แนวโน้มผลงานของสุพาพร

Journal

บทความของสุพาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Journal 2
2020 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "Student Behavior Analysis Affecting Learning Achievement of Information Technology and Computer Science Students", International Journal of Machine Learning and Computing(IJMLC), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 346-351
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exVachilavit Prachyapattanapong, "Control Music with Body Instrument Using Kinect Sensor", International Journal of Electronics and Electrical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2019, หน้า 59-64

Conference

การนำเสนอบทความของสุพาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 9
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exChisanupong Tamprasit, "Apply LBPH algorithm to detect students in classroom", International Conference on Culture Technology (ICCT 2019 ), 13 - 16 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exKawisara Ueafuea, exKanokrut Bumrungwat, "Downtime prediction for refrigeration in gas separation plants", International Conference on Culture Technology(ICCT 2019 ), 13 - 16 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exVachilavit Prachyapattanapong, "Control Music with Body Instrument Using Kinect Sensor", 2018 2nd Asia Conference on Machine Learning and Computing, 7 - 9 ธันวาคม 2018, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "A healthy food recommendation system by combining clustering technology with the Weighted slope one Predictor", 5th International Electrical Engineering Congress, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exDaravadee Treemongkol, exWorasorn Attasopa, "Analysis of Diabetes Risk System", International Conference on Business and Industrial Research, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exKruewan Neatpana, exJirapan Jittayanun, "Analysis of Cancer Risk System Using Decision Tree", International Conference on Business and Industrial Research, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริรัตน์ แมนไธสง, exวรกิจ ฤกษ์งาม, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบจัดการตั๋วและประมาณจำนวนรถตู้", The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016, 27 - 29 เมษายน 2016, สระแก้ว ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "Dimensionality Reduction on Slope One Predictor in the Food Recommender System", 2013 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 4 - 7 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exAssist. Prof. Krisana Chinnasarn, "eMenu recommender system using collaborative filtering and Slope One Predictor", Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2013 10th International Joint Conference on, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, ในเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 35
2020 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exจิตรทิพย์ คำเถิน, "ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ", The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนางสาวสถิตย์พร จันทร์เจริญ, exนางสาวสาธิดา บุญนาโค, ex นายคณิน สดชื่น , "เว็บไซต์วิเคราะห์อาการบาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเอง และเข้าถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็ว", The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019 , 22 - 24 มีนาคม 2019, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนางสาวตรีดารารัตนะรัต, exนายอภิสิทธิ์ จินดาอินทร, "ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมนิสิตที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตรศรีราชา", The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)2019 , 22 - 24 มีนาคม 2019, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนาวสาวจุฑารัตน์ จันเทา, exนางสาวดลนภา สุวรรณจินดา, "เว็บไซต์บริหารจัดการฟาร์มสุกร", The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019, 22 - 24 มีนาคม 2019, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนางสาวจีลาวัณย ์ วงษ์ มณี, exนางสาววริศรา ธรรมประดิษฐ, "เว็บไซต์ระบบระบบจัดการธุรกิจการขายส่งผักออนไลน์", The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)2019, 22 - 24 มีนาคม 2019, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนายวิชญภาส บุปผเวส, "เว็บไซต์บริหารจัดการการตรวจสอบคุณภาพสินค้า", The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)2019, 22 - 24 มีนาคม 2019, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2018 exนางสาวณัฐพร กองเพ็ง, exนางสาวธนัชพร รัตนาธรรมวัฒน์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "เว็บไซต์บริหารจัดการการปลูกอ้อยเพื่อการส่งขาย", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาววาทินี บ้งชมโพธิ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวธันยพร อาจพงษ์ไพร , exนางสาวอินชุพา บุญราช, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจัดการโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exประกายทิพย์ จันทร์แป้น, exสิตาภรณ์ เฮงยิ่ง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจัดการบริษัทขนส่งสินค้า", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exธีรดา มั่นเขตกิจ, exณฐกานต์ โยธาวุธ , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสด้วยเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exภานรินทร์ ผดุงกิจ , exเตชิษฐ์ เชื้อสาย , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การตรวจสอบผักตบชวาในแหล่งน้ำ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exณัฐพงษ์ วิทูลกิจวานิช , exตันติกร ชัยณรงค์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์คุณภาพอากาศ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exสุรารักษ์ โกรพิมาย, ex หนึ่งฤทัย กาวีจันทร์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้า", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exจุฑามาศ แป้นทอง, exนุตยา กัลลา, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟ", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exอาทิติยา โฮมแพน, exชุติกาญจน์ ชอบชิงชัย, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบจัดการร้านอาหารทะเล", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exทัศนีย์วรรณ เจริญศิริ, ex ยุวดี เทศน์ทอง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจองห้องของหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือ พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนัทธพงศ์ นรรัตน์, exราตรี คำประเวศ , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบช่วยจัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำรติดตั้งระบบน้ ำดี-ระบบน้ำเสีย", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exวรานนท สุขเกษม, exีธีระวุฒิ เริ่มแต่ง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบแนะน ำที่พักอำศัยในเมืองพัทยา", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exวิศรุท อิสริยศไกร, exกสิณภาส ทันจันทึก, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การจำแนกข้อมูลการเกิดคดีอาญาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exทัชชน สัมมา, exวัชรพล สุตวัฒน, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exสโรชา แซ่เฮ้ง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบแนะนําเพลงคลายเครียดด้วยดาต้าไมนิ่ง", The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exเบญญาภา ศรีสว่าง, exสุภาวดี ทองคำ, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงของคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", The5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exสุกัญญา บุญชินวุฒิกุล, exวดี ร่มโพธิ์ชี , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบคาดการณ์ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน", The5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20 - 22 เมษายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานโดยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน", งานประชุมวิชาการระดับชาติด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 12 The 12th National Conference on Computing and Information Technology, 7 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2016, ในเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exเครือวัลย์ เนตรพนา, exจิราพรรณ จิตตยานันท์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8 The 8th National Science Research Conference , 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 exดาราวดี ตรีมงคล, exวรสรณ์ อรรถโสภา, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exนิโลบล วิชาจารย์, exกัลยา มากสุข, "การพยากรณ์ยอดขายข้าวเปลือกเหนียวและหอมมะลิโดยเทคนิคอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exสุกัญญา บุญยะโกวิทย์, exอินทร์ อินทรักษา, "การพยากรณ์ยอดขายอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exรัศมี เย็นอนงค์ , exอรนลินพร โชคสากลสวัสดิ์ , "ระบบช่วยตัดสินใจเลือกสาขาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exจุฑามาศ แป้นทอง, exนุตยา กัลลา, "การพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exเบญญาภา ศรีสว่าง , exสุภาวดี ทองคำ, "การคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้เหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่8(NCIT2016), 26 - 27 ตุลาคม 2016
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exปริญดา ตันติสุวณิชย์กุล , exอามีรีย์ มามะ, "การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง โดยการพยากรณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 , 7 - 8 กรกฎาคม 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exเบญจวรรณ คานนิม, exวรัญญา น?ลคล้าย, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม", The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016, 27 - 29 เมษายน 2016, เมือง สระแก้ว ประเทศไทย
2012 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถจากการเดินทางโดย Google Map API", The 8th National Conference on Computing and Information Technology, 9 - 10 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500144]