ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

215

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

390

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

284

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

22

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (311 คน)
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2015

Publish Year International Journal 167
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Effects of mixed liquor pH on membrane fouling and micro-pollutant removals in membrane bioreactors formunicipal landfill leachate treatment", Water Science and Technology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 770-778
2015 exBing Hu, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBilson Campana, exAbdullah Mueen, exEamonn Keogh, "Establishing the provenance of historical manuscripts with a novel distance measure", Pattern Analysis and Applications, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 313-331
2015 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, exดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, "Price Elasticity of Demand and Capacity-Restraint Transit Fare Strategy: A Case Study of Bangkok Mass Transit System", Journal of Engineering, Project, and Production Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 13-25
2015 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, exดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, "Estimation of Truck Trips on Large-scale Irrigation Project: A Combinatory Input-Output Commodity-Based Approach", Journal of Engineering, Project, and Production Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 36-47
2015 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Activity of Fe supported by Ce1-xSmxO2-delta derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model compound", Renewable Energy, ปีที่ 74, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มกราคม 2015, หน้า 133-138
2015 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Humanoid robot upper body motion generation using B-spline-based functions", Robotica, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2015, หน้า 705-720
2015 exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Automatic pan-and-scan algorithm for heterogeneous displays", Multimedia Tools and Applications, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 11837-11865
2015 exPornpan Namkhang , inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Copper-based Nanostructured Catalysts on SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, and SiO2-ZrO2 Supports for NO Reduction", J. of Nanoscience and Nanotechnology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 5410-5417
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Tuning the ballistic electron transport of spatial graphene–metal sandwich electrode on a vacuum-silicon-based device", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 2032-2037
2015 exTanasan Intana, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Physicochemical Properties of Cu loaded onto Core-shell Al-MCM-41: Effect of Loading Methods", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , ปีที่ 467, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 157-165
2015 exThanaree Phongamwonga,, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Role of chlorophyll in Spirulina on photocatalytic activity of CO2 reduction under visible light over modified N-doped TiO2 photocatalysts", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 114-124
2015 exNUTPORNNAPAT SINTHUSITH, ex AKIHIKO TERADA, exMARTHA HAHN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJUNKO MUNAKATA-MARR, exLINDA A. FIGUEROA, "Identification and Quantification of Bacteria and Archaea Responsible for Ammonia Oxidation in Different Activated Sludge of Full Scale Wastewater Treatment Plants", Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 169-175
2015 exSiriwan Junoi, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for deproteinizing natural rubber using immobilized alkaline protease", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 185-193
2015 exKanchana Kanchanasut, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exApinun Tunpan, exHoe Kyoung Kim, exMongkol Ekpanyapong, "Internet of Cars through Commodity V2V and V2X Mobile Routers: Applications for Developing Countries", KSCE Journal of Civil Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, กันยายน 2015, หน้า 1897-1904
2015 ex?ule Kalyoncu, exDerya D?zenli, exIsik Onal, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDaniel Noon, exSelim Senkan, "Direct epoxidation of propylene to propylene oxide on various catalytic systems: A combinatorial micro-reactor study", Catalysis Communications, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015, หน้า 16-20
2015 exConstales, D., exYablonsky, G.S., inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPongboutr, N., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exMarin, G.B., "When the final catalyst activity profile depends only on the total amount of admitted substance: Theoretical proof", AIChE Journal, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 31-34
2015 exTanggarnjanavalukul, C., exDonphai, W., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica support", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 364-371
2015 exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthi, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solid-type supercapacitor of reduced graphene oxide-metal organic framework composite coated on carbon fiber paper", Electrochimica Acta, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายสุรฤทธิ์ สมรรถไท, exนางสาวจิรารัตน์ กมลสวัสดิ์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Processing of Kaolinite and Alumina Loaded in Natural Rubber Composite Foams", Materials and Manufacturing Processes, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 595-604
2015 exPreeyaphat Wawdee, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exMichael W. Fowler, "การถ่ายโอนน้ำในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนเเลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีช่องทางการไหลเอียง", international journal of hydrogen energy, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 40, มีนาคม 2015, หน้า 3 7 3 9-3748
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, "Slope Stability and Pore-Water Pressure Regime in Response to Rainfall: a Case Study of Granitic Fill Slope in Northern Thailand", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 45-54
2015 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายอภิณัฐ เลิศฤทธิ์วิทยา, exDr.Petri T. Helo, "Use of Intellectual Capital as a Surrogate for Productivity Measurement", International Journal of Productivity and Quality Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, เมษายน - พฤษภาคม 2015, หน้า 357-380
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTippawan Boonyawat, exSaengdao Saengsuwan, exSiriporn Larpkiattaworn, "Mixing Intensity Effects of Attached Growth on Enriched Anammox Cultures", EnvironmentAsia, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 34-40
2015 exWimonmas Masomboon, exThanita Sonthisawate, exPirawat Thongjun, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Design of a Stacked-layer Tubular Photobioreactor for Microalgae Cultivation", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 179-184
2015 exKunthaleeporn Kerddonfak, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSuthipong Laikitmongkol, "Dynamic Simulation and Start-up Scenario a Pilot Distillation Column for SeparatingC6-C8 Hydrocarbons", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 77-85
2015 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Simple cerium-triethanolamine complex: Synthesis, characterization,thermal decomposition and its application to prepare ceria supportfor platinum catalysts used in methane steam reforming", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1089, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2015, หน้า 9-15
2015 exWorasit Tochampa, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHuub H. C. Bakker, exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, "Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1992-2000
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSunisa RORTCHANAKARN, exKarat PETCHAROEN, exProf. Dr. Anuvat SIRIVAT, "Effects of Foaming Agents and Calcium Carbonate on Thermo-MechanicalProperties of Natural Rubber Foams", POLIMERI, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 10-17
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exH. Deechaiyapum, exK. Petcharoen, exProf. Dr. A. Sirivat , "Effect of Alumina Particles Embedded in Natural Rubber Foams on Cell Morphology and Thermo-Mechanical Properties", International Polymer Processing, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 82-90
2015 exBing Hu, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuan Hao, exScott Evans, exStefano Lonardi, exEamonn Keogh, "Using the minimum description length to discover the intrinsic cardinality and dimensionality of time series", Data Mining and Knowledge Discovery, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 358-399
2015 exMuhammad Atiqullah, exZuzana Cibulkova, exAndrea C? erna, exPeter S? imon, exIkram Hussain, exMamdouh A. Al-Harthi, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects of supported metallocene catalyst active center multiplicity on antioxidant-stabilized ethylene homo- and copolymers: Evaluation of melt stability by nonisothermal DSC study", J Therm Anal Calorim , ปีที่ 119, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 581-595
2015 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNantiya Inwong, exJo?o B. P. Soares, "Mathematical Modeling of Crystallization Elution Fractionation of Ethylene/1-Octene Copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 216, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2015, หน้า 621-635
2015 exTanita Sirirat, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exGarry L. Rempel, exWanvimon Arayapranee, "Kinetic study of styrene and methyl methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamine", Journal of Polymer Research, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015
2015 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Business process analysis and improvement for a raw milk collection centre in Thailand", Agriculture and Agricultural Science Procedia , ปีที่ 3, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 35-39
2015 exPraewpimon Polngam, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAnekpracha Kaewmanee, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuo Yamamoto, "Chemical characterization in correlation to toxicity evaluation for water reuse of solid waste leachates in the itMBR-RO system", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2015, หน้า 237-248
2015 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, ex Michael Kahn, exBahman Zohour, exDaniel Noon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Copper-Manganese Mixed Metal Oxide Catalysts for the Direct Epoxidation of Propylene by Molecular Oxygen", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 2638-2645
2015 exชิษณุพงษ์ ประทุม, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewater", International Journal of Integrative Biology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 18-23
2015 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนวพล กาญจนสุนทร, exชลัยรัตน์ อัครพัฒน์ถาวร, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO2/SO42 2-–ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur to zirconia ratios", Catalysis Science & Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 2347-2357
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWasirin Pannangpetch, exKhomkrit Aranyik, exKarat PETCHAROEN, exAnuvat Sirivat, "Embedded eggshells as a bio-filler in natural rubber for thermal insulation composite foams", Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, เมษายน - กรกฎาคม 2015, หน้า 189-206
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Effect of organic fouling on micro-pollutant rejection in membrane bioreactor treating municipal solid wastelandfill leachate", Water Science and Technology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 561-571
2015 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "An Exact Algorithm for Location-Transportation Problems in Humanitarian Relief", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 785-789
2015 exTanita Sirirat, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exGarry Llewellyn Rempel, exWanvimon Arayapranee, "Kinetics and modeling of methyl methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latex", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 980-992
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAimamorn Promboopha, exPajaree Srigiofun, exOrnin Srihakulung, "Effect of Al Addition in Cast Nickel Base Superalloys, Inconel-738 onMicrostructures and Oxidation Behaviors at 900?C and 1000?C", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 39-44
2015 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPiyakarnt Khamsriraphap, exPanyawat Wangyao, "Electric Arc Furnace Dust Treatment Process by Iron Powder", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 428-433
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exSurang Singmaneesakulchai, exAimamorn Promboopha, "Effect of Thermal Exposure on Long-Term Heated Microstructures at900?C of Nickel Base Superalloy Turbine Blade, Grade Inconel 738", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 19-24
2015 exPanyawat Wangyao, inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exAnchalee Srimek, exAimamorn Promboopha, "Effect of thermal exposure on long-term heated microstructures at 900?Cof nickel base superalloy turbine blades, grade Udimet 500", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 25-30
2015 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPanupong Intakuean, exAimamorn Promboopha, "The Decomposition of Zinc Ferrite in Electric Arc Furnace Dust byCarbon", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 156-160
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exRachata Puranasamriddhi, "Effects of ageing periods on compositions and sizes of titanium dioxideparticles synthesized by sol-gel technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 185-189
2015 exSantamon Luanwuthi, exAtiweena Krittayavathananon, exPattarachai Srimuk, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In situ synthesis of permselective zeolitic imidazolate framework-8/graphene oxide composites: rotating disk electrode and Langmuir adsorption isotherm", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 58, พฤษภาคม 2015, หน้า 46617-46623
2015 exนาย รวินท์ อิ่มชาลี, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Gas anti-solvent processing of a new sulfamethoxazole-L-malic acid cocrystal.", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 12-15
2015 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุริยา นัฎสุภัคพงศ์, "Applications of Parallel Computing for Facility Location-Transportation Problems for Disaster Response", Journal of Computer Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2015, หน้า 612-620
2015 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exSuchitra Adulkasem, exPiyanuntcharatsr, Sathaporn Srakaew Warot, "On the comparison of malware detection methods using data mining with two feature sets", International Journal of Security and its Applications, ปีที่ 3, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2015, หน้า 293-318
2015 exKim, Wonsik, exMiyata, Akira, exAshraf, Ali, exMaruyama, Atsushi, exChidthaisong, Amnat, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKomori, Daisuke, exIkoma, Eiji, exSakurai, Gen, exSeoh, Hyeong-Ho, exSon, In Chang, exCho, Jaeil, exKim, Jonghyeon, exOno, Keisuke, exNusit, Korakod, exMoon, Kyung Hwan, exMano, Masayoshi, exYokozawa, Masayuki, exBaten, Md. Abdul, exSanwangsri, Montri, exToda, Motomu, exChaun, Nittaya, exPolsan, Panya, exYonemura, Seiichiro, exKim, Seong-Deog, exMiyazaki, Shin, exKanae, Shinjiro, exPhonkasi, Suban, exKammales, Sukanya, exTakimoto, Takahiro, exNakai, Taro, exIizumi, Toshichika, exSurapipith, Vanisa, exSonklin, Warangluck, exLee, Yong, exInoue, Yoshio, exKim, Youngwook, exOki, Taikan, "FluxPro as a realtime monitoring and surveilling system for eddy covariance flux measurement", JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 32-50
2015 exShinya Inazumi, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exSatoru Ohtsuka, exYoshihiro Nakagishi, "Life Cycle Assessment of Recycling of Construction Sludges in Geotechnical Engineering Fields", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1553-1566
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exTunchanoke Khongnakhon, "Composition-Microstructure-Property Relationships in BaTiO3 with Mg Addition", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 58-63
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Influence of operating pH on biodegradation performance and fouling propensity in membrane bioreactors for landfill leachate treatment", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, หน้า 64-72
2015 exSutharat Muenmee, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Microbial consortium involving biological methane oxidation inrelation to the biodegradation of waste plastics in a solid wastedisposal open dump site", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 172-181
2015 exนาย สถาพร วรรณทวี, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structure", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 72-78
2015 exKochnapoom Rungrueng , inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Observer-based Input/output (I/O) Linearizing Control for an EDC Vaporizer System", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 69-75
2015 inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Kai Cheng, exDr. Chao Wang, exDr. Richard Rakowski, exMr. Nico Nelson, "Cutting force–based analysis and correlative observations on the tool wear in diamond turning of single-crystal silicon", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, ปีที่ 229 , ฉบับที่ 10 , ตุลาคม 2015, หน้า 1867-1873
2015 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, exณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Application of statistical analysis in the powder injection molding (PIM) of mullite", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 53, มิถุนายน 2015, หน้า 53-57
2015 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, inนายพยูร เสนทองแก้ว, "Application of numerical method and statistical analysis in the integrated intensity calculation of the peaks from the X-ray diffraction (XRD) pattern of ?-iron", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 350, มิถุนายน 2015, หน้า 350-354
2015 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exPongpinyopap S. , "Bioethanol water footprint: life cycle optimization for water reduction", Water Science & Technology: Water Supply, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 395-403
2015 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศนิวาร ศรีทองคำ, exนางสาวปิยวดี สุตจารีย์, "Investigation of Synthesis Parameters for Modification of Chitosan with Enrofloxacin", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 436-440
2015 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจารวี ลุยราช, exดร. ภาวดี เมธะคานนท์, exดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส, inนางพรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pomelo (Citrus maxima) Peel-Inspired Property for Development of Eco-Friendly Loose-Fill Foam", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 279-283
2015 exKalyoncu, Sule, exDuzenli, Derya, exOnal, Isik, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNoon, Daniel, exSenkan, Selim, exSay, Zafer, exVovk, Evgeny I., exOzensoy, Emrah, "NaCl-Promoted CuO-RuO2/SiO2 Catalysts for Propylene Epoxidation with O-2 at Atmospheric Pressures: A Combinatorial Micro-reactor Study", CATALYSIS LETTERS, ปีที่ 145, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 596-605
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKanchanakhan, Budsakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Biohydrogen production from normal starch wastewater with heat-treated mixed microorganisms from a starch factory", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 293-306
2015 exAtiqullah, Muhammad, exCibulkova, Zuzana, exCerna, Andrea, exSimon, Peter, exHussain, Ikram, exAl-Harthi, Mamdouh A., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "of supported metallocene catalyst active center multiplicity on antioxidant-stabilized ethylene homo- and copolymers Evaluation of melt stability by nonisothermal DSC study", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 581-595
2015 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายบดินทร์ วงศ์วิทยาภิรมย์, exMr.Achmad Nizar Hidayanto, "Enterprise evelopment through the Safety Culture Maturity Model", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 89-102
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNakhon Niramitvasu, "Bilateral Control Based on Disturbance Observer of Delta Robot with Gravity Compensation", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 445-449
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNapol Varachitchai, "An Analysis of Force Response by Using Spectrogram", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 466-470
2015 exAtiqullah, M., exAl-Harthi, M.A., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEmwas, A.-H.M., "Ethylene homo- and copolymerization chain-transfers: A perspective from supported (n BuCp) 2 ZrCl 2 catalyst active centre distribution", Journal of Chemical Sciences, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 717-728
2015 exRotchanaphan Hengaroonprasan, exMalinee Sriariyanun, exPrapakorn Tantayotai, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKraipat Cheenkachorn, "Optimization of Diluted Organic Acid Pretreatment on Rice Straw Using Response Surface Methodology", International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 455-459
2015 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exสิทธิสุต บำรุงสาลี, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Effect of hierarchical meso–macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenation", Energy Conversion and Management , ปีที่ 103, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2015, หน้า 886-894
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exJednupong Palomas, "Effects of Mg addition and sintering temperatures on chemical compositions, microstructures, densities and dielectric properties of strontium titanate", Ceramics International, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า S63-S68
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exRachata Puranasamriddhi, exJednupong Palomas, "Nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol–gel and solution combustion techniques", Ceramics International, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015, หน้า S169-S173
2015 exNapha Sudachom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The effect of ternary catalyst atomic ratios (PtRuSn/C and PtRuNi/C) on ethanol electrooxidation for direct ethanol fuel cell", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 247-251
2015 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exApitchaya Theampetch, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exNavadol Laosiripojana, exStuart M. Holmes, exChaiwat Prapainainar, "Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cell", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 271, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 63-73
2015 exสันติ ใจเมือ, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Kinetic studies of styrene-grafted natural rubber emulsion copolymerization using transmission electron microscope and thermal gravimetric analysis", Polymer, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 249-257
2015 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์, exAlfredo Weitzenfeld, exJoydeep Biswas, exMehmet Akar, "RoboCup Small-Size League: Past,Present and Future",