คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AchievementadsorptionaluminateAmusium Pleuronectesandroidantibacterial activityAntimicrobialantioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerCalcium carbonateChemical compositionsChitosanClassificationCompositeCrystal StructureCrystalline structureData MiningData Mining techniqueDecision TreediethanolamineDyeelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray Fluorescenceessential oilextractionFEFFFirst-principles studyFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesGulf of ThailandHC2D barcodeHeavy MetalHeavy metal RemovalHeavy metalsICP-AESinstance selectionIon chromatographyISING MODELMillingtonia hortensismolluscan shellNanofibersNiOOptical propertiesOxide compoundspaphia undulatePhotocatalyticphotocatalytic degradationPhotoelasticityphotoluminescencePoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)rainwaterRietveld refinementSEMSoilsol-gel auto combustionspinelSputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)xrdXylia xylocarpaZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานทุเรียนเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลแบบจำลองการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ฝุ่นละองรวม (TSP)พลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางเส้นใยนาโนเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลาเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: srcstk@ku.ac.th

Tel.: 038-354-587

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: sfscikws@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4587Resource

นักวิจัยทั้งหมด 70 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 48 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 206 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 173 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 549 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 229 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 320 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 145 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 128 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 49 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)