ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

248

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

292

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

43

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

6

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 136
2012 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, "Performance of soil and compost mixture in leachate purification at intermediate cover soil of tropical landfill", Int.J.Environmental Technology and Management, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3-4, กันยายน 2012, หน้า 269-280
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exนางสาวมะลิ นาชัยสินธุ์, exผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด, "Kinetic modelling of drying and conversion/degradation of isoflavones during infrared drying of soybean", Food Chemistry, ปีที่ 133, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 946-952
2012 exนายณรัตน์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation for Transport Pallet Cost Reduction in Pet Food Manufacturing: An Empirical Case Study", Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 311-319
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "A simulation of AGV dispatching rules for supplying parts to assembly lines", International Journal of Modelling in Operations Management (IJMOM) , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 1-25
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Integration of JIT Flexible Manufacturing, Assembly and Disassembly Using a Simulation Approach", Assembly Automation, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 1-18
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exนายวรวัชร วัฒนะฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exProf. Enrico Traversa, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Electrolyte materials for solid oxide fuel cells derived from metal complexes: Gadolinia-doped ceria", Ceramics International, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2403-2409
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effects of pore diameters on the pseudocapacitive property of three-dimensionally ordered macroporous manganese oxide electrodes", Materials Letters, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2012, หน้า 230-233
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile Synthesis of Highly Dispersed Silica-Silver Core-Shell Nanospheres for Enzymeless Hydrogen Peroxide Detection.", Electrochem. Solid-State Lett., ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า F5-F7
2012 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exPraneeth Nishadi Wicramarachchi, "Reduction of methane emission from landfill through microbial activities in cover soil: A brief review", Critical Reviews in Environmental Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 412-434
2012 exนายวีรพงค์ รุกขพันธ์, exน.ส.เบญญาภา ขนันไทย, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, "Short- and long-term fouling characteristics of reverse osmosis membrane at full scale leachate treatment plant", Water Science and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 127-134
2012 exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exผศ.สาวิตรี รุจิธนพานิช, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Alkali and Ce(III) Ions on the Response Properties of Benzoxazine Supramolecules Prepared viaMolecular Assembly", Molecules, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 511-526
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exSoraya Kerdpiboon, exSakamon Devahastin, "Artificial neural network modeling of physicochemical changes of shrimp during boiling", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 110-116
2012 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exAmpon Luadsongkram, exBoosaree Titapiwatanakun, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodology", Industrial Crops and Products , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 1-5
2012 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulation", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 194-200
2012 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Rheological Properties and Melt Strength of LDPE During Coextrusion Process", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2012
2012 exสุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Ryo Honda, exProf. Kazuo Yamamoto, "Photosynthetic bacteria production from food processing wastewater in sequencing batch and membrane photo-bioreactors", Water Science and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 504-512
2012 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exMethee Khamduang, exsupachai reakasame, exkanoktip ackdibamrung, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Potential of L-phenylalanine Production from Raw Glycerol of Palm Biodiesel Process by a Recombinant Escherichia coli", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 59-68
2012 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A study of replacement rules for a parallel fleet replacement problem based on user preference utilization pattern and alternative fuel considerations", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - กันยายน 2012, หน้า 46-57
2012 exChuankrerkkul, N., inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of injection moulded 304l stainless steels reinforced with tungsten carbide particles", Materials Science Forum, ปีที่ 706-709, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2012, หน้า 638-642
2012 exParinya Khongprom, exArchwit Aimdilokwonga, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exPalghat A. Ramachandran, "Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulation", Chemical Engineering Science, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 8-19
2012 exW. Namboonruang, exR. Rawagkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exN. Suphadon, exP. Yong-amnuai, "Study the Properties of Mae-Khong Alluvial Gravel Concrete for Producing the Non-bearing Thin Wall Concrete", Advanced Materials Research, ปีที่ 476-478, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1652-1656
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChareumwut Pansa-Ard, exYanee Pornchaisiriarun, "Electrical Properties of Novel Lead Zirconate/Synthetic Rubber Composite Materials", Energy Research Journal , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 34-37
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChaisakrenon, Sarunya, exBanchong, Ancharee, exKunanuruksapong, Ruksapong, exSirivat, Anuvat, "Mechanical and electrical properties of alumina/natural rubber composites", Journal of elastomers and Plastics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 21-41
2012 inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMerkley, G.P., exShaban, M., "Center-pivot uniformity analysis with variable container spacing", Irrigation Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 149-156
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Gadolinia Doped Ceria via Metal Complex Decomposition Method: Its Application as Catalyst for The Steam Reforming of Ethane", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 898-903
2012 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exDavid R. Sadedin, exDr. Panyawat Wangyao, "Thermodynamics Analysis for the Zinc Ferrite Reduction by Hydrogen", High Temperature Materials and Processes, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, มกราคม 2012, หน้า 587-592
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPEERAPAS NARINKONGNONG, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJUNKO MUNAKATA-MARR, "Effects of oxytetracycline on anammox activity", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2012, หน้า 873-877
2012 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, ex Jo?o B.P. Soares, "Effect of Chain Microstructure and Cooling Rate on Crystaf Calibration Curves: An Experimental Study", Macromolecular Symposia, ปีที่ 312, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 191-196
2012 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJo?o B.P. Soares, "Monte Carlo Simulation of the Microstructure of Linear Olefin Block Copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 312, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 167-173
2012 inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBurtscher, M, exKirovski, D, exZorn, B, exNagpal, R, exPattabiraman, K, "Efficient Runtime Detection and Toleration of Asymmetric Races", IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 548-562
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exนายณพล อยู่บรรพ, "Stabilization of Soft Clay Using Waste-Based Cement", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 127-134
2012 exKetsarapong, S., exPunyangarm, V., inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exLin, B., "An experience-based system supporting inventory planning: A fuzzy approach", Expert Systems with Applications, ปีที่ 39, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2012, หน้า 6994-7003
2012 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exPimsiri Tangbuppa, exNattawan Manasnilobon, "Compositions and particle sizes of (RE)Ba 7-x superconductor powders synthesized by the solution combustion technique", Advanced Materials Research , ปีที่ 2012, ฉบับที่ 488-489, มีนาคม 2012, หน้า 286-290
2012 exS. Turapan, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exP. Worathanakul, "Synthesis and Characterization of Fe/SUZ-4 Zeolite", Procedia Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 191-197
2012 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, ex Tanmee, K, "Effects of Fuel Concentrations and Calcination Temperatures on the Compositions and Particle Sizes of YBa2Cu3O7-x Superconductors Synthesized by the Solution Combustion Technique", Journal of the Australian Ceramic Society , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 80-84
2012 exSuraprasert, S., inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of recovery schemes to maximize restorable throughput in multicast networks", Journal of Network and Computer Applications, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 1106-1115
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exKetsarapong, S., exOoi, K.-B., exShyu, S.H.P., "Sustaining higher education reforms: Knowledge and policy implications learned from Thailand", International Journal of Educational Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 284-301
2012 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exJittarat Maneewan, "Employing Fuzzy-Based CVP Analysis for Activity-Based Costing for Maintenance Service Provider", Lecture Notes in Engineering and Computer Science, ปีที่ 2196, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 1318-1324
2012 exน.ส. วรินธร บุณยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Toxic organic micro-pollutants removal mechanisms in long-term operated membrane bioreactor treating municipal solid waste leachate", Bioresource Technology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 174-180
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Siew-Yong Lam, exDr. Voon-Hsien Lee, exDr. Keng-Boon Ooi, "A Structural Equation Model of TQM, Market Orientation and Service Quality Evidence from a developing nation", Managing Service Quality, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 281-309
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Garry Wei-Han Tan, exDr.Jia-Jia Sim, exDr.Keng-Boon Ooi, "Determinants of Mobile Learning Adoption: An Empirical Analysis", Journal of Computer Information Systems, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มีนาคม - กรกฎาคม 2012, หน้า 82-91
2012 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBoosaree Titapiwatanakun, exKorsuk Vuttibunchon, "Optimization of Solid State Fermentation for Reducing Sugar Production from Agricultural Residues of SweetSorghum by Trichoderma harzianum", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 285-295
2012 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK Kaewpetch, exP Ariyasuk, exA Chokcharoenmahasarn, "Crack Formation and Strength of Fire Damaged Concrete Beam", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 166-169, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2012, หน้า 1121-1126
2012 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exLimpanachaipornkul, P., exCharinpanitkul, T., "Control of coupled PDEs-ODEs using input-output linearization: Application to a cracking furnace", Chemical Engineering Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 144-151
2012 exสิมนัส ตรีเดช, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exToru Watanabe, exรศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี, exRyo Honda, exKazuo Yamamoto, "Antibiotic resistance of Escherichia coli in leachates from municipal solid waste landfills: comparison between semi-aerobic and anaerobic operations", Bioresource Technology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - เมษายน 2012, หน้า 253-258
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of hierarchical meso-macroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO2 capture", Materials Letters, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2012, หน้า 181-184
2012 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exChanothai Chaiwan, "On Adjusting Vector Symbol Decoding for Many Different Nonbinary Convolutional Codes", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 305-317
2012 exRattanaphra, D., exHarvey, A.P., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalyst", Fuel, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 467-475
2012 exPuntumapon, K., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "A pruning-based approach for searching precise and generalized region for synthetic minority over-sampling", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7301 LNAI, ฉบับที่ PART 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 371-382
2012 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาต ศรีธนาวุฒิ, "Affordable ink-jet printed antennas for RFID applications", IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 878-883
2012 exSaibuatrong, W, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission of Alternative vehicle fuels in Thailand Using Well to Wheel Assessment", Advanced Materials Research , ปีที่ 524-527, ฉบับที่ "_", พฤษภาคม 2012, หน้า 2538-2544
2012 exChaiwattanapong, N., exSattarattanakul, P, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exLersbamrungsuk, V, "DESIGN OF A CONTROL STRUCTURE FOR MASS EXCHANGER NETWORKS", Chemical Engineering Communications, ปีที่ 199, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1102-1124
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exNilmaneenava, S., exKanchana, R., exWernz, C., exHelo, P., "Identifying productivity indicators from business strategies' surveys", International Journal of Productivity and Quality Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 158-176
2012 exPastuszak, Z., exShyu, S.H.-P., exLee, T.-R., inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewchur, O., "Establishing interrelationships among organisational learning, innovation and performance", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 200-215
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์, "Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 272-282
2012 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exนายนพพร เทียบปิ่นหยก, exDr.Sutheerawat Samingprai, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "PH sensitive structural uniformity of rice husk ash-derived MCM-41 silica", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 90, ฉบับที่ "_", สิงหาคม 2012, หน้า 881-887
2012 exManomat, S., inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, "Design of a new model for comparing multiple suppliers", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 184-192
2012 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Ontology Engineering and Knowledge Services for Agriculture Domain", JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 741-751
2012 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input/output linearization with a two-degree-of-freedom scheme for uncertain nonlinear processes", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 716-723
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentration", Ceramics International, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กันยายน 2012, หน้า 5999-6007
2012 exW. Namboonruang, exR. Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exN. Suphadon, "Thermal Conductivity and Strength Properties of Soil-Based Lime Adobe Stabilized with Pottery Burnt Hull Ash", Advanced Materials Research, ปีที่ 535-537, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2012, หน้า 1950-1954
2012 exDr.Rungnapa Tongpool, exNuengruthai Panichavalit, exChantana Yuvaniyama, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of the environmental performance of broiler feeds: a study via life cycle assessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 35, ฉบับที่ "_", พฤศจิกายน 2012, หน้า 16-24
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exMr.Pongphan Kruaithong, exDr. Jayanthi Ranjan, exDr. Binshan Lin, "Social infrastructure investments: accounting and information systems' roadblocks", Electronic Government, An International Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 277-290
2012 exน.ส.ศิรินาถ ทองขาว, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "Energy Utilization Index and Benchmarking for a Government Hosptal", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 298-304
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายณรงค์ศักดิ์ คำภา, exDr.Agnieszka Sitko-Lutek, exDr.Keng-Boon Ooi, "Intellectual capital: National implications for industrial competitiveness", Industrial Management & Data Systems, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 866-890
2012 exW. Namboonruang, exR. Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exN. Suphadon, "A Perspective on Properties of Low Thermal Lime - Hull Ash Adobe", Advanced Sciences Letters, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 336-339
2012 exSuwanmanee, U., exLeejarkpai, T., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of greenhouse gas (GHG) emissions of Polylactic acid (PLA)/ starch and Polyethylene terephthalate (PET) trays", Advanced Materials Research, ปีที่ 518-523, มิถุนายน 2012, หน้า 1468-1474
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWissawin Kunchornsup, exLa-Orngdow Mulsow, exPrapaphan Phudkrachang, exProf.Anuvat Sirivat, "Removal of water extractable proteins from concentrated natural rubber latex by eggshells", Journal of Elastomers and Plastics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 1-17
2012 exChisti, Y., exSompech, K, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Design of raceway ponds for producing microalgae", Biofuels, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 387-397
2012 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม, exDr.Dusan Lesjak, "Improving ICT Project Planning and Management for State Railway of Thailand", Electronic Government, An International Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 420-438
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Sujitra wongkasemjit, exRaksapong Kunanuraksapong, exProf.Anuvat Sirivat, "Electroactive perovskite lead zirconate particles embedded in an acrylic elastomer", E-Polymers, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 4-18
2012 exธวัชชัย จันทร์ทอง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exสุปรีย์ พินิจสุนทร, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nano-morphological, Magnetic and Structural Properties of Ni Films Prepared by RF-sputtering", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 71-78
2012 exSangsuwan, C., inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Effects of moderate Calcium Oxide fly ash on expansion of Mortar Bar due to Thai reactive aggregates", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 101-107
2012 exJegatheesan, V, exShu, L, exVirkutyte, J, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Special issue on the 4th International Conference on the "Challenges in Environmental Science & Engineering", CESE-2011: solutions to environmental challenges through the application of advanced technologies", REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 105-106
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanon Kaewsongpol, "Direct Electrodeposition and Superior Pseudocapacitive Property of Ultrahigh Porous Silver incorporated Polyaniline Films", Materials Letters, ปีที่ 87, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2012, หน้า 142-145
2012 exDr.Unchalee Suwanmanee, exDr.Viganda Varabuntoonvit, exPhasawat Chaiwutthinan, exMonchai Tajan, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, "Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: cradle to consumer gate", The International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 401-417
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of organic micro-pollutants from solid waste landfill leachate in membrane bioreactor operated without excess sludge discharge", Water Science and Technology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2012, หน้า 1774-1780
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, exทะเนตร แสงศรี, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheets", Carbon, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 5156-5161
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exRuksapong Kunanuruksapong, exAnuvat Sirivat, "Meso-porosity and phase transformation of bird eggshells via pyrolysis", Journal of Ceramic Processing Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 413-419
2012 exดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exชัญญาวัจน์ บวรพงษ์สกุล, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of molecularly imprinted polymers from AnAc for the separation of gamma-oryzanol", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1279-1284
2012 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Gaseous Emissions and Combustion Efficiency Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2012, หน้า 1813-1817
2012 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: an appropriate technology approach", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 1-11
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupree Pinitsoontorn, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Surfactant-assisted electrodeposition and improved electrochemical capacitance of silver-doped manganese oxide pseudocapacitor electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2623-2629
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 403-407
2012 exEkaphol Siriwongsarn, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, exAbdulaziz A. Alghyamah, exJo?o B. P. Soares, "Mathematical Modeling of Temperature Rising Elution Fractionation (TREF) of Polyethylene and Ethylene/1-Olefin Copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 213, ฉบับที่ 18, กันยายน 2012, หน้า 1892-1906
2012 exRyo Honda, exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Carbon dioxide capture and nutrients removal utilizing treated sewage by concentrated microalgae cultivation in a membrane photobioreactor", Bioresource Technology, ปีที่ 125, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 59-64
2012 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exดร. ฉ้ตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "4,4'-Diethyl-2,2'-[(N-cyclohexylimino)bis(methylene)]diphenol", Acta Crystallographica Section E, ปีที่ E68, ฉบับที่ Part 10, ตุลาคม 2012, หน้า o3050-o3050
2012 exPahasa, J., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNgamroo, I., "Adaptive thyristor controlled series capacitor using particle swarm optimization and support vector regression", International Review on Modelling and Simulations, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 714-721
2012 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exM.L.Free, "The influence of organic additives on surface microroughness of copper deposits from cuprous solution under potentiostatic conditions", Materials Transaction, ปีที่ 53, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1695-1698
2012 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, "Robot Hardware, Software, and Technologies behind the SKUBA Robot Team", Lecture Notes in Computer Science Volume 7416, 2012, pp 13-24, Springer Berlin Heidelberg., ปีที่ 7416, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 13-24
2012 exนายจักริน ชวชาติ, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, exนางสาววัฒนา จินดาหลวง, "The non-uniform Bounded Degree Minimum Diameter Spanning Tree problem with an application in P2P networking", Information Processing Letters, ปีที่ 112, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2012, หน้า 937-941
2012 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Polyethyleneimine-loaded bimodal porous silica as low-cost and high-capacity sorbent for CO2 capture", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 137, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2012, หน้า 235-245
2012 exWanatchapong Kongkaew, inดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, "A Gaussian Process Regression Model for the Traveling Salesman Problem", Journal of Computer Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1749-1758
2012 exน.ส.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuo Yamamoto, "Assessment of genotoxicity of landfill leachate by comet assay using golden pothos (Epipremnum aureum)", Int J Environmental Technology and Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3/4/5/6, ตุลาคม 2012, หน้า 247-260
2012 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, "AN O(log(2) k)-APPROXIMATION ALGORITHM FOR THE k-VERTEX CONNECTED SPANNING SUBGRAPH PROBLEM", SIAM Journal on Computing, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 1095-1109
2012 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Factors Influence on Shrinkage of High Calcium Fly Ash Geopolymer Paste", Advanced Materials Research, ปีที่ 610-613, ฉบับที่ 2013, กันยายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า 2275-2281
2012 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChoothong, N.-O., exYoshida, H., exMatsusaki, M., exKida, T., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exAkashi, M., "Investigation on thermoresponsive behavior of biodegradable poly(ฮณ-glutamic acid)-graft-L-phenylalanine ethyl ester", Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, ปีที่ 50, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2012, หน้า 4823-4828
2012 exKiran Bhaganagar, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Turbulent time-events in channel with rough walls", Theoretical and Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 583-589
2012 exBusaya Chamnankid, exRattanaporn Samanpratan, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of Core-Shell Structure and Chitosan Addition on Catalytic Activities of Copper-Containing Silica-Aluminosilicate Composites in deNOx Reaction by H2", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ xx, ธันวาคม 2012, หน้า 9325-9332
2012 exKanyacome, S., exLoipha, S., inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Needs of collaborative digital library for secondary school students in Thailand", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7634 LNCS, พฤศจิกายน 2012, หน้า 136-139
2012 exRojviroon, T., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin films", International Journal of Photoenergy, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, กันยายน 2012
2012 exAngkurarach, L., inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Effects of direct current field on powder-packed boriding process on martensitic stainless steel AISI 420", Archives of Metallurgy and Materials, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 779-804
2012 exVeranitisagul, C., exWattanathana, W., exKaewvilai, A., inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "2-{[(2-Hydroxy-3,5-dimethylbenzyl)(methyl)amino]-methyl}-4,6-dimethylphenol", Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012
2012 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPinyaporn Wongluang, exYusuf Chisti, "Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactors", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2012, หน้า 55-61
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "Preparation and properties of calcium oxide from eggshells via calcination", Materials Science-Poland , ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 313-322
2012 exJingmin Wang, exChengbao Jiang, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exDavid Bono, exSamuel A. Allen, exRobert C. O'Handley, "Microstructure and magnetic properties of melt spinning Ni-Mn-Ga", Intermetallics, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 151-155
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, exดร.รักษพงศ์ คุณานุรักษพงศ์, "Calcium silicate (CaSiO3) as alternative ionic coagulantand solid lubricant for ceramic molds in natural rubber latex film preparation", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 645-660
2012 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exอภิมุข เมืองเกษม, exRachaporn Keinprasit, exThanika Duangtanoo, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, exTsuyoshi Issiki, "Real-time Selective Herbicide Applicator for Field Sugarcane", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 046, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 955-965
2012 exMr.Nopporn Teabpinyok1, exDr. Sutheerawat Samingprai, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Nickel metal with various morphologies: synthesis and performances for catalytic carbon dioxide reforming with methane", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 9142-9147
2012 inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "Developing Safety Behavior Practice Suitable for Thai Industrial Operators", World Academy of Science, Engineering and Technology 65 2012, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 65, พฤษภาคม 2012, หน้า 210-212
2012 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exU. Sumanmanee, exT.Leejarkpai, "Assessment the Environmental Impacts of Polylactic Acid/Starch and Polyethylene Terephthalate Boxes Using Life Cycle Assessment Methodology Cradle to Waste Treatments", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, ปีที่ 6, ฉบับที่ "_", ธันวาคม 2012, หน้า 1-8
2012 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exKijsanayotin, B., inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, รองศาสตราจารย์, "The strategic implementation of data interoperability for better health care services in thailand", Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG, มิถุนายน 2012, หน้า 369-377
2012 exPriyadumkol, J., inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "A study of air flow through perforated tile for air conditioning system in data center", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 249-250, พฤศจิกายน 2012, หน้า 126-131
2012 exJunsawat, J., exPhumthiean, N., inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous Co/SiO2 catalysts by sol-gel method", Advanced Materials Research, ปีที่ 634-638, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 620-623
2012 exOtani, N., exSugiki, N., inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exMiyamoto, K., "Modifiable attribute cell problem and solution method for population synthesis in land use microsimulation", Transportation Research Record, ปีที่ -, ฉบับที่ 2302, ธันวาคม 2012, หน้า 157-163
2012 exTongkhow, P., inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bayesian model for time series with trend, autoregression and outliers", International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 90-94
2012 exSriwanna, K., exPuntumapon, K., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "An enhanced class-attribute interdependence maximization discretization algorithm", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7713 LNAI, ธันวาคม 2012, หน้า 465-476
2012 exInyim, N., inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "A linear programmimg model for tidal river water quality management", Lowland Technology International, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 38-49
2012 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย วีรนิติสกุล, exนวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Perparation of gadolinia doped ceria via metal complex decomposition method: Its application as catalyst for the steam reforming of ethane", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 898-903
2012 exBakhtyar, M., inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exBaber, J., exDoudpota, S.M., "Creating multi-level class hierarchy for question classification with NP analysis and wordnet", Journal of Digital Information Management, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 379-388
2012 exSuwanidcharoen, S., inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Development of phytoplankton model with application to Songkhla Lake, Thailand", Lowland Technology International, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 50-59
2012 exSuttisirikul, K., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Accelerating the cloud backup using GPU based data deduplication", Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS, ธันวาคม 2012, หน้า 766-769
2012 exMeesuksabai, W., exKangkachit, T., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Evolution-based clustering technique for data streams with uncertainty", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 638-652
2012 exJindarak, K., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing cloud object storage performance using dynamic replication approach", Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS, ธันวาคม 2012, หน้า 800-803
2012 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Characterization of Dissolved Organic Matter in Landfill Leachate during Two-Stage Membrane Bioreactor Treatment", Journal of Applied Membrane Science & Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ June 2012, มิถุนายน 2012, หน้า 7-13
2012 exน.ส. สิริลักษณ์ บัวทอง, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exHiroyasu Satoh, "Polyhydroxyalkanoate (PHA) production potential of activated sludge from food industrial wastewater treatment process", International Journal of Environmental Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 210-219
2012 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายวัชระ พบพร, "Case Study of Ground Potential Rise on Two Neighboring Substations", GMSARN International Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 45-50
2012 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "Asphalt Pavement Performance Model of Airport Using Microwave Remote Sensing Satellite", International Journal of Transportation Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 59-67
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exLa-Orngdow Mulsow, "Preparation of Calcium Aluminosilicate Catalyst Foamsfrom Eggshells and Polyurethane Template", Journal of Materials Science and Engineering B, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2012 - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 84-89
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Evaluation of biotoxicity removal by two-stage membrane bioreactor for landfill leachate treatment", Journal of Applied Membrane Science and Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 15-22
2012 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Raymond A. Pearson, "Effect of silica nanoparticle size on toughening mechanisms of filled epoxy", Effect of silica nanoparticle size on toughening mechanisms of filled epoxy, ปีที่ 53, ฉบับที่ 9, เมษายน 2012, หน้า 1890-1905
2012 exParinya Khongprom, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exรศ.เทอดไทย วัฒนธรรม, "Modeling and Simulation of the Hydrodynamic Behaviorin a High-Density Downer Reactor", Journal of Chemistry and Chemical Engineering , ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 930-935
2012 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exOradee Musikanon, "ZigBee Propagations and Performance Analysis in Last Mile Network", International Journal of Innovation, Management and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 353-357
2012 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZexeuan Dong, exYiquan Wu, exMitchell Anthamatten, "Mechanical Properties and Ionic Conductivity of Electrospun Quaternary Ammonium Ionomers", Journal of Membrane Science, ปีที่ 389, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2012, หน้า 478-485
2012 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "Agent-Based Household Micro-Datasets: An Estimation Method composed of Generalized Attributes with Probabilistic Distributions from Sample Data and Available Control Totals by Attribute", Asian Transport Studies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 3-18
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", Springer-Verlag , ปีที่ 7634, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 136-139
Publish Year National Journal 50
2012 exฐานะ ปัญโญวัฒน์กูล, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาระยะเวลาลอยตัวของงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 26-31
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุจิรา อิสริยะกุลกล้า, exดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์, "การแบ่งกลุ่มเพื่อการขนส่งภายในเครือข่ายสถานีก๊าซ NGV โดยใช้กำหนดการเชิงเส้นแบบทวิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 72-83
2012 exศิริพร พลทำ, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Paracetamol in Bangkok's Sewage by Activated Sludge Process and Its Attenuation in Receiving Canal", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ special, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 187-191
2012 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์บนฐานข้อมูลที่ไม่สมดุล", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012
2012 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "เมื่ออากาศเป็นพิษ และ การจราจรติดขัดซ้ำซากแก้ไขได้", โยธาสาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 7-14
2012 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exณัฐพล อนันตศิริสมบัติ, "การประเมินความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบไฟฟ้ากำลังแบบไม่ถูกควบคุม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 50-64
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์หน้างานตามมาตรฐานCTI", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 334, มกราคม 2012, หน้า 60-65
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการไหลอากาศที่มีต่อความสูงของแผงขยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟธรรมชาติ", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 335, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 58-63
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการถ่ายโอนมวลและความร้อนในแผงขยายฟิล์มแบบแผ่นระนาบวางขนานกัน", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 336, มีนาคม 2012, หน้า 57-66
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม", เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 337, เมษายน 2012, หน้า 58-65
2012 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, "การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกรวยกรองน้ำยางข้น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 61-69
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบหาระยะเวลาการเติมอากาศเข้าถังเก็บจนถึงความดันที่ต้องการด้วยระบบการอัดแบบสองช่วง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 97-105
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "อัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนกับสมรรถนะการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 338, พฤษภาคม 2012, หน้า 56-61
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 339, มิถุนายน 2012, หน้า 60-64
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณความดันสูญเสียขณะอากาศไหลผ่านคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟลมดูดไหลสวนทาง", Mechanical Technology Magazine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 126, เมษายน 2012, หน้า 57-63
2012 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exปัญจวี รักษ์ประยูร, exอมรรัตน์ คงมา, "การใช้ Microsoft Kinect เป็นเซนเซอร์สำหรับสร้างพื้นผิว 2?D", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 53-55
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนและอุณหภูมิกระเปาะเปียกบรรยากาศที่มีต่ออุณหภูมินำ้ทางเข้าและทางออกของคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 340, กรกฎาคม 2012, หน้า 63-69
2012 exTrin Na-Phatthalung, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Phenol Removal using Electrolytic Cell with Graphite Anode", Thai Environmental Engineering Journal , ปีที่ special , ฉบับที่ special, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 111-115
2012 inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuta Mitsugi, exHiroyuki Yamanishi, exHiroyuki Araki, exKenichi Koga, "Long-term changes in water environment in the estuary of the Chikugo River, Japan", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 2012, ฉบับที่ special, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 81-85
2012 exAtchara Komsai, exรศ.ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Kinouchi, "Development of Mathematical Models for Flood Routing in the upper Ping River Basin", THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 37-40
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Treatment of Municipal Landfill Leachate by Cover Soil with Vegetation on Tropical Landfill", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ Special, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 175-179
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณกำลังม้าเบรกและกำลังป้อนมอเตอร์พัดลมที่ใช้ในคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 342, กันยายน 2012, หน้า 75-80
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "บทความทางวิชาการเรื่องการจัดการน้ำเสียแบบกระจายศูนย์กลางหรือแบบกระจายแบบกลุ่ม", Thai Environmental Engineering Magazine, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 14-17
2012 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ASRกับ ACR (ที่ไม่ใช่ RCA!!!)", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ", วารสารวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 33-48
2012 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exวอม เอื้อวณิชกุล, "การประเมินขนาดสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอิสระในระบบไฟฟ้าแบบไม่ถูกควบคุม", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 1-12
2012 exสิริวิมล ชื่นบาล, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis และการประเมินความเสี่ยงภายในท่ออบแป้งในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 39-50
2012 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการเคลื่อนที่ทั่วไปแบบไม่เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนที่ของโครงสร้าง", วารสาร เทคนิค (Technic Magazine), ปีที่ 29, ฉบับที่ 339, มิถุนายน 2012, หน้า 71-79
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนำ้บายพาสไหลลงผนังที่มีผลต่อความต้องการของทาวเวอร์และอุณหภูมิน้ำเย็นที่คูลลิ่งทาวเวอร์ทำได้", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 341, สิงหาคม 2012, หน้า 81-88
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Robert L. Siegrist, "Onsite and Decentralized Systems for Wastewater Treatment and Water Reclamation and Reuse", Thai Environmental Engineering Magazine, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 7-9
2012 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exนายไพรัช กิจวรวุธ, "การพยากรณ์ปริมาณฝน", International Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 83-91
2012 inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการออกแบบรูเข้าและทางวิ่งของแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางหุ้มมอเตอร์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 71-82
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "พัดลมแลระบบกระจายนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 343, ตุลาคม 2012, หน้า 75-81
2012 inดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรห้องสมุดบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีRFID", JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 33-42
2012 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, exจตุรวิทย์ บุษรา, "การจัดการสภาวะเกินพิกัดของระบบสายส่งในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมโดยการใช้การเสนอราคาไม่ให้ปรับลดราคา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 58-73
2012 exนายกิรพัฆน์ พชรพิชชากร, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในประเทศไทย", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 55-60
2012 inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, exนายนริศ ไกรสร, "พฤติกรรมของโครงสร้างสะพานคอนกรีตที่เสริมกำลังด้วยวัสดุเสริมเส้นใยคาร์บอน", วารสารวิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 383-394
2012 exนายฐานะ ปัญโญวัฒน์กูล, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ระยะเวลาลอยตั วของงานก่อสร้างที่มีลั กษณะซ้ำกั นโดยโปรแกรมKU RCP 2.0", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 331-337
2012 exสิริศิลป์ กัลยาณกุุล, exสิระพงษ์ สุวรรณปัญจศีล, exธาดา โยคาพจร, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 401-406
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุณหภูมินำ้เย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 344, พฤศจิกายน 2012, หน้า 62-69
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exสุขทิพย์ สุขใส, exอ.อนุกูล วัฒนสุข, exกนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์, exอ.โสรยา เกิดพิบูลย์, "สมบัติเชิงกายภาพบางประการของซุปที่ผลิตจากข้าวกล้องและข้าวฮาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 237-240
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, ex