Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.บูรพา, ไทย, 2539
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  AccidentsAnalysisApplicationclassificationcollaborative filtering componentCOVID-19Data MiningDecision Support SystemDecision TreeDeep LearningGestural interactionKinect SensorK-Nearest Neighbor AlgorithmMachine LearningMicrosoft Kinect SDKNa?ve BayesNaive BayesOpenKinectOpenNIRecommender SystemsScienceSlope OnestressVirtual DJWeb Applicationการจำแนกข้อมูลการประมาณการพยากรณ์การเรียนรู้เชิงลึกการวิเคราะห์ความเครียดโควิด-19จำแนกแบบเบย์แจ้งเตือนเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคเบย์เซียนแบบง่ายเทคนิคเบย์เซียนแบบเบย์แบบง่ายเทคนิคเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดเทคนิคเพื่อบ้านที่ใกล้ที่สุดเทคนิคเหมืองข้อมูลเทคนิคเหมืองข้อมูล(Data Mining)ธุรกิจสัตว์เลี้ยงนักศึกษาน้ำมันเชื้อเพลิงแนะนำเกมส์บริหำรกำรจัดการบ้านอัตโนมัติแบบจำลองการฆ่าตัวตายแบบทดสอบแบบประเมินการเล่นเกมส์ใบสั่งอาหารประมาณราคาประสิทธิภาพปัจจัยการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงปัจจัยของการฆ่าตัวตายปัญหาการมองเห็นปัญหาด้านความสัมพันธ์โปรแกรม Microsoft Power BIโปรแกรมจำลองการฆ่าตัวตายผลการทำนายผลด้านลบและบวกผักไทยผ้าม่านกันแดดอัตโนมัติผู้ปกครองผู้สูงอายุพนักงานพยากรณ์พฤติกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เศรษฐกิจสนับสนุนด้านไอทีสนามไดร์ฟกอล์ฟสภาพแวดล้อมสมการถดถอยสินค้าสีดอกไฮเดรนเยียสื่อการสอนสุกรสุขภาพเส้นทางหอพักเหมืองข้อมูลองค์กรอนุกรมเวลาอนุมัติงานอเนกประสงค์ออนไลน์อ้อยอาการเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บอ่านชื่อยาอาหารอุบัติเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนแอปพลิเคชันแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นผักไทยแอพลิเคชัน

  Interest

  ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1EMenu recommender system using collaborative filtering and Slope One PredictorBundasak S., Chinnasarn K.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 37-42
  6
  2A healthy food recommendation system by combining clustering technology with the Weighted slope one PredictorBundasak S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  6
  3Dimensionality reduction on slope one predictor in the food recommender systemBundasak S., Chinnasarn K.20132013 International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2013
  ,pp. 114-119
  2
  4Predictive maintenance using AI for Motor health prediction systemBundasak S., Wittayasirikul P.2022Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2022
  1
  5Network Architecture of ETAT Education and Training Centers for Automation 4.0De Marchi M., Jitngernmadan P., Singsri P., Putpuek N., Kumpakeaw S., Bundasak S., Kimpan W., Rauch E.2022Lecture Notes in Networks and Systems
  525 LNNS,pp. 330-338
  0
  6The forecast on the number of motorcycle accidents in ChonburiBundasak S., Hiangha K.2021ICIC Express Letters
  15(6),pp. 605-615
  0