สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

acid depositionacid digestionacid precipitationActinomyceteallelopathyantibacterialantibacterial activityantifungalAntimicrobialAntimicrobial activityantioxidantantioxidant activityArbuscular Mycorrhizal fungiassessmentbenthoscanker diseasechemical constituentscorn fielddesorptionDicarboxylic acidessential oilextractiongamma spectrometerGlomus aggregatumGulf of Thailandheavy metalsherbsICP-AESIon ChromatographyLipaseLong-tailed macaquesmangrovemarine sedimentMelaleuca cajuputiMonocarboxylic acidmonolignol beta-glucosidaseP-32paddy fieldplant extractplant pathologyradionuclidesrain waterrainwaterspicessustainabilityTectona grandistotal flavonoid contentTotal phenolic contenttransesterificationWater FootprintWater Qualityweed reductionXanthomonas campestris pv. CitriXylia xylocarpaZanthoxylum limonellaกรดกลูโคนิกกระวานกากสับปะรดการเจริญเติบโตของเซลล์การตกผลึกด้วยวิธีไมโครแบชการตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง อง์ประกอบทางเคมีการตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง ไอออน โครมาโตกราฟีการบำบัดน้ำเสียการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนการประเมิน การวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัยการย่อยด้วยเอนไซม์การแยกด้วยเมมเบรนการหมักแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ขยะมูลฝอย งานเทศกาลขันทองพยาบาท ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ข้าวคมีนิวเคลียร์คลอรีน หนอนไหม โรงเลี้ยงไหมความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพค่าความร้อนคุณภาพน้ำเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรมโครงสร้างโปรตีนเชื้อโรคพืชเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากฐานข้อมูลดองฝาดดินตะกอนจากทะเลดินตะกอนป่าชายเลนต้นงาทลายปาล์มทะลายปาล์ม เส้นใยปาล์ม ค่าความร้อน หม้อต้มไอนำทุเรียนแบคทีเรีย Gluconobacter oxydansฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสิ่งแวดล้อมเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีท

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 65 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 65 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)