วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
49 226 12.240 112.218
275 124.458
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 3 14 63 10 ---
91 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
198 34 160 162 2 3 0 0 0 0 36 1 3
595 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม391334340000001200
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ2149797000000100
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา1932778785500002400
ส่วนงานจัดการศึกษา (ยกเลิก)0000000000000
ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ (ยกเลิก)0000000000000
สำนักงานเลขานุการ1000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกริก วงศ์สอนธรรม2110.004,896,00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจรรยา เจตน์เจริญ17100,000.003,766,92000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน030.00103,00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล7141,640,000.006,001,42000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชนกร วัชรปาณ000.00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทัดดาว คำปุก010.001,272,00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนพิมพ์พร แสงวิเชียร040.006,336,57000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์060.00272,97500.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี19134,490,000.0026,903,65000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเมธี จันทโรปกรณ์320.00980,00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุนทรี ขุนทอง14304,610,000.0032,952,15000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุภาภรณ์ ใบยา46740,000.003,148,96000.0000.00
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอรนุช นิลเขต000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ- -000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศMiro Lehtonen000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกฤตณกร อิศวโสภณ010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจารุวรรณ สุระเสียง010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจารุวรรณ(ไม่ใช้แล้ว) เพียรทอง010.00240,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจิรวรรณ เจริญสุข010.00240,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฉัตรชัย เกษมทวีโชค000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศชโลธร ชูทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทศพร สายยิ้ม000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศธนภาส คงตระกูล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศธเนศ สุพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศบุญชู จิตนุพงศ์010.001,190,53000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศพัชรากร โรจนาภรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภุชงค์ สัพประทัศเสวี020.00315,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวีระยุทธ พิมพาภรณ์070.001,382,53000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศิญดา อ่ำเทศ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุกัญญา ยิ้มงาม020.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุชาดา ชมจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุพาพร บรรดาศักดิ์010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอรวรรณ วัชนุภาพร010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุดมพร ตุงคะศิริ020.006,100,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเอกวุฒิ โรจน์สัตตรัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษากรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษากัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาเกศริน จันทรสุนทร060.00590,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจเรวัตร จักรมุณี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจิราพร พจนสัจ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชลดา โกมินทรชาติ28800,000.001,573,10000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง020.0090,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาณัชชา กุลจิราธนโชติ010.0023,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาดลภา พศกชาติ030.0070,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาดลลักษณ์ มานพ010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาทองใส จำนงการ4162,500,000.0014,408,04200.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาธณิศร์ ตั้งเจริญ35450,000.00880,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาธนบัตร พรมจันทร์20150,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษานภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล)218420,000.00622,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาบุษบา ยงสมิทธ์27800,000.0013,585,48000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาปรียาวัลย์ คูหา0110.00901,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาปัญญา แขน้ำแก้ว36420,000.00815,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาพงษ์สัญ ประกฤตศรี21450,000.0075,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาไพลิน ศรีสุรัติสิริ050.00313,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาภ.พึ่งบุญ ปานศิลา261,300,000.001,490,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษามหาลาภ ป้อมสุข060.0096,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษามาลินี พรหมขัติแก้ว611,800,000.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษายงยุทธิ์ มั่นจิต010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา020.005,400,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวรสิทธิ ศรีบุญ020.00177,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวิเชียร ศิริพรม4331,470,000.003,297,75400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร36540,000.002,352,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์010.0067,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสมภพ สาครดี030.0087,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสันติ รักษาวงศ์030.00145,50000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสาลินี ขจรไพร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุทัศนา ณ พัทลุง54825,000.00751,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล41340,000.0030,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุภารัตน์ จิตรแจ้ง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุรีย์ ทองวณิชนิยม010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก010.001,292,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุวพร เหลืองขมิ้น20440,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาโสภณัฐ คงศรีประพันธุ์291,100,000.001,011,75400.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอนุสรณ์ มนตรี060.00225,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช)010.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอัมภิกา บุญมี24450,000.002,331,98100.0000.00
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอานิษา ราศรี20300,000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการ- -000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนกวรรณ นาสมปอง000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจำนงค์ ธัญญสิทธิ์020.002,072,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชลดา เฉลิมรูป000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนิภาภัส สาครดี000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิมลลักษณ์ โยธา000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการศุภจิต พนิชศักดิ์พัฒนา000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสำราญ นามโคตร000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอภินันท์ ภูเนตร000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกริก วงศ์สอนธรรม1277000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจรรยา เจตน์เจริญ0022000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน0000000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล13500000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชนกร วัชรปาณ0000000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทัดดาว คำปุก0000000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนพิมพ์พร แสงวิเชียร1011000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์0022000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี9055000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเมธี จันทโรปกรณ์2233000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์0000000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุนทรี ขุนทอง1121212000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุภาภรณ์ ใบยา2111000000000
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอรนุช นิลเขต0111000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ- -0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศMiro Lehtonen0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกฤตณกร อิศวโสภณ1044000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจารุวรรณ สุระเสียง0177000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจารุวรรณ(ไม่ใช้แล้ว) เพียรทอง0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจิรวรรณ เจริญสุข0055000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฉัตรชัย เกษมทวีโชค1011000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศชโลธร ชูทอง0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทศพร สายยิ้ม0099000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศธนภาส คงตระกูล1000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศธเนศ สุพันธ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศบุญชู จิตนุพงศ์0011000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศพัชรากร โรจนาภรณ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภุชงค์ สัพประทัศเสวี12000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวีระยุทธ พิมพาภรณ์021414000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศิญดา อ่ำเทศ0000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุกัญญา ยิ้มงาม0011000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุชาดา ชมจันทร์0011000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสุพาพร บรรดาศักดิ์414848000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอรวรรณ วัชนุภาพร2000000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ0044000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุดมพร ตุงคะศิริ0022000000000
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเอกวุฒิ โรจน์สัตตรัตน์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษากรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์1111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษากัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาเกศริน จันทรสุนทร3000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจเรวัตร จักรมุณี0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจิราพร พจนสัจ0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชลดา โกมินทรชาติ9011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ2022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์7011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาณัชชา กุลจิราธนโชติ0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาดลภา พศกชาติ0011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาดลลักษณ์ มานพ2011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาทองใส จำนงการ1621010220000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาธณิศร์ ตั้งเจริญ8000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาธนบัตร พรมจันทร์3111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษานภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล)3011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาบุษบา ยงสมิทธ์6044110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาปรียาวัลย์ คูหา6000110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาปัญญา แขน้ำแก้ว6277000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาพงษ์สัญ ประกฤตศรี2133000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาไพลิน ศรีสุรัติสิริ1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาภ.พึ่งบุญ ปานศิลา12366110000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษามหาลาภ ป้อมสุข0200000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษามาลินี พรหมขัติแก้ว5100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษายงยุทธิ์ มั่นจิต10000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา3011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวรสิทธิ ศรีบุญ4022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวิเชียร ศิริพรม3221515000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร1133000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์7300000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสมภพ สาครดี0100000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสันติ รักษาวงศ์1266000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสาลินี ขจรไพร0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุทัศนา ณ พัทลุง7000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล7022000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุภารัตน์ จิตรแจ้ง0000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุรีย์ ทองวณิชนิยม2111000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก1000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาสุวพร เหลืองขมิ้น4000000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาโสภณัฐ คงศรีประพันธุ์12011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอนุสรณ์ มนตรี3011000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช)7033000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอัมภิกา บุญมี0333000000000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาอานิษา ราศรี0100000000000
สำนักงานเลขานุการ- -0000000000000
สำนักงานเลขานุการกนกวรรณ นาสมปอง0000000000000
สำนักงานเลขานุการจำนงค์ ธัญญสิทธิ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการชลดา เฉลิมรูป0000000000000
สำนักงานเลขานุการนิภาภัส สาครดี0000000000000
สำนักงานเลขานุการวิมลลักษณ์ โยธา0000000000000
สำนักงานเลขานุการศุภจิต พนิชศักดิ์พัฒนา0000000000000
สำนักงานเลขานุการสำราญ นามโคตร1000000000000
สำนักงานเลขานุการอภินันท์ ภูเนตร0000000000000