โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2024

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 0 0 0
2024 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไดโครเมทชุบแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ด้วยวิธีตอบสนองพื้นผิว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนกากน้ำตาลให้เป็นสาร 5-ไฮดรอกซีเมธิลเฟอร์ฟูรัลโดยใช้การเร่งปฏิกิริยาในสภาวะกรดที่วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุประกอบสามเฟสพอลิยูรีเทนเจือด้วยพอลิอะนิลีนและแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2024 การถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสง สมบัติทางด้านโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของสารประกอบเชิงซ้อน ออสเมียม-ไวโอโลเจน-รูทีเนียม และ โคบอลต์-ไวโอโลเจน-รูทีเนียม สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ด้วยข้อมูลเชิงจากการศึกษาเชิงทฤษฎี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การตั้งระดับความคาดหวังที่มีผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และทักษะในกีฬาซอฟท์บอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาคุณลักษณะของสเตรปโตมัยสีทสปีชีส์ใหม่ที่แยกจากดินรอบรากมันสำปะหลังเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 สารประกอบฟีนอลทั้งหมดที่ส่งผลต่อคุณภาพเบียร์สับปะรดศรีราชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การประเมินสภาพความพร้อมในการใช้งานของท่อโลหะนิกเกิลผสมพิเศษที่ผ่านกระบวนการเชื่อมซ่อมและบรรยากาศเผาไหม้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับควบคุมคุณภาพการปลูกฟ้าทะลายโจรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสกัดสารสำคัญและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0