Conference

Article
แอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยีย การรดน้ำและปรับค่า pH ดิน
Conference
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (ISBN: 9789746259262)
Class
ชาติ
Date
25 กุมภาพันธ์ 2021
Location
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-