Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.บูรพา, ไทย, 2539
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  AnalysisApplicationClassificationcollaborative filtering componentCOVID-19Data miningDecision Support SystemDecision TreeDeep Learninggestural interactionKinect SensorMachine LearningMicrosoft Kinect SDKOpenKinectOpenNIRecommender SystemsScienceSlope Onestressvirtual DJWeb ApplicationWebsiteWeighted Slope Oneการจำแนกข้อมูลการเดินทางการถดถอยเชิงพหุคูณการถดถอยเชิงเส้นการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณการถดถอยเวกเตอร์การทํา เหมืองข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลการบริหารจัดการการประมาณการพยากรณ์การเรียนรู้เชิงลึกการเรียนรู้ด้วยเครื่องการวางแผนการวิเคราะห์การวิเคราะห์การฆ่าตัวตายการวิเคราะห์ฐานข้อมูลไก่ไข่ขายผักขายส่งข้าวเปลือกความเครียดความชื้นความเป็นจริงเสริมความส่องสว่างหรือสภาพส่องสว่างความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานคะแนนสุขภาพเครื่องวัดแสงโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการโควิด-19ฆ่าตัวตายจองโต๊ะจัดการคิวจัดการตั๋วจัดหาเตียงแจ้งเตือนซื้อผักต้นทุนต้นไมตัดสินใจต้นไม้ตัดสินใจตัวอักษรไทยตู้คอนเทนเนอร์เตือนภัยทรัพย์สินเทคนิคการจำแนกข้อมูลเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคเบย์เชียนแบบง่ายเทคนิคเบย์เซียนแบบเบย์แบบง่ายเทคนิคเพื่อบ้านที่ใกล้ที่สุดเทคนิคเหมืองข้อมูลเทคนิคเหมืองข้อมูล(Data Mining)ธุรกิจสัตว์เลี้ยงนักศึกษาน้ำมันเชื้อเพลิงบริหำรกำรจัดการบ้านอัตโนมัติแบบจำลองการฆ่าตัวตายแบบทดสอบใบสั่งอาหารประมาณราคาประสิทธิภาพปัจจัยการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงปัจจัยของการฆ่าตัวตายปัญหาด้านความสัมพันธ์โปรแกรม Microsoft Power BIโปรแกรมจำลองการฆ่าตัวตายผลการทำนายผ้าม่านกันแดดอัตโนมัติผู้สูงอายุพนักงานพยากรณ์เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนอนุกรมเวลาอุบัติเหตุแอปพลิเคชัน

  Interest

  ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 70 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1EMenu recommender system using collaborative filtering and Slope One PredictorBundasak S., Chinnasarn K.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 37-42
  6
  2A healthy food recommendation system by combining clustering technology with the Weighted slope one PredictorBundasak S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  5
  3Dimensionality reduction on slope one predictor in the food recommender systemBundasak S., Chinnasarn K.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 114-119
  1
  4The forecast on the number of motorcycle accidents in ChonburiBundasak S., Hiangha K.2021ICIC Express Letters
  15(6),pp. 605-615
  0
  5Predictive maintenance using AI for Motor health prediction systemBundasak S., Wittayasirikul P.2022Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2022
  0
  6Network Architecture of ETAT Education and Training Centers for Automation 4.0De Marchi M., Jitngernmadan P., Singsri P., Putpuek N., Kumpakeaw S., Bundasak S., Kimpan W., Rauch E.2022Lecture Notes in Networks and Systems
  525 LNNS,pp. 330-338
  0