คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AchievementadsorptionAl2O3aluminateAmusium pleuronectesandroidantibacterial activityantimicrobialAntioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselbiofuelBiopolymerCalcium carbonateChemical compositionsChitosanClassificationCompositecomposite powdercrystal structureCrystalline structureCuAl2O4Data MiningData Mining techniqueDecision TreediethanolamineDyeelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray Fluorescenceessential oilextended X-ray absorption fine structureextractionFEFFfirst-principles studyFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesGulf of ThailandHC2D barcodeHeavy MetalHeavy metalsICP-AESIon chromatographyising modelMillingtonia hortensismolluscan shellnanofiberNanofibersNiAl2O4NiOOptical propertiesOxide compoundsPaphia undulatePhotocatalyticphotocatalytic degradationPhotoelasticityphotoluminescencePoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)rainwaterRietveld refinementSEMSoilsol-gel auto combustionspinelSputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationTSPViscositywastewaterX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการบำบัดน้ำเสียการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางเส้นใยนาโนเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: srcstk@ku.ac.th

Tel.: 038-354-587

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: sfscikws@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4587Resource

นักวิจัยทั้งหมด 64 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 180 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ)
 • ทุนนอก 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 602 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 263 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 339 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 146 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 129 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)