ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2018

270

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

315

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

157

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

18

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 89
2008 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-gel Process using Chitosan as Template", Materials Letters, ปีที่ 62, ฉบับที่ 10-11, เมษายน 2008, หน้า 1476-1479
2008 exLersbamrungsuk, V, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNarasimhan, S, exSkogestad, S, "Control structure design for optimal operation of heat exchanger networks", AICHE JOURNAL, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 150-162
2008 exBundit Boonkhao, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exRungroat Sirisak, "Controllability Studies of Chemical Processes Based on the Concept of Passivity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 137-148
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exWichet Thipprasert, "The Lightning Arrester Modeling Using ATP-EMTP", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 156-164
2008 inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Fluid-Structure Interaction Effects of Liquid-Filled Container under Drop Testing", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 165-176
2008 exPakorn Ditthakit, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Optimal Coastal Gate Operation Method through Simulation-Optimization Approach", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 177-190
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKanchana, R, "Competitive priorities for service providers: perspectives from Thailand", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2008, หน้า 5-21
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKanchana, R, "Future competitiveness: viewpoints from manufacturers and service providers", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2008, หน้า 191-207
2008 exNathiya Tanchachoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exSunil Kumar, "Methane Oxidation in Compost-Based Landfill Cover with Vegetation during Wet and Dry Conditions in the Tropics", Journal of the Air & Waste Management Association, ฉบับที่ 58, พฤษภาคม 2008, หน้า 603-612
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChettiyappan Visvanathan, "Greenhouse Gas Emission Potential of the Municipal Solid Waste Disposal Sites in Thailand", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 629-635
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exS. Passananon, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Enhanced Natural Organic Matter Removal in Floating Media Filter Coupled with Microfiltration Membrane for River Water Treatment", Desalination, ปีที่ 234, ฉบับที่ 1-3, ธันวาคม 2008
2008 exChien-Chung Shen, exKe Li, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVinay Sridhara, "Ant-based distributed constrained steiner tree algorithm for jointly conserving energy and bounding delay in ad hoc multicast routing", ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008
2008 exAttasit Twai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Model-Based Control for Parabolic Partial Differential Equations Systems", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 221-228
2008 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. A. Shahzad, exศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์, "Electromagnetic Resonances and Field Distributions of a Chiral Filled Spherical Perfectly Conducting Cavity", Progress In Electromagnetics Research, PIER , ฉบับที่ 82, มีนาคม 2008, หน้า 77-94
2008 exBanjarata Jolanun, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Aeration Improvement in Fed Batch Composting of Vegetable and Fruit Wastes", Environmental Progress, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 250-256
2008 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSirivat, A, exWongkasemjit, S, "Electrorheology and characterization of acrylic rubber and lead titanate composite materials", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 262-269
2008 exNilawonk W , inดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exYost, R, exShuai, XF, "Potassium release in representative maize-producing soils of Thailand", SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2008, หน้า 791-797
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Implications from divide issues on the Royal Thai Government's e-learning programme", Electronic Government, an International Journal (EG), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2008, หน้า 19-30
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "GRASS IN THAILAND", Advances in Geosciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ SPECIAL, ธันวาคม 2008
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVunnaporn Devahastin-Suthapreda, exPiyasurang Kuljittiprasit, exPoomporn Thamsatitdej, "Service Satisfaction Through External Knowledge Management", International Journal of Services and Standards, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 182-193
2008 exMr.Pekka Kess, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Josu Takala, "Managing external Knowledge : Framework for Organizational Life Cycle", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 255-265
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exMr.Pugdee Manaves, "The Balanced Scorecard Baseline : Learning from Thai Small and Medium Enterprises", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 353-377
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exเพ็ญสุดา ใจวงศ์, "Strategy Map with an Integration of Time - lag Effects", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 370-392
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exระพี กาญจนะ, "Supplier Management : Perspectives for Large Manufacturers in Thailand", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 205-224
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exPekka Kess, "Roadmap for Knowledge Sharing and Transfer : Sustaining Outsourcing Relationships", International Journal of Innovation and Learning (IJIL), ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 496-511
2008 exปริญญา คงพรหม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "3-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inlet", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 131-140
2008 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exThanomboon, N, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exKhongprom, P, "Dem modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bed", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1328-1344
2008 exWongnuch, Y, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exHongsri, K, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Uniformity of change in porous catalyst activity during a multi-pulse TAP experiment", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1305-1314
2008 exKetdee, S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simulation of crystallization kinetics and morphological development during isothermal crystallization of polymers: Effect of number of nuclei and growth rate", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1315-1327
2008 exThawornkuno, C, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of water content in PEM fuel cell", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 212-220
2008 exLeelasupakorn, H, exKaewchada, A, exTraisantikul, W, exTiengtrakarnsuk, W, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cell", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 89-94
2008 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Improving University Performance through ICT based Knowledge Management System", International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 167-178
2008 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exสินศุภา จุ้ยจุลเจิม, exProf.Yusuf Chisti, "Protease production by Aspergillus oryzae in solid-state fermentation using agroindustrial substrates", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2008, หน้า 1012-1018
2008 exImsombut, Aurawan, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Automatic building of an ontology on the basis of text corpora in Thai", LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 137-149
2008 exพัชรินทร์ วรธนกุล, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exJames D. Noel, exAchariya Suriyawong, exDaniel E. Giammar, exPratim Biswas, "Evaluation of Nanostructured Sorbents in Differential Bed Reactors for Elemental Mercury Capture", Environmental Engineering Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2008, หน้า 1061-1070
2008 exพัชรินทร์ วรธนกุล, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "New SUZ-4 Zeolite Membrane from Sol-Gel Technique", International Journal of Chemical and Biomolecular Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 131-135
2008 exP.Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exP.Chaishom, exJ.Zrnik, exW. Homkrajai, exN.Panich, "Gamma Prime Particle Coarsening Behavior at Elevated Temperatures in Cast Nickel-Based Superalloy, GTD-111 EA", High Temperature Materials and Processes, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 41-49
2008 exViganda Varabuntoonvit, exYucho Sadamichi, exSeizo Kato, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Inventory Data Development for Greenhouse Gas Emissions of Thailand's Electricity Grid Generation Systems", International Journal of Emerging Electric Power Systems, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008
2008 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticulate composites of melt textured YBa2Cu3O7-x superconductors", Journal of European Ceramic Society, ปีที่ 28, มีนาคม 2008, หน้า 2405-2410
2008 exวิสุทธิ์ชัย บุญวัชรพันธุ์สกุล, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "A new analytical expression of the gas conversion for TAP experiments with bimodal-pore-structure catalyst", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 150-155
2008 exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Nickel-aluminium complex: a simple and effective precursor for nickel aliminate (NiAl2O4) spinel", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 01, มกราคม 2008, หน้า 140-149
2008 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Distribution Coefficient and Adsorption-desorption Rates of di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) onto and from the Surface of Suspended Particles in Fresh Water", Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 190, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2008, หน้า 45-53
2008 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Asymptotic Worst-Case Ratio of the Bin Packing Problem", Industrial Engineering & management Systems, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 126-132
2008 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exชนาธิป สามารถ, "Tertiary recycling of PVC-containing plastic waste by copyrolysis with cattle manure", Waste Management, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 28, มีนาคม 2008, หน้า 2415-2421
2008 exRapepun Piriyakul, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Feature Reduction in Graph Analysis", Sensors Journal , ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 4725-4740
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exBoonsomlanjit B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivation", COMPUTERS AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 2897-2902
2008 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChandra Kambhamettu, "An image analysis suite for spot detection and spot matching in two-dimensional electrophoresis gels.", ELECTROPHORESIS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 706-715
2008 exL.L. Thompson, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Subbarayalu, "Stabilized Time-Discontinuous Galerkin Methods with Applications to Acoustics", Computational Science, Engineering & Technology Series, สิงหาคม 2008
2008 exไพโรจน์ วุ่นชุม, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "A Two-Slot Array Antenna on a Concentric Sectoral Cylindrical Cavity Excited by a Coupling Slot", Progress In Electromagnetics Research (PIER), ฉบับที่ 86, ตุลาคม 2008, หน้า 135-154
2008 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exCastanie, B, exBarrau, J.-J., "Non-linear finite element analysis of inserts in composite sandwich structures", Composites Part B: Engineering , ปีที่ 39, ฉบับที่ 7-8, ตุลาคม 2008, หน้า 1077-1092
2008 exChantarapanich, N., exSitthiseripratip, K, exMahaisavariya, B., exWongcumchang, M., inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "3D geometrical assessment of femoral curvature: A reverse engineering technique", Journal of the Medical Association of Thailand , ปีที่ 91, ฉบับที่ 9, กันยายน 2008, หน้า 1377-1381
2008 exPatcharin Worathanakul, exJingkun Jiang, exPratim Biswas, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Quench-Ring Assisted Flame Synthesis of SiO2-TiO2 Nanostructured Composite", Journal of Nanoscience and Nanotechnology , ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1-7
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exSakulrat Songnisai, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exTauno Kekale, "Sustaining Quality Management : Case Study at Sanyo Semiconductor (Thailand)", International Journal of Sustainable Economy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 85-99
2008 inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exPakdee Khobklag, "Spatial and Temporal Distribution of Irrigation Requirements in the Chao Phraya River Basin, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 758-766
2008 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nitrogen Supplement on Methanotrophic Activities in Sandy Loam and Organic Compost-bsed Landfill Cover Soil", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 9-14
2008 exTawkaew, S, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSupothina, S, "Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)(1.7)-anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 2-3, ตุลาคม 2008, หน้า 232-237
2008 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Local Silk Dyeing in Thailand", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 74-79
2008 exPirawattana, Thongjun, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Simulation of Doxorubicin Delivery via Glucosamine(ethylene glycol) Carrier", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2290-2305
2008 exRungsimanon, Thitiporn, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMiyata, Mikiji, exChirachanchai, Suwabun, "[1+1] and [2+2] crown ethers derived from N , N-bis( 2-hydroxyalkylbenzyl)alkylamine and their inclusion phenomena with metal ions", JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2008, หน้า 333-338
2008 exHelo, Petri, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Expectation and reality in ERP implementation: consultant and solution provider perspective", INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, ปีที่ 108, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2008, หน้า 1045-1059
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture content and water activity prediction of semi-finished cassava crackers from drying process with artificial neural network", Journal of Food Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 65-74
2008 exRungsimanon, T, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMiyata, M, exChirachanchai, S, "Guest Entrapment via Type and Size of Dibenzo-Monoaza-Crowns-based N,N-Bis(alkyl-2-hydroxybenzyl)alkylamine Host", CHEMISTRY LETTERS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1108-1109
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exJaiwong, P, "Formulating the strategy map: Case studies on SMEs in Thailand", International Journal of Management and Enterprise Development , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-17
2008 exThongchart, S, exSooksatra, V, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of uncertainty in soil parameters to factor of safety along Mekong riverbank", Geotechnical Engineering , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 37-48
2008 exCollier, N, exDoan, S, exKawazoe, A, exGoodwin, RM, exConway, M, exTateno, Y, exNgo, QH, exDinh, D, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exTakeuchi, K, exShigematsu, M, exTaniguchi, K, "BioCaster: detecting public health rumors with a Web-based text mining system", BIOINFORMATICS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2008, หน้า 2940-2941
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, "Knowledge management practices: Progress on e-government and preparation for quality management", Electronic Government, an International Journal (EG), ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2008, หน้า 247-260
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKess, P, exTorkko, M, "Knowledge-transfer practices for SMEs: Case studies in Finland and Thailand", International Journal of Management and Enterprise Development , ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2008, หน้า 513-528
2008 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArikawa, Y, exKaneko, T, exKida, T, exAkashi, M, "Preparation of flexible and transparent polylactic acids films by crystallization manipulation", Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry , ปีที่ 46, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2008, หน้า 6489-6495
2008 inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, exWhankaew, S, exChatchawankanpanich, O, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus, TYLCTHV-[2] from Solanum habrochaites accession 'L06112' in F1 and BC 1F1 generations", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 441-446
2008 exIttisukananth, P, exKoga, K, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on algal growth in Isahaya reservoir", Lowland Technology International , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 68-75
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exToungsetwut M, exPinyapong R, "Determination of Operating Conditions of Ethylene/1-Octene Copolymerization using Artificial Neural Network (ANN)", Macromol. Symp. , ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 157-162
2008 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDavid C Dunand, "Shape-memory NiTi foams produced by replication of NaCl space-holders", Acta Biomaterialia, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1996-2007
2008 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "Experimental study of channelization by seepage erosion", Journal of Applied Mechanics, JSCE, ปีที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 709-717
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exMapiam, Punpim Puttaraksa, "Climatological Z-R relationship for radar rainfall estimation in the upper ping river basin", ScienceAsia, ปีที่ 344, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 215-222
2008 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Changes in Protein Compositions and Their Effects on Physical Changes of Shrimp During Boiling in Salt Solution", Food Chemistry, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 165-175
2008 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, exProf.Vijaya Raghavan, "Kinetics of Astaxanthin Degradation and Color Changes of Dried Shrimp during Storage", Journal of Food Engineering, ปีที่ 87, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 591-600
2008 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, exProf.Vijaya Raghavan, "Modeling Coupled Transport Phenomena and Mechanical Deformation of Shrimp during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Chemical Engineering Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 5503-5512
2008 exDuangphattra, N, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "A Study of the Effects of Processing Conditions on Mechanical Properties of Polypropylene/Multiwall Carbon Nanotube Nanocomposites Using Design of Experiments", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2008, หน้า 877-880
2008 inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Solving (n by n) linear equations with parameters correlation by a first order approximation approach", Journal of Statistics and Management Systems, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 91-104
2008 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exSriwongsitanon, N, "Climatological Z-R Relationship for Radar Rainfall Estimation in the Upper Ping River Basin", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 215-222
2008 exRahul Sarpeshkar, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exScott K. Arfin, exBenjamin I. Rapoport, exSoumyajit Mandal, exMichael W. Baker, exMichale Fee, exSam Musallam, exRichard A. Andersen, "Low-Power Circuits for Brain-Machine Interfaces", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 173-183
2008 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exVladimir Petrovsky, exFatih Dogan, "Yttria Stabilized Zirconia as a Candidate for High Energy Density Capacitor", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 373-377
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์, "Study on the Effect of Blade Angle on the Performance of a Small Cooling Tower", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 378-384
2008 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "Approximation of CAD Models Using Skeletonization", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 385-391
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGrand Opaskornkul, "Characterization of Fiber Length Distribution in Short andLong-Glass-Fiber Reinforced Polypropylene during Injection Molding Process", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 392-397
2008 exCollier, N, exDoan, S, exKawazoe, A, exShigematsu, M, exTaniguchi, K, exTakeuchi, K, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exDien, D, "The Global Health Monitor: A Bio-Geographic View of World Outbreak News", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, ปีที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า E194-E194
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exPekka Kess, exMargit Torkko, exJosu Takala, "External Knowledge: Sharing and Transfer for Outsourcing relationships", International Journal of Business and Systems Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "University reforms: Roles of Classification in Resource Allocation and Management", International Journal of Management in Education, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008
2008 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Stochastic Knapsack Problem with Continuous Random Capacity", Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008, หน้า 269-276
Publish Year National Journal 57
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมงคล แคนดา, exสุทธิมล เกษสมบูรณ์, "อิทธิพลของตะกอนที่ผ่านการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และการชะละลายโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 167-176
2008 exพิชญา ส้มเกลี้ยง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อเมทาโนโทรฟโดยเทคนิคฟิชและวัดอัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชันในดินกลบทับชั้นสุดท้ายของพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 75-87
2008 exอุไรรัตน์ ริมใหม่, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์เครือข่ายผลการดำเนินงานเพื่อการตั้งเป้า", Research and Development Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 43-52
2008 inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การลดน้ำสูญเสียในกิจการประปา", โยธาสาร, มีนาคม 2008
2008 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาถังหมักแพคเบดเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเอมไซม์โปรติเอสสำหรับการหมักแบบแห้ง", วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 83-89
2008 exอำนาจ คำหล่า, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโปแตสเซียมออกไซด์/ฟอจาไซต์", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 141-152
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Single- and bi-components adsorption of phenol and isopentanoic acid onto activated carbon", Thai Environmental Engineering Journal , ปีที่ 2008, ฉบับที่ 22(2), สิงหาคม 2008, หน้า 1-10
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Fill Replacement", Enginering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 1-14
2008 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exVladimir PETROVSKY, exFatih DOGAN, "Effects of Yttria Concentration and Microstructure on Electric Breakdown of Yttria Stabilized Zirconia", Journal of Metal, Materials and Minerals., ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 9-14
2008 exบุญเลิศ บุญสำราญจิตต์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "ความไม่เสถียรจากความแตกต่างของการไหลในปฏิกรณ์แบบอัดแน่นในสภาวะที่มีการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 60-64
2008 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exศิริชัย แก้วกิตติคุณ, exเสวก จีนโต, "ปัญหาเสาเข็มตอกบนฐานรากหินแกรนิต และการประเมินความเสี่ยงโดยระบบ GIS", โยธาสาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 58-68
2008 exMr. Worayut Saibuatrong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study on Net Energy Gain of Main Raw Materials for Ethanol Production in Thailand", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 277-286
2008 inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exสุเทพ จันทร์เขียว, inนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธี เทพนำโสมนัสส์, exปราณี การสะสม, exกิตติพงษ์ ธนาศิริยะกุล, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, exวีระศักดิ์ วีระกันต์, exศุภกร ชินวรรโน, exประเสริฐ อังสุรัตน์, exธาดา สุขะปุณพันธ์, exกนกพร บูชาบุญ, exนิโลบล อรัณยภาค, exชญานันท์ วีระชิงไทย, "การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารและบูรณาการการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัย Game-t ", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 127-145
2008 exชาคริต จันทร์เทวี, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความแข็งแรงของใบบดแบบกระแทกแตกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 17-26
2008 exศิริลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตรามีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดินในชั้นหน้าดินกลบทับที่มีไนโตรเจนสูงของหลุมฝังกลบมูลฝอย", วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 121-131
2008 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, exดร. รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Radiation-induced grafting of styrene onto natural rubber latex with high rubber content by gamma radiation", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 235-244
2008 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนหล่อสำเร็จรูป (Precast)", โยธาสาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 43-46
2008 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของบริษัทก่อสร้างไทย", โยธาสาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2008
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถสิทธิ์ ถวาย, "เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนที่ 1: ภาพรวมของทฤษฎีและเทคนิคในการควบคุม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 27-37
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถสิทธิ์ ถวาย, "เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนที่ 2: การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 38-47
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exชิณวัชร์ ถาวรคุโณ, "The Monitoring of Water Content in PEMFC via State Observer Technique", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 337-354
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Reducing Sensor Noise Effect in Trajectory Tracking of a OnelinkFlexible-joint Robot with QFT-based Cascaded MultipleloopFeedback System", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008, หน้า 105-122
2008 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, "การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิชาการเนคเทค, ปีที่ 8, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 406-411
2008 exฉานฉลาด บุนนาค, inดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการดับเพลิงเชื้อเพลิงประเภท บี ด้วยหมอกน้ำ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, ตุลาคม 2008 - มีนาคม 2009, หน้า 26-35
2008 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, "การผลิตไบโอดีเซลจากนำ้มันสบู่ดำโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิชาการของศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008
2008 exเฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, exจตุรภัทร โพธา, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การทำไพโรไลซิสร่วมกับการออกซิเดชันของพลาสติกเพื่อการประหยัดพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 64, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 25-33
2008 exฐิติมา ทองประดิษฐ์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "A Study on Melt Rheology and Extrudate Swell of HDPE in a Single Screw Extruder", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 355-364
2008 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exMichael W. Fowler, "The Dependency of Cathode Platinum Loading on Electrical Active Area and Performance of a Pem Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 287-296
2008 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exชวิดา ปัญญาสุรยุธ, "การศึกษาความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันของไบดอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ", วารสารวิชาการ วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008
2008 exUthane Nanthapoolsub, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nucleation Process on Crystallization Kinetics and Morphological Development during Polymer Crystallization: A Monte Carlo Study", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 245-254
2008 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Kiyoshi Nishidome, exAkihiro Ueda, "Nitrification and Organic Oxidation Using Polyethylene Bio-carrier", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1145-1151
2008 exPreneeth Nishadi Wicramarachchi, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยแบบบึงประดิษฐ์", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 27-36
2008 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exพรเทพ อนุสสรนิติสาร, exเพ็ญสุดา ใจวงศ์, "Manufacturing Strategies' Formulations: Lessons Learned from the Surveys", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 45-53
2008 exอมรลักษณ์ สุขมาก, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการระบายความร้อนภายในอาคารอบกระดาษ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 79-86
2008 exปิยมาส สุทธิภักดี, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพระบบระบายอากาศเฉพาะที่บริเวณที่มีการบัดกรีด้วยลวดตะกั่วในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์", วิศวกรรมสารมก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 36-42
2008 exอดิสร เปลี่ยนจิตรดี, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแบบสรีระเหมาะที่สุดของคานไม้ประกอบเหล็กในสภาวะประลัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 1-11
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รีเลย์ระยะทางแบบโมห์ที่ปรับค่าได้ด้วยวิธ๊ KU เพื่อชดเชยความต้านทานฟอล์ทขณะเกิดฟอล์ทแบบเฟส-เฟส", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 29-34
2008 exY. Sukamongkol, exC Chungpaibulpatana, exB. Limmeechokchai, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of a hybrid photovoltaic/thermal(PV-Th) Air Heating system for regenerating desiccant Gel in an air conditioning room.", Asian Journal of energy & environment, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 and 4, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 129-159
2008 exSarute Ummartyotin, exSarawut Sangngirn, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exNungruethai Yoswathananont, exMasaaki Sato, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Nickel Aluminate Prepared from Nickel Complex as a Solid Support for Hydrogination Reaction in a Continuous-flow Microreactor", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 375-391
2008 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำปิงตอนบน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008
2008 exสราวุธ จำรัสศรี, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีโอและบีโอในแม่น้ำปิงตอนบน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองWASP .", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 1-16
2008 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Behavior of Short Columns Reinforced with Welded Wire Fabric as Transverse Reinforcement under Concentric Loading", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 217-234
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติการไหลและความเป็นไปได้ในการผลิตซ้ำของยางขอบกระจก ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติไซด์พีวีซี ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 48-59
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Weldline Strength for Push-Pull Injection Molded Short-Glass-Fiber Reinforced Thermoplastic Composites", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 141-156
2008 exWithit Chatlatanagulchai, exKittipong Yaovaja, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 407-432
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Numerical and Expreimental Validation of Skin and Core Material Distribution in Sandwich Injectio Moldings", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008, หน้า 433-444
2008 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exM.C. Williams, "Glass Fiber/Nylon 6 Composite : Effect of Silane-Coupling Agents", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 203-215
2008 exรัชนี ฉินกมลทอง, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตซ้ำของยางขอบกระจกที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกไซด์พีวีซี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 48-59
2008 exอัจฉรา ศรีเพ็ชร์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2008, หน้า 87-98
2008 exกีรติ ศรีประไหม, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบโฟมด้บเพลิงภายในห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 43-58
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์การถ่ายโอนมวลและการถ่ายโอนความร้อนบนแผงขยาย ฟิล์มน้ำแบบแผ่นระนาบวางขนานแนวดิ่งในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบกระแสลมดูดไหลสวนทาง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 70-87
2008 exไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล, exพีรพล พรหมพิทักษ์พร, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ศูนย์รวบรวมและให้บริการข้อมูลดาวเทียมเพื่อการวิจัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 88-95
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exChakrit Srinangyam, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Trajectory Control of a Two-Link Robot Mainpulator Carrying Uncertain Payload Using Quantitative Feedback Theory", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 45-72
2008 exนัสรุณ อัศววิริยะกุล , inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของระบบวัดคุมนิรภัยของระบบผลิตไอน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี", วิศวกรรมสารมก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 64, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 44-56
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2008
2008 exบุญศักดิ์ ทรัพย์เชียวชาญ, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแผ่กระจายควันในบันไดที่ไม่ปิดล้อมของอาคารสำนักงานโดยการคำนวณทางพลศาสตร์เชิงตัวเลขของของไหล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 64, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 11-24
2008 exกีรติ ศรีประไหม, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงภายในห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 43-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 118
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Preventive Maintenance Budget Setting for Electric Power Distribution Utilities", ECTI-CON 2008, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Cost Assessment of Industrial Customers for Maintenance Planning", The Electrical Power and Energy Conference (EPEC) 2008 , 6 - 7 ตุลาคม 2008, แคนาดา
2008 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exVuttichai Kesornpatumanun, exAnukool Noymai, exPhuwaphat Klongpramong, exAtitaya Ampungart, "A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor networks", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "ขั้นตอนการหาเมตริกซ์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศแบบแอเรย์เปียโน-กอสเปอร์อย่างง่าย", Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2008 ), 16 - 20 ธันวาคม 2008, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2008 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Urban Mobility and Employment Accessibility in Bangkok: Present and Future", CODATU XIII (The 13th International Conference of Cooperation for Urban Mobility in the Developing World) , 11 - 14 พฤศจิกายน 2008, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exRuwini Weerasekara, "Effect of Solid Waste Disposal Operations on Leaching of Organic Pollutants in Tropical Landfill ", The 6th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 29 - 31 ตุลาคม 2008, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "EFFICIENT HEURISTICS FOR SINGLE-SOURCE CAPACITATED MULTI-FACILITY WEBER PROBLEMS ", The 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exไพโรจน์ วุ่นชุม, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "Magnetic Field Distributions of Two-Slot Array Antenna on a Concentric Sectoral Cylindrical Resonator Excited by a Coupling Slot", Asia-Pacific Microwave Conference 2008, 16 ธันวาคม - 20 มกราคม 2008, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2008 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การถอดรหัสแบบแมปกับการสลับลไดบข้อมูลแบบสุ่มสำหรับระบบการส่งไร้สายของข้อมูลภาพแบบเอ็มเพ็ก", The 14th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2008), 13 - 16 ตุลาคม 2008, โตเกียว ญี่ปุ่น
2008 exพรเทพ ปัญญาแก้ว, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "Optimal Loss Allocation of Multiple Wheeling Transactions in a Deregulated Power System", ICECE 2008, 20 - 22 ธันวาคม 2008, สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of soil moisture characteristics of landslide-prone slopes in Thailand", The 1st Asian NIR Symposium and the 24th Japanese NIR Forum, Sendai, Japan, 11 - 15 พฤศจิกายน 2008, Sendai ญี่ปุ่น
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPHINAI JINCHAI, "The decision support for coastal structure design for coastal erosion protection ", The 6th Regional Symposium on Infrastructure DevelopmentThe 6th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering" (RSID 6), 8 - 10 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรัญญู ตันฑนะเทวินทร์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Plastic Pyrolysis Combined with Partial Oxidation and Gas Recycling in a Semi-Batch Reactor", 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control (i-CIPEC 2008), 16 - 19 ธันวาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomsak Sriprayoonskul, exCindy Zhang, exJysoo Lee, exMiron Livny, "Interfacing SCMS Web with Condor-G - A Joint PRAGMACondor Effort", 4th IEEE International Conference on e-science, 7 ธันวาคม 2008
2008 exRaat Kusuma Na Ayuthya, exNuttawat Terdpadungchai, exChanatip Samart, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Kinetic Parameters of Poly(vinyl chloride) Pyrolysis Reaction using Peak Property Method", 5th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control: Eco-conversion of Biomass and Waste, 16 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSoares J.B.P., exSomnukguandee P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simulation of CRYSTAF Profiles of Linear Olefin Block Copolymers", 2nd International Conference on Polyolefin Characterization, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKirana Chomkhamsri, exPuttipong Pattanakittipong, exPornpimon Bunkum, exChantana Yuvaniyama, "Progress of Thai National Life Cycle Inventory Database Development", the 8th International Conference on EcoBalance, 10 - 12 ธันวาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKirana Chomkhumsri, exPuttipong Pattanakittipong, exChantana Yuvaniyama, "Development of LCI Database of Refinery Products in Thailand", the 8th International Conference on EcoBalance, 10 - 12 ธันวาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKirana Chomkhamsri, exPornpimol Boonkum, exChantana Yuvaniyama, "Use of Eco-label to Endorse the Sustainable Production of Thai Textile Products", the 8th International Conference on EcoBalance, 10 - 12 ธันวาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 exWatchapon Rojanaratanangkule, exPramote Dechaumphai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exEkachai Juntasaro, "Direct Numerical Simulation of Turbulent Flow in a Square Microduct using Latiice Boltzmann Method", International Conference on Mesoscopic Methods in Engineering and Science (ICMMES 2008), 16 - 20 มิถุนายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2008 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exนายมงคล แก้วบำรุง, "Effects of Blocking Plate on HSA Vibration and Air Flow Inside 2.5 Inch High-Speed HDD Using Large-Eddy Simulation ", 7th ASEAN ANSYS Conference, 30 - 31 ตุลาคม 2008
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exนายนพพร เทียบปิ่นหยก, exนายสุวิกรม แก้วทวีทรัพย์, "Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature", World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA., 24 ตุลาคม 2008, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exP. Wongpinthong, exN. Uttanawanit, exM. Longthong, "An Innovation of Particulate Reinfored Alumina and Acrylic Rubber Composite Matrials", IEICE Technical Committee Submission System, 15 - 16 พฤศจิกายน 2008
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Three Zones Adaptive Characteristic of the Mho Distance Relay by KU Method ", IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET 2008), 24 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 exอ.ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล, exรศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge Management Practices in Thai Construction Projects", Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) , 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ไต้หวัน
2008 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bagasse ash: Effect of Pozzolanic Activity and Application in Cement Use Aspect", The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA 2008, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, HoChimin City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Distress assessment: Two case studies", 26th CONFERENCE OF ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANISATIONS (CAFEO), 26 - 29 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Development of Concrete Flooring Tiles By Wastes,Bagasse Ash and Fly Ash,For Replacing Type I Portland Cement", The 3rd ACF Inteernational Conferance-ACF/VCA 2008 Ho Chi Minh city Vietnam, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, Ho Chi Minh city Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exMiss Dusadee Rattanaphra, "Biodiesel production of crude sunflower oil and crude jatropha oil by immobilized lipase", International Workshop on Process Intensification 2008, 15 - 18 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ญี่ปุ่น
2008 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exYoshihiro TAKEI, exNorihiro Izumi, "Channel inception in cohesionless sediment by seepage erosion", 2nd International Symposium on Shallow Flows, 10 - 12 ธันวาคม 2008, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "Gully development by groundwater seepage", 8th International Conference on Hydro-Science and Engineering, 8 - 12 กันยายน 2008, Nagoya ญี่ปุ่น
2008 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "Comparison of the bed shear stresses using the original and the modified Ch?zy formulae in the vertically averaged and moment flow equations", 64th Civil Engineering Conference of Hokkaido Branch, 30 - 31 มกราคม 2008, Sapporo อื่นๆ ญี่ปุ่น
2008 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A Practical Approach for Building a Parallel Firewall for 10 Gigabit Ethernet Backbone", The 42nd Annual Conference 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology;IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICSST 2008), 13 ตุลาคม 2008, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2008 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, exProf.Vijaya Raghavan, "Modeling Shrimp Drying Using Heat/Mass Transfer and Solid Mechanics Concepts", the 16th International Drying Symposium, 9 - 12 พฤศจิกายน 2008, Hyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Electrodeposition of Nanostructured Inorganic/Organic Hybrid Thin Films", The Academic Conference of Samaggi Samagom, 16 กุมภาพันธ์ 2008 - 27 สิงหาคม 2010, London อื่นๆ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Fabrication of Nanostructured TiO2 Arrays Using Linear Voids and Nanopores of Opal Polystyrene Crystals as Template", the NanoMan 2008 Conference, 14 กรกฎาคม 2008 - 23 กันยายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrochemical Deposition of Metal and Metal Oxide Nanowires Utilizing Template Scaffolds", MRS Fall Meeting, 1 ธันวาคม 2008, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Young, "Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fivres in Epoxy Composites", The 5th International Speciality High Performance Polymer Fibres Conference, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exMarek Hejda, exStephen J. Eichhorn, exRobert J. Young, "Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fibres in Epoxy Composites", 13th Eutopean Conference on Composite Materials (ECCM -13), 2 - 5 มิถุนายน 2008, Stockholm ราชอาณาจักรสวีเดน
2008 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Context adaptive image coding using lapped transform", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on , 14 - 17 พฤษภาคม 2008, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exOpaskornkul, G., "Characterization of fiber length distribution in short and long-glass-fiber reinforced polypropylene during injection molding process", The Minerals, Metals and Materials Society - 3rd International Conference on Processing Materials for Properties 2008, PMP III, 7 ธันวาคม 2008
2008 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanyawipart, R., exChookaew, W., inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and manufacturing of the injection mold for metal-inserted rubber parts using CAD/CAM/CAE technologies: A case study of the engine mounting", ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings, 31 ตุลาคม 2008
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Beamforming in a Multiantenna Channel", ECTI-CON 2008, 15 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 exKriangkrai Limthong, exFukuda Kensuke, inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Wavelet-Based Unwanted Traffic Time Series Analysis", 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE-2008), 20 - 22 ธันวาคม 2008, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exKiattikun Chobtham, exAthasit Surarerks, inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Formalization of Link Farm Structure using Graph Grammar", IEEE 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 24 - 28 มีนาคม 2008, โอกอนาว่า ญี่ปุ่น
2008 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exนายวุฒิชัย เกษรปทุมานันท์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สายอากาศแบบเปลี่ยนบีมได้สำหรับการระบุตำแหน่งของหน่วยบีคอล ", The 5th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Alternative Fuels from C1 Using Rice Husk Ash Derived Catalysts (Invited Speaker – Material Sciences and Nanotechnology Session)", งานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008), 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Fabrication of Carbon Nanotubes as CO Sensor", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSinee Kraokaw, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Selective Production of Higher Hydrocarbons over Cobalt Support SBA-15 Mesoporous Silica Catalyst", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 31 มกราคม 2008
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Modeling and Control of Fuel Cell Emulators", The fifth annual international conference of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association (ECTI-CON 2008), 14 - 17 พฤษภาคม 2008, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Asymptotic Performance of DS-CDMA with linear MMSE Receiver and Limited Feedback", IEEE International Conference on Communications (ICC), 19 - 23 พฤษภาคม 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "HYDROINFORMATIC SYSTEM (THAILAND PLATFORM) ", IWRM-IHP 2008 Conference International Conference on Integrated Water Resources Management(IWRM) Lessons from Implementation in Developing Countries, 10 - 13 มีนาคม 2008, Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Virtual Database Sustention through 2008 Hydroinformatic System", The Second Global Earth Observed System of System, Asia-Pacific Symposium (The Role of Earth Observation in Trackling Climate Change), 13 - 17 เมษายน 2008, Odaiba ญี่ปุ่น
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "GRASS in Thailand", Asia Oceania Geoscience Society 2008, 16 - 20 มิถุนายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exKumika Nishida, exTatsuya Koumoto, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exFumiyoshi Kondo, "Compressive strength characteristics of soft Bangkok clay stabilized by fly ash-based geopolymer", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analytic Hierarchy Process: A Possibility Approach", The 3rd World Conference on Production and Operations Management, 5 - 7 สิงหาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Product Costing by Service Cost Reciprocal Flows Consideration in the Activity-Based Costing System", The 3rd World Conference on Production and Operations Management, 5 - 7 สิงหาคม 2008, Tokyo
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Studies of Rainfall-induced Landslides in Thailand and Singapore", The First European Conference on Unsaturated Soils , 2 - 4 กรกฎาคม 2008, durham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a use as a food packaging material", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Concept Lattice -Based Mutation Control for Reactive Motifs Discovery", The 12th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 20 - 23 พฤษภาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "FDTD Simulations of a Mobile Phone Operating Near a Metal Wall", IEEE SoutheastCon 2008 Alabama U S A, 2 - 7 เมษายน 2008, แอละแบมา สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, "Application of Nonliear Model Reference PID Controller for a Planar Robot Arm", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference., 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Detecting Feature Interactions in Home Appliance Networks", 9th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, (SNPD2008), 8 สิงหาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exCHATREE RUANGTHANUNRAK, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Decision Support System for Sprinkler Layout Design", Asia Oceania Geosciences Society 5th Annual Meeting, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายปกรณ์ ดิษฐกิจ, "Intelligent Model for Pipe Network Management", Asia Oceania Geosciences Society 5th Annual Meeting, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exนายปกรณ์ ดิษฐกิจ, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Decision Support Model for Optimal Management of Coastal Gate", Asia Oceania Geosciences Society 5th Annual Meeting, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exนายสุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Ground Water Level Criteria for Supporting Concrete Lined Canal Design", Asia Oceanis Geosciences Society 5th Annual Meeting, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Circular and Elliptical Modeling for Pupil Boundary in Closed-up Human Eye Images", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference., 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exนายณรงค์ศํกดิ์ เรืองโฉม, "Evaluations of Bilateral Transactions in Electricity Markets in Aspects of Optimal Dispatch and Transmission Pricing", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exนางสาววิลาสินี ศึกษาการ, "Economic Dispatch with Nonsmooth Cost Function using Hybrid Method ", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exนางสาววัลลภา ตังคณานุรักษ์, "Multi-Zone Transmission Expansion Planning using Genetic Algorithm", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exนางสาววีรยา ภูมลี, "Unit Commitment considering Security-Constrained Optimal Power Flow by Lagrangian Relaxation with Genetic Algorithm", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Structural Technology and Innovation for Sustainable Development", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exSiradech Surit, "Topology Optimization for Sustainable Development: Case Study", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerapach Varalertsakul, "Minimizing the Energy Consumption in Large Cluster Systems", 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering., 8 - 9 พฤษภาคม 2008, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, exSupasit Kajkamhaeng, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High Performance Spreadsheet Simulation on a Desktop Grid", Proceedingsa of the 2008 Winter Simulation Conference, 7 - 10 ธันวาคม 2008, ไมอามี่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2008 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Wireless ECG Monitoring System", The 2008 International Conference on Embeddd Systems and Intelligent Technology, 28 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Embedded Linux USB Server", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 28 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exพัชรินทร์ วรธนกุล, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "New SUZ-4 Zeolite Membrane from Sol-Gel Technique", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 4 - 6 กรกฎาคม 2008, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2008 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "WASTE REDUCTION BY MONTE CARLO SIMULATION: A CASE STUDY IN TEXTILE INDUSTRY", The 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Case Study of Aggregate Forecasting and Inventory Management in Thailand", The 4th International Congress on Logistics and SCM Systems, 26 - 28 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนางสาวชุติมา บุษบง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Environmental Impact Assessment of Krathong from Plastic Foam", 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Development of Life Cycle Inventory Database in Thailand", Workshop on LCA for APEC Member Economies, 6 - 7 มีนาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวณหทัย ใจกล้า, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Process Development for the Recovery of PGMs from Catalytic Converters", The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 exนางสาวอัญชลี สุวรรณมณี, exดร.ธนาวดี ลี้จากภัย, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life cycle environmental assessment of starch and polystyrene tray production in Thailand", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนางสาวอัญชลี สุวรรณมณี, exดร.ธนาวดี ลี้จากภัย, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Environmental Assessment of Biodegradable Packaging: Starch and Polystyrene Tray with End of Life Management", 12th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, 4 - 6 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ จันโสด, exสิมนัส ตรีเดช, exPraneeth Wicranarachchi, "Leachate Treatment and Greenhouse Gas Emission in Two Stage Subsurface Horizontal Flow Constructed Wetland", 1st International Conference on Technology and Strategic Management of Sustainable Biosystems Organized by Environmental Technology Centre, Murdoch University, 7 - 9 กรกฎาคม 2008, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 exสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane and Volatile Organic Compounds Emission and Distribution from Solid Waste Disposal Activities in Thailand", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exศุจิรัตน์ พุทธิวรา, exอดิศร จันทร์เพ็ง, "Application of biofilm membrane bioreactor and reverse osmosis membrane to the treatment of fresh and partially stabilized leachate ", 6th Regional Symposium on Membrane Science and Technology, 13 - 15 สิงหาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Kiyoshi Nishidome, exAkihiro Ueda, "Nitrification and Organic Oxidation Using Polyethylene Bio-carrier", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Kiyoshi Nishidome, exAkihiro Ueda, "Effect of Polyethylene Media on COD Removal in Aeration Tank", International Symposium on Lowland Technology 2008 (ISLT 2008), 24 - 26 กันยายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exKosuke Hatada, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์, exProf.Kenichi Koga, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Basic Study on Water Quality Analysis in the Bang Pakong Basin", International Symposium on Lowland Technology 2008 (ISLT 2008), 24 - 26 กันยายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exMichlis Kiziroglou, exA. G. Mukherjee, exR. W. Moseley, exP. Taylor, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. S. Holmes, exE. M. Yeatman, "Electrodeposition of Au for self-assembling 3D microstructures", SPIE Proceedings MOEMS-MEMS 2008, 16 มกราคม 2008, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", the 3rd IEEE International Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), 3 - 5 มิถุนายน 2008, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 exนคร ตรีสิงหวงษ์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Temperature Control of Koji Process by using Fuzzy PD Controller", Tthe 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 exธำรงค์ รักถิ่น, exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exEnrico Traversa, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Ceria Powder via Metal-Organic Complex Method", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exวศิน ลีนะนิธิกุล, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 exศราวุธ แสงเงิน, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exสวบรรณ จิรชาญชัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Study on Cerium Metal Ion Complex with Novel Symmetric Structural Ligands Based on Benzoxazine Dimer Structures.", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธรรมนูญ ทวีชัย, exวรรณกัษมา ฮารน, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exหทัยกาญ มนัสปิยะ, exสาวิตรี รุจิธนาพานิช, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Cobalt Doped LaFeO3 Powder from Metal-Organic Complex for Gas Sensing Material", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชาติชาย วีรนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exEnrico Traersa, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Gadolinia Doped Ceria (GDC) Powder from Metal-Organic Complex Method for Electrolyte Membrane in Solid Oxide Fuel Cell", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Watanabe, exH. Ohta, "Determination of coefficient of earth pressure at rest of natural soft clay deposit using COWK triaxial apparatus", 10th International Summer Symposium, JSCE , 18 กันยายน 2008, Tokyo
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exWarawut Bongsontia, exJoao B.P. Soares, "Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight Distribution and Chemical Composition Distribution of Polyolefins Synthesized with Multi-Site Type Catalysts ", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Estimation of Average Comonomer Content of Ethylene/1-Olefin Copolymers using Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) and Artificial Neural Network (ANN)", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exUthane Nanthapoolsub, "A Monte Carlo Study on Non-isothermal Crystallization: Effect of Cooling Rate on Morphological Development ", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNutshera Kitthitanesuan, "Conformation and Size of Semi-flexible, Multi-block Copolymer Chains ", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสยามมล พิมพ์ทอง, "BIOTRANSFORMATION OF BIOGAS TO METHANOL USING MIXED CULTURE OF METHANOTROPHS ", 1st International Conference on Technology and Strategic Management of Sustainable Biosystems Organized by Environmental Technology Centre, Murdoch University, 6 - 9 กรกฎาคม 2008, Fremental เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอิชย์ ศิริประเสริฐ, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of CALPUFF Modeling System and Emission Factors for Human Health Risk Assessment in Hingrude Coal-Fired Power Plant", The 2nd technology and Innovation for Sustaable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์, "Application of ISC-AERMOD Program for Evaluation of Air Pollutants Dispersion in Siriraj Hospital", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned for Ontology Construction with Thai Rice Case Study", The World Conference on Agricultural Information and IT: Joint Conference of 12th IAALD, 6th AFITA, 6th WCCA. , 24 - 27 สิงหาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 exนายวีรวุฒิ กนกบรรณกร, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Studies of a Transmission System and Distribution System Voltage Sags Correlations", Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI2008), 14 - 17 พฤษภาคม 2008
2008 exPatchraporn Ittisukananth, exProf.Kenichi Koga, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exTakanori Ishii, exJunji Noguchi, "Study on the Dominant Algal Species in the Reservoir of the ISahaya-Bay Sea Reclamation Project", International Symposium on Lowland Technology 2008 (ISLT 2008), 24 - 26 กันยายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลแบบสุ่มสำหรับเห็กเก็ตเอ็มเพ็ก-4 ที่มีความยาวต่างกันในช่องสัญญาณไรเชียล", ECTI-CON2008, 14 พฤษภาคม - 17 ตุลาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exBundit Laekhanukit, "An o(log2 k) -approximation algorithm for the k-vertex connected spanning subgraph problem", the 40th annual ACM symposium on Theory of computing, 17 - 20 พฤษภาคม 2008, แคนาดา
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exMahapon Toungsetwut, exRatchadaporn Pinyapong, "Determination of Operating Conditions of Ethylene/1-Octene Copolymerization using Artificial Neural Network (ANN)", Macromolecular Symposia, 1 เมษายน 2008
2008 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exKoichi Ogawara, exKatsushi Ikeuchi, "Integrating Region Growing and Classification for Segmentation and Matting", IEEE International Conference on Image Processing, 12 - 15 ตุลาคม 2008, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSiraprapa Pimprom, "Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite Composite Membranes for High Temperature Operation of PEMFC", World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA., 22 - 24 ตุลาคม 2008, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance for PEA Power Distribution Systems", The International Conference on Electrical Engineering 2008 (ICEE2008), 6 - 10 กรกฎาคม 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 161
2008 exจุฑาเกศ เทียนเมธางกูร, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการใช้ทอดแล้วโดยกระบวนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exธีรยุทธ์ ธรรมวิจิตร, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "ผลของตัวแปรที่มีต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน ", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exโชติช่วง พลเชียงดี, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การลดขนาดอนุภาค Theophylline ด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต ", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exณัฐรียา เบ้าทอง, inดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธชัย บรรเทิงจิตร, "การลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแผนกขึ้นรูปแบบทรายโดยใช้หลักการยศาสตร์:กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ , 14 - 15 มีนาคม 2008, อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Development of a Stochastic Simulation Software for What-if Analysis in A Hard Drive Production Process", The Modeling and Simulation Society of Thailand Conference, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะพงษ์ รอดรัตน์, "การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exพิสิษฐ์ เมธาธรรม, "การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจวิธีการจัดช่องให้บริการที่เหมาะสมของศูนย์ AIS", งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า , 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exนิภา จงจอหอ, "การออกแบบโปรแกรมการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งของโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว", งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exศืรืลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในหน้าดินชั้นกลบทับที่มีไนโตรเจนสูงของหลุมฝังกลบมูล", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสยามมล พิมพ์ทอง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากมีเทนด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟผสม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exประดิษฐา ณ ร้อยเอ็ด, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธีโคเมทในพืชติดตามผลกระทบของกีวชีวภาพและนำชะมูลฝอย", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "สถานะการเก็บกักสังกะสีในปูนซิเมนต์", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exรัฐภูมิ ภุมมา, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการประเมินกำลังรับน้ำหนักของพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีกำลัง และวิธี LOAD AND RESISTANCE FACTOR RATING", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exปิยะ โชติกไกร, exวันชัย ยอดสุดใจ, "การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงด้านคอนกรีต", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exศิรประภา ดีประดิษฐ์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนบัตรคัมบังที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตตามสั่งในอุตสาหกรรมข้าวโพดอ่อน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24 - 25 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exภาคภูมิ พันธ์พานิช, "การนำเทคนิคการจัดการพัสดุคงคลังมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประเภทเลนส์พลาสติกเปลี่ยนสี", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24 - 25 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Innovative testing methods for unsaturated soil slope", การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 - 6 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exวิษณุพงศ์ พ่อลิละ, "การพัฒนาเครื่องมือวัดศักย์แรงดูดน้ำในดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "A Study of the Effects of Processing Conditions on Mechanical Properties of Polypropylene/ Multiwall Carbon Nanotube Nanocomposites Using DOE", SmartMat08 & IWOFM-2, 22 - 25 เมษายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 exนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน กรณีกลุ่มคนงานมากกว่า 1 กลุ่ม", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exออนอัญยา สิริยาภิวัฒน์, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "Efficiency Assessment to Improve Production Process of Prefabrication Plants", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Material Models for Finite Element Analysis of Impact Force from Drop Testing on PET Bottles ", 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายปณวรรต โสรมรรค, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของมุมใบพัดที่มีต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดเล็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุทธินันท์ ลิ่มทอง, inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรบวกขนาด n บิต ที่ใช้กำลังงานต่ำ", Design of n bit adder cell for low power application, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกฤต ฝันเซียน, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์หยดจ่ายของเหลวขนาดเล็กด้วยความดันอากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล, "การวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนสำหรับแบบจำลองหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exอภินันท์ ปานสาย, "การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการรีดเสื้อโปโลสีเหลือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, "การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้โพแทสเซียมไนเตรตบนอลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, exสุรงค์กร เพชรรักษ์, "การทำนายอัตราการใช้เชื้อเพลิงของเตาชีวมวลแบบไหลลงโดยใช้การจำลองแบบเชิงตัวเลข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exออมใจ ฉลาด, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการใช้วิธีการทางพันธุกรรมสำหรับการตัดแบ่งแบบ 2 มิติที่ใช้เครื่องตัดแบบกิโยติน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอภิเทพ สุวงศ์เครือ, exณัฐวุฒิ ศศิธร, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทดลองปรับสภาพเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระและความหนืดสำหรับเชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำ-น้ำมันเบนซิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างต้นแบบตัวควบคุมแขนหุ่นยนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exวศิน ลีนะนิธิกุล, "การออกแบบตัวควบคุมและตัวประมาณค่าสเตตสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพิชัย จริยธรรมนุกูล, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAE/CAM", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exจังหวัด เจริญสุข, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณชิ้นงาน CAD 3 มิติ ด้วยวิธี Skeletonization", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภัคนันท์ สุขสำราญ, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเป็นฉนวนความร้อนของผิวสัมผัสที่มีความหยาบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชุมพร ช่างกลึงเหมาะ, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหยาบละเอียดของผิวชิ้นงานกับเงื่อนไขการกัดของวัสดุอิพอกซีเรซินเติมอลูมิเนียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพิชัย จริยธรรมานุกูล, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้าของน้ำพลาสติกที่มีต่อคุณภาพของฝาบรรจุภัณฑ์ที่มีบานพับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exวลาดิเมียร์ เพ็ททรอฟสกี, exฟาติ โดแกน, "อิเทรียเสตบิลไลซ์เซอร์โคเนียสำหรับการเป็นตัวเก็บประจุประสิทธิภาพสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exแกน โอภาสกรกุล, exอภิชิต คณิตชัยเดชา, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความยาวของเส้นใยแก้วในระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทรงชัย แซ่ตั้ง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายลัคน์ จันทนภาพ, อาจารย์, inดร.วโรดม ตู้จินดา, exณัฐวุฒิ ชินธเนศ, exสมหมาย ศิริ, "การพัฒนาต้นแบบตัวควบคุม CNC 3 แกนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาเชิงคำนวณของผลกระทบของ Winglet ต่อการลดเสียงของพัดลม ", The 4th Aerospace Engineering Conference of Thailand, 24 มีนาคม 2008, นนทบุรี ประเทศไทย
2008 exนายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การทำเหมืองข้อมูลสังเคราะห์สำหรับสุ่มสร้างปริมาณน้ำฝนรายวัน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนาวาโทพินัย จินชัย, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างตอม่อไฟฟ้ามหานคร (สายสีม่วง) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสอบเทียบแบบจำลองโครงข่ายท่อจ่ายน้ำด้วยวิธีเจเนติกอัลกอลิทึม", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมในการทำนายระดับน้ำหลากแม่ปัตตานี ณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายพีระศักดิ์ ชมภูนุช, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาแนวทางบรรเทาน้ำท่วมเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การวางแผนการใช้กังหันลมสูบน้ำเพื่อออกแบบสระเก็บน้ำในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, exนายฉลอง เกิดพิทักษ์, "การศึกษาเพื่อเพิ่มน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, exนายฉลอง เกิดพิทักษ์, "การศึกษาหาขนาด SPILLWAY ของอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสม", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษา RATING CURVE ณ จุดที่ไม่มีข้อมูลการวัดปริมาณน้ำ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exMongkol Kaewbumrung, "Effects of Blocking Plate Geometry on HSA Vibration and Air Flow inside 2.5" High Speed HDD using RNG k-? Model", The 12 th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE12), 26 - 29 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการทรัพยากรน้ำด้วย GOOGLE EARTH ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิค RVA ในการประเมนรูปแบบการไหลในแม่น้ำยะกังอันเป็นผลมาจากประตูระบายน้ำบางนราตอนบนในจังหวัดนราธิวาส", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินรูปแบบการไหลทุกช่วงเวลาในคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย ด้วยโปรแกรม IHA " เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชในการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทาน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม กรณีศึกษา: โครงการลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง " เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤฒิกรรมทางชลศาสตร์ของฝายเกเบียนแบบดาดและไม่ดาด" เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมการคำนวณปริมาณน้ำชลประทานรายสัปดาห์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exณัฐิยา เลิศศิวนนท์, "การวิเคราะห์และบ่งชี้คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของโบราณสถานอิฐก่อทรงระฆัง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopparat Nopkuat, exNawawit Kesarapong, "The Virtual Cluster System Management Tool and Techniques", The 12 th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE12), 27 - 29 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณรงค์ยศ เชิดชูชัย, exสุกรี พัฒนภิรมย์, "การพัฒนาโปรแกรมทำเหมืองข้อมูลบนระบบคลัสเตอร์ ", งานประชุมวิชาการแห่งชาติด้านเทคโนโลยีกริด TGCC 2008, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติ อุทโยภาศ, exสุกรี พัฒนภิรมย์, exนพรัตน์ นพกวด, "การสร้างระบบประมวลผลภาพกราฟิก 3 มิติแบบกระจายบนอินเตอร์เน็ต", งานประชุมวิชาการแห่งชาติด้านเทคโนโลยีกริด TGCC 2008, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "EFFECTS OF OPENINGS IN SHEAR WALL ON SEISMIC RESPONSE OF FRAME-SHEAR-WALL STRUCTURE ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลการชั่งน้ำหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ ในการประเมินแบบจำลองน้ำหนักจราจร ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงปฏิบัติการของการลดปริมาณคลอไรด์ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exเฉลิมพล ก๋ำคนตรง, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพเพื่อประกอบการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจักร์กริช สังฑัต, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน: กรณีศึกษาบ้านพักคนงานโครงงานก่อสร้างขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนางสาววีราภรณ์ คารมน์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Environmental Impact Comparison of Liquefied Natural Gas (LNG) Using Life Cycle Assessment Technique", 9th National Grad Research Conference, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exพรประภา บุญสมโชค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมลพิษด้านกลิ่นและการรับรู้ของประชาชนในบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง, "กลไกการเก็บกักโครเมียมในซิเมนต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลีเมอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 5 กันยายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Properties of Fly Ash Based Geopolymer", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์ ครั้งที่ 2 , 5 กันยายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการดูดซับไอน้ำด้วยโมเลกุลาร์ซีพ 3A กับวัสดุดูดซับในประเทศโดยใช้เครื่องดูดซับเบดนิ่งในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exนายบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์, "การทดสอบคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติครั้งที่ 2, 5 - 6 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exธรณินทร์ พันทา, "การสร้างตัวต้นแบบการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ในกระบวนการระดับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, "อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต", Proceeding of the 2nd- Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exธรณินทร์ พันทา, "การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอบน ARM7 สำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", Proceeding of the 2nd- Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exW.R.N.R Premachandra, "Study of New Wind Loading Codes to Be Adopted in Sri Lanka", the 13th National Convention on Civil Engineering (13th NCCE), 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSatja Muangnok, "Effect of Specimen Shape and Size on Compressive Strength of High-Strength Concrete", the 13th National Convention on Civil Engineering (13th NCCE), 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมทำนายคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิทภายใต้สภาวะความเค้น 2 ทิศทาง ", the 4th Conference of Consortium of Aerospace Engineering of Thailand, 24 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างของดินทรายขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 15 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exKittitanesuan N, "Characteristics and Conformation of Linear Homopolymers with Flory Distribution", Meeting of Modelling and Simulation Society of Thailand, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNantapunsup U, "Simulation of Morphological Development: Effect of Simultaneous Nucleation Rate and Growth Rate", Meeting of Modelling and Simulation Society of Thailand, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน", ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, 3 - 5 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "หน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วม และคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย", ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, 3 - 5 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายพร้อมพงศ์ ลี้ศิริเจริญ, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าทางสถิติของคุณสมบัติดินเพื่อหาอัตราสส่วนความปลอดภัยสำหรับงาน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exนางสาวบัญชี คำมา, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความเสี่ยงของเขื่อนในประเทศไทยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย ปันสุข, exชิโนรส ทองธรรมชาติ, "การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exวีรพงษ์ ขวัญเซ่ง, exรศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exนางสาวกนกวรรณ ศรสูงเนิน, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนโดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของลาดบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exศิริชัย แก้วกิตติคุณ, exเสวก จีนโต, "การประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มเจดีย์บูพรฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exกนกวรรณ ศรสูงเนิน, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมตัวอย่างดินหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยแบบจำลองการอัดตัวคายน้ำขนาดใหญ่", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exรัฐธรรม อิสโรฬาร, exบรรพต กุลสุวรรณ, "การวิเคราะห์พื้นที่โอกาสเกิดดินถล่มสำหรับหินกลุ่มไดโอไรท์ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 exศิริศักดิ์ จินดาพล, exสยาม ยิ้มศิริ, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพคันดินทางรถไฟที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และปูนขาวโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบบำบัดรวมของน้ำเสียชุมชนในกรุงเทพ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 13 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวิสุทธ์ โชติกเสถียร, exปรีชา สายทอง, exบรรพต กุลสุวรรณ, exมนันยา จันทศร, "การประเมินสถานการณ์ดินถล่มและแนวทางการป้องกันเชิงวิศวกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง", การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 3 - 5 กันยายน 2008, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, inนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "กรอบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อวัดสมรรถนะการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย", The 12th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2008), 20 - 21 พฤศจิกายน 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exPattra Sumanojitraporn, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกวัตถุเคลื่อนที่ในบริเวณถูกบดบังโดยการวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบ", The National Graduate Conference, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุริยา ทองคำ, "ศึกษาคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ภายในปริมาตรจำกัดภายใต้สภาวะการหมุนควงแบบอุณหภูมิคงที่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 , 19 กันยายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exกฤษกร เขาทอง, "Methods for Evaluating the Pain on Skin under Compression", 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Representation of Stress under Strain Rates in the Plastic Region of PET for Applications in Finite Element Analysis ", 12th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 12), 27 - 28 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช, exดร.จุฑา สุนิตย์สกุล, exอรุณ ปราบมาก, "การลดการทรุดตัวของถนนบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging", การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 - 6 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรฉัตร พลแสน, "การประมาณอายุความล้าของโครงสร้างรถสามล้อสกายแลป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 15 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "Time-Series Forecasting Model for Automobile Sales in Thailand", The 5th National Conference on Operations Research, 25 กรกฎาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exNuannid Intaraprasit, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Preparation and Properties of Sulfonated Poly (ether ether ketone)/Analcime Composite Membrane for a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exดั่งฤทัย รัตนสุวรรณ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซิส", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exนายสราวุธ เทศศิริ, "การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอย และเถ้าขี้เลื้อยไม้ยางพารา", The 13th National Convention on Civil Engineering, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, "Drop-Test Sturdiness Efficiency of Plastic Bottle Shapes", The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2008, ปทุมธานี ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับของผู้ใช้ไฟประเภทอุตสาหกรรมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงความเชื่อถือได้ ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Models of Single-pole-eight-throw Rotary RF MEMS Switch ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า The 31st Electrical Engineering Conference (EECON-31), 31 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการไหลของความเค้นรอบรูเจาะบนแผ่นบางที่รับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 16 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Modeling of Twisted Superconducting Filaments by Finite Element Method", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวเก็บประจุสำหรับบัสกระแสตรงของอุปกรณ์สร้างแรงดันกลับคืนแบบพลวัตร", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันกลับคืนแบบพลวัตรที่ใช้พลังงานจากบัสด้านโหลด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 exนางสาว โสลดา นาคศิริ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Controller Design using Input/Output Linearization for Uncertain Processes with Input Constraints ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 , 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนายภิญโญ ศิริอารยะพันธ์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model-based Controller Design in FPGA for Applying in Chemical Engineering Process ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, exนายรักษ์พงศ์ วานิชเสถียร, "การพัฒนาแบบจำลองช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบระบายน้ำของทางลอด (อุโมงค์)และทางข้าม (สะพานข้ามแยก)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
2008 exดนัย กลิ่นผกา, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exสุกุล นุดสมบัติ, exวิเชษฐ คำเสียง, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภัทรณัฏฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exวัชรียา อภัยจิตต์, "ไอโซเทอร์มการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exกิตติภูมิ ตั้งวงศ์ภิมุข, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์