Person Image

Administration

Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Organic Materials Engineering), Yamagata University, Japan, 2558

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของพอลิเมอร์ชีวภาพคอมโพสิตสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของพอลิเมอร์ชีวภาพคอมโพสิตสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2020 การเตรียและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล หัวหน้าโครงการ Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan 0 1 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 8 16 2 0
2018 ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2017 การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 3 0 0
2017 ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
2016 เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
2011 พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ) 3 0 1 0
2011 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 5 0 0
2019 ผลกระทบการจัดเรียงตัวเส้นใยนาโนของพอลิแลคติกแอซิดกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพ หัวหน้าโครงการ Institute of Advanced Energy, Kyoto University 0 2 0 0
2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งสาเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การประเมินการปนเปื้อนสารพิษทางการเกษตรและโลหะหนักต่อคุณภาพของผลผลิตมะม่วงส่งออกและความตระหนักของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 3 0 0
2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนไหมละฝ้ายในเชิงพานิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2017 การประเมินความเข้มข้นของโลหะหนักในข้าวสารที่จำหน่ายในตลาดและความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคข้าว: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2016 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักที่จำหน่ายในตลาดสด: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0