การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2023

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 1
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :1. ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางรังสี 2. ประเมินการได้รับรังสีและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนอันเนื่องมาจากกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรมทางรังสีของสถานปฏิบัติงานทางรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3.ใช้เป็นฐานข้อมูลของระดับทริเทียมในแหล่งน้ำของประเทศก่อนมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในอนาคต ,12 พ.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120082007 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>