSarannuch Sringam, exPhattaradit Kidamorn, exThanaphat Chukeaw, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Investigation of metal oxide additives onto Na2WO4-Ti/SiO2 catalysts for oxidative coupling of methane to value-added chemicals", Catalysis Today , ปีที่ 358, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 263-269
2020 exAtthasit Tawai, exKanyarat Kitsubthawee, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exWeiming Shao, "Hybrid Control Scheme for Anaerobic Digestion in a CSTR-UASB Reactor System", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 213-223
2020 exThana Srihawan, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input-output linearizing control of strong acid-base neutralization process with fluctuation in feed pH", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 327-335
2020 exDusitporn Sarilak, exWanwisa Kerdlap, exBen Embley, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Model-based design, synthesis and use of thermally insulating mortar formulations for energy conservation in buildings", Journal of Cleaner Production , ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124287-1-11
2020 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "On Optimizing Feedback-Rate Allocation for Downlink MIMO-NOMA With Quantized CSIT", IEEE Open Journal of the Communications Society, ปีที่ 1, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1551-1570
2020 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals in Sediments and Water at the Chao Phraya River Mouth, Thailand", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 33-44
2020 exนายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Client-side rogue access-point detection using a simple walking strategy and round-trip time analysis", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-24
2020 exKhomsan Ruangwong, exThunyapuk Rongsangchaicharean, exChayaporn Thammaniphit , inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Atmospheric Corona Discharge Plasma for Rice (Oryza sativa L.) Seed Surface Modification, Fungi Decontamination, and Shelf Life Extension", Plasma Medicine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020 - มกราคม 2021, หน้า 191-201
2020 exAngkana Pumpuang, inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparison of Land Subsidence between East and West Side of Bangkok, Thailand", Built Environment Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
2020 exดร.อัครพัฒน์ สว่างสุรีย์, exผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Structural Responses of Flexible Pavement Subjected to Different Axle Group Loads", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1356-1366
2020 exChakkarphan Sangsuwan, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Influence of Type and Compositions of SCMs on Expansion of Mortar Bars from Alkali Silica Reaction", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exชัยวัฒน์ งาสาร, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPAIRIN SUCHAIRAT, exBANGON CHAMNAN, exAnutin Pattamasuwan, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "A fixed bed column using bagasse ash for brine wastewater treatment from the sugar refining process", Pollution Research, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 606-617
2020 exSathita Malaitham, exAtsushi Fukuda, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exVasinee Wasuntarasook, "Hedonic pricing model of assessed and market land values: A case study in Bangkok metropolitan area, Thailand", Case Studies on Transport Policy, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 153-162
2020 exSintia Putri Pradita, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exDuke Leingpibul, "The Use of Supply Chain Risk Management Process (SCRMP) In Third-Party Logistics Industry: A Case Study in Indonesia", Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-10
2020 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exProf. Zbigniew Pastuszak, exProf. Achmad Nizar Hidayanto, exProf. Jukka Majava, "Human Capital Development: A Construct for Underprivileged Students", Human Systems Management , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, หน้า 357-366
2020 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exไพฑูรย์ แก้วพรหม, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "พลวัตและโครงสร้างเชิงลึกของเอนไซม์เซอร์ปินจากเห็บ Ixodes ricinus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2020, หน้า 2296-2303
2020 exThuchayaporn Thuchayapukdee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exKittiwut Kasemwong, "Development of rice bran wax-nanofibrillated cellulose emulsion coated paper for food grade packaging", Trends in Chemical Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 61-75
2020 exPhich Kuiyakanon, exHong-ming Ku, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAli Elkamel, "Evaluating the energy consumption of two HVAC designs for a building in Waterloo city, Canada", Trends in Chemical Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 115-132
2020 exPramod Rai, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Shear Behavior of RC Deep Beam Strengthened by V-Shaped External Rods", International Journal of Engineering and Technology Innovation, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 41-59
2020