Person Image

  Education

  • วท.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  2-ดีออกซี-2-ฟลูโอโรกลูโคสabiotic stressadsorptionArabidopsisbioinformaticschitosancold tolerancecold-tolerance geneColletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.crystallizationDensity functional theory (DFT)Dockingfeature engineeringflooding tolerance genesflooding-tolerance genesgene expressiongene network analysisgene pathways crosstalkGlycine max (L.) Merr.Heterologous expressionMD simulationsmetabolic contentsmetal ionsMetalsMolecular dockingmolecular dynamics (MD) simulationsMolecular dynamics simulationsMonolignol ?-glucosidasesMonolignol beta-glucosidaseMonolignol beta-glucosidasesMonolignol glucosidesnon-parameter random forest prioritizationNon-specific Lipid Transfer Proteinsomics and non-omics data integrationOs4BGlu18Os4BGlu18 structureoxidative stresspathway enrichment analysispathway-network analysisPlant non-specific lipid transfer protein (nsLTPs)protein structureprotein-protein interaction networkQuantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR)Ricesample classificationSesamum indicumSesamum indicum L.soybeansystems biologytripolyphosphateUPLC-MS/MSUPLC-MSMSWaste electrical and electronic equipment (WEEEor E-waste)X-ray crystal structureX-ray diffractionกรดกลูโคนิกกากสับปะรดการกลั่นด้วยน้ำการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนการตกผลึกด้วยวิธีไมโครแบชการบอกตำแหน่งภายในเซลล์การย่อยด้วยเอนไซม์การแยกด้วยเมมเบรนการสกัดการแสดงออกของยีนการหมักกิจกรรมทางชีวภาพข้าวความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างโปรตีนไคโตซาน กราฟีนออกไซด์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลงาขาวงาดำชีวเคมีพืชชีวมวลชีววิทยาระดับโมเลกุลชีวสารสนเทศชีวสารสนเทศศาสตร์ต้นงาถั่วเหลืองน้ำมันหอมระเหยแบคทีเรีย Gluconobacter oxydansปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิตป่าชายเลนผลิตภัณฑ์ไกลโคไซด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยมอโนลิกนอลบีตา-กลูโคซิเดสแมงลักโมโนลิกนอลเบตากลูโคซิเดสยีนทนน้ำท่วมรูปแบบเศรษฐกิจ BCGโรคแอนแทรคโนสวิศวกรรมเอนไซม์เอนไซม์วิทยาฮอร์โมนพืช

  Interest

  ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 8 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้อง 26906 ชั้น 9 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10
   • ห้องห้องวิจัยกำลังดำเนินการ ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1β-Glucosidases: Multitasking, moonlighting or simply misunderstood?Ketudat Cairns J., Ketudat Cairns J., Mahong B., Baiya S., Jeon J.2015Plant Science
  241,pp. 246-259
  79
  2Recombinant expression and characterization of the cytoplasmic rice β-glucosidase Os1BGlu4Rouyi C., Rouyi C., Baiya S., Lee S., Mahong B., Jeon J., Ketudat- Cairns J., Ketudat-Cairns M.2014PLoS ONE
  9(5)
  34
  3A Single Glycosidase Harnesses Different Pyranoside Ring Transition State Conformations for Hydrolysis of Mannosides and GlucosidesTankrathok A., Tankrathok A., Iglesias-Fernández J., Williams R., Pengthaisong S., Baiya S., Hakki Z., Robinson R., Robinson R., Hrmova M., Rovira C., Rovira C., Williams S., Ketudat Cairns J., Ketudat Cairns J.2015ACS Catalysis
  5(10),pp. 6041-6051
  23
  4Expression and enzymatic properties of rice (Oryza sativa L.) monolignol β-glucosidasesBaiya S., Hua Y., Ekkhara W., Ketudat Cairns J., Ketudat Cairns J.2014Plant Science
  227,pp. 101-109
  19
  5Demonstration of monolignol β-glucosidase activity of rice Os4BGlu14, Os4BGlu16 and Os4BGlu18 in Arabidopsis thaliana bglu45 mutantBaiya S., Baiya S., Mahong B., Lee S., Jeon J., Ketudat Cairns J., Ketudat Cairns J.2018Plant Physiology and Biochemistry
  127,pp. 223-230
  16
  6Structural analysis of rice Os4BGlu18 monolignol ß-glucosidaseBaiya S., Pengthaisong S., Kitjaruwankul S., Ketudat J.R., Cairns 2021PLoS ONE
  16(1 January)
  5
  7An advanced systems biology framework of feature engineering for cold tolerance genes discovery from integrated omics and non-omics data in soybeanKao P.H., Baiya S., Lai Z.Y., Huang C.M., Jhan L.H., Lin C.J., Lai Y.S., Kao C.F.2022Frontiers in Plant Science
  13
  3
  8Integrative pathway and network analysis provide insights on flooding-tolerance genes in soybeanJhan L.H., Yang C.Y., Huang C.M., Lai M.C., Huang Y.H., Baiya S., Kao C.F.2023Scientific Reports
  13(1)
  2
  9Experimental and Molecular Dynamics Simulation Insights into Adsorption of Co(II), Cr(III), and Cu(II) on Chitosan and Chitosan/Tripolyphosphate NanoparticlesPromkatkaew M., Baiya S., Tongwanichniyom S., Kitjaruwankul S.2023ACS Omega
  0
  10In silico analysis and transcript levels of non-specific lipid transfer proteins (SiLTPI.5 and SiLTPII.1) under abiotic stresses in sesame (Sesamum indicum)Baiya S., Kitjaruwankul S., Juntaropakorn M., Promkatkaew M.2023Agriculture and Natural Resources
  57(5),pp. 787-798
  0