Journal

Article
การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบวนซ้ำด้วยตัวกรองคาร์ลมานในกระบวนการหลอมโลหะ
Journal
Journal of Research in Engineering and Technology (ISSN: 08574154)
Volume
21
Issue
63
Year
ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008
Page
26-39
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็ก,1 มิ.ย. 2008 - 28 ก.ย. 2009