โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 0 0 0
2021 พฤติกรรมของแมวป่าหัวแบนในกรงเลี้ยง (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสูตรสำเร็จชีวภัณฑ์เชื้อเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2021 เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2021 การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแบคทีเรียและแอคติโนแบคทีเรียมีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2021 พืชกัญชาเพื่อลดภาวะโรคขาดสารอาหารของผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 เส้นใยนาโนและไฮโดรเจลสำหรับการประยุต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับและต้านเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 2 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0