Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2559
  • ศศ.ม(การจัดการทางการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  physical activityPhysical fitnesssedentary behaviorstudentVirtual runการจัดการกีฬาการทดสอบป้อนลูกการทดสอบป้อนลูก / ผู้ฝึกสอนส่วนภูมิภาค / แบดมินตันการทดสอบสมรรถภาพทางกายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการประเมินโครงการ ฐานข้อมูลชุมชน เดินวิ่งเสมือนจริง ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมการส่งเสริมกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการสอนการออกกำลังกายกาีจัดการกิจกรรมทางกายกีฬาพื้นฐานกีฬาอาชีพเกมความผูกพันตลอดชีวิตความรู้ค่าดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย คนวัยทํางาน กิจกรรมการออกกําลังกายเดิน-วิ่งเดิน-วิ่งสะสมระยะทางเดินวิ่งเสมือนจริงทดสอบสมรรถภาพทางกายทัศนคติด้านการออกกำลังกายน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเกณฑ์นิสิตแบดมินตันแบบทดสอบ/การส่งลูก / แบดมินตันแบบทดสอบทักษะการส่งลูกยาวแบบทดสอบทักษะการส่งลูกสั้นประชาชนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมทางกาย/ ปัจจัยนำ / ปัจจัย เอื้อ / ปัจจัยเสริมเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานผ้าฝ้ายทอมือผู้ฝึกสอนส่วนภูมิภาคผู้สูงอายุพนักงานโรงพยาบาลพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมเนือยนิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยรูปแบบการจัดการ/ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา/ ผู้สูงอายุ/ มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสกลนครวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมรรถภาพทางกายสะสมระยะทางสุขภาพสุนทรียศาสตร์การกีฬาหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์

  Interest

  แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องโถง ชั้น สนามกีฬา อาคาร19
   • ห้องอ19 ชั้น 1 อาคาร19
   • ทั่วไป

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก