Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14
ชาติ
25 สิงหาคม 2023
เมือง กาฬสินธุ์ ประเทศไทย
-