Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2557
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2552
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Time dependent-DFT (TD-DFT)Absorption spectroscopyAcylating Agents (Acyl)Aminesantioxidant activityCerium(III)ChemosensorChitosanColorimetric chemosensorColorimetric SensorComputational ChemistryCopperCopper cationcraft beerCu(2+) ionsCyanine dyesCyclodextrinDensity functional theoryDensity functional theory (DFT)Density-functional-theoryDesign for testabilityDFTDFT-calculationDockingEmission spectroscopyEmission spectrumsFe 3+Fluorescence sensorFluorescence sensorsFluorescent dyesFRET sensorfruit beerIron compoundsIron detectionMechanisticsMercury cationMetal complexesMetal ionsMetalsMethoxy cinnamic acidMethyl viologenMolecular dynamics simulationsMurine Local Lymph Node Assay (LLNA)NaphthaleneNaphthalene derivativeFluorescence sensingBarium(II) sensorNaphthylNinhydrinPhotoinduced electron transfer (PET)PhotophysicalPhysical ChemistrypineapplePlant non-specific lipid transfer protein (nsLTPs)PropylaminesPyridyl-thiourea derivativesQuantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR)Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR)Quantum Chemical CalculationsRhodamineRuhemann’s purpleRutheniumSchiff baseSelectivitySensorSesamum indicumSkin sensitizationSriracha pineappleSunscreenTime dependent density functional theory (TD-DFT)Time-dependent DFT (TD-DFT)UV-filtersWaste electrical and electronic equipment (WEEEor E-waste)การคำนวณทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นการคำนวณทางเคมีควอนตัมการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสงการทดสอบการกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังในหนูการทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังคราฟต์เบียร์ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์คีโมเซ็นเซอร์โคบอลต์ไคโตซาน กราฟีนออกไซด์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลเซนเซอร์ตรวจจับโลหะเซ็นเซอร์แบบเปลี่ยนสีทฤษฎีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนทฤษฎีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่ขึ้นอยู่กับเวลาทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นที่ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นไม่นินไฮดรินเบียร์ผลไม้ไบแนฟทิวฟลูออโรฟอร์รูทีเนียมฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระลายนิ้วมือแฝงโลหะทองแดงไวโอโลเจนสับปะรดสับปะรดศรีราชาออสเมียมไอออนโลหะทองแดง 2+

  Interest

  Computational Chemistry, Physical Chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 8 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้อง 150314 ชั้น 3 อาคาร15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ห้องห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 11 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้องห้องวิจัยกำลังดำเนินการ ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The challenges involved in modeling toxicity data in silico: A reviewGleeson M., Modi S., Bender A., Marchese Robinson R., Kirchmair J., Promkatkaew M., Hannongbua S., Glen R.2012Current Pharmaceutical Design
  18(9),pp. 1266-1291
  76
  2Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
  13(3),pp. 583-594
  28
  3Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
  131(22)
  27
  4Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 542-554
  20
  5A selective fluorescence probe based on naphthalene for the detection of barium(II)Chaichana K., Phutlaprungrueang N., Chaicharoenwimolkul L., Promkatkaew M., Kongsriprapan S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  207,pp. 118-122
  17
  6Skin sensitization prediction using quantum chemical calculations: A theoretical model for the SNAr domainPromkatkaew M., Gleeson D., Hannongbua S., Gleeson M.2014Chemical Research in Toxicology
  27(1),pp. 51-60
  17
  7DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
  222
  6
  8A novel highly selective FRET sensor for Fe(III) and DFT mechanistic evaluationChantarasunthon K., Promkatkaew M., Waranwongcharoen P., Sueksachat A., Prasop N., Norasi T., Sonsiri N., Sansern S., Chomngam S., Wechakorn K., Thana C., Sakulsaknimitr W., Kongsaeree P., Srisuratsiri P.2023Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  286
  5
  9Structural and spectroscopic properties of metal complexes with ruhemann’s purple compounds calculated using density functional theoryPromkatkaew M., Boonsri P., Hannongbua S.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 204-211
  2
  10Theoretical study of the electronic structure and properties of alternating donor-acceptor couples of carbazole-based compounds for advanced organic light-emitting diodes (Oled)Makjan S., Promkatkaew M., Hannongbua S., Boonsri P.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 236-244
  1
  11Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Saha B., Poolmee P., Promkatkaew M., Hannongbua S., Lu Y.P., Nakatsuji H., Nakatsuji H.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 279-290
  0
  12Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Lu Y., Promkatkaew M., Hannongbua S.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 848-851
  0
  13A Highly Sensitive and Selective Fluorescent Probe for the Detection of Cerium(III) Using Tridentate Based-Oxazolidine: Experimental and DFT InvestigationsPromkatkaew M., Chuaitammakit L.C., Naree K., Sillapa J., Kongsriprapan S.2022Journal of Fluorescence
  0
  14Stability improvement of UV-filter between methoxy cinnamic acid derivatives and cyclodextrins inclusion complexes based on DFT and TD-DFT investigationsPromkatkaew M., Boonsri P., Suramitr S., Karpkird T., Wolschann P., Hannongbua S.2023Journal of Molecular Graphics and Modelling
  125
  0
  15Experimental and Molecular Dynamics Simulation Insights into Adsorption of Co(II), Cr(III), and Cu(II) on Chitosan and Chitosan/Tripolyphosphate NanoparticlesPromkatkaew M., Baiya S., Tongwanichniyom S., Kitjaruwankul S.2023ACS Omega
  0
  16In silico analysis and transcript levels of non-specific lipid transfer proteins (SiLTPI.5 and SiLTPII.1) under abiotic stresses in sesame (Sesamum indicum)Baiya S., Kitjaruwankul S., Juntaropakorn M., Promkatkaew M.2023Agriculture and Natural Resources
  57(5),pp. 787-798
  0