สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AchievementandroidattendanceAuthenticationBlended Learning InstructionBlended Learning InstructionalClassificationClusteringcollaborative filtering componentData MiningData Mining techniquedata mining techniquesData preprocessingDecision Treedeep learninge-LearningFeature Selectionfont designForecastingGestural interactionHC2D barcodeHuman Computer InteractionInstance SelectionKinect SensorLearning Management SystemLZWmanufacturingMicrosoft Kinect SDKmobilemobile cameraMobile phoneNFCOpenKinectOpenNIOTPPredictionPrediction ModelPrototype selectionQCQR Coderandom treeRecommender systemRecommender SystemsSlope OneSlope One Algorithmsmart factoriesSoftware DevelopmentSoftware engineer, Software testing Software engineering Time Series Analysistire changeTourismtrackingTraining and testingTraining Set ReductionTraining Set SelectionTrendUAVUsabilityusage time limiting techniqueUser InterfaceVideo recordingVideo summariesVideo summaryVirtual DJVirtual Realityvoice command Watering PlantsWeb ApplicationWeb TechnologyWeighted Slope Oneกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากระบวนการเลือกตัวแปรกราฟแท่งกองทุน ววน.การเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเป็นคู่การค้นหาเนื้อหาการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าการจัดกลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้การจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิเคราะห์เอกสารการศึกษาการศึกษาในหลักสูตรการสกัดคุณลักษณะการสร้างคําสําคัญการสั่งงานด้วยเสียงขยะอันตรายขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ต้นไม้ตัดสินใจเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบจำลองการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์เหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 184 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 152 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)