ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2024

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (70 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (70 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2024

Publish Year International Journal 13
2024 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Under-sampling technique for imbalanced data using minimum sum of euclidean distance in principal component subset", IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 305-318
2024 exThipcha, J., exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMukdasai, K., exSingkibud, P., exYotha, N., "A memory state-feedback controller via random pocket dropouts for multi-agent systems with external disturbance", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 71-86
2024 exRatanasongtham, P., exBunmusik, W., inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exSuttiarporn, P., "Optimizing green approach to enhanced antioxidants from Thai pigmented rice bran using deep eutectic solvent-based ultrasonic-assisted extraction", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and Molecular Dynamics Simulation Insights into Adsorption of Co(II), Cr(III), and Cu(II) on Chitosan and Chitosan/Tripolyphosphate Nanoparticles", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2024, หน้า 4019-4026
2024 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, inนายมนตรี โพธิโสโนทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of H2O2 and H2O oxidations on TDMAT absorbed on silicon(100) surface during reaction step of ALD–TiO2 process: A DFT study", Materials Today Communications, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 108125
2024 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSirichaicharoenkol, K., exKongsomboon, V., exSrinuan, J., exSrisawat, N., exPangon, A., exMongkholrattanasit, R., exTammasakchai, A., exHuang, C.-F., "Innovative Electrospun Nanofiber Mats Based on Polylactic Acid Composited with Silver Nanoparticles for Medical Applications", Polymers, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, inดร.พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, อาจารย์, "Micromechanical Behavior of Granular Materials Caused by Particle Shapes under Triaxial Loading", Engineering Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 35-48
2024 exCheng, T.-H., exLin, R.-H., exCheng, Y.-S., exShih, P.-K., exShow, P.L., exChen, H.-Y., inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChang, J.-J., exHuang, D.-M., exHui Min David Wang, "A biomimetic micropillar wound dressing with flavone and polyphenol control release in vitro and in vivo", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exPhurin Watanakul, exJessada Phattaralerphong, exKitsada Pitija, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Terpenoid Profiling of Thai Strain Cannabis Leaves (Cannabis sativa L. subsp. sativa) by Headspace (HS) Couple with GC/MS", Journal of Pharmacy, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 3-11
2024 inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exนางสาววนัสนันท์ สุดสาย, exนายพิเชฐ สุขประเสริฐ, exผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Sustainable plastic bottle recycling: employing zinc-deposited SBA-15 as a catalyst for glycolysis of polyethylene terephthalate", AIMS Environmental Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 90-106
2024 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., exMukdasai, K., exThipcha, J., exSingkibud, P., "Robust impulse nonlinear delayed multi-agent systems: an exponential synchronization", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 162-175
2024 inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, exรศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "The effect of polyaniline composition on the polyurethane/polyaniline composite properties: The enhancement of electrical and mechanical properties for medical tissue engineering", Aims Materials Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 323-342
2024 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttapong Phewrat, exNattacha Rangsarikorn, exSuthisa Leasen, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Green synthesis of silver nanoparticles using mature-pseudostem extracts of Alpinia nigra and their bioactivities", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, หน้า 1-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2024 exA. Khankhuean, exW. Kuratsameethong, exK. Sirichaicharoenkol, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial filament of PLA/ZnO nanocomposites for 3D printing", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exKawisara Sirichaicharoenkol, exChatruedee Sukbovornkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats containing the silver nanoparticles for medical application", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exC. Sukbovornkul, exK. Sirichaichareonkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun fiber mats based on polylactic acid composited with silver coated titanium dioxide", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]