สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adsorptionAl2O3aluminateAmusium PleuronectesAnimalsAntibacterial activityAntibacterial propertiesAntimicrobial propertyantioxidantantioxidant activityAragoniteAtomic layer depositionBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerBismuthBismuth borate glassbivalve molluskCalcium carbonateCalcium oxidecatalystChemical compositionsChitosanCompositecomposite powderCopperCrystal StructureCrystalline structureCuAl2O4CuODensity functional theory (DFT)diethanolamineDyeEDXRFElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)extended X-ray absorption fine structureFEFFfirst-principles studyFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesHeavy MetalHeavy metal removalISING MODELmagnetic materialsMechanical propertiesMetal IonsMethyl celluloseMillingtonia hortensismolluscan shellmorphologyNanofiberNanofibersNiAl2O4NiOOptical propertiesOxide compoundsOxygen Partial PressurePaphia undulatePerna Viridisphotocatalyticphotocatalytic degradationPhotoelasticityphotoluminescencePhysical propertiesPMMAPoly(lactic acid)poly(vinyl alcohol)Rietveld refinementSEMsol-gel auto combustionspinelsputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางเส้นใยนาโน

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)

Avata

นาย สมภพ สาครดี, อาจารย์

somphop.sa@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-4587

Avata

ดร. ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

srisuratsiri.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 038354580ext.2755

Avata

ดร. ดลภา พศกชาติ, อาจารย์

sfsciknp@src.ku.ac.th, โทร. 0951630864


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 17 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 407 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 237 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 170 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 87 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 83 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 31 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)