Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Organic Materials Engineering), Yamagata University, Japan, 2558

  Expertise Cloud

  3D printingAdsorptionAntibacterial activityAntibacterial propertiesantibacterial propertyAntimicrobial propertyBiomaterialBiopolymerCellulose fiberCellulose fibersChitosanCompositeComposite filmElectric field strengthElectrospinningElectrospunHeavy metal removalHydrogelKinetics and mechanismsMiktoarm star copolymersNanofiberNanofibersNanofluidsNanomaterialsOxygen partial pressureParticle size.Physical propertiespoly(lactic acid)poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelPolystyrenePVA aqueous solutionReactiveRecycled paperRheologySputteringSwelling behaviorSwelling ratioTensile strengthThermoplastic starchThin filmsTitanium dioxideViscosityViscostyWastewaterwound dressingZnO NanoparticleZnO nanoparticlesการต้านเชื้อแบคทีเรียคอมโพสิตไคโตซานเงินนาโนจลนศาสตร์การปลดปล่อยเจลาตินตลาดสด (Fresh market)เทคนิคการย้อมเทคโนโลยีการย้อมเทคโนโลยีสะอาดไททาเนียมไดออกไซด์ไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบเงินนาธาตุอาหารนาโนเทคโนโลยีน้ำเสียบีซีจี โมเดลปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกปัญหาสุขภาพจิตผลผลิตทางการเกษตรผัก (Vegetable)ผ้าปิดแผลผู้บริโภคฝ้ายพลังงานจากขยะพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพียโซอิเล็กทริกฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพฟิล์มที่มีการเรียงตัวฟิล์มบางฟิล์มป้องกันการซึมผ่านมลพิษมะม่วงมาตรฐานระดับเสียงย้อมสีครามระบบตกตะกอนระบบสปัตเตอริงรีไซเคิลรูไทล์แร่ธาตุโรคมะเร็งโรคมะเร็ง (cancer)โลหะหนักโลหะหนัก (Heavy Metal)วัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุนาโนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเส้นใยนาโนไหม

  Interest

  Biopolymer, ฺBiomaterials, Polymer hydrogel, Polymer blend and composite, Controlled-release and nanotechnology, Polymer synthesis and processing, Electrospinning, Rheology of soft materials, Adsorption

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 150314 ชั้น 3 อาคาร15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 39 เรื่อง (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 20 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 12 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (187)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Potassium Release Kinetics and Water Retention of Controlled-Release Fertilizers Based on Chitosan HydrogelsJamnongkan T., Kaewpirom S.2010Journal of Polymers and the Environment
  18(3),pp. 413-421
  133
  2Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: Kinetics and mechanism of copper(II) adsorptionJamnongkan T., Wattanakornsiri A., Wachirawongsakorn P., Kaewpirom S.2014Polymer Bulletin
  71(5),pp. 1081-1100
  27
  3Effect of ZnO nanoparticles on the electrospinning of poly(vinyl alcohol) from aqueous solution: Influence of particle sizeJamnongkan T., Shirota R., Sukumaran S., Sugimoto M., Koyama K.2014Polymer Engineering and Science
  54(9),pp. 1969-1975
  27
  4Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogelJamnongkan T., Kantarot K., Niemtang K., Pansila P., Wattanakornsiri A.2014Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
  24(10),pp. 3386-3393
  26
  5Towards Novel Adsorbents: The Ratio of PVA/chitosan Blended Hydrogels on the Copper (II) Ion AdsorptionJamnongkan T., Singcharoen K.2016Energy Procedia
  89,pp. 299-306
  25
  6Towards novel wound dressings: Antibacterial properties of zinc oxide nanoparticles and electrospun fiber mats of zinc oxide nanoparticle/poly(vinyl alcohol) hybridsJamnongkan T., Sukumaran S., Sugimoto M., Hara T., Takatsuka Y., Koyama K.2015Journal of Polymer Engineering
  35(6),pp. 575-586
  22
  7Effect of poly(vinyl alcohol)/chitosan ratio on electrospun-nanofiber morphologiesJamnongkan T., Jamnongkan T., Wattanakornsiri A., Pansila P., Migliaresi C., Kaewpirom S.2012Advanced Materials Research
  463-464,pp. 734-738
  14
  8Enhanced electrostatic dissipative properties of chitosan/gelatin composite films filled with reduced graphene oxideSrihata W., Jamnongkan T., Rattanasak U., Boonsang S., Kaewpirom S.2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  28(1),pp. 999-1010
  12
  9A Comprehensive Evaluation of Mechanical, Thermal, and Antibacterial Properties of PLA/ZnO Nanoflower Biocomposite Filaments for 3D Printing ApplicationJamnongkan T., Jaroensuk O., Khankhuean A., Laobuthee A., Srisawat N., Pangon A., Mongkholrattanasit R., Phuengphai P., Wattanakornsiri A., Huang C.F.2022Polymers
  14(3)
  12
  10Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer compositesPhuchaduek W., Jamnongkan T., Rattanasak U., Boonsang S., Kaewpirom S.2015Journal of Applied Polymer Science
  132(28)
  11
  11Effect of ZnO concentration on the diameter of electrospun fibers from poly(vinyl alcohol) composited with ZnO nanoparticlesJamnongkan T., Kaewpirom S., Wattanakornsiri A., Mongkholrattanasit R.2018Key Engineering Materials
  759 KEM,pp. 81-85
  10
  12Local fruit peel biosorbents for lead(II) and cadmium(II) ion removal from waste aqueous solution: A kinetic and equilibrium studyWattanakornsiri A., Rattanawan P., Sanmueng T., Satchawan S., Jamnongkan T., Phuengphai P.2022South African Journal of Chemical Engineering
  42,pp. 306-317
  10
  13Comparison the physical and antimicrobial properties of poly(lactic acid) film and its composites with ZnO nanoparticlesJamnongkan T., Kamlong N., Thiangtrong N., Mongkholrattanasit R.2018Key Engineering Materials
  772 KEM,pp. 100-104
  6
  14Green adsorbents for copper (II) biosorption from waste aqueous solution based on hydrogel-beads of biomaterialsJamnongkan T., Mongkholrattanasit R., Wattanakornsiri A., Wachirawongsakorn P., Takatsuka Y., Hara T.2021South African Journal of Chemical Engineering
  35,pp. 14-22
  5
  15Oriented ZnO nanoflowers obtained after calcination of electrospinning poly(vinyl alcohol)/zinc oxide/zinc acetate composite matsKhankhuean A., Kuratsameethong W., Santibenchakul S., Laobuthee A., Sugimoto M., Srisawat N., Jamnongkan T.2021South African Journal of Chemical Engineering
  37,pp. 179-185
  5
  16Effect of ZnO nanoparticles on the physical properties of PLA/PBS biocomposite filmsJamnongkan T., Yosta A., Thanesthakul B., Sugimoto M., Hara T., Takatsuka Y., Mongkholrattanasit R.2021Materials Science Forum
  1033 MSF,pp. 143-150
  5
  17Towards a Circular Economy: Study of the Mechanical, Thermal, and Electrical Properties of Recycled Polypropylene and Their Composite MaterialsJamnongkan T., Intraramongkol N., Samoechip W., Potiyaraj P., Mongkholrattanasit R., Jamnongkan P., Wongwachirakorn P., Sugimoto M., Ito H., Huang C.F.2022Polymers
  14(24)
  4
  18Preparation of pure anatase TiO 2 thin films by DC sputtering technique: Study on the effect of oxygen partial pressurePungboon Pansila P., Pungboon Pansila P., Witit-Anun N., Witit-Anun N., Jamnongkan T., Chaiyakun S., Chaiyakun S.2012Advanced Materials Research
  463-464,pp. 1415-1419
  4
  19A numerical model for ultrasonic measurements of swelling and mechanical properties of a swollen PVA hydrogelLohakan M., Lohakan M., Jamnongkan T., Pintavirooj C., Kaewpirom S., Boonsang S.2010Ultrasonics
  50(8),pp. 782-789
  4
  20SI ATRP for the Surface Modifications of Optically Transparent Paper Films Made by TEMPO-Oxidized Cellulose NanofibersChen J.K., Huang H.Y., Tu C.W., Lee L.T., Jamnongkan T., Huang C.F.2022Polymers
  14(5)
  3
  21Study of the Enhancements of Porous Structures of Activated Carbons Produced from Durian Husk WastesJamnongkan T., Intaramongkol N., Kanjanaphong N., Ponjaroen K., Sriwiset W., Mongkholrattanasit R., Wongwachirakorn P., Lin K.Y.A., Huang C.F.2022Sustainability (Switzerland)
  14(10)
  3
  22Miktoarm star copolymers prepared by transformation from enhanced spin capturing polymerization to nitroxide-mediated polymerization (ESCP-T-NMP) toward nanomaterialsLin T.Y., Tu C.W., Aimi J., Huang Y.W., Jamnongkan T., Hsueh H.Y., Andrew Lin K.Y., Huang C.F.2021Nanomaterials
  11(9)
  1
  23Mechanical properties of biocomposite films based on poly(Lactic acid) reinforced with cellulose fibersJamnongkan T., Boonjuban N., Sangkhachat J., Wattanakornsiri A., Mongkholrattanasit R.2018Solid State Phenomena
  280 SSP,pp. 410-414
  0
  24A system identification model for ultrasonic characterization of a swollen PVA hydrogelLohakan M., Lohakan M., Jamnongkan T., Kaewpirom S., Boonsang S.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 625-628
  0
  25Heavy Metal Contamination and Allicin in Shallots and Garlic in Srisaket Province, ThailandPhuengphai P., Satchawan S., Tongnunui S., Jamnongkan T., Wattanakornsiri A.2022EnvironmentAsia
  15(3),pp. 70-83
  0
  26Synthesis of PDMS-μ-PCL Miktoarm Star Copolymers by Combinations (Є) of Styrenics-Assisted Atom Transfer Radical Coupling and Ring-Opening Polymerization and Study of the Self-Assembled NanostructuresHuang Y.S., Ejeta D.D., Lin K.Y., Kuo S.W., Jamnongkan T., Huang C.F.2023Nanomaterials
  13(16)
  0