Journal

Article
แบบจำลองการเลือกการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟและการประยุกต์ใช้แบบจำลองลอจิตสำหรับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 24654698)
Volume
31
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2021
Page
450-460
Class
ชาติ
DOI
10.14416/j.kmutnb.2021.05.009
Related Link
-