สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adsorptionAl2O3aluminateAmusium pleuronectesAnimalsantibacterial activityAntioxidantBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonatecalcium oxideChemical compositionschitosanCompositecomposite powdercrystal structureCrystalline structureCuAl2O4Density functional theory (DFT)diethanolamineDyeElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray Fluorescenceextended X-ray absorption fine structureFEFFfirst-principles studyFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Gallium oxideGlassGlass samplesHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalHydraulic equipmentHydrogelHydrogen bondsising modelLimemagnetic materialsMethyl celluloseMillingtonia hortensismollusc shellmolluscan shellmorphologyNanofiberNanofibersNanofluidsNiAl2O4NiOOptical propertiesOxide compoundsOxygen partial pressurePaphia undulatePerna Viridisphotocatalyticphotocatalytic degradationPhotoelasticityphotoluminescencePhysical propertiesPM10PMMAPoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelprecipitationRietveld refinementSEMsol-gel auto combustionspinelSputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางเส้นใยนาโน

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)

Avata

นาย สมภพ สาครดี, อาจารย์

somphop.sa@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-4587

Avata

ดร. ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

srisuratsiri.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 038354580ext.2755

Avata

ดร. ดลภา พศกชาติ, อาจารย์

sfsciknp@src.ku.ac.th, โทร. 0951630864


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 36 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 20 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 142 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 373 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 210 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 163 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 87 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 83 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)