ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

245

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

261

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

30

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

88

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

8

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

Publish Year International Journal 208
2021 exKornkamon Meesombad, exNicha Sato, exSirapropa Pitiphattharabun, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exS. Boonsalee, exH. Pee, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Zn-doped TiO2 nanoparticles for glutamate sensors", Ceramics International, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 47, สิงหาคม 2021, หน้า 21099-21107
2021 inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, exEkkachai Yooprasertchai, exPongsak Wiwatrojanagul, "Cyclic loading test of precast concrete load-bearing walls designed for gravitational loading", Magazine of Concrete Research, ปีที่ 73, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2021, หน้า 595-607
2021 exดนุสรณ์ คงสมจิตต์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Hydrochar-derived activated carbon from sugar cane bagasse employing hydrothermal carbonization and steam activation for syrup decolorization", Biomass conversion and biorefinery, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2021, หน้า 2569-2584
2021 exBulin Boonrod, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, "Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industry", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 46, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2021, หน้า 10570-10585
2021 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwakorn Tulsook, exApimuk Muangkasem, exApinya Leangaramkul, exPhakhachon Hoonsuwan, "A Pipeline Extraction Algorithm for Forward-Looking Sonar Images Using the Self-Organizing Map", IEEE Journal of Oceanic Engineering, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 206-220
2021 exMuhammad Sheraz Ahmad, exChin Kui Cheng, exPrakash Bhuyar, exA.E Atabani, exArivalagan Pugazhendhi, exNguyen Th?y Lan Chi, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJun Wei Lim, exJoon Ching Juan, "Effect of reaction conditions on the lifetime of SAPO-34 catalysts inmethanol to olefins process – A review", FUEL, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 118851-1-10
2021 exNawapat Chaipraditgul, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, exChularat Wattanakit, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Tuning interaction of surface-adsorbed species over Fe/K-Al2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenation", FUEL, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 119248
2021 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "Neural Network for Surface-Profile Estimation of Atomic Force Microscope", Journal of Vibration Testing and System Dynamics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 1-17
2021 exRizki Maretia Novi Barus, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exShinya Inazumi, exAuckpath Sawangsuriya, "Effects of relative humidity during curing on small-strain modulus of cement-treated silty sand", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 2131-2146
2021 exAsst. Prof. Shazad Saleem, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, exAsst. Prof. Muhammad Irshad Qureshi, exAssoc. Prof. Winyu Rattanapitikon, "Axial Behavior of PET FRP-Confined Reinforced Concrete", ASCE Journal of Composites for Construction, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 04020079-1-17
2021 exBamidele VictorAyodele, exMay Ali Alsaffar, exSiti Indati Mustapa, exChin Kui Cheng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Modeling the effect of process parameters on the photocatalytic degradation of organic pollutants using artificial neural networks", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 145, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 120-132
2021 exP. Leung, exT.Martin, exQ. Xu, exC. Flox, exM.R. Mohamad, exJ. Palma, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exX. Zhu, exW.W. Xing, exA.A. Shah, "A new aqueous all-organic flow battery with high cell voltage in acidic electrolytes", Applied Energy, ปีที่ 282, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 116058-1-12
2021 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVarakorn Kasemsuwan, "Field electron emission enhanced streamer cold plasma interaction on seed surface wettability", Surfaces and Interfaces, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100877-1-8
2021 inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, exSuparak Kaewsang, exChinnapan Makpiboon, inดร.จิรเมธ ช้างคล่อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Water Quality Audit in Drinking Water Distribution Networks", Journal of Water Resources Planning and Management, ปีที่ 147, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exBundit Boonkhao, exXue Z.Wang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopy", Powder Technology, ปีที่ 378, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 602-617
2021 exNattapon Leeabai, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exChanoknunt Khaobang, exNiti Viriyapanitchakij, exBundit Bussa, exDilixiati Dilinazi , exFumitake Takahashi, "The effects of color preference and noticeability of trash bins on waste collection performance and waste-sorting behaviors", Waste management, ปีที่ 121, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 153-163
2021 exSisuda Chaithongsuk, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exNoureddine Takorabet, exRachidd Rahouadj, "Magnetic and mechanical analysis of IPM synchronous motor: Design and construction", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, ปีที่ 64, ฉบับที่ S1, มกราคม 2021, หน้า S29-S39
2021 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, exSillawat Romphochai, "Under Frequency Protection Enhancement of an Islanded Active Distribution Network Using a Virtual Inertia-Controlled-Battery Energy Storage System", Sustainability, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 484-1-39
2021 exThongchart Kerdphol, exFathin Saifur Rahman, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exVeena Phunpeng, ex Issarachai Ngamroo, ex Dirk Turschner, "Small-signal analysis of multiple virtual synchronous machines to enhance frequency stability of grid-connected high renewables", IET Generation, Transmission & Distribution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2021, หน้า 1273-1289
2021 exNatnicha Mueanpun, exNuttapon Srisuk, exNattapat Chaiammart, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nanoporous activated carbons derived from water ferns as an adsorbent for removal of paraquat from contaminated wate", Materialia, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 100986-1-7
2021 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exNawapat Chaipraditgul, exThanapha Numpilai, exVittawin Lapkeatseree, exBamidele Victor Ayodele, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, exJumras Limtrakul, "Highly active Fe-Co-Zn/K-Al2O3 catalysts for CO2 hydrogenation to light olefins", Chemical Engineering Science, ปีที่ 233, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 116428-1-9
2021 exนางสาวสุภาพร ผลิตสกุล, exนางสาวกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ, exนางสาวบุษยมาส โตพูล, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Transesterification of Jatropha oil to biodiesel using SrO catalysts modified with CaO from waste eggshell", Catalysis Communications, ปีที่ 149, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 106233-1-7
2021 exNapassorn Chanka, exWongsaphat Mondach, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Modification of Pineapple Leaf Fibers with Aminosilanes as Adsorbents for H2S Removal", Chemosphere , ปีที่ 266, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 129000-1-13
2021 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHaruna Minakawa, exSuched Likitlersuang, exTamon Ueda, exJai-Guo Dai, exNattametWuttiwannasak, exNattapong Kongwang, "Use of Water Hyacinth Waste to Produce Fibre-reinforced Polymer Composites for Concrete Confinement: Mechanical Performance and Environmental Assessment", Journal of cleaner production, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, มกราคม 2021
2021 exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Hydroprocessing of palm oil using Rh/HZSM-5 for the production of biojet fuel in a fixed bed reactor", Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 99, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 435-446
2021 exเกียรติบดินทร์ หวังเลิศพาณิชย์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer efficiency enhancement using zigzag louvered fin", Numerical Heat Transfer, Part A: Applications , ปีที่ 79, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2021, หน้า 278-293
2021 exYuta Imamura, exRintaro Orito, exHiroyuki Uekawa, exKritsana Chaikaew, inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exMasaya Sato, exToshihiro Yamauchi, "Web access monitoring mechanism via Android WebView for threat analysis", International Journal of Information Security, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มกราคม 2021, หน้า 833-847
2021 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaphaphan Kunthakudee, exSirapat Munpollasri, exPariyawalee Sangteantong, exSurangrat Tonlublao, exWanwisa Limphirat, exYingyot Poo-arporn, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Application of magnetic field to CO hydrogenation using a confined-space catalyst: effect on reactant gas diffusivity and reactivity", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 3990-3996
2021 exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditions", Environmental Pollution, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 116029-116029
2021 exHei-Chia Wang, exSheng-Wei Syu, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "A method of music autotagging based on audio and lyrics", Multimedia Tools and Applications, ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, เมษายน 2021, หน้า 15511-15539
2021 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายธนพันธ์ คงทอง, exDr.Jukka Majava, exDr. Achmad Nizar Hidayanto, exDr.Zbigniew pastuszak, "Experiencing work-integrated learning and training program: critical success factors for vocational education’s management", International Journal of Management in Education, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 140-154
2021 exKRITCHASORN KANTAROD, exThanapat Worakul, exAssoc.Prof.Dr.Darunee Soorukram, exAssoc.Prof.Dr.Chutima Kuhakarn, exProf.Dr.Vichai Reutrakul, exAssoc.Prof.Dr.Panida Surawatanawong, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Pawaret Leowanawat, "Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylation", Organic Chemistry Frontiers, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 522-530
2021 exPiangkwan Jansukra, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, exDr. Suttipong Wannapaiboon, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Thawatchai Tuntulani, exDr.C. Scott Browning, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, X-Ray Crystallography, Theoretical Investigation and Optical Properties of 2-Chloro-N-(2,4-dinitrophenyl) Acetamide", Journal of Chemical Crystallography, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 523-535
2021 exKorpong Viriyananon, inดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข, อาจารย์, exTeerapat Thungthong, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of heat transfer and friction loss of water turbulent flow ina narrow rectangular duct under 25–40 kHz ultrasonic waves", Ultrasonics, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 106366-1-9
2021 exNguyen Thanh Tung, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.สมัญญา สงวนพรรค, "Removal of greenhouse gas in biofilter using organic and inorganic media", Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 83-89
2021 exSamit Niyasom, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Development of biomaterial fillers using eggshells, water hyacinth fibers,and banana fibers for green concrete construction", Construction and Building Materials, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 122627-1-13
2021 exKunanya Kongpaopong, exNathawith Ratchatawatanapipat, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Bio-cellular glass–ceramic composite with embedded calcium phosphate from eggshell for alternative biomaterials in medical and dental applications", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 138, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2021, หน้า 50439-1-15
2021 exSamunya Sanguanpak, exAnucha Wannagon, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated piggery wastewater", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 297, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 126643-1-126643-12
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo, exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 023004
2021 exPongtanawat Khemthong, exChakrit Yimsukanan, exThanitporn Narkkun, exAtthapon Srifa, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exSuchat Pongchaiphol, exSirapassorn Kiatphuengporn, exKajornsak Faungnawakij, "Advances in catalytic production of value-added biochemicals and biofuels via furfural platform derived lignocellulosic biomass", Biomass and Bioenergy, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 106033-1-12
2021 exPiraya Wetchasat, exSaros Salakhum, exThidarat Imyen, exDuangkamon Suttipat, exWannaruedee Wannapakdee, exMarisa Ketkaew, exAnittha Prasertsab, exPinit Kidkhunthod, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, "One-Pot Synthesis of Ultra-Small Pt Dispersed on Hierarchical Zeolite Nanosheet Surfaces for Mild Hydrodeoxygenation of 4-Propylphenol", Catalysts, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 1-14
2021 exMuhammad Sheraz Ahmad, exMohd Hasbi Ab Rahim, exTariq Mohammed Alqahtani, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJun-Wei Lim, exChin Kui Cheng, "A review on advances in green treatment of glycerol waste with a focus on electro-oxidation pathway", Chemosphere, ปีที่ 276, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 130128-1-18
2021 exThanaphat Chukeaw, exWorapinit Tiyatha, exKanticha Jaroenpanon, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exNevzat Yigit, exG?nther Rupprechter, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 catalysts", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2021, หน้า 1110-1122
2021 exImboon WONGTHAWEEWATANA, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exIssara SARAMALA, exKittiwut Kasemwong, "Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water technique", Food Science and Technology , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 722-729
2021 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Fatigue performance and relaxation behavior of deep rolled martensitic stainless steel AISI 420", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-7
2021 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis of Standard Uncertainty of Six Degree of Freedom (DOF) Robot", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 43-50
2021 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exTamon Ueda, "Fibre-reinforced Polymer Made from Plastic Straw for Concrete Confinement: An Alternative Method of Managing Plastic Waste from the COVID-19 Pandemic", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 1-14
2021 exHafiza Fatima Zahid, inดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVikas Singh Kuntal , exKohei Nagai , "Investigation of the effects of multiple and multi-directional reinforcement on corrosion-induced concrete cracking pattern", Construction and Building Materials, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 122594-1-20
2021 exKumar Avadh, inดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn E. Bolander, exKohei Nagai , "Mesoscale simulation of pull-out performance for corroded reinforcement with stirrup confinement in concrete by 3D RBSM", Cement and Concrete Composites, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 103895
2021 exนางสาวอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์, exนายพรพรหม ทีปกากร , exดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Infiltrate Mesoporous Silica-Aluminosilicate Structure Improves Hydrogen Production via Methane Decomposition over a Nickel-Based Catalyst", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 60, ฉบับที่ 12, มีนาคม 2021, หน้า 4562-4574
2021 inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, exSuparak Kaewsang, exNatchapol Charuwimolkul, inดร.จิรเมธ ช้างคล่อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Estimation of Energy Balance Components in Water Networks for Top-Down Approach", Water, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, เมษายน 2021, หน้า 1-14
2021 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exพิชัย ทองยาง, exสัจจา จันทรักษา , "Performance of corroded rectangular RC columns strengthened with CFRP composite under eccentric loading", Construction and Building Materials, ปีที่ 268, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 121134
2021 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exAphisit Tunsakul, "Information extraction on tourism domain using SpaCy and BERT", ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 15, เมษายน 2021, หน้า 108-122
2021 exนางธรรมรส ปั้นทองสุข, exนางสาวภคมณ กิตติสยาม, exนางสาวนิศารัตน์ เมืองลือ, exนางสาวสิรีธร เบญจวรรณ, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exผศ.ดร. ชญานี ทิพยเสม, exผศ.ดร. สิริพรรณ นิลไพรัช, exGreg HENESS, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydrogen peroxide and bagasse ash additions on thermal conductivity and thermal resistance of geopolymer foams", materials today communications, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 102149-1
2021 exKritpornpawee Pindit, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Biolubricant basestocks synthesis using 5-step reaction from jatropha oil, soybean oil, and palm fatty acid distillate", Industrial Crops & Products, ปีที่ 166, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 113484(1)-113484(11)
2021 exดร.คมศิลป์ วังยาว, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane and nitrous oxide emissions from shallow windrow piles for biostabilisation of municipal solid waste", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 650-660
2021 exSirinthrar Wandee, exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Alteration of antibiotic-resistant phenotypes and minimal inhibitory concentration of Escherichia coli in pig farming: Comparison between closed and open farming systems", Science of The Total Environment, ปีที่ 781, ฉบับที่ 146743, สิงหาคม 2021
2021 exSai?yan Primee, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Modified Mechanical Surface Treatment for Optimized Fatigue Performance of Martensitic Stainless Steel AISI 420", Metals and Materials International, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 946-952
2021 exTanakit Mongkolkitngam, exMitsuhiro Fukuta, exMasaaki Motozawa, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Thermal characterization of a heating cylinder under ultrasonic effects", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 175, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 121393-1-15
2021 exนายกันต์กวี สุขถาวร, exBenjarut Ketruam, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of green composite fibers from ground tea leaves and poly(lactic acid) as eco-friendly textiles with antibacterial property", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 1964-1973
2021 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exNoppan Peawsuphon, exYusuf Chisti, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysate", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 1197-1210
2021 exSura Srisuddee, exMalinee Sriariyanun, exAtthasit Tawai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exHesti Wijayanti, "Enhancement of PHB Production Process in a Fed-Batch Bioreactor Using Input-Output Linearization Technique with Optimal Setpoints", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 196-205
2021 exKittipol Horapong, exKittinuth Srisutheenon, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progressive and Corrective Feedback for Latent Fingerprint Enhancement Using Boosted Spectral Filtering and Spectral Autoencoder", IEEE Access, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 96288-96308
2021 exAnchan Khankhuean, exWantana Kuratsameethong, exSomtop Santibenchakul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMasataka Sugimoto, exNatee Srisawat, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Oriented ZnO nanoflowers obtained after calcination of electrospinning poly(vinyl alcohol)/zinc oxide/zinc acetate composite mats", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 179-185
2021 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exจักรกฤษณ์ ประจงมูล, "Performance of Heuristic Priority Rule for Multiskilled Resource-Constrained Scheduling", International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 633-642
2021 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exChaitat Utintu, "An Alternative Approach for Thai Automatic Speech Recognition Based on the CNN-based Keyword Spotting with Real-World Application", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม - กรกฎาคม 2021, หน้า 278-291
2021 inนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "Fair resource allocation for demands with sharp lower tail inequalities", Operations Research Letters, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 590-596
2021 exWisute Ongcunaruk, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exGerrit K. Janssens, "Genetic algorithm for a delivery problem with mixed time windows", Computers and Industrial Engineering, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กันยายน 2021
2021 exPrateep Na Talang, R., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groups", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 127761
2021 exNumpilai, T., exCheng, C.K., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxide", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 401-427
2021 exReowdecha, M., inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSae-oui, P., exLoykulnant, S., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Film and latex forms of silica-reinforced natural rubber composite vulcanized using electron beam irradiation", Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021
2021 exFredy Surahmanto, exDidik Nurhadiyanto, exMujiyono, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMochamad Syamsiro, "Hydrothermal Treatment of Herb Residue for Solid Fuel Production", ASEAN Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 83-92
2021 exSeyha Yinh, exQudeer Hussain, exPanuwat Joyklad, exPreeda Chaimahawan, exWinyu Rattanapitikon, exSuchart Limkatanyu, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, "Strengthening effect of natural fiber reinforced polymer composites (NFRP) on concrete", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า e00653-1
2021 exNatapol Suetrong, exDr.Kantapat Chansaenpak , exDr.Sarawoot Impeng, exDr.Piyanut Pinyou, exDr.Vincent Blay, exRub?n Blay-Roger, exDr.Sireerat Lisnund, exAssist.Prof.Dr.Pongsakorn Kanjanaboos, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Suttipong Wannapaiboon, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influences of Chemical Functionalities on Crystal Structures and Electrochemical Properties of Dihydro-benzoxazine Dimer Derivatives", Crystals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 979(1)-979(19)