Conference

Article
การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Conference
การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤษภาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)