ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

248

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

349

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

261

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

24

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (312 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

Publish Year International Journal 196
2017 inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMa Dachao, "Characterization of NO Emission in Combustion of Hydrothermally Treated Antibiotic Mycelial Residue", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 284, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 708-715
2017 exNiaon Prajimtis, exThanawat Upienpong, exSigurd Skogestad, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Passive Controller Design of Mass Exchanger Network", Applied Science and Engineering Progress , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017
2017 exPongsurapipat Y., inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, F., exTokimatsu, K., exYoshikawa, K., "Life cycle analysis of low-temperature hydrothermal treatment pathway to produce biodiesel from microalgae", Biofuels, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 1-9
2017 exKanin Charoen, exChaiwat Prapainainar, exPanitas Sureeyatanapas, exTheeraporn Suwannaphisit, exKanchaporn Wongamornpitak, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy production", Journal of Cleaner Production , ปีที่ 142, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1309-1320
2017 exKritsada Siriworarat, exVarisara Deerattrakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Production of Methanol from Carbon Dioxide using Palladium-Copper-Zinc Loaded on MCM-41: Comparison of Catalysts Synthesized from Flame Spray Pyrolysis and Sol-gel Method using Silica Source from Rice Husk Ash", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1234-1243
2017 exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNevzat Yigitd, exKarin F?ttingerd, exG?nther Rupprechterd, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integratedmagnetic field-packed bed reactor", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1222-1233
2017 exดร.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachateby enriched nitrifying membrane bioreactor sludge", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 323, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 311-318
2017 exSinsupha Chuichulcherm, exNathathai Kasichan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1267-1273
2017 exPotjanee Saeong, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorption", Fuel, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 1-9
2017 exRutjaya Prateep Na Talang, exMassimo Pizzol, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Comparative life cycle assessment of fired brick production in Thailand", International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1875-1891
2017 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exTamao Kasahara, exJunko Munakata-Marr, exLINDA A. FIGUEROA, "Comparison of Nitrogen Removal and Full-Scale Wastewater Treatment Plant Characteristics in Thailand and Japan", EnvironmentAsia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 92-98
2017 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exW. K. Chen, "Predictive high-level feature representation based on dictionary learning", Expert Systems with Applications, ปีที่ 69, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 101-109
2017 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior", Applied Surface Science, ปีที่ 396, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 504-514
2017 exThittaya Yutthalekha, exChularat Wattanakit, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannaruedee Wannapakdee, exKamonlatth Rodponthukwaji, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of toluene", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1244-1251
2017 exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exSarun Tubslingkra, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of toluene from heptane via liquid–liquid extraction in microtube contactor using triethylene glycol", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 784-791
2017 exนางสาวกุลนารี โคตรบรรเทา, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Processing of ketoconazole-4-aminobenzoic acid cocrystals using dense CO2 as an antisolvent", Journal of CO2 Utilization, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 213-219
2017 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exศันสพร ปลั่งศรี, exสุทามาศ เวชยกุลชัย, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive charge", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1274-1282
2017 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exเกล็ดแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์, exธัญรัตน์ สหายา, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1259-1266
2017 exBulin Boonrod, exChaiwat Prapainainar, exPhavanee Narataruksa, exAngsana Kantama, exWorayut Saibautrong, exKandis Sudsakorn, exThumrongrut Mungcharoen, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated dieselproduction from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycleassessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 142, มกราคม 2017, หน้า 1210-1221
2017 exSupaporn Phanwilai, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exAkihiko Terada, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, "Resuscitation of starved suspended-and attached-growth anaerobic ammonium oxidizing bacteria with and without acetate", Water Science and Techology, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 115-127
2017 exDr. Yudho Giri Sucahyo, exDr.Yan Yonathan Rotinsulu, exDr.Achmad Nizar Hidayanto, exDr.Devi Fitrianah, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Software as a service quality factors evaluation using analytic hierarchy process", International Journal of Business Information Systems, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 51-68
2017 exCharut Vichitlimaporn, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, "Molecular Weight Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers: Generalized Bimodality Criterion", Macromolecular Theory and Simulations, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017
2017 exWorawut Nantharak, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWantana Klysubun, exThanawat Rimpongpisarn, exChatchai Veranitisagul, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of local structure of Sm3+ in MgAl2O4:Sm3+ phosphors prepared by thermal decomposition of triethanolamine complex method on their luminescence property", Journal of Alloys and Compounds, ปีที่ 701, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 1019-1026
2017 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Use of Drinking Water Sludge as Adsorbent for H2S Gas Removal from Biogas", Environment Asia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 73-80
2017 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exTharatron Suwaleerat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch culture", Bioprocess and Biosystems Engineering , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 133-143
2017 exparinya boonsa, exjitti kamsawat, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Dealloying Conditions on Nanoporous Surface of Cu-Zn Alloy", Key Engineering Materials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 181-186
2017 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exWorapot Sripianem, exKamonchanok Tongpul, exChanakorn Peamjharean, inนายธเนศ ณ วิเชียร, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, exPitak Eiamchai, "Investigation of the photocathodic protection of a transparent ZnO coating on an AISI type 304 stainless steel in a 3% NaCl solution", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 320, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 97-102
2017 exนายศรัณย์ รุ่งเรืองศุภรัตน์, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัตสมภพ, "Material modification and die design for minimizing internal melt distortions of glass fiber/PP co-extrudates", Polymer Testing, ปีที่ 57, ฉบับที่ "-", กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 184-191
2017 exประภัสสร แก้ววิจิตร, exจรูญ จันทร์สมบูรณ์, exปริญญา ฉกาจนโรดม , exชาญานี ทิพยเสม, exฐาปนี ศรีชุมพวง, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of microwave-assisted sintering of Portland cement raw meal", Journal of Cleaner Production 142, 3, 1252-1258. , ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 1252-1258
2017 exE. Kamseu, ex L.M. Beleuk ? Moungam, exM. Cannio, exNdigui Billong, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exU. Chinje Melo, exC. Leonelli, "Substitution of sodium silicate with rice husk ash-NaOH solution in metakaolin based geopolymer cement concerning reduction in global warming", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 3050-3062
2017 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamorn Promboopha, exPanyawat Wangyao, "Long-Term Gamma Prime Phase Stability after Various Heat TreatmentConditions with Temperature Dropping during Solution Treatmentin Cast Nickel Base Superalloy, Grade Inconel-738", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 420-425
2017 exOi Lun Li, exSatochi Chiba , exYuta Wada, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakahiro Ishizaki, "Synthesis of graphitic-N and amino-N in nitrogen-doped carbon via a solution plasma process and exploration of their synergic effect for advanced oxygen reduction reaction", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 2073-2082
2017 exN.Kontikame, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanyawat Wangyao, "Effect of Precipitation Aging Temperatures on Reheat Treated Microstructures and its Phase Stability after Long-Term Exposure in Cast Nickel Base Superalloy, Grade Inconel 738", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 433-437
2017 exC.Paa-rai, exJ. Noracha, exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exG.Lothongkum, "Effect of Long-Term Aging on Microstructural Restoration in Cast Nickel Base Superalloy, GTD-111", Materials Science Forum, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 426-432
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Model Reference Input Shaping Using Quantitative Feedforward-Feedback Controller", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 207-220
2017 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร, "Effects of grass roots on soil-water retention curve and permeability function", Canadian Geotechnical Journal, ปีที่ 54, ฉบับที่ 11, เมษายน - พฤษภาคม 2017, หน้า 1612-1622
2017 exนางสาวกนกพร ปิ่นตบแต่ง, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Impact Analyses of a Tennis Ball onto Water-Filled Containers", ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 109-125
2017 exนายภาณุเดช แสงสีดำ, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatio-temporal model for crop yield forecasting", Journal of Applied Statistics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 427-440
2017 exKritsanachai Leelachai, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubber", Journal of Polymer Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 41
2017 exPhansiri Suktha, exNutthaphon Phattharasupakun, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Sawangphruk, "Change Storage Mechanisms of Electrospun Mn3O4 Nanofibres for High-performance Supercapacitors", RSC Advances , ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 9958-9963
2017 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exPhotchanan Phon-in, exThanaphat Chukeaw, exChalinee Uppala, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exBahman Zohour, exDaniel Noon, exSelim Senkan, "Direct Propylene Epoxidation over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 Catalysts: Optimized Operating Conditions and Catalyst Characterization", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 100-110
2017 exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, exนางสาวอุษณีย์ ฉันทประเสริฐพร, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exYingyot Poo-arporn, ex Wanwisa Limphirat, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2-SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contents", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 316, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 692-703
2017 exDr. Devi Fitrianah, exDr. Samuel Rizal Harahap, exDr. chmad Nizar Hidayanto, exDr. Dina Chahyati, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "Impact of employees’ participation in communities of practice on individual, community, and organisational performance: a case study at PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya and Tangerang", International Journal of Business Information Systems, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 71-87
2017 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exธนวิศว์ ภัทรกิจธรรม, "Factors influencing half-cell potential measurement and its relationship with corrosion level", Measurement, ปีที่ 104, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 159-168
2017 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exDr.Bordin Vongvitayapirom, exDr. Pekka Kess, exDr. Binshan Lin, "Safety management system in automotive and energy industries", International Journal of Quality & Reliability Management, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2017, หน้า 569-580
2017 exณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Upgrading two-stage membrane bioreactor by bioaugmentation of Pseudomonas putida entrapment in PVA/SA gel beads in treatment of ciprofloxacin", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 595-604
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel synthesis using heterogeneous catalyst in a packed-microchannel", Energy Conversion and Management, ปีที่ 141, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2017, หน้า 145-154
2017 exattapon kaewvilai, exromchalee tanathakorn, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Electroless copper plating on nano-silver activated glass substrate: A single-step activation", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 260-266
2017 exน.ส. ประภัสสร ตันติพรรณวดี, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, "Central composite design within strip-strip-plot structure for three-stage industrial processes", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 59-67
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhancement of biodiesel synthesis using co-solvent in a packed-microchannel", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 162-171
2017 exPichamon Sirisinudomkit, exPawin Iamprasertkun, exAtiweena Krittayavathananon, exTanut Pettong, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Montree Sawangphruk, "Hybrid Energy Storage of Ni(OH)2-coated N-doped Graphene Aerogel//N-doped Graphene Aerogel for the Replacement of NiCd and NiMH Batteries", Scientific Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1124, เมษายน 2017
2017 exJidsucha Darayen, exPanaaek Athichalinthorn, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSasawat Mahabunphachai, exChedtha Puncreobutr, exGobboon Lothongkum, exBoonrat Lohwongwatana, "Microstructural and Diffusion Analysis of Au-Sn Diffusion Couple Layer Undergoing Heat Treatment at Near Eutectic Temperatures", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 245-253
2017 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, exดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, exนางสาว อัญชลี เจนพานิชทรัพย์, "A multi-actor multi-criteria transit system selection model: A case study of Bangkok feeder system", Transportation Research Procedia, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 3736-3755
2017 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนว