สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

acid depositionacid digestionacid precipitationActinomyceteallelopathyantibacterialantibacterial activityantifungalAntimicrobialantimicrobial activityantioxidantantioxidant activityArbuscular Mycorrhizal fungiassessmentbenthoscanker diseasechemical constituentscorn fielddesorptiondicarboxylic acidessential oilextractiongamma spectrometerGlomus aggregatumGulf of ThailandHeavy metalsherbsICP-AESIon chromatographyLipaselong-tailed macaquesmangrovemarine sedimentMelaleuca cajuputiMonocarboxylic acidmonolignol beta-glucosidaseP-32paddy fieldplant extractplant pathologyradionuclidesrain waterRainwaterspicessustainabilityTectona grandistotal flavonoid contenttotal phenolic contenttransesterificationWater FootprintWater Qualityweed reductionXanthomonas campestris pv. CitriX-ray crystal structureXylia xylocarpaZanthoxylum limonellaZanthoxylum limonella Alston.Zingiber montanumzooplanktonกกลังกากรงเลี้ยงกรดกลูโคนิกกากสับปะรดการบำบัดน้ำเสียการย่อยด้วยเอนไซม์การแยกด้วยเมมเบรนการแสดงออกของยีนการหมักแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ขยะมูลฝอย งานเทศกาลขันทองพยาบาท ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ข้าวคมีนิวเคลียร์คลอรีน หนอนไหม โรงเลี้ยงไหมความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพค่าความร้อนคุณภาพน้ำเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรมโครงสร้างโปรตีนงาขาวงาดำชีวเคมีพืชชีวภัณฑ์ชีววิทยาระดับโมเลกุลชีวสารสนเทศชีวสารสนเทศศาสตร์เชื้อโรคพืชทุเรียนแบคทีเรีย Gluconobacter oxydansแมวป่าหัวแบนฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสิ่งแวดล้อมเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีท

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 114 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 65 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 65 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)