Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2552
 • Doctor of Philosophy (Organic Materials Engineering), Yamagata University, Japan, 2558

Expertise Cloud

adsorptionAntibacterial activityAntibacterial propertiesAntibacterial propertyAntimicrobial propertyBiocompositesBiomaterialBioplasticBiopolymerCellulose fiberCellulose fibersChitosanCompositeComposite filmElectric field strengthElectrospinningElectrospunHeavy metal RemovalhydrogelKinetics and mechanismsNanofiberNanofibersNanofluidsNanomaterialsOxygen partial pressureParticle size.Physical propertiesPoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)Polylactic acidPolymer hydrogelPVA aqueous solutionReactiveRecycled paperRheologySputteringSwelling behaviorSwelling ratioTensile strengthThermoplastic starchThin filmsTitanium dioxideViscosityViscostyWastewaterwound dressingZnO nanoparticleZnO nanoparticlesการควบคุมการปลดปล่อยการจัดการความรู้การต้านการอักเสบการต้านเชื้อจุลชีพการต้านเชื้อแบคทีเรียคอมโพสิตไคโตซานจลนศาสตร์การปลดปล่อยตลาดสด (Fresh market)เทคนิคการย้อมเทคโนโลยีการย้อมเทคโนโลยีสะอาดไททาเนียมไดออกไซด์ธาตุอาหารนาโนเทคโนโลยีน้ำเสียปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกปัญหาสุขภาพจิตผลผลิตทางการเกษตรผัก (Vegetable)ผ้าปิดแผลผู้บริโภคฝ้ายพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแลคติกแอซิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพฟิล์มบางมลพิษมะม่วงมาตรฐานระดับเสียงย้อมสีครามระบบตกตะกอนระบบสปัตเตอริงรูไทล์วัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุนาโนแวนโคมัยซินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารเคมีทางการเกษตรสารพิษตกค้างเส้นใยนาโนไหมอนาเทสอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อิเล็กโทรสปินนิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอไฮโดรเจลฺBiomaterials

Interest

Biopolymer, ฺBiomaterials, Polymer hydrogel, Polymer blend and composite, Controlled-release and nanotechnology, Polymer synthesis and processing, Electrospinning, Rheology of soft materials, Adsorption

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 150314 ชั้น 3 อาคาร15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 39 เรื่อง (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 19 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 11 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (125)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Potassium Release Kinetics and Water Retention of Controlled-Release Fertilizers Based on Chitosan HydrogelsJamnongkan T., Kaewpirom S.2010Journal of Polymers and the Environment
18(3),pp. 413-421
76
2Effect of ZnO nanoparticles on the electrospinning of poly(vinyl alcohol) from aqueous solution: Influence of particle sizeJamnongkan T., Shirota R., Sukumaran S., Sugimoto M., Koyama K.2014Polymer Engineering and Science
54(9),pp. 1969-1975
16
3Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogelJamnongkan T., Kantarot K., Niemtang K., Pansila P., Wattanakornsiri A.2014Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
24(10),pp. 3386-3393
15
4Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: Kinetics and mechanism of copper(II) adsorptionJamnongkan T., Wattanakornsiri A., Wachirawongsakorn P., Kaewpirom S.2014Polymer Bulletin
71(5),pp. 1081-1100
15
5Towards Novel Adsorbents: The Ratio of PVA/chitosan Blended Hydrogels on the Copper (II) Ion AdsorptionJamnongkan T., Singcharoen K.2016Energy Procedia
89,pp. 299-306
14
6Towards novel wound dressings: Antibacterial properties of zinc oxide nanoparticles and electrospun fiber mats of zinc oxide nanoparticle/poly(vinyl alcohol) hybridsJamnongkan T., Sukumaran S., Sugimoto M., Hara T., Takatsuka Y., Koyama K.2015Journal of Polymer Engineering
35(6),pp. 575-586
11
7Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer compositesPhuchaduek W., Jamnongkan T., Rattanasak U., Boonsang S., Kaewpirom S.2015Journal of Applied Polymer Science
132(28)
9
8Effect of poly(vinyl alcohol)/chitosan ratio on electrospun-nanofiber morphologiesJamnongkan T., Jamnongkan T., Wattanakornsiri A., Pansila P., Migliaresi C., Kaewpirom S.2012Advanced Materials Research
463-464,pp. 734-738
5
9A numerical model for ultrasonic measurements of swelling and mechanical properties of a swollen PVA hydrogelLohakan M., Lohakan M., Jamnongkan T., Pintavirooj C., Kaewpirom S., Boonsang S.2010Ultrasonics
50(8),pp. 782-789
4
10Enhanced electrostatic dissipative properties of chitosan/gelatin composite films filled with reduced graphene oxideSrihata W., Jamnongkan T., Rattanasak U., Boonsang S., Kaewpirom S.2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics
28(1),pp. 999-1010
2
11Effect of ZnO concentration on the diameter of electrospun fibers from poly(vinyl alcohol) composited with ZnO nanoparticlesJamnongkan T., Kaewpirom S., Wattanakornsiri A., Mongkholrattanasit R.2018Key Engineering Materials
759 KEM,pp. 81-85
1
12Preparation of pure anatase TiO 2 thin films by DC sputtering technique: Study on the effect of oxygen partial pressurePungboon Pansila P., Pungboon Pansila P., Witit-Anun N., Witit-Anun N., Jamnongkan T., Chaiyakun S., Chaiyakun S.2012Advanced Materials Research
463-464,pp. 1415-1419
1
13A system identification model for ultrasonic characterization of a swollen PVA hydrogelLohakan M., Lohakan M., Jamnongkan T., Kaewpirom S., Boonsang S.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
2,pp. 625-628
0
14Comparison the physical and antimicrobial properties of poly(lactic acid) film and its composites with ZnO nanoparticlesJamnongkan T., Kamlong N., Thiangtrong N., Mongkholrattanasit R.2018Key Engineering Materials
772 KEM,pp. 100-104
0
15Mechanical properties of biocomposite films based on poly(Lactic acid) reinforced with cellulose fibersJamnongkan T., Boonjuban N., Sangkhachat J., Wattanakornsiri A., Mongkholrattanasit R.2018Solid State Phenomena
280 SSP,pp. 410-414
0