Journal

การออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีแห้งเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการยศาสตร์ของผู้ตรวจสอบถังดับเพลิง
วารสารการยศาสตร์ไทย (Thai Journal of Ergonomics) (ISSN: 27738884)
4
1
28-36
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-