Conference

Article
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของอากาศปะทะบนผิวเรียบที่อุณหภูมิผนังคงที่
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
Class
ชาติ
Date
20 - 22 กรกฎาคม 2021
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-