ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชญาดา หอมหวล , exณัฐกานต์ แสนเสนา, exยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, exณรงค์ จันทร์เล็ก , exรุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ , "Synthesis and Characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructure as the visible-light-driven photocatalysts", Thin Solid Films, ปีที่ 741, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 13904
2022 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Chartbupapan, ex Kamsing Nonlaopon, ex Kanit Mukdasai, "The Lyapunov-Razumikhin theorem for the conformable fractional system with delay", AIMS Mathematics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 4795-4802

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]