การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบวนซ้ำด้วยตัวกรองคาร์ลมานในกระบวนการหลอมโลหะ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 26-39
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exPakpoom Charoenporn, "การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, "อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวกรองคาร์ลมานสำหรับค่าการวัดแบบสุ่มในกระบวนการหลอมโลหะ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 , 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 exภาคภูมิ เจริญพร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การหาแบบจำลองของเตาหลอมเหล็กโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย